نتایج جستجو

11714

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1172

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: CONCRETE IS THE MOST COMMONLY USED BUILDING MATERIAL. THE STRENGTH OF CONCRETE CAN IMPROVE BY USING A MICROBIAL TECHNIQUE THAT IS CALLED MICROBIOLOGICALLY INDUCED CALCITE PRECIPITATION (MICP). IN THIS PROCESS, ureolytic bacteria CAN PRECIPITATE CALCITE IN PORES AND SURFACES OF CONCRETE AND IMPROVE ITS DURABILITY. THE AIM OF PRESENT STUDY IS TO EVALUATE ureolytic bacteria EFFECT ON IMPROVEMENT OF CONCRETE STRENGTH.METHODS: A SPORE-FORMING ALKALI-RESISTANT ureolytic bacteriaL STRAIN ISOLATED FROM GARDEN SOIL AND ITS EFFECT ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT-SAND MORTAR WAS STUDIED. THE EFFECT OF TWO DIFFERENT CARBON SOURCES, CALCIUM LACTATE AND NUTRIENT BROTH MEDIUM, AND THE EFFECT OF DIFFERENT CURING SOLUTIONS ON THE bacteriaL MORTAR WERE ALSO STUDIED. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  143-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در این پژوهش، به منظور شناسایی و جداسازی باکتری های بومی با توانایی رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP)، 25 نمونه خاک از جنوب استان آذربایجان غربی جمع آوری شدند. بعد از مراحل غربالگری اولیه باکتری ها، پنج باکتری بومی با توانایی بالای هیدرولیز اوره و همچنین مقاوم به شوری جداسازی شد. جهت بررسی کنترل فرسایش بادی آزمونی به صورت فاکتوریل در قابل طرح کاملا تصادفی در دو فاکتور و سه تکرار که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3، U8، U16، U35، U40) و باسیلوس پاسته اوری (شاهد مثبت)، تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (به صورت موهومی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی و فاکتور دوم شامل غلظت های مختلف محلول کلریدکلسیم به همراه اوره در سه سطح (1/0، 5/0 و 1 مولار) ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه های U3 و U16 دارای بیشترین مقدار هیدرولیز اوره و از نظر تحمل به شوری U16 دارای کمترین مقدار و U3بیشترین تحمل به شوری بود. نتایج حاصل از آزمون تونل باد نشان داد که آستانه فرسایش بادی در نمونه های شاهد منفی در حدود m/s 4/9 و برای نمونه های MICP (رسوب میکروبی کربنات کلسیم) بسیار بالاتر از سرعت دستگاه تونل باد (25 متر بر ثانیه) بود. حداکثر میزان مقاومت فروروی در نمونه تیمار شده با جدایه U3 و سطح یک مولار کلریدکلسیم MPa 5/13 و نمونه های شاهد منفی و دارای مواد سیمانی به ترتیب MPa0 و 97/0 بدست آمد. چنین استنباط می شود که می توان از فرایند MICP و باکتری های بومی توانمند در این پدیده برای برای کاهش فرسایش بادی استفاده نمود. که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3، U8، U16، U35، U40)، باسیلوس پاسته اوری (به عنوان شاهد مثبت که از مرکز کلکسیون میکروبی ایران تهیه گردید)، تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (شاهد منفی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی) و فاکتور دوم در سه سطح شامل غلظت های مختلف محلول کلرورکلسیم به همراه اوره (1/0، 5/0 و 1 مولار) مورد ارزیابی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALEGHI M. | ROWSHANZAMIR M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16163
 • دانلود: 

  13923
چکیده: 

Due to environmental problems of desert expansion as well as dust storms, looking for more efficient and comprehensive methods to stabilize dune sands seems to be an essential necessity. Microbial-induced CaCO3 precipitation (MICP) is an innovative technique that harnesses bacterial activities to modify the physical and mechanical properties of soils. This method produces calcium carbonate precipitation in the soil pores by fracturing urea in the presence of calcium ions. An important factor in achieving uniform calcite deposition (and hence consistent enhancement of geotechnical properties) throughout the treated soil mass is the protocol adopted to inject the reagents of ureolytic bacteria, urea, and calcium. In this study, an urease microorganism was prepared in the laboratory and injected into cylindrical dune sand samples. After required and appropriate curing time, the samples were subjected to unconfined compression and falling-head permeability tests. The test results showed a significant strength improvement and the reduction of permeability of the treated samples in comparison with those of untreated soil. The research results verified the capability of the biological treatment of dune sand which may be regarded as a potential technique to control desert expansion and dust storms.

آمار یکساله:  

بازدید 16163

دانلود 13923 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  681-693
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  177
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عصاره محمدحسن | عسگری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا واریته های مختلف باکتری در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سروتایپ های 1 و 3a3b روی آفت بیماریزایی خوبی داشته و موثر می باشند. در آزمایش دیگری ثابت شد که لاروسن دوم از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سنین لاروی برخوردار بوده و با افزایش سن میزان تاثیر اسپور و کریستالهای باکتری کاهش می یابد. به علاوه نشان داده شد که در ساعات اولیه آلودگی به باکتری، لاروها توقف تغذیه داشته و به طور معنی داری کمتر از برگهای ذرت در مقایسه با لاروهای غیر آلوده تغذیه نمودند. استفاده از ماده خیس کننده و پخش کننده آب به همراه سوسپانسیون باکتری کارایی آن را افزایش داده و مرگ و میر معنی داری را در لاروها ایجاد نمود. مطالعات صحرایی نشان داد که باکتری از عملکرد خوبی برخوردار بوده و نتایج حاصل با بررسیهای آزمایشگاهی مطابقت داشت. بر اساس نتایج بدست آمده می توان B. thuringiensis را به عنوان یک عامل کنترل کننده بیولوژیک مناسب برای کنترل S. exigua در شرایط خوزستان شناخت.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 87 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

کارگر مهدی | کارگر محم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1413
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از روش های پیشنهاد شده به منظور تثبیت و استحکام خاک رسوب کلسیت به واسطه تحریک میکروبی (MICP) است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های تجزیه کننده اوره موثر در ایجاد سیمان زیستی از خاک های خشک و کویری انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 280 نمونه جمع آوری شده ازخاک های مناطق مختلف ایران انجام شد. کشت نمونه ها بر روی محیط اوره براث انجام شد. سپس سنجش فعالیت آنزیم اوره آز باکتری های تجزیه کننده اوره انجام شد. باکتری های فعال توسط آزمون های متداول بیوشیمیایی و روش16S rRNA تعیین هویت شدند. تولید سیمان زیستی در باکتری های اوره از مثبت جداسازی شده در pH و دما های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و با سویه استاندار اسپوروسارسینا پاسترویی ATCC 11589 مقایسه گردید. در نهایت کریستال های کربنات کلسیم در شرایط بهینه دمای 25 درجه سلیسیوس و 8. 5 pH با آزمون بلورشناسی پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: 304 جدایه از 5 جنس مختلف جداسازی گردید. جنس های باسیلوس و اسپوراسارسینا از مهم ترین باکتری های تجزیه کننده اوره جداسازی از مناطق خشک و کویری بودند. بیشترین میزان کربنات کلسیم در دمای 25 درجه سلیسیوس و 8. 5 pH تولید شد. 10 جدایه برتر موثر در تولید آنزیم اوره آز و سیمان زیستی با استفاده از روش مولکولی تعیین هویت و در بانک ژنی ثبت گردیدند. همچنین تولید سیمان زیستی سویه های برتر با استفاده از آزمون XRD تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان که در تولید کریستال های کربنات کلسیم مقدار اوره و کلرید کلسیم نقش اساسی دارند. همچنین باکتری اسپوروسارسینا پاستورویی از مهم ترین باکتری های تولید کننده سیمان زیستی بود. از این رو بهینه سازی شرایط رشد در حد بالاتر به منظور استفاده کاربردی از این باکتری در تثبیت شن های روان، استحکام زمین و پل سازی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1413

دانلود 596 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

HERAVI M.M. | SHAFAIE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: BIOCEMENTATION OR BIOGROUT IS A TECHNOLOGY BY WHICH MICROORGANISMS CONTROL THE PRECIPITATION OF CALCIUM CARBONATE BETWEEN THE SAND PARTICLES PRODUCING HIGH STRENGTH. BIOCEMENTATION TECHNOLOGY DEPENDS ON THE CONSOLIDATION OF SAND PARTICLES BY USING PURE MICROORGANISMS (SPOROSARCINA. PASTEURII) UNDER COMPLETE STERILIZATION CONDITIONS DURING THE CELLULAR GROWTH. IN THIS STUDY, AN ENRICHMENT CULTURE OF ureolytic bacteria WAS USED TO PRECIPITATE AGGREGATES OF CALCITE IN-SITU UNDER NON-STERILE CONDITIONS. ....

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

Ojha Nupur | Aich Pooja | Das Nilanjana

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  303-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

Introduction: The present study was focused on the statistical optimization of growth parameters for enhancing the Microbially Induced Calcite Precipitation (MICP) using ureolytic yeast strain. Materials and Methods: Thirteen yeast strains were tested for the synthesis of urease enzyme by phenol-hypochlorite assay and were further evaluated for calcite precipitation test. The growth parameters were optimized using the best ureolytic strain by Box-Behnken Design (BBD) and the extracted MICP was characterized through instrumental analysis. Results: Among thirteen yeast strains, Candida tropicalis NN4, Spathospora sp. NN04, Wickerhamomyces anomalus VIT-NN01 and Candida dubliniensis NN03 showed positive results for the synthesis of urease enzyme. Spathospora sp. was found to be the most potent strain for MICP. A significant enhancement in MICP by Spathospora sp. was observed under optimized conditions viz. A-urea concentration (80. 0 g/L), B-calcium chloride (45. 0 g/L), C-pH (9. 0) and D-inoculum dosage (8%, v/v). The actual value (34. 4± 0. 12 g/L) was in agreement with predicted value (34. 7± 0. 01g/L) with the R 2 value (0. 9900), confirming the validity of the model. The FTIR of MICP confirmed the fundamental bands of CO3 stretching and bending vibrations, observed at 1394. 23 and 874. 85 cm-1. The Scanning Electron Microscope (SEM) images of biomotar revealed aggregated polymorphs of MICP interconnected with yeast mycelium and spores. The Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX) analysis indicated the presence of calcite in the biomotar. A remarkable improvement in the compressive strength (28 to 44 MPa) and morphological changes were observed in biocement mortar as compared to cement mortar. Conclusions: This result is the first report on the implementation of ureolytic Spathospora towards the application of biocementation through MICP using BBD.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در راستای تعهد به توسعه پایدار و ضرورت های زیست محیطی و با توجه به بالاتر از حد مجاز بودن میزان غلظت یونهای سولفات در پساب خروجی واحدهای انعقادسازی پلیمری به دلیل استفاده از عامل انعقاد ساز اسیدسولفوریک، لازم است میزان یون سولفات تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به فرایندهای مختلف حذف یونهای معدنی و اسیدی (مانند یونهای سولفات) از پساب، مانند روشهای شیمیایی (روشهای آهک زنی و استفاده از نمکهای باریم و ...) و روشهای غشایی و هزینه های بسیار زیاد اجرای برخی از فرایندهای فوق و تبعات زیست محیطی فراوان برخی از روشهای اشاره شده (مانند روشهای آهک زنی)، تصفیه بیولوژیکی غیرهوازی روش بهینه ای برای کاهش و حذف یونهای سولفات به نظر می رسد. در این راستا با تهیه یک setup آزمایشگاهی با حجم 500 میلی لیتر و کشت گونه های مختلف باکتری SRB و افزایش مداوم یون سولفات به مجموعه و محاسبه تغییرات غلظت تجمعی یون سولفات و بررسی و آنالیز میزان غلظت یون سولفات نهایی موجود در هر یک از نمونه ها نتایج زیر به دست آمد. در این طرح در مرحله اول با شناسایی روشهای بیولوژیکی موجود برای کنترل غلظت یونهای معدنی و سولفات، اقدام به کشت نمونه های میکروارگانیزمها نموده و میکروارگانیزم مناسب مورد استفاده مانند (Sulfate Reducing bacteria) SRB از محیط کشت شده استخراج می گردد. در ادامه با تامین شرایط محیطی لازم برای رشد میکروارگانیزمها، جمعیت میکروبی افزایش یافته و زمینه برای ورود خوراک محتوی یونهای سولفات آماده می شود. در ادامه با کاهش خوراک میکروارگانیزمها و افزایش غلظت یونهای سولفات در محیط، تحمل پذیری میکروارگانیزمها تقویت گردیده و در ادامه با قطع خوراک آنها، این میکروارگانیزمها شروع به استفاده از یونهای سولفات به عنوان منبع غذایی می نمایند. تحلیل نتایج آزمایشات حاکی از آن است استفاده از روشهای بیولوژیکی یکی از مناسبترین گزینه ها برای کنترل پساب محتوی یون سولفات می باشد و میزان غلظت یون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به 12% مقدار اولیه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

در راستای تعهد به توسعه پایدار و ضرورت های زیست محیطی و با توجه به بالاتراز حد مجاز بودن میزان غلظت یونهای سولفات در پساب خروجی واحدهای انعقادسازی پلیمری به دلیل استفاده از عامل انعقاد ساز اسید سولفوریک، لازم است میزان یون سولفات تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به فرایندهای مختلف حذف یونهای معدنی و اسیدی (مانند یونهای سولفات) از پساب، مانند روشهای شیمیایی (روشهای آهک زنی و استفاده از نمکهای باریم و ...) و روشهای غشایی و هزینه های بسیار زیاد اجرای برخی از فرایندهای فوق و تبعات زیست محیطی فراوان برخی از روشهای اشاره شده (مانند روشهای آهک زنی)، تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی روش بهینه ای برای کاهش و حذف یونهای سولفات به نظر می رسد. در این راستا با تهیه یک setup آزمایشگاهی با حجم 500 میلی لیتر و کشت گونه های مختلف باکتری SRB و افزایش مداوم یون سولفات به مجموعه و محاسبه تغییرات غلظت تجمعی یون سولفات و بررسی و آنالیز میزان غلظت یون سولفات نهایی موجود در هر یک از نمونه ها نتایج زیر به دست آمد. در این طرح در مرحله اول با شناسایی روشهای بیولوژیکی موجود برای کنترل غلظت یونهای معدنی و سولفات اقدام به کشت نمونه های میکروارگانیزمها نموده و میکروارگانیزم مناسب مورد استفاده مانند SRB (Sulfate Reducing bacteria) از محیط کشت شده استخراج می گردد. در ادامه با تامین شرایط محیطی لازم برای رشد میکروارگانیزمها، جمعیت میکروبی افزایش یافته و زمینه برای ورود خوراک محتوی یونهای سولفات آماده می شود. در ادامه با کاهش خوراک میکروارگانیزمها و افزایش غلظت یونهای سولفات در محیط، تحمل پذیری میکروارگانیزمها تقویت گردیده و در ادامه با قطع خوراک آنها، این میکروارگانیزمها شروع به استفاده از یونهای سولفات به عنوان منبع غذایی می نمایند. تحلیل نتایج آزمایشات حاکی از آن است استفاده ا ز روشهای بیولوژیکی یکی از مناسبترین گزینه ها برای کنترل پساب محتوی یون سولفات می باشد و میزان غلظت یون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به %12 مقدار اولیه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 239
litScript