نتایج جستجو

55271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5528

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OIL SPILLS AT SEA ARE A MAJOR PROBLEM TO THE ENVIRONMENT AS THEY SEVERELY DAMAGE THE SURROUNDING ECOSYSTEMS. SINCE CRUDE OIL IS LIGHTER THAN water, IT FLOATS ON THE SEA SURFACE. THE INITIAL TREATMENT OF AN OIL SPILL AT SEA INCLUDES MECHANICALLY SKIMMING THE water'S SURFACE, A MIXTURE OF FLOATING OIL, EMULSIFIED OIL, TAR BALLS, ETC. WILL BE TAKEN ONTO THE RECOVERY BARGE AND DELIVERED FOR TREATMENT AND RECLAMATION. A LAB SCALE EXPERIMENTAL RESEARCH WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT OILY-water TREATMENT TECHNOLOGIES. THIS RESEARCH INVESTIGATED THE EFFECTIVENESS OF GRAVITY OIL/ water SEPARATION, COAGULATION/ FLOCCULATION/ SEDIMENTATION, AND SAND FILTRATION TECHNOLOGIES. EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS SUCH AS HYDRAULIC RESIDENCE TIME, TYPE OF COAGULANT, AND COAGULANT DOSE WERE STUDIED. IT WAS CONCLUDED THAT MORE THAN 95% OF OILY COMPOUNDS CAN BE SEPARATED FROM OILY-water WASTE WHICH IS AN EXCELLENT STEP IN PREVENTING SEA-water pollution.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

DARABI B.S. | GHAFOURI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21958
 • دانلود: 

  30698
چکیده: 

A new mathematical model for identifying pollution sources in aquifers is presented. The model utilizes Lagrange Constrained Optimization Method (LCOM) and is capable to inversely solve unsteady fluid flow in saturated, heterogeneous, anisotropic confined and/or unconfined aquifers. Throughout the presented model, complete advection-dispersion equation, including the adsorption as well as retardation of contaminant, is considered. The well-known finite element method is used to discretize and solve the governing equations. The model verification is implemented using a hypothetical example. Also, the applicability of the developed code is illustrated by the real field problem of Ramhormoz aquifer in southwestern Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 21958

دانلود 30698 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2023
 • دانلود: 

  642
چکیده: 

در شهر زاهدان در کنار استفاده از آب لوله کشی به علت بالا بودن املاح آن، آب شرب اهالی از منابع آب حاشیه و اطراف زاهدان تامین می شود و معمولاً به وسیله تانکر و ظروف، در دسترس اهالی شهر قرار می گیرد و در نتیجه احتمال آلودگی میکروبی آب شهری افزایش می یابد. این مطالعه به منظور تعیین آلودگی میکروبی آب شرب اهالی شهر زاهدان، مخصوصاً در سیستم توزیع با تانکر، ظروف، ذخیره شده در منزل و منشاء آب در سال 1379 انجام شده است. به منظور رسیدن به اهداف مطالعه، از 21 منطقه شهر زاهدان 105 نمونه آب بطور تصادفی حامل آب گاریهای دستی، آب ذخیره شده در منازل و همچنین تعداد 23 نمونه از منشأ های اصلی برداشت آب جمع آوری شد. کلیه نمونه ها در حداقل زمان ممکن برای انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال و اطلاعات مربوط به هر آزمایش در فرم مخصوص گزارش میکروبی ثبت شد. نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی حاکی از آن است که نمونه آب تانکرها، ذخیره شده در منازل و منشأ اصلی به ترتیب 23.8%، 14.6% و 30.4% حاوی کلیفرم بیشتر از 10 و 19%، 7.3% و 30.4% دارای کلیفرم مدفوعی بودند. در نمونه آب ظروف گاریهای دستی آلودگی میکروبی مشاهده نشد. با در نظر گرفتن استاندارد سازمان جهانی بهداشت و همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بخش قابل توجهی از آبشرب اهالی شهر زاهدان بدون عمل تصفیه غیر قابل شرب می باشد و اهالی از طریق مصرف آبهای شرب غیر لوله کشی در معرض خطر انواع بیماریهای منتقله به وسیله آب قرار دارند

آمار یکساله:  

بازدید 2023

دانلود 642 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1724
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

یکی از مشکلات بوجود آمده برای جوامع بشری به دنبال توسعه واحدهای صنعتی مشکل آلودگی محیط زیست به ویژه، آلوده شدن منابع آب زیرزمینی تحت تاثیر فاضلاب این واحدها می باشد. فاضلاب واحدهای صنعتی به ویژه کارخانجات صنایع شیمیایی و نساجی محتوی مقادیر زیادی مواد آلی می باشد. بازیابی ترکیبات موجود در پساب امری ضروری می باشد.در این تحقیق میزان قابلیت فعال سازی کائولن به عنوان یک ماده جاذب در جذب رنگ توسط اسیدهای مختلف و همچنین تاثیر پارامترهای مختلف pH، درجه حرارت، غلظت ماده جاذب و زمان عملیات بر جذب رنگهای کاتیونیک و آنیونیک از پساب واحدهای نساجی مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایشات اولیه در pH طبیعی پساب نساجی نشان داد که کائولن فعال شده با HClO4 می تواند منجر به بازیابی %96.41 از رنگهای آنیونیک و %98.36 از رنگهای کاتیونیک از پساب گردد.قابلیت جذب پساب با استفاده از کائولن فعال شده با HCLO4 در دامنه pH معادل 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 و 11 غلظتهای ماده جاذب 20، 10، 5 و 30 گرم، دمای عملیات 50، 40، 27 و 60 درجه سانتیگراد و زمان عملیات 20، 60، 40 و 80د دقیقه به منظور دستیابی به شرایط بهینه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که دمای عملیات و غلظت ماده جاذب در جذب رنگهای آنیونیک تاثیر چندانی نداشته و در خصوص رنگهای کاتیونیک افزایش آن منجر به افزایش جذب رنگ از پساب می گردد. ضمنا بهترین قابلیت جذب در دامنه pH معادل 2 تا 3 و زمان عملیات 60 دقیقه به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1724

دانلود 593 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  741
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAR D. | SUR P. | MANDAL S.K. | SAHA T. | KOLE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (17)
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1820
 • بازدید: 

  36784
 • دانلود: 

  146733
چکیده: 

A total of 96 surface water samples collected from river Ganga in West Bengal during 2004-05 was analyzed for pH, EC, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb and Ni. The pH was found in the alkaline range (7.21-8.32), while conductance was obtained in the range of 0.225-0.615 mmhos/cm. Fe, Mn, Zn, Ni, Cr and Pb were detected in more than 92% of the samples in the range of 0.025-5.49, 0.025-2.72, 0.012-0.370, 0.012-0.375, 0.001-0.044 and 0.001-0.250 mg/L, respectively, whereas Cd and Cu were detected only in 20 and 36 samples (0.001-0.003 and 0.003-0.032 mg/L). Overall seasonal variation was significant for Fe, Mn, Cd and Cr. The maximum mean concentration of Fe (1.520 mg/L) was observed in summer, Mn (0.423 mg/L) in monsoon but Cd (0.003 mg/L) and Cr (0.020 mg/L) exhibited their maximum during the winter season. Fe, Mn and Cd concentration also varied with the change of sampling locations. The highest mean concentrations (mg/L) of Fe (1.485), Zn (0.085) and Cu (0.006) were observed at Palta, those for Mn (0.420) and Ni (0.054) at Berhampore, whereas the maximum of Pb (0.024 mg/L) and Cr (0.018 mg/L) was obtained at the downstream station, Uluberia. All in all, the dominance of various heavy metals in the surface water of the river Ganga followed the sequence: Fe>Mn>Ni>Cr>Pb>Zn>Cu>Cd. A significant positive correlation was exhibited for conductivity with Cd and Cr of water but Mn exhibited a negative correlation with conductivity.

آمار یکساله:  

بازدید 36784

دانلود 146733 استناد 1820 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

اخیرا دغدغه های روز افزونی در مورد حفظ کیفیت آب بروز نموده است که مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته و با روش توصیفی و تحلیل حقوقی است تلاش دارد سیاست تقنینی کشور ایران راجع به حفاظت کیفی منابع آب را بیان و وظیفه متولیان آب را به آنها گوشزد نماید تا از این رهگذر بتوان از وسعت جرایم علیه آلودگی آبها کاست. با بررسی قوانین و مقررات راجع به جلوگیری از آلودگی منابع آب به نظر می رسد اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز و دیگر قوانین و مقرراتی که در کشور به منظور حفاظت از محیط زیست تصویب شده است نشان دهنده توجه جدی دولتمردان و مردم به این موضوع است اما به رغم تلاش های مداوم بخش های گوناگون، کشور ما هنوز با چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی منابع آب روبرو است. عوامل مختلفی از جمله: تعداد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها وجود احکام کلی و مبهم، عدم وجود قانون واحد، عدم استفاده از کار شناسان متخصص در تدوین قوانین، وجود قوانین متداخل، عدم بازدارندگی مجازات ها، عدم تعامل بین نهاد های کلیدی در بعضی مواقع، عدم توجه به نقش سازمانهای غیر دولتی، عدم فرهنگ سازی در جامعه و... باعث شده آنگونه که شایسته است حفاظت قانونی از کیفیت منابع آب موفقیت آمیز نباشد. لذا برای جلوگیری از افزایش این قبیل جرایم علاوه بر اینکه نیاز است مجازات حبس و مجازات های مالی متناسب با جرم، برای مجرمین در نظر گرفته شود، بایستی قانون اختصاصی که به صراحت و یک پارچه به جرایم مربوط به آلودگی آب ها پرداخته باشد تدوین و تصویب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حافظیه محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2739
 • دانلود: 

  728
چکیده: 

حشرات آبزی بعنوان شاخص های زیستی و بمنظور تعیین کیفیت آلی آب در چشمه ها و دو زهکش استان فارس مورد استفاده قرار گرفتند. 18 چشمه با در نظر گرفتن عدم فعالیت های تخریبی انسانی و دو منبع دیگر با در نظر گرفتن آلودگی برای نشان دادن اثرات آلودگی انتخاب شدند. حشرات این ایستگاهها بصورت فصلی با کمک تور مخصوص صید حشرات آبی نمونه برداری و توسط کلیدها و منابع موجود شناسایی شدند. در این زیستگاهها جمعا 48 جنس از حشرات آبزی و نیمه آبزی شامل نمونه های بالغ و لارو شناسایی شدند. همچنین ضریب زیستی زیستگاهها نیز با کمک فرمول ها و ضریب های تحمل گونه ای در فصول مختلف اندازه گیری و میانگین آن بدست آمد. در منابع برای هر گونه، ضریبی در نظر گرفته شده که این ضرایب در محاسبه مقدار عددی ضریب آلودگی ایستگاهها، مورد استفاده قرار گرفت و بر این اساس کیفیت آب 18 چشمه و دو زهکش استان فارس تعیین گردید. طبق نتایج بدست آمده، چشمه های چهل چشمه، صلوات، شیرین، دشت ارژن، مرادی، عظیمی، چهار چشمه، دیدگان، والا، پیربنو، مراد، قصر قمشه و داراب دارای کیفیت عالی (فاقد هر گونه ماده آلی آلوده کننده)، چشمه های پایین، کامفیروز، و تنگ بستانک دارای کیفیت خیلی خوب (دارای مقادیری در حد مجاز آلوده کننده های آلی) و چشمه های کوار و برم دلک دارای کیفیت نسبتا بد (دارای میزان مواد آلوده کننده در سطح معنی دار) و زهکش های آباده و کربال دارای کیفیت بد و خیلی بد (دارای مواد آلاینده آلی در سطح بالا) بودند. برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نیز در هر منبع مورد اندازه گیری قرار گرفت که در مقایسه نتایج نهایی از آنها استفاده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2739

دانلود 728 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42-43
 • صفحات: 

  12-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

مقدمه: جدا شدن و ورود ترکیبات شیمیایی پوشش های داخلی لوله ها و مخازن آب آشامیدنی و آلودگی آب در برخی، موارد مخاطرات بهداشتی به دنبال داشته است که اثرات سرطان زایی هیدرو کربن های عطری و سایر ترکیبات آلی ناشی از کاربرد انواع پوشش های آلی در لوله ها و مخازن آب از آن جمله هستند.مواد و روشها: این مطالعه آزمایشگاهی که در سال 1378 در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است، به منظور تعیین کیفیت سه نمونه پوشش رنگی لوله ها و مخازن آب و امکان ورود عناصر موجود در ترکیب پوشش ها به آب بر اساس استانداردهای ASTM بوده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که ترکیبات فنلی وارد شده به آب حدودا50 برابر حد مجاز و استانداردهای موجود می باشد ولی در مورد سایر ترکیبات و عناصر، مقادیر اندازه گیری شده کمتر از حدود مجاز و استاندارد بود.نتیجه گیری نهایی: رعایت اصول اعمال پوششها و زیرسازی مناسب، موجب افزایش مقاومت لوله ها در محیطهای خورنده و آب شده و در تماسهای کوتاه مدت با آب آشامیدنی خطر آلودگی آب به حداقل می رسد. اگرچه تعیین دقیق مخاطرات پوششهای آلی در آب نیازمند مطالعات بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
litScript