نتایج جستجو

1820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

182

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19300
 • دانلود: 

  7011
چکیده: 

Given more than seven thousand years of urbanization and highly diverse topographic and geographical conditions, Iran is one of the treasures through the world's architectural history. Climatic diversity, on the one hand, and long history of living, on the other hand, has led to noteworthy and valuable achievement in architecture and urbanization within this country. However, these elements are less utilized in today architecture. Urban life, technological advances and excessive economical demands have extremely made people apart from the nature and formed their mind within an iterative mechanized order. Furthermore, human being is a part of nature and his/ her close relationship to the nature provides him/her with survival and longevity. In Iranian houses, a space indicating relationship between human and nature is courtyard. Central courtyards within vernacular houses in Yazd provided inhabitants with terrifi c living conditions and enhanced their living quality by utilizing natural elements such as water, wind, light, and plants. Today, due to providing more houses regardless of their quality, not only are natural elements ignored in human life; but also in many cases, buildings do not have essential features of living. This paper attempts to explore how to create and enter natural elements in apartments. This paper aims to investigate natural elements on vernacular houses in Yazd. A descriptive, analytic methodology along with a case study (vernacular houses in Yazd) were employed and data was collected through library and fi eld research.

آمار یکساله:  

بازدید 19300

دانلود 7011 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  149
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4340
 • دانلود: 

  1642
چکیده: 

مسکن انسان، صرف نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط طبیعی و اقلیمی، تحت تاثیر عوامل فرهنگی جامعه، باورها و الزامات فرامادی زندگی قرار دارد که سکونت انسان را معنا می بخشند. در معماری مسکونی، عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر زندگی روزمره مردم و شیوه های زیست آنان، ضوابطی مهم بر شاکله مسکن اعمال می کنند که مطالعه ویژگی های مسکن بومی بدون تعمق در آن کم فایده است. تدقیق در خصوصیات فرهنگی معماری مسکونی مردمی و برشمردن کارکردهای مسکن از این حیث، منشعب از ویژگی های اجتماعی-فرهنگی، کنش های متقابل و تعاملات انسان، موضوع این مقاله می باشد. بدین سبب سوال اصلی مقاله این است که کدام الزامات اجتماعی-فرهنگی شاکله مسکن بومی را تحت تاثیر قرار داده است و به بیان دیگر، بایسته های فرهنگی مسکن بومی چیست؟این مقاله که نوعا نظری و برگرفته از نظریات آمس راپاپورت و ادوارد هال می باشد، در پارادایم پساساختارگرایی و کیفی و تدقیق در زندگی روزمره نوشته شده است. گردآوری اطلاعات این مقاله بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بررسی در مشاهدات میدانی شکل یافته و راهبرد تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات مقاله مستقل از مستندات عددی و در فرآیند قیاس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این مقاله مسکن از منظر الزامات فرهنگی، بررسی شده است. تاثیر و تاثر عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی بر یکدیگر و بر مسکن وابسته به زمان و مکان بوده و در مجموع روش های زیستی را شکل می دهند که یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری مسکن بومی است. نتیجه پژوهش، مبین تقسیم کارکردهای فرهنگی در ارتقای کیفیت زندگی، پاسخ گویی به نیازهای فرامادی و دربرگیری ویژگی های اعتقادی در بناهای بومی است.

آمار یکساله:  

بازدید 4340

دانلود 1642 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI AMIN | ZABIHI HOSSEIN

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1035
 • دانلود: 

  2621
چکیده: 

vernacular architecture of each region is formed under the influence of the climate, culture, and people’ s livelihood. Accordingly, the form of the houses in these regions is affected by various factors, all of which are not of the same importance and impact. One of the most significant features is culture. According to the research problem, the present study aimed to identify and introduce some features of the vernacular and cultural architecture of the houses of northern Iran in the past to be applied in the contemporary houses based on the cultural and vernacular approaches. The mixed method of the case studies or the field research of the rural vernacular houses of the central area of Mazandaran province, namely Babol and Babolsar, were applied to achieve the research purpose. The samples were randomly selected in areas with good dispersion to cover the whole region to generalize the results of studies on the studied samples to the whole statistical population. The qualitative research method and anthropology were used by interviewing the residents to analyze the cultural components and effective lifestyle in the form of the houses. Finally, the results were presented in tables, in which the relationship between the culture and form of the house was determined. The findings indicate that influence of the culture on the form of the house can be discovered based on the recognition of the various aspects and the content elements of the culture and their interrelationships. These elements are related hierarchically from the most inner level to the most exterior level and form and direct the architecture of the house.

آمار یکساله:  

بازدید 1035

دانلود 2621 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  297-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  416
چکیده: 

کشور ایران با بیش از هفت هزار سال سابقه شهرنشینی و وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی بسیار متنوع، یکی از گنجینه های تاریخ معماری جهان محسوب می شود. تنوع اقلیمی از یکسو و سابقه طولانی سکونت از سوی دیگر، موجب شده تا این سرزمین در زمینه معماری و شهرسازی، دستاوردهایی درخور توجه و ارزشمندی داشته باشد. اما این عوامل در معماری امروز کمتر مورداستفاده قرارمی گیرد. زندگی شهرنشینی، پیشرفت فناوری و نیازهای فزاینده اقتصادی، مردم راهرچه بیشتر از طبیعت دورساخته و روان آنها را در یک نظام تکرارشونده ماشینی قالب زده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عناصر طبیعت درخانه های بومی شهر یزد می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع موردی (خانه های بومی-شهریزد) بوده وجمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. این درحالی است که انسان جزیی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت، باعث ادامه حیات و دوام زندگی است. یکی ازفضاهای خانه های ایرانی که نشان دهنده ارتباط انسان با طبیعت میباشد. حیاط خانه های ایرانی است که گزیده نمادین طبیعت محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 416 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیک قدم نیلوفر

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

حاشیه جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی ترین اقلیم های جهان است و توجه به مولفه های اقلیمی در فرآیند طراحی خانه ها در این منطقه، می تواند به بالا بردن سطح آسایش حرارتی ساختمان کمک کند. اقلیم گرایی دیدگاهی بنیادی در طراحی خانه های بومی ایران بوده، از این رو به کارگیری الگوهای فضاهای عملکردی خانه های بومی در طراحی مسکن معاصر هر شهر، می تواند سبب ارتقای سطح آسایش شود. این مقاله ضمن استخراج و معرفی الگوهای فضاهای عملکردی در خانههای بندر بوشهر از طریق بهکارگیری نظریه داده بنیاد و تطابق ویژگی های این فضاها با مشخصات اقلیمی بوشهر، در پی پاسخ به این سوال است که الگوهای مذکور تا چه حد متناسب و متاثر از اقلیم است. این مقاله دارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحله تحلیل و استنتاج کیفی و از طریق نظریه داده بنیاد بوده و با روش تصویرسازی انجام می شود. گردآوری داده ها در دو بخش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد خانه های بومی انجام شده است.تطابق الگوهای به دست آمده از کدگذاری نمونه ها با مولفه های اقلیم میانه و محلی منطقه مورد بررسی نشان می دهد که مشخصه های فضاهای عملکردی در نمونه های مورد مطالعه با مولفه های اقلیم میانه منطبق بوده و همچنین از الگوهای باد محلی پیروی می کند. از شاخص ترین نکات در الگوهای خانه های بوشهر می توان به استفاده از زمستان نشین برای فصول سرد برخلاف بسیاری نقاط حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد سامانه ایستای تهویه طبیعی با توجه به انتظام و جهت گیری فضاهای باز و نیمه باز اشاره کرد. در این الگوها فضاهای باز و نیمه باز مابین و مقابل فضاهای بسته قرار دارند و کشیدگی فضاهای بسته در جهت حیاط است. لذا در عین تراکم کلی حجم، فضاهای بسته زیستی از نظر تهویه طبیعی به صورت گسترده عمل می کنند. الگوهای اقلیمی این خانه ها شامل راهکارهای ساده ای از فرم صحیح فضاهای باز، نیمه باز و بسته و ترکیب های حساب شده ای از آن ها در سطح و ارتفاع است که به سادگی قابل تعمیم و استفاده در الگوهای خانه های امروز خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RAYATI ELAHE | HOSSEIN GHADIRI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THERE ARE DIFFERENT FACTORS SUCH AS TOPOGRAPHY, CLIMATE FEATURES, ECONOMY, LIVELIHOOD, WATER RESOURCES, ETC. LEADING TO THE FORMATION OF DIFFERENT URBAN FORMS IN BOTH RURAL AND URBAN FABRICS IN IRAN. OVER THE CENTURIES, SPECIFIC CLIMATIC AND GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF THIS LAND ALONG WITH PASTS’ INTELLIGENCE IN UTILIZING NATURAL RESOURCES AND PRESERVING THEM HELPED TO EMERGE ARCHITECTURE. CURRENT CRISES SUCH AS CLIMATE CHANGE AND SHORT OF RESOURCES HAVE LED ARCHITECTS TO DECODE THE vernacular ARCHITECTURE OF DIFFERENT AREAS, ADAPTED ITS ACHIEVEMENTS TO THE MODERN NEEDS, AND SO MOVED A STEP CLOSER TO ACHIEVING SUSTAINABLE ARCHITECTURE. SINCE THE BASIC CAUSE OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION CAN BE TRACED IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING AND AS THE HOUSE IS THE MOST FUNDAMENTAL UNIT IN ARCHITECTURE AND URBANIZATION, THIS ARTICLE AIMED AT ANALYZING vernacular RESIDENTIAL BUILDINGS OF SHIRAZ, WHICH IS ASSUMED TO MEET THE ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL COMFORT IN THE PAST, AND EXAMINED ITS CLOSENESS TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE. TO THIS END, SIX HISTORICAL BUILDINGS (FROM QAJAR DYNASTY AND BEFORE IT) WERE SELECTED RANDOMLY. LIBRARY RESEARCH AND FIELD OBSERVATION HAVE BEEN CONDUCTED. THE RESULTS INDICATED THAT THE vernacular BUILDINGS OF SHIRAZ HAD THE HIGHEST CONFORMITY WITH THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

