نتایج جستجو

5161

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

517

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  729-734
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  545
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 545

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

مقدمه: باروری یعنی توانایی برای داشتن فرزند، به عنوان یکی از علل تشکیل خانواده می باشد. عوامل متعددی می توانند بر روی توانایی باروری افراد مؤثر باشند. ریزمغذی ها برای فعالیت های آنابولیک و کاتابولیک بدن ضروری هستند، در نتیجه می توانند یک عامل مؤثر بر روی توانایی باروری افراد باشند. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین نقش ریزمغذی ها در باروری مردان و زنان انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه های فارسی Magiran، SID و پایگاه های انگلیسیPubmed، Scopus، SID Elsevier، Web Of Sciences و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلید واژه­ های انگلیسی شامل: Infertility، fertility Infertility، Fertility، Male Infertility، Semen، Semen Parameters، Systematic Review، Clinical Trial، Case-Control، Female Infertility، Micronutrients، vitaminvitaminvitamin C، Ascorbic Acid، vitaminvitamin E، Antioxidants، Folic Acid، Zinc و معادل فارسی آنها در بازه زمانی 2020-1990 مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعات متعدد به شیوه کمی و کیفی که از لحاظ محتوا با هدف مطالعه حاضر قرابت داشتند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از بین 1052 مقاله، 22 مورد از مرتبط ­ ترین آنها با هدف مطالعه حاضر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از مرور مطالعات نشان داد مصرف ریزمغذی ها شامل ویتامین D، E، C، A، روی، ید، سلنیوم، فولات و اسیدچرب امگا-3 می توانند در بهبود شاخص های باروری زنان و مردان نقش داشته باشند و کمبود هر کدام از این موارد در زنان و مردان نابارور مشاهده شده است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تغذیه افراد به غذاهای آماده و سبک زندگی به زندگی بدون تحرک پیش رفته است و در نتیجه عدم تأمین نیازهای ضروری بدن برای فعالیت های اساسی رخ می دهد، به نظر می رسد توصیه به مصرف ریزمغذی ها در زنان و مردان می تواند از بسیاری از مشکلات باروری جلوگیری کند و سبب کاهش هزینه درمان موارد ناباروری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MORIGUCHI S. | MURAGA M.

نشریه: 

HORMONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  305-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5387
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5387

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GAY R. | MEYDANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  188-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4606
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4606

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 30
 • صفحات: 

  123-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3937
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر مصرف ویتامین های E وC و ترکیب این ویتامین ها بر شاخص های بیوانرژتیک (توان هوازی و توان بی هوازی) در 36 دانشجوی مرد تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت . پس از تقسیم آزمودنی ها به چهار گروه ، هر یک از آزمودنی ها 21 روز تحت مصرف ویتامین قرار گرفتنـد. گروه اول روزانه 400 میلی گرم ویتامین E ، گروه دوم 1000 میلی گرم ویتامین C، گروه سوم 400 میلی گرم ویتامین E همراه با 1000 میلی گرم ویتامین C و گروه چهارم طی همین مدت، ماده دارونما مصرف کردند. بعد از تجزیه و تحلیل آماری بر اساس تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)  و آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی توکی در سطح احتمال P£0.05 و با ضریب اطمینان 95 درصد، نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه میلی گرم ویتامینE ،1000  میلی گرم ویتامین C و 400 میلی گرم ویتامین  Eهمراه با 1000 میلی گرم ویتامینC  به مدت سه هفته بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3937

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HOLICK M.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  357
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  266-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  8214
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8214

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LIPS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6628
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6628

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

POWE C.E. | SEELY E.W. | RANA S.

نشریه: 

HYPERTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  758-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4399
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4399

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MATURITAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  140
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  54
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  2484
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 2484 استناد 54 مرجع 0
litScript