نتایج جستجو

51405

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5141

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2113
 • دانلود: 

  1005
چکیده: 

بافت های تاریخی نه تنها به واسطه وجود بناها و فضاهای ارزش مند تاریخی، بلکه از آن جا که روایت واقع از زندگی و فعالیت انسان هایی است که در طول دوران بلندی در آن زیست می کرده اند، واجد منابع غنی فرهنگی و اجتماعی هستند و بنابراین اهمیت به سزایی دارند. نیاز به مداخله در بافت های تاریخی از یک سو به دلیل فرایند «فرسودگی» طبیعی در طول زمان و از سوی دیگر به دلیل رفع نیازهای دوران معاصر امری غیرقابل انکار است. از میان انواع رویکردهای مداخله در بافت های تاریخی «بازآفرینی» به جهت ملاحظات توامان کالبدی، عملکردی، اقتصادی و اجتماعی و نیز استفاده از سازوکارهای مرحله ای و پیوسته، بیش از سایر روش ها به حفظ سرمایه حال و آینده و به معنای دقیق کلمه «پایداری» تمرکز دارد. هدف پژوهش حاضر هم پیوندی میان دو مفهوم پایداری و بازآفرینی یکپارچه در بافت های تاریخی با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی در استفاده از اسناد و مدارک مرتبط با چارچوب نظری پژوهش است. بر اساس مطالعات حاضر فرسودگی در بافت های تاریخی در پنج حالت اتفاق می افتد که هر یک از این حالات شرایط خاص خود را دارد و بازآفرینی باید متناسب با آن صورت پذیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در ارائه راهبردها و سیاست های مداخله ابتدا باید بر اساس نشانه های فرسودگی و زمینه های توسعه پویا، نوع فرسودگی را شناسایی کرد و سپس بر اساس تشخیص سطح پایداری به اقدامات و سیاست های متناسب با زمینه تاریخی پرداخت. نخست، وجود شرایط کالبدی ناپایدار و وجود زمینه های توسعه پویا است. حالت دوم و سوم، زمانی است که بافت تاریخی دارای پایداری نسبی به دلیل وجود نواقصی در ابعاد کالبدی و عملکردی و دارای مشکلاتی در ساختار اقتصادی- اجتماعی است. چهارم، زمانی که بافت ظاهرا مسائل کالبدی و عملکردی چندانی ندارد، اما به جهت ساختارهای اقتصادی و به خصوص اجتماعی دچار نوعی طردشدگی و انزوای درونی است. پنجم، زمانی به کار گرفته می شود که بافت تاریخی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نواقص گسترده ای در ابعاد کالبدی، عملکردی و موقعیتی وجود دارد. پژوهش حاضر ضمن شرایط ایجاد هر یک از حالات مذکور به ارائه راهبردهای متناسب با آن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2113

دانلود 1005 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (45)
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

Cultural planning, as a place-based approach, has been used in some cases, but it is less frequently used in urban parks. In this study, an experimental investigation was conducted to explore how cultural planning can be used to identify the cultural resources of Fateh Garden, as one of the most popular parks in Karaj, and the officials and users' approach to its cultural resources to provide recommendations to improve Fateh Garden conditions. This study was based on direct observations of components, activities, events, interviews with the park users and officials, and a focus group discussion. The results revealed that Fateh Garden acts as a thriving urban park with popular cultural resources. Based on the cultural resources of Fateh Garden and the use of creative methods, this study has provided suggestions for improving its situation. The results presented here may also facilitate improvements in other urban parks based on their cultural resources.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2093
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2093

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ربیعی فر ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

