نتایج جستجو

26962

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2697

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

در اثر فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی با ایجاد شهر تفاوت هایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن به وجود می آید، که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده به ویژه در شهرهای بزرگ مشهودتر است. هدف این تحقیق شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است که عرصه مطالعاتی این تحقیق نیز می باشد که برای انجام این تحقیق از آمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده شد و برای ارزیابی حرارتی در قسمت های مختلف شهر نیز نه ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دائر و در طول جمع آوری داده های روزانه (بهمن 85 لغایت خرداد 1386) مورد استفاده قرار گرفته است نتایج حاصله از مقایسه داده های آمار نشان می دهد اختلاف دمایی معادل 5 الی 6.4 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 5.6 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و هم چنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما این اختلاف با 4.6 درجه سانتی گراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 2.97 درجه سانتی گراد به حداقل رسیده و ثبت گردیده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکان های احتمالی جزیره گرمایی مشخص شد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 55 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1636-1646
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15761
 • دانلود: 

  16258
چکیده: 

Background: urban heat island (UHI) is being intensified with the progress of urbanization. Meanwhile, res-piratory diseases caused by high temperature become common. This study explores the influences of UHI on respiratory diseases (J00-J99) and the evolutionary characteristics of the spatial pattern of such influences. Methods: The pattern– process– function and the influencing mechanism of UHI on respiratory diseases were evaluated through landscape pattern indexes from 1992 to 2018 in Tianjin, China. The basis was on data from Landsat TM/OLI/TIRS remote-sensing images, meteorological stations, and mortality of respiratory diseases. Results: The fluctuating influence of UHI on the respiratory diseases in Tianjin has increased from 1992 to 2018, showing a significant phase-based characteristic. During 2011-2018, the influence has soared greatly, and mortality risk has increased by 101%, and the influenced area has reached 349 km² . Furthermore, the regional space clustered, and the influenced patches are in irregular shape, and the highly influenced area is enlarged. Moreover, the indexes of the landscape level of the influenced areas all decrease. The patches at all levels are fragmented and distributed discontinuously. Spatially, the influenced areas gradually extend from the urban center to the suburbs. Conclusion: UHI causes a higher mortality of respiratory diseases because it increases daily average air tem-perature in summer. With respect to landscape pattern, the influenced areas at low level is highly interconnect-ed and relatively concentrated, whereas the influenced area at high level is distributed in clusters. In general, the influenced area is fragmented and discontinuously distributed in urban center.

آمار یکساله:  

بازدید 15761

دانلود 16258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

در اثر فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی با ایجاد شهر تفاوتهایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن به وجود می آید. که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده به ویژه در شهرهای بزرگ مشهودتر است. هدف این تحقیق شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است. عرصه مطالعاتی در این تحقیق شهر رشت می باشد که برای انجام این تحقیق از آمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده گردید و برای ارزیابی حرارتی در قسمتهای مختلف شهر نیز 9 ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دائر و در طول جمع آوری داده های روزانه (بهمن 85 لغایت خرداد 1386) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله از مقایسه داده های آمار نشان می دهد اختلاف دمایی معادل 5 الی 6.4 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 5.6 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و هم چنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما این اختلاف با 4.6 درجه سانتیگراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 2.97 درجه سانتیگراد به حداقل رسیده و ثبت شده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکان های احتمالی جزیره گرمایی مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 223 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  920
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر، تفاوتهایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن ایجاد می کند. که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده، به ویژه در شهرهای بزرگ، بیشتر مشهودتر است. هدف این تحقیق، شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف، به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است. عرصه مطالعاتی در این تحقیق، شهر رشت است و برای انجام این تحقیق، از آمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده گردید و برای ارزیابی حرارتی در قسمتهای مختلف شهر نیز نه ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دایر و در طول جمع آوری داده های روزانه ( بهمن 85 لغایت خرداد 1386) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه داده های آمار نشان می دهد که اختلاف دمایی معادل 5 تا 6.4 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 5.6 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و همچنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما، این اختلاف با 4.6 درجه سانتیگراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 2.97 درجه سانتیگراد به حداقل رسیده و ثبت شده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکانهای احتمالی جزیره گرمایی مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 920

