نتایج جستجو

787

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

79

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CHEKHONIN V.P. | SHEIN S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

مقدمه: vegf فاکتور رشد نسبتا جدیدی است که قابلیت های بیولوژیک بسیار متنوعی را داراست. شان عمده این قابلیت ها، هدایت و تعیین مسیر سلسله واکنش هایی است که در بستر عروقی (به ویژه میکرو واسکولار) بافت ها و اندام های مختلف روی می دهند.روش ها: در مطالعه حاضر طی روش ARMS-PCR، نقش تغییرات ساختمانی ژن vegf در بروز استعداد یا مقاومت افراد دیابتی نسبت به رتینوپاتی دیابتی ارزیابی شده است. توزیع فراوانی چهار پلی مورفیسم در موقعیت های -7*C/T، -1001*G/C، -1154*G/A و -2578*C/A در بین بیماران مبتلا به T1DM (248 نفر) و زیرگروه های با رتینوپاتی (135 نفر) و بدون رتینوپاتی (113 نفر) آنها همراه با گروه شاهد (سالم) (95 نفر) که همگی از جمعیت "بریتانیایی- قفقازی" بوده اند، بررسی گردید. یافته ها: با مقایسه توزیع فراوانی آلل ها/ ژنوتیپ های پلی مورفیک در میان جمعیت های بیمار، شاهد و همچنین در بین دو زیرگروه دیابتی های با و بدون رتینوپاتی، به طور خاص در مورد پلی مورفیسم -7*C/T و تنها در هنگام مقایسه دو زیرگروه اخیر (DR− و DR+) اختلاف قابل ملاحظه و معناداری قابل مشاهده بود (1.98=OR؛ 0.002=P). نتیجه گیری: با توجه به نقش محوری vegf در پاتوفیزیولوژی رتینوپاتی های ایسکمیک، مطالعه حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده که آیا می توان این افزایش بیان را ثانویه به نوع آرایش ساختمانی ژن vegf دانسته و آن را "وابسته به آلل" در نظر گرفت؟ نتیجه تحقیق حاضر چنین بیان می دارد که یکی از پلی مورفیسم های مورد بررسی، حداقل در بستر شرایط بیوشیمیایی دیابت، از چنان قابلیت "عملکردی" و یا پتانسیل فنوتیپیکی برخوردار است که بتواند احتمالا با کنترل سطح و کیفیت پاسخ ژن vegf به محرکهای محیطی و تنظیم میزان بیان آن، نقش مهمی را در پاتوفیزیولوژی DR ایفا نماید. با توجه به نقش ضعیف تر عوامل ژنتیکی در DR - در مقایسه با سایر عوارض دیابت-، یافته های این مطالعه حاکی از وزن و اثر قابل ملاحظه سازوکارهای "وابسته به ساختمان" ژن vegf در بروز DR دارند و البته بررسی مجدد فرضیه این مطالعه میان تعداد بیشتری از بیماران دیابتی (DR− و DR+)، می تواند مکمل تحقیق حاضر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

مقدمه: نقش و اهمیت قابل ملاحظه عوامل عروقی اولا در اتیوپاتوژنز نوروپاتی دیابتی و ثانیا در مرحله پس از بروز این عارضه، در تعیین برآیند نهایی واکنش های نوروژنراتیو/ نورودژنراتیو، سبب شده تا مطالعات گسترده ای در این زمینه به ویژه در قالب درمان های مداخله ای صورت گیرد. در این راستا با توجه به ماهیت ایسکمیک نوروپاتی دیابتی و اهمیت فراوان برقراری مجدد تغذیه خونی در نسج عصبی مورد آزار در فرآیند ترمیم ، vegf به عنوان فاکتور رشدی که در کنار کارکردهای همودینامیک، قابلیت بالایی در ایجاد عروق دارد، جایگاه ویژه ای را داراست.روش ها: با توجه به تاثیرات قابل ملاحظه زمینه های وراثتی و نژادی در میزان بروز و شدت علایم مربوط به نوروپاتی دیابتی، مطالعه حاضر تاثیرات مربوط به تغییرات ساختمانی ژن vegf بر استعداد/ مقاومت بیماران دیابتی در ابتلا به نوروپاتی را در قالب یک "مطالعه پیوستگی" مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: توزیع فراوانی آلل ها/ ژنوتیپ های مربوط به چهار پلی مورفیسم ژن vegf در موقعیت های 7*C/T-، 1001*G/C-، 1154*G/A-  و 2578*C/A-  بین 248 بیمار مبتلا به T1DM (81 نفر DNU+  و 167 نفر DNU-) و 113 فرد سالم (گروه شاهد) که همگی از جمعیت "بریتانیایی- قفقازی" بوده اند، ارزیابی شد. اختلاف معنادار تنها در یک مورد آن هم در سطح آللی - و نه ژنوتیپی- پلی مورفیسم ناحیه پروموتر در موقعیت 7*C/T- در مقایسه بین دو زیرگروه واجد و فاقد نوروپاتی (DNU-/ DNU+) مشاهده شد که آلل T دارای نقش حمایتی بود.(OR=0.03,OR=1.75) نتیجه گیری: با توجه به نقش حمایتی vegf در نوروپاتی دیابتی، مطالعه حاضر نشان می دهد پلی مورفیسم ژن vegf در موقعیت 7*C/T-  با پتانسیل های "عملکردی" و فنوتیپیک خود و احتمالا با دخالت در تعیین سطح موضعی/ بافتی (عمدتا نسج عصبی) vegf، می تواند به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده میزان استعداد/ مقاومت ژنتیکی در برابر ابتلا به نوروپاتی دیابتی باشد. البته برای قضاوت بهتر تکرار این مطالعه در تعداد بیشتری از بیماران دیابتی (DNU-/ DNU+) قویا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

مقدمه: رتینوپاتی دیابتی یکی از جدی ترین عوارض ناشی از اختلال میکروواسکولر شبکیه است. بیماری دیابت منجر به افزایش تظاهر عوامل رشد رگ ساز در برخی بافت ها در پاسخ به هیپرگلیسمی و ایسکمی بافتی می شود. به علاوه، فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (vegf) به عنوان عامل میتوژن قوی اندوتلیال و عامل نشت پذیری عروقی شناخته شده است. شواهد اخیر بر نقش مستقیم vegf در پاتوژنز رتینوپاتی تکثیری دیابتی دلالت دارند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین سطوح vegf مایع ویتره با آلبومینوری و درجه کنترل قند خون در بیماران دچار رتینوپاتی تکثیری دیابتی است.روش ها: 30 بیمار مبتلا به رتینوپاتی تکثیری دیابتی و 35 شاهد مبتلا به رتینوپاتی تکثیری غیردیابتی که از لحاظ سن و جنس با گروه اول همسان بودند، در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بررسی شدند. سطوح vegf ویتره و سرم اندازه گیری و بین دو گروه مقایسه گردید. در گروه رتینوپاتی تکثیری دیابتی، سطح سرمی هموگلوبین A1c، میکروآلبومینوری، کراتینین سرم، مراحل نفروپاتی و رتینوپاتی و مدت دیابت قندی نیز تعیین شد. رابطه بین vegf ویتره و سرم با عوامل مذکور تعیین شد.یافته ها: 30 بیمار دچار رتینوپاتی تکثیری دیابتی (شامل 19 مرد و 11 زن)، با سن متوسط 56±10 سال وارد مطالعه شدند (35 شاهد). سطح متوسط vegf ویتره و سرم در گروه مورد بطور معنی داری بیشتر بود (به ترتیب 383.10±588.69 و pg/ml 515.12±245.55 در برابر 24.81±10.97 و (P=0.011, P=0.001; pg/ml 343.58±274.55 (شاهد). همبستگی بالا و معنی داری بین سطوح vegf ویتره و سرم مشاهده گردید vegf .(r=0.453, P=0.012) سرم بطور معنی داری در بیماران تحت درمان دارویی (P=0.045)، کنترل خوب قند خون (P=0.039) و مرحله 1 نفروپاتی (P=0.042) پایین تر بود. همچنین همبستگی معنی داری بین سطح vegf سرم و نسبت آلبومین ادرار به کراتینین خون مشاهده شد (r=0.432, P=0.017). روابط دیگر معنی دار نبودند (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما مشابه موارد گزارش شده در سایر بررسی ها می باشد. عوامل پایین آورنده سطح vegf سرم و ویتره، ممکن است در بیماران دچار رتینوپاتی تکثیری دیابتی از ارزش بالایی برخوردار باشند؛ به ویژه اگر در مراحل اولیه تجویز گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOHENSTEIN B. | HAUSKNECHT B.

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1654-1661
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3365
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3365

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Recombinant human vascular endothelial growth factor protein (rhvegf) stimulates angiogenesis in animal models. Angiogenesis is the growth and proliferation of new blood vessels from existing vasculature. Therapeutic angiogenesis is a novel approach to the treatment of coronary and peripheral vascular disease not amenable to standard revascularization techniques. Vascular endothelial growth factors (vegfs) are a family of angiogenic proteins specific for endothelial cells and essential in the process of angiogenesis. In this study, expression of vegf 165 was performed in E. coli. The result show a high expression level of vegf 165.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

TABERNERO J.

نشریه: 

MOLECULAR CANCER RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  203-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9138
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9138

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VAJKOCZY P. | FARHADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  777-785
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4876
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4876

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PEPPER M.S. | BAETENS D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  218
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  507-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5385
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5385

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKAHASHI H. | SHIBUYA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  227-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  10747
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10747

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
litScript