زمینه های ارزشی و فرهنگی، نظام فکری و فلسفی آن جامعه ای است که مسبب اصلی شکل گیری و هدایت نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی شهری خاص خود است. در این میان، مفاهیم و الگوهای شهرسازی در ایران نیز بر اثر موج فراگیر جهانی شدن، تحت تأثیر رویکردهای غربی، دچار نظام فکری متشتت و بحران هویت شده و لزوم بازتعریف الگوها و بنیادهای شهرسازی مبتنی بر فرهنگ و حکمت جامعه ی اسلامی بیش ازپیش آشکارشده است. هدف از انجام تحقیق، دستیابی به راهبردهای برنامه ریزی شهری برای شهر ایرانی از منظر واقع گرایی اسلامی علامه طباطبایی است. پژوهش حاضر، به روش کیفی و با راهبرد پس کاوی انجام شده است. آزمون مدل، به روش داده بنیاد از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و باز از ساکنان، متخصصان و مدیران شهر زنجان انجام گرفت که در تعداد 45 نمونه مصاحبه، مفاهیم و مصادیق راهبردها کاملاً تکراری شد و به اشباع نظری رسید. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که راهبردهای برنامه ریزی شهری قابل تأملی از مبانی معرفت شهرسازی و دلالت های نظری-مفهومی برنامه ریزی شهری واقع گرایی اسلامی استنباط شده است که این راهبردها مشتمل است بر الزامی بودن توجه به لایه های واقعیت شهری با ویژگی های علّی، تأکید بر ابعاد فطری انسان در تعیین اهداف مطلوب و برنامه ریزی، به کارگیری توأمان عقلانیت علمی، جمعی و ارتباطی، احیای برنامه ریزی بر اساس نیازها و خواسته های واقعی جامعه شهری، به کارگیری خلاقیت ارزشی و توجه به هماهنگی و هم گرایی اجزاء در هنر و زیبایی شهر و غیره. به این ترتیب در این پژوهش تلاش شد تا زاویه ای کوچک از اندیشه ی واقع گرایی اسلامی به روی دانش برنامه ریزی شهری گشوده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تولایی نوین

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  34-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  7590
 • دانلود: 

  4585
چکیده: 

زمینه گرایی - یکی از دیدگاه های رایج در شهرسازی - زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی می پندارد، که عناصر شهر در درون آن، شناخته، پرداخته و ساخته می شوند. دیدگاه مزبور ابتدا به جنبه های صرفا کالبدی توجه داشت، اما به تدریج به ابعاد انسانی گرایید و حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی - فرهنگی جامعه گسترش داد. در این دیدگاه، ایده ها و عناصر شهرهای گذشته در شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. بنابراین، شهرساز زمینه گرا باید قادر باشد ویژگی های یک مکان را دریابد و آن را بخشی از فرایند طراحی خود قرار دهد. وی در هنگام ایجاد اجزای جدید شکل شهر به موارد زیر متعهد می ماند: 1) زمینه گرای کالبدی، به شکل کل از قبل موجود؛2) زمینه گرای تاریخی، به میزان و نظم رابطه اجزای شهر در طول زمان؛3) زمینه گرای اجتماعی - فرهنگی، به معانی، ارزش ها و اهداف مشترک. در این مقاله سعی شده تا وجوه گوناگون این گرایش بررسی و جایگاه آن در شهرسازی معاصر روشن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 7590

دانلود 4585 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

شماعی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  5027
 • دانلود: 

  2366
چکیده: 

بررسی های صورت گرفته طی چند دهه اخیر مشخص می سازد که رشد بی رویه شهر یزد موجب چالش هایی بین شهرسازی سنتی و مدرن شده است. مهمترین این چالش ها، رشد و گسترش ناموزون و نامتعادل شهری و گسست سازمان فضایی شهر، زمین های رها شده در حریم شهر، عدم تناسب سرانه ها و تراکم های نامناسب شهری، عدم انطباق و سازگاری با اوضاع جغرافیایی، کاهش امنیت و ایمنی در محله های شهر، افزایش هزینه های حمل و نقل شهری و مقرون به صرفه نبودن تاسیسات و تجهیزات زیربنایی در بعضی از بخش های شهری، از جمله مهمترین این مسایل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل الگوی شهرسازی شهر یزد و نقش الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن و بومی سازی الگوهای مدرن با فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی-تحلیلی، کیفی-میدانی، پیمایشی و تاریخی به کمک مدل هلدرن و توزیع چارکی بهره گرفته شده است. نتایج حاصله از این پژوهش مشخص می سازد، شهرسازی سنتی و مدرن، بر خلاف نظر بعضی از محققان نه تنها در تقابل و تضاد نیست، بلکه در روند دستیابی به بومی سازی و توسعه پایدار شهر مکمل یکدیگرند.

آمار یکساله:  

بازدید 5027

دانلود 2366 استناد 3 مرجع 6
strs
نویسندگان: 

صالحی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2224
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری بویژه جرایم، موضوع پیشگیری محیطی از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی اهمیت زیادی یافته است. علوم محیطی و شهرسازی با شناخت ویژگی های موثر مکانی و شرایط محیطی، در کنار سایر اقدامات دیگر می توانند از وقوع رفتارهای ناهنجار، جرم و جنایت در مکان های شهری پیشگیری نمایند، به نحوی که، فرد خلافکار فرصت اجرای رفتارهای مجرمانه و جنایتکارانه را در فضاهای شهری بسیار کمتر یابد. این مقاله بخشی از دستاوردهای یک پروژه مطالعاتی تحت عنوان: "تدوین ضوابط محیطی پیشگیری از جرایم در فضاهای شهری" است که در سال 1385 با هدف کاهش شرایط جرم خیزی فضاهای شهری به سفارش معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی توسط نگارنده در مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی به پایان رسیده و ضوابط و مقررات پیشنهادی آن نیز به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ارایه شده است. در چارچوب این مقاله، با استفاده از روش علمی تحقیق و مقایسه تحلیلی یافته های میدانی، نظریه های محیطی پیشگیری از جرم تحلیل می شود و سپس نتایج مطالعات موردی و بررسی های میدانی در جرم خیزترین فضاهای شهری شهر تهران (به عنوان مطالعه موردی) بررسی و در نهایت با توجه به وضعیت مساله تحقیق در شهرهای کشور، موضوع مطالعه جمع بندی و نتیجه گیری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2224

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی وحید | ماجد وحید

نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  43-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3711
 • دانلود: 

  1654
چکیده: 

هدف این نوشته، معرفی برنامه ریزی هسته ای به عنوان یک نوع برنامه ریزی کاربردی به برنامه ریزان شهری است و تاکید بر اینکه برنامه ریزان توسعه شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری باید در هرکدام از ابعاد توسعه پایدار شهری اقدام به انتخاب یک سری پروگرام های هسته ای در قالب یک تفکر استراتژیک سیستمی بنمایند. توسعه پایدار در بردارنده کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی، پایداری اکولوژیکی و شکل جدیدی از حکمرانی است که تحرک و مشارکت اجتماعی تمامی ذی نفعان را در جامعه در فرایند تصمیم گیری تشویق می کند. نظر به اینکه برنامه ریزی جامع توسعه عملا ناموفق بوده است، چرا که در عمل امکان حل همه مشکلات در یک بازه زمانی ممکن نیست، لذا در سطح عملیاتی به جای برنامه ریزی جامع توسعه، برنامه ریزی هسته ای خط دهنده توصیه می شود. در راستای نیل به توسعه پایدار شهری نیز توصیه می گردد که این نوع برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. عطف به چشم انداز توسعه شهر تهران و برخورداری از نگاه جامع نگر و استراتژیک می بایست مبتنی بر برنامه ریزی هسته ای، هسته های کلیدی در حوزه های مختلف توسعه پایدار شهری و در حوزه کالبدی و فضایی تعریف و پروگرام های اجرایی آنها تدوین گردد. به عبارت دیگر در این نوشته، انتخاب پروگرام های هسته ای هم به صورت "موضوعی" (نظیر پروگرام ویژه توانمندسازی فقرای شهر تهران) و هم به صورت "مکانی" (انتخاب برج میلاد به عنوان یک هسته گردشگری و برنامه ریزی برای تبدیل آن به یک برند شهری و نماد ملی) در قالب چشم انداز توسعه شهر تهران مورد تاکید قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3711

دانلود 1654 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GORDON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6215
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6215

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

در این مقاله ابتدا با تعریفی از ساختارشکنی سعی در بررسی نگاه آن به شهر و برنامه ریزی شهری داریم. ساختارشکنی به عنوان یک تئوری تفسیری متون شناخته می شود. هدفش تحلیل متون است و عدم دستیابی به دانش پایه را در زبان شناسی، فلسفه و تئوری های ادبی شامل می شود، که در نگاه به شهر به یک تنوع باورنکردنی از شهرها و روش های صحبت در موردشان بر اساس دو اصل نگاه افراد و گروه ها داخل شهر به آن و چگونگی کیفیت زندگی شهری باور دارد که در آن روابط سلسله مراتبی موجود بین فعالیت های گوناگون کاربری اراضی و بین تخصیص های گوناگون کاربری اراضی ساختارشکنی می شود و دستیابی به تنوعی در الگوهای کاربری زمین، و عدم ارایه نسخه ایی از پیش تعیین شده و بی انتها در مورد آن را، مورد توجه قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 277 استناد 1 مرجع 3
litScript