نتایج جستجو

43030

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4303

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

محمدی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  7-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  155
کلیدواژه: 
چکیده: 

شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده (توصیف وضعیت موجود مشکل دار): گزارش فوری مقادیر بحرانی تأثیر بسزایی در حیات بیمار یا تفسیر و ماهیت تشخیص و پیشگیری از بیماری دارد. در برخی موارد به دلیل عدم شناسایی مقادیر بحرانی و عدم گزارش فوری آنها به بخش، ایمنی بیمار به خطر افتاده که منجر به تشخیص دیرتر مشکل و گاهاًً ایجاد عوارض جدی در بیمار شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع باید راهکاری برای گزارش فوری در نظر گرفته شود (به دلیل محدود بودن تعداد خط تلفن بخش ها و مشغول بودن و در دسترس نبودن) خط تلفن یکطرفه این امکان را فراهم می نماید...

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش های بنیادین شوارتز می باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش های فرهنگی در توضیح نگرش های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش های فرهنگی با متغیرهای جمعیت شناختی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا نتایج پژوهش که بر اساس حجم نمونه 346 بدست آمده است نشان می دهد که اولا ارزش های فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی قدرت تبیین کنندگی بیشتری داشتند. ثانیا با تقسیم ارزش های فرهنگی به 4 بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بر اساس نظریات شوراتز، نتایج نشان می دهد که ارزش تعالی (شامل ارزش های جهان گرایی و خیرخواهی) باعث گرایش شهروندان به سمت تفکرات سوسیالیسم اقتصادی می شود و افرادی که از ارزش های تعالی ضعیف تری برخوردار هستند عمدتا به سمت بازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر یافته ها در مورد نگرش های سیاسی نشان می دهد درحالی که ارزش های آمادگی برای تغییر، خودافزایی و تعالی افراد را به سمت گروه های سیاسی دموکراتیک سوق می دهد، اما ارزش حفاظت باعث گرایش افراد به گروه های سیاسی محافظه کار می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WILLOUGHBY B.J. | HALL S.S. | LUCZAK H.P.

نشریه: 

JOURNAL OF FAMILY ISSUES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9475
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9475

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

امروزه دست اندرکاران گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع درجهان و مهمترین منبع درآمد، بیش از هرچیز، بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با بازدیدکنندگان تاکید می کنند که این امر مستلزم شناخت رفتار مصرفی گردشگران و برنامه ریزی جهت جلب رضایت انان و ایجاد انگیزه بازدید مجدد در آنها می باشد. در این راستا یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرفی گردشگری، درک نگرش و ارزش آنها می باشد که نقش مهمی را در شکل دهی رفتار بازی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ارزش و نگرش گردشگران ورودی به ایران بر پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در استفاده از خدمات انلاین گردشگری می باشد. لذا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. از بعد روش گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی بهره گرفته شده است. از نرم افزارهایspss و plsبرای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ابعادی از ارزش و نگرش تاثیر پررنگ تری بر پاسخ های رفتاری و شناختی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری دارند. لذا می توان با برنامه ریزی صحیح، ضمن تقویت این ابعاد، سعی در برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در سایر گزینه ها نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  153-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

مقاله حاضر رابطه بین ارزش ها و نگرش های زیست محیطی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای بررسی تجربی رابطه میان دو متغیر، از روش پیمایش استفاده شده است. با توجه به ادبیات موضوع، متغیر ارزش زیست محیطی بر پایه مقیاس کایزر و همکاران و متغیر نگرش نوین زیست محیطی بر پایه مقیاس پارادایم جدید دانلپ و وان لایر مورد سنجش قرار گرفته اند. محدوده جغرافیایی تحقیق حاضر را شهر ارومیه تشکیل می دهد که با توجه به گستره جغرافیایی، از روش نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب نمونه ها استفاده گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه و از 383 نفر از ساکنان شهری جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد اول اینکه سطح ارزش زیست محیطی و نیز سطح نگرش زیست محیطی در بین افراد مورد بررسی بالاست، دوم اینکه رابطه مثبت و معناداری بین ارزش زیست محیطی افراد و نگرش نوین زیست محیطی آن ها وجود دارد. در ادامه مقاله، دلایل احتمالی بروز این نتیجه مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 277 استناد 489 مرجع 0
نویسندگان: 

KERR C. | HERRICKS M.

نشریه: 

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7111
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7111

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  133-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

امنیت از شاخص های اساسی رفاه انسان ها محسوب می شود و چرخ های رشد و تعالی جامعه و افراد آن در گرو تامین این نیاز اساسی است. گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه و رفاه اقتصادی بیشتر کشورها در سایه وجود امنیت اجتماعی می تواند به رشد و بالندگی منتهی گردد. لذا وجود امنیت به عنوان یکی از اثرگذارترین شاخص های جذب گردشگر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از میان متغیرهای اثرگذار بر تصویر ذهنی گردشگران، به بررسی تاثیر امنیت اجتماعی، با در نظر گرفتن نقش تجربه، ارزش ها و نگرش های گردشگران، در میان گردشگران خارجی در سال 1396 از ایران بازدید کرده اند، پرداخته شود. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. سپس به صورت در دسترس در میان 419 نفر از گردشگران خارجی توزیع شد. نتایج تحلیل داده ها، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار حضور متغیرهای تجربه، ارزش ها و نگرش های گردشگران در ارتباط اثرگذار امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALDRICH G.A. | GIRMSRUD K.M. | THACHER J.A. | KOTCHEN M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  757-775
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8329
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8329

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1039-1044
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67071
 • دانلود: 

  68585
چکیده: 

Concern for the environment is a constantly growing phenomenon. Awareness of most people and governments in the world with regard to this question has risen. Sometimes, this position is inversely proportional to economic growth, leading to a situation where a more environmental stance on the part of end users has often not been supported by more restrictive environmental protection laws. This study is intended to analyse the importance individual behaviours, attitudes and values have in relation to the environmental actions of various countries, using the information supplied by the World values Survey Association. Empirical analysis is approached using a model of structural equations in which the intensity and sign of relationships can be seen.

آمار یکساله:  

بازدید 67071

دانلود 68585 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  48-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هدف: پژوهش تعیین رابطه نظام ارزشی مصرف کنندگان بر نگرش های آنها حین فرایند تصمیم گیری، و بر متعلقات به عنوان فرایندهای پس از خرید کردن بود.روش: پژوهش همبستگی و نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. برای انجام پژوهش 213 نفر از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند و به زمینه یابی ارزش های شوارتز (2004)، نگرش سنج خرید کردن (1385) و یک پرسش باز پاسخ درباره متعلقات مهم افراد، با استفاده از مقولات کدگذاری ریچینز (1994) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی متعارف – که نوعی تحلیل آماری چند متغیری است که روابط چند متغیر را با چند متغیر دیگر مورد سنجش قرار می دهد – تحلیل شد.یافته ها: نشان داد ارزش های سطح فردی با نگرش های افراد و انواع متعلقات مهم افراد رابطه دارند و آنها را پیش بینی می کنند. همچنین نگرش های خرید کردن با انواع متعلقات رابطه دارد.نتیجه گیری: به طور کلی نه تنها کارکردهای روان شناختی کل گستره ارزش – نگرش – رفتار را در بر می گیرد، بلکه این کارکردها با نظام ارزشی پیچیده تری نیز در ارتباط است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 35 استناد 1 مرجع 0
litScript