نتایج جستجو

33461

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3347

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

تولایی نوین

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  34-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  7590
 • دانلود: 

  4585
چکیده: 

زمینه گرایی - یکی از دیدگاه های رایج در شهرسازی - زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی می پندارد، که عناصر شهر در درون آن، شناخته، پرداخته و ساخته می شوند. دیدگاه مزبور ابتدا به جنبه های صرفا کالبدی توجه داشت، اما به تدریج به ابعاد انسانی گرایید و حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی - فرهنگی جامعه گسترش داد. در این دیدگاه، ایده ها و عناصر شهرهای گذشته در شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. بنابراین، شهرساز زمینه گرا باید قادر باشد ویژگی های یک مکان را دریابد و آن را بخشی از فرایند طراحی خود قرار دهد. وی در هنگام ایجاد اجزای جدید شکل شهر به موارد زیر متعهد می ماند: 1) زمینه گرای کالبدی، به شکل کل از قبل موجود؛2) زمینه گرای تاریخی، به میزان و نظم رابطه اجزای شهر در طول زمان؛3) زمینه گرای اجتماعی - فرهنگی، به معانی، ارزش ها و اهداف مشترک. در این مقاله سعی شده تا وجوه گوناگون این گرایش بررسی و جایگاه آن در شهرسازی معاصر روشن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 7590

دانلود 4585 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

شماعی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  5027
 • دانلود: 

  2366
چکیده: 

بررسی های صورت گرفته طی چند دهه اخیر مشخص می سازد که رشد بی رویه شهر یزد موجب چالش هایی بین شهرسازی سنتی و مدرن شده است. مهمترین این چالش ها، رشد و گسترش ناموزون و نامتعادل شهری و گسست سازمان فضایی شهر، زمین های رها شده در حریم شهر، عدم تناسب سرانه ها و تراکم های نامناسب شهری، عدم انطباق و سازگاری با اوضاع جغرافیایی، کاهش امنیت و ایمنی در محله های شهر، افزایش هزینه های حمل و نقل شهری و مقرون به صرفه نبودن تاسیسات و تجهیزات زیربنایی در بعضی از بخش های شهری، از جمله مهمترین این مسایل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل الگوی شهرسازی شهر یزد و نقش الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن و بومی سازی الگوهای مدرن با فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی-تحلیلی، کیفی-میدانی، پیمایشی و تاریخی به کمک مدل هلدرن و توزیع چارکی بهره گرفته شده است. نتایج حاصله از این پژوهش مشخص می سازد، شهرسازی سنتی و مدرن، بر خلاف نظر بعضی از محققان نه تنها در تقابل و تضاد نیست، بلکه در روند دستیابی به بومی سازی و توسعه پایدار شهر مکمل یکدیگرند.

آمار یکساله:  

بازدید 5027

دانلود 2366 استناد 3 مرجع 6
نویسندگان: 

صالحی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2224
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری بویژه جرایم، موضوع پیشگیری محیطی از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی اهمیت زیادی یافته است. علوم محیطی و شهرسازی با شناخت ویژگی های موثر مکانی و شرایط محیطی، در کنار سایر اقدامات دیگر می توانند از وقوع رفتارهای ناهنجار، جرم و جنایت در مکان های شهری پیشگیری نمایند، به نحوی که، فرد خلافکار فرصت اجرای رفتارهای مجرمانه و جنایتکارانه را در فضاهای شهری بسیار کمتر یابد. این مقاله بخشی از دستاوردهای یک پروژه مطالعاتی تحت عنوان: "تدوین ضوابط محیطی پیشگیری از جرایم در فضاهای شهری" است که در سال 1385 با هدف کاهش شرایط جرم خیزی فضاهای شهری به سفارش معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی توسط نگارنده در مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی به پایان رسیده و ضوابط و مقررات پیشنهادی آن نیز به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ارایه شده است. در چارچوب این مقاله، با استفاده از روش علمی تحقیق و مقایسه تحلیلی یافته های میدانی، نظریه های محیطی پیشگیری از جرم تحلیل می شود و سپس نتایج مطالعات موردی و بررسی های میدانی در جرم خیزترین فضاهای شهری شهر تهران (به عنوان مطالعه موردی) بررسی و در نهایت با توجه به وضعیت مساله تحقیق در شهرهای کشور، موضوع مطالعه جمع بندی و نتیجه گیری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2224

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

محمودی وحید | ماجد وحید

نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  43-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3711
 • دانلود: 

  1654
چکیده: 

هدف این نوشته، معرفی برنامه ریزی هسته ای به عنوان یک نوع برنامه ریزی کاربردی به برنامه ریزان شهری است و تاکید بر اینکه برنامه ریزان توسعه شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری باید در هرکدام از ابعاد توسعه پایدار شهری اقدام به انتخاب یک سری پروگرام های هسته ای در قالب یک تفکر استراتژیک سیستمی بنمایند. توسعه پایدار در بردارنده کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی، پایداری اکولوژیکی و شکل جدیدی از حکمرانی است که تحرک و مشارکت اجتماعی تمامی ذی نفعان را در جامعه در فرایند تصمیم گیری تشویق می کند. نظر به اینکه برنامه ریزی جامع توسعه عملا ناموفق بوده است، چرا که در عمل امکان حل همه مشکلات در یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا در سطح عملیاتی به جای برنامه ریزی جامع توسعه، برنامه ریزی هسته ای خط دهنده توصیه می شود. در راستای نیل به توسعه پایدار شهری نیز توصیه می گردد که این نوع برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. عطف به چشم انداز توسعه شهر تهران و برخورداری از نگاه جامع نگر و استراتژیک می بایست مبتنی بر برنامه ریزی هسته ای، هسته های کلیدی در حوزه های مختلف توسعه پایدار شهری و در حوزه کالبدی و فضایی تعریف و پروگرام های اجرایی آنها تدوین گردد. به عبارت دیگر در این نوشته، انتخاب پروگرام های هسته ای هم به صورت "موضوعی" (نظیر پروگرام ویژه توانمندسازی فقرای شهر تهران) و هم به صورت "مکانی" (انتخاب برج میلاد به عنوان یک هسته گردشگری و برنامه ریزی برای تبدیل آن به یک برند شهری و نماد ملی) در قالب چشم انداز توسعه شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3711

دانلود 1654 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GORDON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6215
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6215

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

در این مقاله ابتدا با تعریفی از ساختارشکنی سعی در بررسی نگاه آن به شهر و برنامه ریزی شهری داریم. ساختارشکنی به عنوان یک تئوری تفسیری متون شناخته می شود. هدفش تحلیل متون است و عدم دستیابی به دانش پایه را در زبان شناسی، فلسفه و تئوری های ادبی شامل می شود، که در نگاه به شهر به یک تنوع باورنکردنی از شهرها و روش های صحبت در موردشان بر اساس دو اصل نگاه افراد و گروه ها داخل شهر به آن و چگونگی کیفیت زندگی شهری باور دارد که در آن روابط سلسله مراتبی موجود بین فعالیت های گوناگون کاربری اراضی و بین تخصیص های گوناگون کاربری اراضی ساختارشکنی می شود و دستیابی به تنوعی در الگوهای کاربری زمین، و عدم ارایه نسخه ایی از پیش تعیین شده و بی انتها در مورد آن را، مورد توجه قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 277 استناد 1 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  108-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  8019
 • دانلود: 

  3434
چکیده: 

اگر بخواهیم در توسعه شهرهای امروزی، پاسخ گوی احتیاجات امروزی باشیم و سهم نسل های آینده از منابع را در نظر بگیریم باید اداره خردمندانه شهرها را بر پایه شهرسازی مشارکتی و مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم. حضور شهروندان در عرصه تصمیم گیری و نزدیکی آنها با مسوولین و متخصصان و دستیابی هرچه سریع تر به خواسته ها و نیازهایشان مطابق با شرایط زندگی و ویژه های اجتماعی و اقتصادی از طریق (فرآیند شهرسازی مشارکتی) میسر می شود. شهرسازی مشارکتی در جامعه ما به طور عملی در حد بسیار کمرنگی وجود دارد. در حال حاضر جایگاه مشارکت شهروندان در شهرهای ایرانی، در حد ظاهر فریبانه و حداکثر اطلاع دهی و مشورت کردن است. اما فعالیت های مختلف انجام شده یا در حال انجام مانند انتخابات شوراهای محله، توجه به سازمان های غیر دولتی و .... نوید بخش آینده ای روشن و امیدوار کننده جهت تدوین مبانی نظری مشارکت شهروندان در شهر وشناسایی کردن عوامل نهادینه کننده مشارکت شهروندان است. این مقاله برآن است تا مشارکت و شهرسازی مشارکت و جایگاه مردم در برنامه ریزی شهری را با در نظر گرفتن واقعیت ها تا حد امکان بررسی نموده و اهداف و تدابیر مطلوب جهت نهادینه کردن فرهنگ مشارکت راپیشنهاد دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی، جایگاه مردم دربرنامه ریزی شهری در منطقه  6شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی موردی بوده است که اطلاعات آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای، میدانی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردیده است. که از یافته های این تحقیق می توان به مشارکت دادن شهروندان منطقه 6 از طریق تشکل های مردمی (شورایاری ها) منسجم، در بهبود جریان مدیریت شهری و استفاده کردن از نظرات شهروندان و مشارکت آنها در امور و برنامه ریزی های شهری و همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به موقع شهروندان در امور و برنامه ریزی های شهری که به طبع آن توسعه مدیریت شهری اصفهان را در بر خواهد داشت اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 8019

دانلود 3434 استناد 1 مرجع 5
نویسندگان: 

TANG W.

نشریه: 

JOURNAL PLAN LITER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  52-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3807
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3807

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3156
 • دانلود: 

  2009
چکیده: 

ارتقا کیفیت محیط و بهبود سطح زندگی ساکنان آن موضوع اصلی علم شهرسازی است. این موضوع به دلیل ماهیت چندبعدی خود از پیچیدگی و گستردگی ویژه ای برخوردار است. شهر، پدیده ای فراتر از کالبد ظاهری است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی هر شهر به عنوان بعد پنهان در طرح های شهری به شمار می روند که به دلیل ماهیت غیرکالبدی و دشواری شناخت و درک، همواره در عرصه های نظریه پردازی و عملی مورد کم توجهی واقع شده اند. در این مقاله سعی شده است با اشاره به سیر تکوینی نظریه های شهرسازی به ویژه با تاکید بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی، به بررسی رویکرد برنامه ریزی ارتباطی به عنوان یکی از مهم ترین مبانی فکری در زمینه طرح مباحث اجتماعی، فرهنگی در زمینه شهرسازی پرداخته شود. این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات است: رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در سیر تکوینی نظریه های شهرسازی از چه جایگاهی برخوردار بوده و اصول و الزامات آن کدام است؟ نحوه عملکرد آن چگونه است و در وادی عمل با چه مشکلاتی مواجه شده است؟ با مطالعه نظریه های مطرح در برنامه ریزی شهری می توان نتیجه گرفت که ابعاد اجتماعی زندگی شهری در نظریه های برنامه ریزی شهری به ویژه در نظریه های نیمه نخست قرن بیستم کمتر مورد توجه بوده اند. توجه به مباحث اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی تری در نظریه های برنامه ریزی شهری گنجانده شده و در اواخر قرن گذشته به طور جد رویکرد ارتباطی در نظریه های برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گرفتند. این رویکرد در حوزه نظری و عملی دارای نقاط قوت و ضعفی است که به تفصیل در متن مقاله مورد مداقه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3156

دانلود 2009 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5312
 • دانلود: 

  896
چکیده: 

گیاه آب بشقابی با نام علمی .Centella asiatica (L.) urban از خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد. از هزاران سال پیش در کشورهای آسیای شرقی، هندوستان، چین، اندونزی، سری لانکا و جنوب آفریقا به طور سنتی به کار می رود. این گیاه بومی نواحی گرمسیری دو نیمکره به خصوص سری لانکا و جنوب آفریقا، جنوب شرقی آسیا، هند و قسمت هایی از چین و جنوب غربی دریای ایسلند، ماداگاسکار، جنوب و جنوب شرقی آمریکا، مکزیک، ونزوئلا و کلمبیا است. در نواحی مرطوب هندوستان، پاکستان، سری لانکا تا ارتفاع 700 متری و در ایران این گیاه نم روی و آسیب پذیر تنها در محدوده تالاب انزلی می روید. ترکیبات اصلی این گیاه اسید آسیاتیک، اسید مادکاسسیک و سایر مشتقات گلیکوزیدهای استری تری ترپنی، آسیاتیاکوزید و مادکاسوزید می باشد. این گیاه دارویی در انسان برای درمان بیماری های پوستی، نارسایی دریچه های وریدی اندام ها و عدم تخلیه مناسب خون، عفونت های مایکوباکتریایی و سلولیت به کار می رود. این مقاله سعی دارد تا اطلاعات جامعی در مورد این گیاه دارویی منحصربه فرد و فراموش شده در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5312

دانلود 896 استناد 0 مرجع 4
litScript