نتایج جستجو

2702

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

271

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

سابقه و هدف: مدل آسیب پذیری سه گانه بر تعامل سه نوع آسیب پذیری در شکل گیری و ماندگاری اختلالات هیجانی تاکید دارد. برخلاف برجستگی این مدل، پژوهش کافی برای ارزیابی اعتبار تجربی آن، انجام نشده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل آسیب پذیری اختلال اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب پذیری سه گانه بود.مواد و روش ها: برای این منظور 320 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و به سیاهه شخصیتی NEO-FFI، پرسش نامه کنترل اضطراب تجدید نظر شده، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی و نسخه چهارم پرسش نامه اختلال اضطراب فراگیر پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.یافته ها: ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری برازش دارد. نتایج نشان داد که روان رنجورخویی و برون گرایی با واسطه گری فقدان کنترل ادراک شده و عدم تحمل بلاتکلیفی بر روی اختلال اضطراب فراگیر اثر معنی داری دارند. علاوه بر این، مدل فرضی نسبت به مدل های جایگزین از برازش بهتری برخوردار بود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش در کنار حمایت از مدل آسیب پذیری سه گانه برای اختلال اضطراب فراگیر، چهارچوب مناسبی برای سبب شناسی این اختلال ارائه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 128 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

تجربه پیامدهای ناشی از توسعه بی قید و شرط و توجه نکردن به محیط زیست در گذشته، سبب شده است که امروزه بشر دریابد یگانه راه حفظ منابع طبیعی در بلند مدت، توجه به محدودیت ها و توان طبیعی محیط زیست است. یکی از اقدامات مهم برای در نظر گرفتن این محدودیت ها در برنامه ریزی های مدیریتی و توسعه، تعیین آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستم ها است تا با شناسایی مناطق حساس و آسیب پذیر، از انجام پروژه های عمرانی و توسعه فراتر از حد توان در این مناطق، جلوگیری کرد و آن ها را به سمت مناطق مقاوم و دارای آسیب پذیری کمتر هدایت کرد. موقعیت طبیعی مناسب شهرستان طرقبه شاندیز در استان خراسان رضوی، سبب شده است که این منطقه در سال های اخیر بستر انواع توسعه و ساخت و سازهایی مانند شهرک سازی و ویلا سازی که عمدتا با هدف توسعه گردشگری صورت می گیرد، شود. هدف از این پژوهش تعیین و طبقه بندی آسیب پذیری اکولوژیکی در این منطقه با استفاده از روش عینیت گراست. برای این منظور کل شهرستان به 94 شبکه 1600 هکتاری تقسیم شد و آسیب پذیری اکولوژیکی با استفاده از نقشه های شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، عمق خاک، تراکم پوشش گیاهی، اقلیم و زمین شناسی، تعیین و طبقه بندی شد. نتایج به دستامده نشان داد که در مجموع 19.21 درصد از مساحت شهرستان در طبقه آسیب پذیر، 53.35 درصد در طبقه حساس، 18.14 درصد در طبقه نیمه حساس و 9.28 درصد از منطقه نیز در طبقه مقاوم قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIORDANO L. | GIORDANO F. | GRAUSO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  12960
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12960

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

SADEGHI FATEMEH | BAKHSHIZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WITH AN INCREASING NUMBER OF INTERNET USERS UTILIZING SMARTPHONES AND SIMILAR DEVICES, FINGERPRINT SCANNERS ARE BECOMING INCREASINGLY IMPORTANT AS A SECURITY FEATURE. FROM A BUSINESS POINT OF VIEW, A COMPANY PUT ITS REPUTATION AT RISK IF ITS BIOMETRIC SECURITY SYSTEM CAN BE SPOOFED. FROM A USER POINT OF VIEW, SINCE THE FINGERPRINT LAST FOR A LIFETIME, ONCE LEAKED THEY ARE LEAKED FOR THE REST OF USER’S LIFE. THIS SURVEY REVIEWS THE FINGERPRINT SYSTEM, CLASSIFIES DIFFERENT PARTS OF IT INCLUDING TECHNIQUES FOR EXTRACTING FEATURES AND MATCHING PROCEDURES, DIFFERENT VULNERABILITIES AND PROPOSES THREE AVENUES FOR MITIGATING THE VULNERABILITIES INCLUDING SOFTWARE (BIG DATA AND ENCRYPTION/ DECRYPTION) AND SECURE HARDWARE TECHNIQUES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIDOOSTI MITRA | ASGHARIAN HASSAN | AKBARI AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35738
 • دانلود: 

  12899
چکیده: 

The purpose of this paper is to provide a framework for detecting vulnerabilities in SIP (Session Initiation Protocol) networks. We focused our studies on the detection of SIP DoS related vulnerabilities in VoIP infrastructures because of their generalization. We try to find weaknesses in SIP enabled entities that an attacker by exploiting them is able to attack the system and affect it. This framework is provided by the concept of penetration testing and is designed to be flexible and extensible, and has the capability to customize for other similar session based protocols. To satisfy the above objectives, the framework is designed with five main modules for discovery, information modeling, operation, evaluation and report. After setting up a test-bed as a typical VoIP system to show the validity of the proposed framework, this system has been implemented as a SIP vulnerability scanner. We also defined appropriate metrics for gathering the performance statistics of SIP components. Our test-bed is deployed by open-source applications and used for validation and also evaluation of the proposed framework. The main contributions of this paper are its non-destructive manner in identifying vulnerabilities and incorporating the penetration testing ideas and steps in the overall architecture of our framework. We also defined appropriate metrics that help us to identify vulnerabilities in a black box penetration testing.

آمار یکساله:  

بازدید 35738

دانلود 12899 استناد 0 مرجع 2664
strs
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  213-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

امروزه تحلیل و افزایش تاب آوری نسبت به سوانح طبیعی به حوزه ای مهم و گسترده تبدیل شده است به طوریکه در حال حاضر از حرکت همزمان و متقابل توسعه پایدار و مدیریت سوانح به سمت افزایش تاب آوری بحث می شود. بر این اساس، تحلیل و افزایش تاب آوری سیستم های انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی در مسیر نیل به آرمان توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. این پژوهش غیر آزمایشی دارای همبستگی بر اساس هدف کاربردی به آسیب پذیری و تاب آوری منطقه 15 تهران در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. در این مقاله، بر اساس مبانی نظری و تجربی تاب آوری اجتماعی در برابر زلزله در ارتباط با انتخاب شاخص های مناسب جهت سنجش تابآوری در مقیاس اجتماعات منطقه 15 تهران، از ابعاد چهارگانه (اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی-محیطی) استفاده شده است. هرچه میزان بعد اجتماعی در بین شهروندان بالاتر باشد، بر میزان تاب آوری نیز افزوده می شود. بین تاب آوری و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بین ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی-محیطی کاملا معنادار می باشد. در کل با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مسیر می توان گفت که بعد اجتماعی بیشترین تاثیر را در میان ابعاد در تبیین میزان تاب آوری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1556
 • دانلود: 

  1173
چکیده: 

Background: Groundwater protection against pollution is a very important issue. Groundwater vulnerability maps are useful tools for protecting aquifers and assessing the potential for contamination. Therefore, the purpose of this study was to prepare vulnerability maps and perform sensitivity analysis to identify the most influential factors in the vulnerability of the studied aquifer. Methods: In this study, groundwater vulnerability to pollution was evaluated using DRASTIC, composite DRASTIC, and nitrate vulnerability (NV) models. Drastic is an index for the systematic assessment of potential groundwater pollution. In this method, the drastic index was calculated from the total weight and rank of the factors. For this purpose, first the factors affecting the pollution transfer, were weighted, ranked, and merged using GIS software. Then, using the overlapping techniques and after applying the necessary weight coefficients on each layer, a map of the vulnerability area of the study aquifer was prepared. Results: It was revealed that there is a significant linear relationship between all three models with the distribution of nitrate concentration. Accordingly, it was the most efficient NV model, followed by the composite DRASTIC (CD) and DRASTIC models, respectively. Also, in the studied aquifer, the DRASTIC index was between 147 and 136, the combined DRASTIC index was between 70 and 190, and the nitrate index was between 13 and 132. Conclusion: vulnerability assessment of the studied aquifer using DRASTIC, and combined DRASTIC, and NV indices shows that, according to the DRASTIC index, 69. 7% of the studied aquifer was in the medium vulnerability class. Also, according to the combined DRASTIC index, the largest area (53. 62%) has low vulnerability and 31. 56% has moderate vulnerability. But according to the nitrate index, 77. 16% of the aquifers had very low vulnerability.

آمار یکساله:  

بازدید 1556

دانلود 1173 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEDLEY D.R. | HEIMBERG R.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  755-778
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9041
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9041

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صانعی لیلا | راغفر حسین

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  161-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

هدف: هدف از اندازه گیری آسیب پذیری کودکان از فقر برآورد احتمال فقیر شدن کودکان با توجه به ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سرپرست خانوارهایی است که کودکان در آن ها به سر می برند. این سنجه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران در شناسایی کودکان فقیر و نیز تعیین میزان حمایت های بخش عمومی عمل کند. با بهره گیری از نتایج برآورد آسیب پذیری کودکان فقیر و خانواده هایشان از فقر می توان به تخصیص مناسب کمک ها و یارانه های بخش عمومی به آن ها اقدام کرد.روش شناسی: مطالعه حاضر به کمک مدل لاجیت به اندازه گیری آسیب پذیری کودکان از فقر در مناطق شهری کشور، با استفاده از داده های ادغام شده سال های 1386-1363، می پردازد و تلاش می کند تا با توجه به ویژگی های سرپرست خانوارهای محروم، احتمال فقیر شدن کودکان در کل کشور را اندازه گیری کند. یافته ها نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد با افزایش تعداد کودکان در خانوار، آسیب پذیری کودکان از فقر افزایش می یابد. ارتقاء وضعیت تحصیلی و شاغل بودن سرپرست خانوار می تواند به کاهش آسیب پذیری کودکان کمک کند. به علاوه سن و جنسیت سرپرست خانوار در تعیین آسیب پذیری کودکان از فقر اثر قابل ملاحظه ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
litScript