نتایج جستجو

104728

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10473

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  15
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 19
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

به منظورتهیه والد گرده افشان مقاوم به سفیدک سطحی از جمعیت نسبتا مقاوم 14442 استفاده گردید. از این جمعیت در سال اول تعداد 50 بوته مقاوم در مزرعه بر اساس شاخص مقاومت، گزینش شده و سپس بذر هاف سیب (برادر خواهر ناتنی) تهیه گردید. از بین 50 بوته مقاوم تنها 39 بوته بذر کافی تولید کردند. بذور برداشت شده از این 39 بوته هاف سیب در شش تکرار یک خطی کشت شده و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین 39 هاف سیب مورد ارزیابی، تعداد سه هاف سیب (H.S13،H.S24 وH.S35 ) که آلودگی کمتری (شاخص آلودگی کمتر از عدد 2.5 را نشان دادند) نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند. از هر فامیل گزینش شده فوق تعداد 50 بوته انتخاب و در چادرهای ایزوله کشت شد تا بذر هاف سیب جدید تولید شود. این بذور که جمعا تعداد 88 فامیل جدید بوجود آوردند، هاف سیب جدید نامیده شدند. بذر 88 هاف سیب جدید در شش تکرار یک خطی کشت و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین هاف سیب های جدید، هاف سیب شماره 5، 17 و 22 از نظر مقاومت به بیماری برتر از سایرین بودند. از هر هاف سیب جدید تعداد 35 ریشه و جمعا تعداد 105 ریشه برای تولید S1 انتخاب شدند. هریک از 105 ریشه انتخابی به چهار قسمت تقسیم (کلون) و در زیر یک قفس ایزوله کشت شدند تا بذر S1 به دست آید. با توجه به مشکلات تهیه بذر S1 در زیر قفس ایزوله از بین 105 ریشه گزینش شده تنها تعداد 13 ریشه قادر به تولید بذر کافی با قوه نامیه مناسب گردیدند. بنابراین تعداد 13 بذر خودگشن یا S1 با مقاومت بسیار خوب نسبت به بیماری سفیدک سطحی به دست آمد. بذور خودگشن شده یا S1 (ژرم پلاسم جدید) مجددا برای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی آزمون شدند. نتایج نشان داد که در هر نسل گزینش مقاومت نسبت به بیماری افزایش یافت و پاسخ به گزینش مثبت بود، به طوری که کمترین میزان آلودگی (12.9 درصد) در بوته های S1 مشاهده شد. جمعیت S1ها نسبت به جمعیت اولیه 14442 به میزان 72.6 درصد پیشرفت سلکسیون نشان داد. با توجه به مقاومت خوب بوته های S1 می توان از آن ها به عنوان گرده افشان برای تولید رقم مقاوم به بیماری سفیدک سطحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کرم زادی مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  155-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

آب در همه ابعاد زندگی انسان نقش حیاتی دارد و برای توسعه در بخش های کشاورزی، صنعت و توسعه انسانی ضروری است. آب قابل استفاده انسان منبع کمیابی است که توزیع ناموزونی دارد و در بسیاری نقاط جهان، مانند مناطق خشک و نیمه خشک فشار آب و کمبود آن بسیار برجسته و مدیریت منابع یکی از مهم ترین اولویت ها است. منطقه آسیای مرکزی یکی از این مناطق است و افزون بر خشکی، ساختار کشاورزی آن را به شدت نسبت به کاهش منابع آبی یا اختلال در دسترسی به آن آسیب پذیر نموده است. سوال اصلی مقاله این می باشد که با توجه به نقش حیاتی آب در منطقه آسیای مرکزی، آیا استفاده از منابع آب صحیح و بهینه به گونه ای است که توسعه پایدار را محقق نماید؟ در این راستا، فرضیه مقاله این است که با وجود کمیابی و توزیع نابرابر منابع آب، وابستگی اقتصاد منطقه به کشاورزی و نقش بسیار حیاتی آب در تحقق توسعه؛ استفاده ناصحیح، مدیریت نامناسب و نبود همکاری های بین دولتی در زمینه مدیریت منابع آب مشترک موانعی در تحقق توسعه منطقه ایجاد کرده و توسعه پایدار و فرصت های بهروزی نسل های آینده را به خطر انداخته است. براساس یافته ها باید گفت؛ امروزه چالش های توسعه پایدار در منطقه به نقاط حساسی رسیده و کمبود، هدر رفت و آلودگی منابع آب بهره برداری ناکارآمد و بی توجهی به پایداری منابع، موجب عدم دسترسی مناسب به آب برای مصارف گوناگون شده و به یکی از مهم ترین موانع رشد و در نهایت توسعه پایدار در منطقه تبدیل شده است. برای بررسی موضوع از منابع کتابخانه ای و آمار و گزارش های سازمان های ملی و بین المللی استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی– تحلیلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در دهه های اخیر تغییرات شدید کاربری اراضی در استان گلستان باعث کاهش میزان چشم گیری از جنگل های هیرکانی شده است. در بررسی این تغییرات از نقشه های پوشش سرزمین حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده TM) مربوط به سال های 1984، 2012 و 2016 به عنوان ورودی مدل ساز تغییر سرزمین (LCM)، برای تحلیل و نیز پیش بینی تغییرات پوشش سرزمین در سال 2030 استفاده شد. به منظور برآورد صحت مدل سازی از آماره های عملکرد نسبی (ROC)، نسبت موفقیت به هشدار خطا و عدد شایستگی استفاده شد. در ادامه به بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تولید رواناب حوزه آبخیز به عنوان یکی از خدمات اکوسیستمی پرداخته شد. نتایج بیانگر صحت بالای شبکه عصبی مصنوعی با میزان ROC برابر 949/0، نسبت موفقیت به هشدار خطا 57 درصد و عدد شایستگی 11 درصد بود. نتایج مدل-سازی تغییرات کاربری اراضی نشان داد از سال1984 تا 2012 بیشترین تغییرات مربوط به کاهش پوشش جنگلی بوده است. مدل سازی این روند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد از سال 2016 تا 2030 در حدود 30361 هکتار از سطح پوشش جنگلی کاسته خواهد شد. نتایج بررسی تولید رواناب نشان داد، میزان رواناب در کل حوزه، مخصوصاً در قسمت شرق و شمال شرق حوزه که بیشترین تغییرات کاربری هم در این مناطق رخ داده-افزایش یافته است. این افزایش در میزان رواناب بر اثر تغییر کاربری اکوسیستم جنگلی به کاربری کشاورزی در این مناطق صورت گرفته است. نتایج این مطالعه، درک ما را از پیامدهای هیدرولوژیکی تغییرات کاربری زمین بهبود می بخشد و دانش مورد نیاز را برای توسعه و مدیریت مناسب زمین به منظور پایداری و بهره وری در حوزه آبریز گرگان رود فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1535-1552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

یکی از چارچوب های تحلیلی که برای ارزیابی یکپارچه منابع آب مورداستفاده قرار می گیرد چارچوب حسابداری آب است. نظام حسابداری آب به عنوان ابزاری برای سازمان دهی و ترکیب داده های گردآوری شده از منابع مختلف به منظور تدوین یک سیستم اطلاعاتی و فراهم نمودن امکان ارزیابی یکپارچه سیستم های منابع آب از طریق پیوند بین داده های فیزیکی و اقتصادی معرفی می شود. در این تحقیق برای محدوده مطالعاتی دشت عجب شیر با استفاده از چارچوب SEEA-W به تدوین حساب های آب مربوط به منطقه متناظر با سال های 1385 و 1395 پرداخته شده و به عنوان کاربردی از خروجی های این حساب ها، با استخراج نشانگرهای ابعاد مختلف منابع آب، اقتصادی و اجتماعی به ارزیابی یکپارچه امنیت آبی محدوده پرداخته شده است. با توجه به نشانگرهای بعد منابع آب بخش کشاورزی با بیش از 96 درصد مصرف آب بیشترین تأثیر را در تشدید تنش آبی محدوده دارد. با توجه به نشانگر شدت مصرف آب در سال های 1385 و 1395 با مقایسه میزان منابع آب موجود و مصرف شده، ناپایداری کامل در محدوده وجود دارد. سهم سرانه منابع آب تجدید پذیر این محدوده از 835 مترمکعب به ازای هر نفر در سال 1385 به 1179 مترمکعب به ازای هر نفر در سال 1395 افزایش یافته است این موضوع عمدتاً به دلیل کاهش 17% جمعیت در سال 1395 نسبت به سال 1385 و سپس به دلیل کاهش خروجی به دریاچه ارومیه و مهار سیلاب ها در اثر بهره برداری از سد قلعه چای و انتقال بیشتر آب از خارج محدوده (طرح زرینه رود) بوده است. تغییرات حاشیه ای بهره وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی نشان می دهد که نیروی محرکه قوی اقتصادی در بخش کشاورزی در محدوده مطالعاتی عجب شیر باعث می گردد که در این محدوده توجه زیادی به منافع کوتاه مدت در بخش کشاورزی بشود و نسبت به منافع استراتژیک منابع آب بی توجه باشند. علی رغم کاهش روند مصرف آب در بخش خدمات و ثابت بودن مصرف آب در صنعت، افزایش درآمد بخش خدمات و صنعت منجر به افزایش بهره وری اقتصادی آب در این بخش ها شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  56-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی و دقیق اثرات میزان شوری آب بر چرخه زندگی، بویژه مراحل جنینی و لاروی A. urmiana می باشد. نتایج آزمایش ها در مرکز تحقیقات آرتیما آبزیان دانشگاه ارومیه نشان داد، در اوایل دوره پرورش، شوری های پایین تر (35 ppt)، سرعت بیشتری به رشد و نمو می دهند، در حالیکه بلوغ لاروها در این حالت با تاخیر همراه است و یا اصلا صورت نمی گیرد. اما، شوری های حد واسط (60 , 100 ppt)، پس از مدتی باعث رشد و نمو سریعتر لاروها شده و در شوری 100 ppt (در روز 24 پس از تفریخ) بیشترین نسبت افراد بالغ دیده می شود. شوری های بالا همانند شوری های پایین، باعث کاهش میزان رشد و نمو گردیده، از روز 12 تفریخ به بعد، هیچ جانوری در شوری 180 ppt زنده باقی نمی ماند. در واقع، همانند رشد و نمو ، و بلوغ، بیشترین میزان بقا نیز در شوری های حد واسط (60 , 100 ppt) بدست می آید. این امر نشان دهنده سازش جانور با شوری های حد واسط است. به طوری که شوری های بالا و پایین هر دو باعث وارد آمدن استرس بر جانور شده و بر رشد و نمو و قدرت حیات آن تاثیر منفی می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 297 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