REZAZADEH ARDEBILI MOJTABA | SHAFIEI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21519
 • دانلود: 

  11644
چکیده: 

While in the historic urban fabric of Iranian cities, there are numerous traditional buildings that have stood up for more than one hundred years, today's buildings, in spite of advanced construction technologies, are not comparable with those traditional ones in terms of resiliency and durability. The sustainable vernacular strategies in design and construction of these traditional houses are the main reasons of their durability. This study discussed and analyzed the vernacular approach and climatic design of traditional Qajarian houses, which survived for at least one hundred years in Iran. Building orientation according to the sun, construction materials, compatibility with water sources and wind power, and finally structural organization are five parameters which have been analyzed in two buildings in the hot climatic region of Iran. Data collection relies on library research and empirical case study. This research shows the analyzed buildings’ design and construction are the response to their climatic situation and are compatible with their contexts.While these buildings are located in two cities with some climatic differences -especially humidity-, their vernacular design strategies have some similarities. However, their differences due to their distinct climatic conditions are undeniable. Finally, the research displays that these buildings put into service climatic opportunities, which are the aftereffect of centuries of optimization of building orientation, material use and construction capabilities with less environmental impact.

آمار یکساله:  

بازدید 21519

دانلود 11644 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1031-1053
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

طب کهن نیاز های جسمی و خلقی انسان در اقلیم های مختلف را براساس مزاج غالب مناطق متفاوت می داند. معماری در صدد ایجاد ساختمانی پاسخ گو به نیازهای آسایشی و فرهنگی منطبق با مزاج در خانه اقلیم های مختلف است. نیاز حریم و سلسله مراتب فضای زیست و تاکید بر قلمرو و شیوه تعامل اجتماعی یکی از همین ابعاد فرهنگی و روانی است. مطالعات قدیم و جدید آن را تحت اثر مزاج منطقه تا حدودی متفاوت دانسته اند. این پژوهش، با بررسی پیکره بندی حریم فضایی خانه ها در چهار اقلیم، تفاوت های مزاجی حریم با راهکارهای آن را می یابد. روش پژوهش موردی با راهبرد ترکیبی (روش های توصیفی-تحلیلی در گونه شناسی، استدلال منطقی، تفسیر داده ها با مبانی مزاج، و شخصیت شناسی) و تعمیم داده هاست. مطالعه اسناد معماری، با انتخاب شهرهای مبنا (با مقایسه دما، رطوبت نسبی در نمودار بیوکلماتیک انسانی، و ضریب خشکی دومارتن)، تفاوت های معناداری را در درصد مساحت فضای بسته تا باز و خصوصی تا عمومی خانه های چهار اقلیم نشان داد. تفاوت های کالبدی براساس روان شناسی و طب سنتی و جدید تفسیر شد. نتایج با حریم خواهی [1]خانه های اقلیم چهارگانه ایران از درجه 1 اقلیم گرم-خشک تا درجه 4 (کم حریم ترین) اقلیم سرد-مرطوب درجه بندی شد. شاخصه فرهنگی-کالبدی (سیالیت و شفافیت زیاد فضایی اقلیم سرد و مرطوب در مقابل درون گرایی اقلیم گرم-خشک) قابل توجه بود. پروفیل حریمی ساکنان خانه های چهار اقلیم براساس امنیت مطلوبشان رسم شد. دانش جغرافیای حریم انسانی به معماران برای تعبیه کالبدی همسو با نیاز حریمی ساکنان کمک می کند. [1]. ویژگی حریم خواهی معادل میزان تمایل افراد به داشتن حریم در مواجهه با دیگران و فضاهای کالبدی درنظر گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25839
 • دانلود: 