دانلود 233 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

فعالیت های انسانی خرداقلیم شهر را کنترل می کنند و یکی از روشن ترین آثار آن، پدیدة جزیرة گرمایی شهری است. جزیرة گرمایی بر کیفیت زندگی شهری ازجمله مصرف انرژی، کیفیت هوا و آب و همچنین تندرستی مردم اثر دارد. شهر اهواز از گرم ترین شهرهای ایران است؛ از این رو جزیرة گرمایی اهواز و شناخت خرداقلیم آن شایستة بررسی است. بدین منظور در این مطالعه جزیرة گرمایی کلان شهر اهواز ازلحاظ تغییرات زمانی و مکانی با استفاده از داده های دمای رویة زمین سنجندة مودیس تررا و مودیس آکوا طی سال های 1381 تا 1396 بررسی شد. سنجش شدت جزیرة گرمایی براساس آب وهوای پس زمینه انجام گرفت. در این راستا نخست محدودة شهر بر مبنای آخرین تصاویر گوگل ارث مشخص و سپس محدوده ای به اندازة وسعت شهر در پیرامون شهر تعیین و «ناشهر» نامیده شد. دمایی که در میان همة یاخته های ناشهر بیشترین فراوانی را داشت، دمای ناشهر در نظر گرفته شد. در ادامه اختلاف دمای تمامی یاخته های شهر از دمای ناشهر به دست آمد و میانگین اختلاف دمای همة یاخته های شهر از دمای ناشهر، میانگین شدت جزیرة گرمایی/ سرمایی نامیده شد. نتایج نشان داد شهر اهواز طی روز جزیرة سرمایی و هنگام شب جزیرة گرمایی دارد. شهر اهواز هنگام روز به طور متوسط 2 درجة سلسیوس خنک تر و در شب 2/2 درجة سلسیوس گرم تر از پیرامون خود است. همچنین به علت عبور رودخانة کارون از داخل شهر، جزیرة گرمایی به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش های شرقی و غربی شهر دمای رویة بیشتری نسبت به میانة شهر دارند. کانون جزیرة گرمایی شبانه و قسمت های ضعیف جزیرة سرمایی روزانه بر منطقة صنعتی اهواز منطبق است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN YUNHAO | LIU XIAOBING | FAN YIDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8727
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8727

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PERON F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  300-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7605
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7605

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  127-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

جزیره گرمایی شهر که امروزه به مساله ای بسیار بااهمیت در اقلیم شناسی شهری تبدیل شده است،‏ به طور کلی به افزایش دمای محیط شهر در مقایسه با حومه اشاره دارد. این پدیده که از پیامدهای شهرنشینی و شهرسازی است،‏ در کشورهای رو به پیشرفت که با رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها روبه رو هستند،‏ پیامدهای اساسی به همراه دارد. تهران،‏ پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران،‏ به دلایل مختلف،‏ مانند ساخت وساز ناهمگون و شرایط خاص جغرافیایی،‏ از این پیامدها بی بهره نمانده است. در این پژوهش با هدف ردیابی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران،‏ 24 روز از سال 2006 بررسی شده و با تلفیق میدان دمای به دست آمده از داده های ایستگاه های هواشناسی و میدان باد حاصل از مدل آلودگی هوا (TAPM)،‏ وضعیت جزیره گرمایی واکاوی شده است. داده های عناصر جوی 22 ایستگاه هواشناسی در محدوده استان تهران دریافت شد. تغییرات موقعیت مکانی جزیره گرمایی شهر با استفاده از منحنی های هم دما در هر روز با فواصل زمانی سه ساعته،‏ در نرم افزار ArcGIS درون یابی و ترسیم شدند. نتایج به دست آمده از محاسبه اختلاف میانگین دمای محدوده شهری با حومه آن،‏ نشان داد که در تمامی روزها،‏ میانگین دمای محدوده شهر تهران بیشتر از دمای ثبت شده در حومه آن است. در تحلیل عوامل موثر در شکل گیری جزیره گرمایی،‏ سرعت و جهت باد از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار بودند؛ به گونه ای که گستره مکانی جزیره گرمایی توسط این دو عامل کنترل می شود. همچنین ارتباط معناداری میان فشار هوا و شدت جزیره گرمایی دیده نشد. تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی نیز در ماه های مختلف در محدوده های حد فاصل ایستگاه های دوشان تپه،‏ فاطمی،‏ مهرآباد و بهمن صورت می گیرد که در بیشتر روزها،‏ ایستگاه های آزادی،‏ بهمن و بازار،‏ مراکز گرمایی این محدوده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 357 استناد 2 مرجع 5
نویسندگان: 

یوسفی یداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  179-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی تفاوت دما در شهر بابلسر پرداخته است. هدف اصلی این کار بررسی تفاوت های دمایی در نقاط مختلف شهری و تشخیص شکل گیری جزیره حرارتی است. بدین منظور از داده های برداشت شده ساعتی از 3 دستگاه ثبت کننده خودکار دما و ایستگاه بابلسر (در مجموع 4 ایستگاه) با گام یک ساعته استفاده شد. دستگاه ها از تاریخ سوم مهر 1397 در سه نقطه 1. ورودی شهر (اداره کشاورزی) 2. سازمان مرکزی دانشگاه مازندران 3. پردیس دانشگاه به مدت 166 روز تا تاریخ 19/12/1397 داده های دما را ثبت کردند. درنهایت 3478 داده برداشت و به همراه داده های ایستگاه بابلسر سری زمانی داده ها در یک ماتریس (5*3478) تشکیل شد. درابتدا بررسی تفاوت های ساعتی و درادامه بررسی تغییرپذیری دما از روش تغییر روزبه روز دما (DTD) و تفاوت تغییرپذیری روزبه روز دمای بیشینه و کمینه DTD∆ که روش های مرتبط با هم هستند، انجام شد. بررسی ساعتی نشان داد تفاوت های دمای مناطق شهری و حومه تفاوت خاصی در هنگام شب و روز ندارند و تغییرپذیری دمای کمینه همه ایستگاه های بررسی شده شبیه به هم هستند. بررسی اثر باد بر تفاوتهای مکانی دما نشان داد با کاهش سرعت باد همسانی دمای نقاط مختلف بابلسر افزایش می یابد. با درنظرگیری شاخص های لازم برای تشکیل جزیره حرارتی از جمله وقوع جزیره حرارتی در دماهای کمینه، تغییرپذیری کمتر دمای کمینه مناطق شهری در مقایسه با حومه و بیشتر شدن میزان جزیره حرارتی در زمان کاهش سرعت باد این بررسی نشان می دهد، با توجه به الگوی زمانی شبانه روزی در شهر و تغییرپذیری داده ها نشانه دقیقی از تشکیل جزیره حرارتی در بابلسر همانند دیگر شهرهای ساحلی دنیا وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18616
 • دانلود: 

  11873
چکیده: 

urban areas usually experience higher temperatures when compared to their rural surroundings. Several studies underlined that specific urban conditions are strictly connected with the urban heat island (UHI) phenomenon, which consists in the environmental overheating related to anthropic activities. As a matter of fact, urban areas, characterized by massive constructions that reduce local vegetation coverage, are subject to the absorption of a great amount of solar radiation (short wave) which is only partially released into the atmosphere by radiation in the thermal infrared (long wave). On the contrary, green areas and rural environments in general show a reduced UHI effect, that is lower air temperatures, due to evapo-transpiration fluxes. Several studies demonstrate that urban microclimate affects buildings’ energy consumption and calculations based on typical meteorological year could misestimate their actual energy consumption. In this study, two different sets of meteorological data are used for the calculation of the heating and cooling energy needs of an existing university building. The building is modeled using TRNSYS v.17 software. The first set of data was collected by a weather station located in the city center of Modena, while the second set of data was collected by another station, located in the surrounding area of the city, near to the studied building. The influence of the different meteorological situations described by the two weather stations areanalyzed and assumed to be representative of the UHI effect. Furthermore, the effects of UHI mitigation strategies on the building energy needs are evaluated and discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 18616

دانلود 11873 استناد 0 مرجع 2664
litScript