NADERI MAHDEI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NOTWITHSTANDING water RESOURCE DEFICIENCY IN HAMEDAN, UNFORTUNATELY, water USAGE IN THE AGRICULTURE SECTOR IS UNSUSTAINABLE. ATTENTION TO ROLE AGRICULTURAL SECTOR IN PROVINCE AND RURAL ECONOMY, THIS RESEARCH GOING TO EXPLAIN THE AGRICULTURAL water RESOURCE UNSUSTAINABILITY IN THE PROVINCE. THIS RESEARCH WAS APPLIED AND DESCRIPTIVE RESEARCH THAT SECONDARY RESOURCE AND DATA SUCH AS GOVERNMENTAL DATA, ELECTRONIC SOURCE, BOOK AND ARTICLES WERE USED. RESULTS SHOW THAT ON THE BASES OF QUANTITY water RESOURCE IS UNSUSTAINABLE AND HAS 308 MILLION M3 SURPLUS EXTRACTIONS. ON THE BASIS OF MANNER OF EXPLOITATION, 80% OF water USAGE THROUGH GROUND water AND 20% FROM SURFACE water. water USAGE EFFICIENCY IN THE AGRICULTURE SECTOR IS 30%. SCILICET, WE LOSE 70% OF water IN THE AGRICULTURAL SECTOR. THE FINDING OF THIS STUDY COULD CONTRIBUTE TO development RELATED ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS, INTERESTED RESEARCHERS AND PRACTITIONERS AS WELL AS NATIONAL AND INTERNATIONAL development PLANNER AND POLICY MAKERS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسنده: 

KOLAHCHI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

water MAIN AND THOUGHT WORLD WITHOUT water IS IMPOSSIBLE. AMOUNT OF water SIZE IS ABOUT 1390 MILLION CUBIC KILOMETERS AND DISTRIBUTE IN OCEANS, SEAS, LAKES, POLAR ICE, GROUNDwater, RIVERS.71% FROM 98% HYDROSPHER EARTH'S SURFACE TO THE AVERAGE DEPTH OF 4 KM OF WILL IS SALTY. THE MEAN ANNUAL RAINFALL CLIMATE OF THE EARTH IS 520, 000 CUBIC MILES.70, 000 CUBIC KM OF EVAPORATION AND THE 40, 000 CUBIC KILOMETERS GAME SPRINGS FLOWS. ACCORDING TO THE UNITED NATIONS POPULATION FUND OVER 70 YEARS RECENT WORLD'S POPULATION AND 3 TIMES THE water IS EQUAL TO 6 (16). THE TIME NOW IS 75 MILLION ANNUALLY WILL BE ADDED TO THE WORLD'S POPULATION. FORECASTS FOR WORLD POPULATION IN 2050 BETWEEN 9 / 7 TO 9 / 10 BILLION WERE STRUCK, AND BECAUSE ONLY 1% OF THE TOTAL AVAILABLE water RESOURCES IS NECESSARY TO PAY OPTIMAL MANAGEMENT OF water IS BINDING. OPTIMUM MANAGEMENT OF water RESOURCES AVAILABLE TO ACHIEVE THE MOST IMPORTANT PILLAR OF SUSTAINABLE development OF ALL NATIONS, SO IN THIS ARTICLE WITH water AVAILABILITY AND RESTRICTIONS EXISTING ON ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE development BASED ON PRINCIPLES OF PROPER MANAGEMENT IS STRESSED.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript