نتایج جستجو

94713

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9472

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  441
 • صفحات: 

  934-939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مقدمه: سرطان سینه، یک بیماری چند عاملی و دارای پتانسیل کشندگی است که علاوه بر ژنتیک، عوامل محیطی زیادی در آن نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بیان دو نشانگر زیستی (VEGF mRNA) vascular endothelial growth factor messenger RNA و Cytokeratin-19 mRNA (CK19 mRNA) و نیز نشانگر زیستی پروتئینی VEGF در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.روش ها: 40 بیمار مبتلا به سرطان سینه (گروه مورد) با 40 فرد سالم (گروه شاهد) مقایسه شدند. از روش Real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (Real-time RT-PCR) برای تعیین میزان بیان دو نشانگر زیستی CK19 mRNA و VEGF mRNA استفاده شد. همچنین، پروتئین VEGF به روش (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay اندازه گیری گردید.یافته ها: مثبت شدن نشانگر VEGF mRNA در گروه مورد در 30 نفر از 40 بیمار مشاهده شد. در گروه شاهد، 6 نفر از 40 نفر مثبت گزارش گردید. نشانگر CK19 mRNA در گروه مورد در 25 نفر از 40 نفر مثبت گردید و در گروه شاهد، در 7 نفر از 40 نفر مثبت گزارش شد. همچنین، سطح سرمی VEGF در 27 نفر از افراد گروه مورد مثبت بود.نتیجه گیری: در مجموع، می توان نتیجه ی این تحقیق در زمینه ی نشانگرهای سرطان سینه را به عنوان یک آزمایش تشخیصی غربالگری برای کشف زودرس بیماری در مراحل اولیه در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 25 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  630
 • صفحات: 

  456-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: لنف آنژیوژنز، نقش مهمی در التهاب جزایر و تنظیم انسولین دارد. این پژوهش، با هدف بررسی اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و مکمل آلفالیپوییک اسید بر vascular endothelial growth factor receptor 3 (VEGFR3) بافت پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Ratهای نر نژاد Wistar مدل مبتلا به دیابت انجام شد. روش ها: در یک مطالعه ی تجربی، 25 سر Rat نر نژاد Wistar، با میانگین سن 3 هفته و وزن 3 ± 159 گرم به پنج گروه (5 = n در هر گروه) شامل گروه شاهد سالم، دیابت + سالین، دیابت + مکمل، دیابت + تمرین + سالین، دیابت + مکمل + تمرین تقسیم شدند. القای دیابت، با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (65 میلی گرم/کیلوگرم) و نیکوتین امید (120 میلی گرم/کیلوگرم) انجام شد. آلفالیپوییک اسید (Alpha lipoic acid یا ALA) به مدت 6 هفته، با دز 20 میلی گرم/کیلوگرم روزانه به صورت خوراکی تجویز شد. تمرین اینتروال، به مدت6 هفته، 5 جلسه در هفته شامل 13 تناوب 4 دقیقه ای دویدن روی تردمیل با شدت VO2max معادل 70-65 درصد و استراحت فعال بین تناوب ها، 2 دقیقه دویدن با شدت 10-5 متر/دقیقه بود. پس از کشتار Ratها و بافت برداری، بیان پروتیین VEGFR3 بافت پانکراس به روش ایمنوهیستوشیمی و گلوکز به روش کالری متریک و انسولین به روش enzyme-linked immunoassay (ELISA)-کالری متریک انجام شد. داده ها با آزمون One-way ANOVA و با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 050/0 > P تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: هفته تمرین اینتروال و تمرین اینتروال با مکمل Lysosomal acid lipase (LAL) بر VEGFR3 بافت پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Ratهای مبتلا به دیابت تاثیر معنی داری داشت. مصرف 6 هفته مکمل LAL بر VEGFR3و انسولین سرمی Ratهای مبتلا به دیابت اثر معنی داری داشت. نتیجه گیری: تمرین اینتروال شدید و مکمل ALA باعث افزایش لنف آنژیوژنز و کاهش گلوکز خون و تغییرات مطلوب در رت های دیابتی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

مقدمه: کارسینوم سلول سنگفرشی (S.C.C یا Squamous cell carcinoma) از سطح یک اپیتلیوم دیسپلاستیک بر می خیزد و حدود 90 درصد تمام سرطان های سر و گردن را تشکیل می دهد. (VEGF) vascular endothelial growth factor یکی از فاکتورهای رشدی است که  مستقیما روی سلول های اندوتلیال عروقی اثر می گذارد و تکثیر، مهاجرت و کموتاکسی سلول های اندوتلیال را تحریک می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان بروز نشانگر VEGF در مخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و S.C.C. دهانی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 20 نمونه از هر یک از نمونه های مخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و S.C.C. که با فرمالین ثابت و در پارافین مدفون شده بود، انتخاب گردید. لام های مربوطه از نظر بروز نشانگر VEGF با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی و روش استاندارد بیوتین- استرپتاویدین مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون Kruskal-wallis و Mann Whitney در سطح معنی دار 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .(a= 0.05)یافته ها: میانگین شدت بروز نشانگر VEGF در نمونه های S.C.C بیشتر از نمونه های مخاط دیسپلاستیک بود (P value = 0.024) همچنین شدت بروز نشانگر VEGF در نمونه های  S.C.C بیشتر از مخاط نرمال بود(P value = 0.001) ؛ در حالی که شدت بروز نشانگر VEGF در نمونه های مخاط دیسپلاستیک با مخاط نرمال رابطه معنی داری نداشت.(P value = 0.108) نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر با پیشرفت ضایعه از مخاط نرمال به سمت مخاط دیسپلاستیک و نهایتا به سمت SCC بروز نشانگر VEGF افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  398
 • صفحات: 

  1054-1059
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقدمه: بافت توموری، بدون فرایند آنژیوژنز نمی تواند بیش از 2 میلی متر مکعب در بدن رشد کند. عامل رشد اندوتلیال عروقی (vascular endothelial growth factor یا VEGF) نقش حیاتی در این فرایند دارد و مهار آن، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای ایمنی درمانی سرطان به کار رود.روش ها: توالی پپتیدی ایزوفرم های VEGF-A، از پایگاه های داده ی پروتئینی، انتخاب و با نرم افزارهای رایج هم راستاسازی گردید. اپی توپ های تحریک کننده ی پاسخ ایمنی شناسایی و از نظر عدم هم پوشانی با سایر پروتئین های بدن بررسی شدند. توالی پپتیدی، پس از تولید با Keyhole limpet hemocyanin  (KLH) کونژوگه شد و جهت ایمن سازی موش ها استفاده گردید. تیتر آنتی بادی پلی کلونال ضد VEGF-A با روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) و با کمک پپتید کونژوگه شده با آلبومین سرم گاوی (Bovine serum albumin یا BSA) اندازه گیری شد.یافته ها: توالی پپتیدی 41 اسید آمینه ای انتخابی از نظر بیوانفورماتیک هیچ گونه هم پوشانی با سایر پروتئین های بدن نشان نداد و از لحاظ نظری، آنتی ژنیسیته ی کافی و توانایی تحریک پاسخ ایمونولوژیک ضد توموری را داشت. با روش ELISA، در موش های واکسینه در مقایسه با گروه شاهد افزایش تیتر آنتی بادی اختصاصی مشاهده شد. الکتروفورز پپتید کونژوگه با BSA، نشان داد که کونژوگاسیون به طور موثری انجام شده و مراحل بهینه سازی آزمون ELISA اثبات کرد که در صورت پوشاندن پلیت های ELISA با کونژوگه ی پیش گفته، نتایج حاصل تکرار پذیری بهتری نسبت به پوشاندن پلیت با پپتید خالص دارد.نتیجه گیری: نتایج بر کارآمدی پپتید کونژوگه با KLH جهت ایمن سازی و تولید آنتی بادی پلی کلونال ضد VEGF تاکید داشت. بالا بودن تیتر آنتی بادی تولید شده بر ضد این آنتی ژن، پیشنهاد می کند که این پپتید، می تواند به عنوان تحریک کننده ی سیستم ایمنی در مدل حیوانی به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  518
 • صفحات: 

