نتایج جستجو

15550

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1555

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ماهیار عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  73-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2590
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

زمینه و اهداف: عفونتهای باکتریال ادراری در سالمندان از شیوع بالایی برخوردار است. جهت تعیین علایم بالینی در افراد سالمند مبتلا به باکتریوری، تعیین عوامل مستعد کننده ارولوژیک در عفونتهای ادراری بدون علایم بالینی نیاز به درمان آنتی بیوتیکی در عفونتهای ادراری بدون علایم بالینی، تعیین ارگانیسم یا ارگانیسم هایی که در بروز عفونتهای ادراری سالمندان، احتمال تغییر در سویه های باکتری یایی و علایم بالینی با پیشرفت عفونت و بالاخره دخالت باکتریوری در مورتالیته سالمندان این مطالعه انجام شد.روش بررسی: 28 نفر از سالمندان آسایشگاه ( 17 مرد و 11 زن) که همگی سن بالای 60 سال داشتند انتخاب و طی یک دوره 4 ماهه تحت کنترل قرار گرفتند. برای این منظور از کشت ادرار افراد انتخاب شده در روی محیط های کشت بلادآگار و مک کانکی آگار استفاده شد. طی این دوره هیچ کدام از سالمندان از کاتتر مثانه و آنتی بیوتیک استفاده نمی کردند.یافته ها: نتایج این بررسی نشان می دهد که افراد سالمند نیز دچار عفونتهای ادراری می شوند. عفونت ادراری در سالمندان اغلب بدون علایم بالینی است (%39.22). شایعترین عاملی میکروبی E.coli است. عوامل مستعد کننده ارولوژیک مثل هیپرتروفی خوش خیم پروستات %17.64 ، پروستاتیت مزمن %5.88 در مردان و سنگ مجاری ادراری در هر دو جنس با %3.57 وجود داشتند. هیچ نوع تغییر سویه میکروبی و یا پیدایش علایم بالینی در سالمندان ملاحظه نگردید. طی این دوره کوتاه مدت باکتریوری در مورتالیته سالمندان تاثیری نداشت.نتیجه گیری: باکتریوری در سالمندان آسایشگاه شیوع نسبتا زیادی دارد که در اغلب موارد بدون علایم بالینی بوده و کمتر تغییر سویه میکروبی می دهند . لذا در افراد سالمند با باکتریوری بدون علایم بالینی نیاز به درمان نبوده و در مورتالیته تاثیری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2590

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLAFSSON M.K. | KRISTINSSON G. | SIGURDSSON J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  16969
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16969

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  62
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  5763
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 5763 استناد 62 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatrics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  140
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  7028
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7028

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1563-1573
تعامل: 
 • استنادات: 

  27
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2147
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2147 استناد 27 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  531
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 531 استناد 5 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASSADI FARAHNAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14850
 • دانلود: 

  6263
کلیدواژه: 
چکیده: 

Catheter‑ associated‑ urinary tract infections (CA‑ UTIs) account for over 80% of all intensive care patients treated with an indwelling urinary tract catheter during their hospital stay. [1‑ 3] CA‑ UTIs occurs at a rate of 3%– 10% per day of catheterization and the incidence approaches 100% within the 30 hospital days. CA‑ UTIs in critically ill patients can lead to bacteremia which is one of the leading causes of mortality and morbidity among hospitalized patients and it can be avoided using appropriate preventive measures. [4‑ 7] Sterile catheter insertion, maintenance of a closed drainage system, and aseptic technique for urine collection must be used. Other risks include prolonged catheterization and improper catheter insertion, as well as catheter care and prevention of backflow. Health‑ care providers should attempt to eliminate these risk factors associated with CA‑ UTIs...

آمار یکساله:  

بازدید 14850

دانلود 6263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NATURE REVIEWS UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  61
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5709
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5709 استناد 61 مرجع 0
نویسندگان: 

SPAHIU L. | HASBAHTA V.

نشریه: 

MEDICINSKI ARHIV

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  13555
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13555

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  257-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

کرینه باکتریوم اورآلیتیکوم فلور طبیعی پوست است که چگونگی ایجاد بیماری توسط آن نامشخص می باشد اما احتمال آن وجود دارد که به صورت اندوژنوس به نقاط استریل بدن تهاجم نماید. این باکتری با وجود آن که قدرت بیماری زایی ضعیفی دارد، مقاومت زیادی به آنتی بیوتیک ها داشته که این امر به پایداری آن در محیط بیمارستان کمک می کند. میزان شیوع عفونت با این باکتری بسیار پایین بوده و شایع ترین عفونت ناشی از آن عفونت ادراری می باشد اما عفونت در سایر نقاط بدن هم گزارش شده است. در بررسی حاضر این باکتری در 1 مورد از 1338 مورد کشت مثبت ادرار (074/0%) جدا شد و در تست تعیین حساسیت دارویی تنها به وانکومایسین حساس بود. هر چند میزان شیوع عفونت ادراری با این باکتری بسیار پایین است اما لازم است تا هر باکتری کرینه فرم (دیفترویید) که به صورت خالص از ادرار یا سایر نقاط بدن جدا می گردد، اهمیت بالینی آن مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
litScript