  33233
چکیده: 

As an example of extreme hot humid climate, the southern marginal rim of Iran is a perfect candidate for studying climatic patterns. Attention to climatic components in housing design process within this area is therefore essential. Benefitting from the airflow and avoiding heat and radiation are among the most effective approaches towards moderating heat conditions in hot and humid areas. vernacular houses are principally built to adapt to the climatic needs. Bandar-e Lengeh in southern rim of Iran has vernacular houses with unique patterns to make use of the airflow. With the aid of the Design Builder software application, this article examines heat conditions in such houses in accordance with local wind patterns and airflow in the climatic structure of the houses. It also tries to investigate the extent to wich such airflow effective can be effective in moderating indoor heat conditions of the climatic conditions in Bandar-e Lengeh houses. The article has a practical purpose, which is being followed through application of graphical and simulation packages using Design Builder software version 4. 2. 0. 045 and the ASHRAE55 thermal comfort model. The climate statistics data are prepared by Meteorem 7 software, using weather data from Meteorological Organization of Iran. Conformance of the obtained simulation results show that local wind-flow currents in Bandar-e Lengeh combined with unique climatic patterns of the local houses can help moderation of indoor thermal conditions and provide the best ambient status, regarding air currents temperature and relative humidity in certain hours of the day.

آمار یکساله:  

بازدید 25839

دانلود 33233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی زرندی مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  153
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2211
 • دانلود: 

  1754
چکیده: 

بادگیر در مساکن بومی یزد یکی از راهکارهای دستیابی به آسایش برودتی در مقابل گرمای طاقت فرسای فلات مرکزی ایران است. بادگیر به دلیل عملکرد سرمایشی و نقش آن در تهویه طبیعی در بخش های تابستان نشین خانه ها ساخته می شد. به جرات می توان گفت هیچ دو بادگیری در یزد وجود ندارد که در پلان و نما و مقطع و جزئیات دقیقا یکسان باشند. ارتباط بادگیر با تالار و حیاط مرکزی نقش موثری در عملکرد آن داشته است. در این تحقیق 24 خانه در یزد با تاکید بر جانمایی و طراحی بادگیرهایشان مورد بررسی قرار گرفته است و این خانه ها نیز از میان خانه های حیاط مرکزی یزد که ارزش تاریخی دارند انتخاب شده اند.جمع آوری اطلاعات با برداشت میدانی صورت گرفته و تحلیل اطلاعات نیز با استنتاج منطقی و دسته بندی اطلاعات در نرم افزار excel انجام شده است. دسته بندی بادگیرها بر مبنای سه پارامتر در این مقاله مورد توجه بوده است: 1- جهت گیری بادگیرها 2- موقعیت آن ها در خانه و چگونگی ارتباط آن ها با فضاهای تابستان نشین 3- طراحی پلان بادگیرها بر مبنای دریافت بهینه باد غالب.طراحی پلان بادگیرها و تفکیک کانال بادگیر به کانال های فرعی در بادگیرهای مختلف، متفاوت است و معمار با توجه به چگونگی پلان خانه و جهت باد غالب و اینکه بادگیر عملکرد سرمایش تبخیری با حوض آب را خواهد داشت یا نه؛ آنگاه پلان بادگیر را بر مبنای عملکرد بهینه آن تعریف می کرده است.فرضیه های تحقیق این بود که در تمامی خانه های یزد زیر بادگیر، حوض آب وجود دارد و مساحت بادگیر به تناسب مساحت تالار در نظر گرفته می شده و اینکه تمامی آن ها رو به باد غالب دارند و کشیدگی آن ها شمال شرقی - جنوب غربی است. فرضیه های ذکر شده رد شدند و دلایل عدم اعتبار آن ها در نتیجه آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2211

دانلود 1754 استناد 0 مرجع 0
litScript