  176-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع به نسبت بالای چسبندگی جفت (Placenta Accreta) در بارداری و عدم وجود روش مناسب برای پیش بینی این عارضه، این مطالعه با هدف تعیین نقش نشانگرهای تیروزین کیناز 1 محلول شبیه fms (Soluble fms-like tyrosine kinase-1 یا SFLT-1) و عامل رشد اندوتلیوم عروق (vascular endothelial growth factor یا VEGF) در مقایسه ی آن با سونوگرافی رنگی داپلر در تشخیص تهاجم جفت انجام گرفت. روش ها: در یک مطالعه ی مقطعی، 78 زن باردار مظنون با تهاجم جفتی که در سال های 97-1396 به بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند و سطح SFLT-1 وVEGF در آنان اندازه گیری و سونوگرافی جفت نیز در آنان انجام شد. پس از عمل، نتیجه ی حاصل از عمل جراحی با نتایج سونوگرافی و سطح SFLT-1 و VEGF مقایسه شد و توافق بین نشانگرهای پیش گفته و سونوگرافی در تشخیص نوع تهاجم بافتی تعیین شد. یافته ها: میانگین سطح VEGF بر حسب پیامد بارداری تفاوت معنی داری نداشت (900/0 = P)، اما سطح SFLT-1 در گروه چسبندگی جفت به طور معنی داری پایین تر بود (020/0 = P). ضمن این که نسبت SFLT-1/VEGT نیز بین دو گروه متفاوت نبود (060/0 = P). مقایسه ی یافته های سونوگرافی و نتایج حاصل از عمل جراحی نشان داد در 38 مورد (7/48 درصد) نتایج جراحی و سونوگرافی طبیعی بود. همچنین، در 16 مورد (5/20 درصد) نتایج جراحی و سونوگرافی وجود چسبندگی جفت را نشان داد. میزان توافق بین سونوگرافی و جراحی 36/0 بود (001/0 > P). نتیجه گیری: برابر نتایج مطالعه ی حاضر، دو نشانگر SFLT-1 و VEGF در مقایسه با سونوگرافی معیارهای مناسبی برای پیش بینی تهاجم جفتی نبودند. در عین حال، با توجه به محدودیت های این مطالعه، انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUO S. | COLBERT L.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1806
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4736
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4736

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KONNER J. | DUPONT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  S81-S85
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3624
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3624

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  4305
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Angiogenesis is an important biological process. The VEGF and VEGFR pathway is one of most important pathways, which is involved in this process. Recent studies have identified several signaling pathways and regulatory factors governing angiogenesis in vertebrates. However, understanding the molecular details of these interactions has been complicated by extensive gene duplication events in vertebrate. To circumvent this genetic redundancy, we have focused on VEGFR in basal chordate (urochordates (Sea squirt)).By using rapid amplification of cDNA from total RNA with primers specific to tyrosine kinase domain and further extension of cDNA, we isolated a part of sea squirt cDNA.  We found the sequence is highly homologous to human VEGFR1.The sequence also shows a higher homology with 3 human VEGFRs than PDGFR suggests that this sequence encodes for 7-Ig VEGFR-like molecule in Sea squirt. Therefore, we tentatively designated it as S.sqVEGFR. We also extracted total RNA from different Sea squirt tissues (Muscle, Intestine, Stomach, Pharynx, Gill). By using PCR of reverse-transcribed total RNA extracted from different tissues, we showed the expression of sq. VEGFR in this animal was significantly different among the Sea squirt tissues. So that, RT-PCR showed S.sq VEGFR has the most  strong expression in stomach which is the closest organ to the heart and weak expression in the other remote organs. Western blot and histology data also showed the same results. Therefore, analysis our data revealed there is high correlation between the concentration of blood cells and vessels and the level of expression of S.sq VEGFR. Suggesting that expression of S.sq VEGFR is related to blood cells and vessels. These findings may shed more light on the function of VEGFR in angiogenesis.

آمار یکساله:  

بازدید 4305

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 25 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

CANCER GENE THERAPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4660
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4660

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript