نتایج جستجو

5700

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

570

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 8
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  673-686
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

داشتن اطلاعات در زمینه ی عمق، چگالی و آب معادل برف برای مدیریت منابع آب در مناطق کوهستانی اجتناب ناپذیر است. از طرفی، به دلیل مسائل مالی، شرایط اقلیمی نامساعد و صعب العبور بودن مناطق کوهستانی، اندازه گیری ها نقطه ای است که تعمیم آن به سطوح بزرگ خطای زیادی دارد. یکی از روش ها برای پیش بینی آب معادل برف، بررسی ارتباط بین آب معادل برف با عوامل مؤثر است. بدین منظور حوضه ی آبخیز کوهستانی سهرورد استان زنجان انتخاب شد. داده های اولیه تهیه و نقشه های مورد نیاز شامل نقشه های مدل رقومی ارتفاع، شیب، جهت شیب، شمالی بودن، شرقی بودن، انحنای افقی، انحنای عمودی، شاخص وضعیت توپوگرافی و تابش خورشیدی استخراج شد. سپس، هنگام بارش اوج برف، عمق برف به تعداد 150 نمونه به روش هایپرکیوب لاتین و چگالی برف به تعداد 18 نمونه به روش تصادفی اندازه گیری شد. محاسبات شاخص بادپناهی برای نقاط اندازه گیری شده ی عمق برف انجام شد. در مرحله ی بعد با انجام رگرسیون بین آب معادل برف با عوامل مؤثر، رابطه ی کمی بین آنها تعیین شد. کارایی مدل ها با شاخص های آماری میانگین خطا، میانگین خطای مطلق، ریشه ی میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی تعیین شد. نتایج نشان داد در حوضه ی آبخیز یادشده با روش رگرسیون گام به گام می توان آب معادل برف را برآورد کرد. همچنین براساس نتایج، هرچند عامل اقلیمی شاخص باد پناهی حجم زیاد محاسبات را دارد؛ ولی دخالت دادن آن سبب افزایش کارایی مدل در برآورد آب معادل برف می شود. آب معادل برف بیشترین همبستگی معنا دار را با ارتفاع برابر با 607/0 و کمترین همبستگی معنا دار را با شمالی بودن برابر با 204/0 در محدوده ی مطالعاتی دارد. ضرایب همبستگی بین متغیر وابسته ی آب معادل برف با متغیر مستقل شاخص بادپناهی نشان می دهد فاصله ی 300 متری، مؤثرترین فاصله ی بر هم کنش باد و پستی و بلندی ها در ایجاد شرایط بادپناهی و بادروبی است. ضریب تغییرات عمق و چگالی برف اندازه گیری شده به ترتیب برابر با 14/54 و 89/7 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHEMI M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10617
 • دانلود: 

  3752
چکیده: 

In this paper, the laminar incompressible flow equations are solved by an upwind least-squares meshless method. Due to the difficulties in generating quality meshes, particularly in complex geometries, a meshless method is increasingly used as a new numerical tool. The meshless methods only use clouds of nodes to influence the domain of every node. Thus, they do not require the nodes to be connected to form a mesh and decrease the difficulty of meshing, particularly around complex geometries. In the literature, it has been shown that the generation of points in a domain by the advancing front technique is an order of magnitude faster than the unstructured mesh for a 3D configuration. The Navier–Stokes solver is based on the artificial compressibility approach and the numerical methodology is based on the higher-order characteristic-based (CB) discretization. The main objective of this research is to use the CB scheme in order to prevent instabilities. Using this inherent upwind technique for estimating convection variables at the mid-point, no artificial viscosity is required at high Reynolds number. The Taylor least-squares method was used for the calculation of spatial derivatives with normalized Gaussian weight functions. An explicit four stage Runge-Kutta scheme with modified coefficients was used for the discretized equations. To accelerate convergence, local time stepping was used in any explicit iteration for steady state test cases and the residual smoothing techniques were used to converge acceleration. The capabilities of the developed 2D incompressible Navier-Stokes code with the proposed meshless method were demonstrated by flow computations in a lid-driven cavity at four Reynolds numbers. The obtained results using the new proposed scheme indicated a good agreement with the standard benchmark solutions in the literature. It was found that using the third order accuracy for the proposed method could be more efficient than its second order accuracy discretization in terms of computational time.

آمار یکساله:  

بازدید 10617

دانلود 3752 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CUTOLO A. | PICCOLI B. | RARITA L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1669-1688
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4623
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4623

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

طباطبائی سیدهاشم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بررسی دو بعدی ریخت سنجی شیبها در بخشی از منطقه گراول هیمالایای پایینی واقع در بخش تهری نشان می دهد که شکل لغزشها رابطه نزدیکی با مکانیزم حرکتی آنها در این منطقه دارد. فن به کار گرفته شده به لحاظ تجزیه و تحلیل ریخت سنجی پارامترها، پنج شاخص را در نظر می گیرد. هر شاخص نشانگر عوامل تغییر دهنده در شکل لغزش می باشد. اندازه گیریها نشان دهنده اتساع، جریان، جابجایی و کشیدگی می باشند. نسبت عمق به طول به عنوان یک پارامتر عددی به لحاظ طبقه بندی حرکت شیبها به کار گرفته شده است. ضوابط چند متغیره تبعیضی به منظور تشخیص حرکات دامنه ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در میان شاخصهای ریخت سنجی دو بعدی، شاخصهای طبقه بندی، اتساع و کشیدگی بیشترین نقش را در تفکیک حرکات دامنه ای از یکدیگر ایفا می نمایند. بر اساس این شاخصها، گرافهای یک و دو متغیره به عنوان ابزار به منظور پیش بینی انواع حرکات دامنه ای ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نتایج حاصل از روشهای مختلف عددی در گرادیانهای هیدرولیکی شدید عمدتا با نوساناتی همراه است. در این تحقیق برای جلوگیری از ایجاد نوسانات کاذب، بررسی رفتار یک طیف از محدود کننده های شیب در دو رژیم ماندگار و غیر ماندگار در نظر گرفته شده است. شناخت رفتار این طیف از محدود کننده ها در تدقیق نتایج حاصله از حل عددی موثر است. برای این منظور یک مدل دو بعدی در پلان به روش احجام محدود روی شبکه بی سازمان مثلثی به صورت مرکزیت سلول توسعه داده شده است. معادلات آب کم عمق بر اساس حل مساله ریمان و بر اساس نوع انتشار موج روش "گودونوو" حل گردیده اند. برای محاسبه شار از روش "رو" و برای محاسبه گرادیان های سلولی از روش "منقطع سازی جهتی از کرانه بالا استفاده شده است. مدل دارای دقت مرتبه دوم مکانی و زمانی است که دقت مرتبه دوم زمانی آن از اعمال روش رونگه - کوتا دو مرحله به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل در دو مثال ناپیوستگی استاندارد در مسایل هیدرولیک (شکست سد و پرش هیدرولیکی) ارایه شده است. این نتایج نشان دهنده تطابق مناسبی بین مقادیر محاسباتی و تحلیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7886
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A code for computing three-dimensional steady Euler equations regions has been developed for supersonic and hypersonic inviscid flows. First-and second-order upwind schemes are used. The algorithm uses cell-centered implicit finite volume method. The flow fields around a secant ogive-cylinder (SOC) and 10 degrees half-angle circular cone are computed and compared against experimental results of other references. Results of the second-order upwind scheme are in good agreement with experimental data except in the flow separation region. In addition, the results indicate that the second-order upwind scheme gives a more accurate pressure distribution on the body than the first-order before sectional separation occurs.

آمار یکساله:  

بازدید 7886

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  39-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در مقاله حاضر، یک روش بالادست بر مبنای مشخصه ها برای تحلیل جریان های تراکم ناپذیر لزج با تصحیح تراکم پذیری مصنوعی ارایه شده است. برخلاف روش های بر پایه مشخصه های موجود (CB)، برای جریان های تراکم ناپذیر که با فرض یک بعدی بودن موضعی جریان روابط مشخصه های یک بعدی را مورد استفاده قرار می دهند، در روش پیشنهادی حاضر از ساختار مشخصه های چندبعدی معادلات و مسیرهای واقعی انتشار اطلاعات استفاده می شود. برای اولین بار در این تحقیق، ساختار مشخصه های چندبعدی معادلات تراکم ناپذیر مصنوعی استخراج شده و از آن برای بنا نهادن طرح محاسباتی کاملا چند بعدی بر پایه مشخصه ها استفاده شده است. روش جدید MCB در شکل حجم محدود برای گسسته سازی جملات جابه جایی در معادلات ناویر استوکس مورد استفاده قرار گرفته است. روش پیشنهادی جدید برای شبیه سازی جریان های داخلی و خارجی تراکم ناپذیر مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج سایر روش های مرسوم و داده های موجود در ادبیات فن مقایسه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش جدید ارایه شده در شکل های مرتبه اول و دوم نسبت به طرح های محاسباتی مرسوم CB نتایج دقیق تری را ارایه می دهد. با استفاده از این روش نیازی به اضافه کردن لزجت مصنوعی، حتی در اعداد رینولدز بالا، نمی باشد و روش حل کاملا پایدار است. مزیت چشمگیر دیگر طرح محاسباتی MCB نرخ همگرایی سریع آن در مقایسه با روش CB (که نرخ همگرایی کند آن در ادبیات فن به دفعات ذکر شده) و روش مرکزی می باشد. نتایج به دست آمده با استفاده از طرح MCB مرتبه دوم با نتایج متعدد موجود در ادبیات مورد مقایسه قرار گرفته که در تمامی موارد توافق بسیار خوبی بین آنها مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  24 (ویژه نامه مهندسی مکانیک)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

در هر شبیه سازی عددی دو مرحله اساسی یعنی گسسته سازی میدان حل (تولید شبکه) و گسسته سازی معادلات حاکم وجود دارد. در این تحقیق در مرحله اول برای گسسته سازی میدان جریان از شبکه بی سازمان مثلثی استفاده می شود. این شبکه به دلیل قابلیت اعمال و کارآیی مناسب در هندسه های بسیار پیچیده و همچنین، سهولت عملیات تطبیق، به عنوان روشی سرامد در گسسته سازی میدان جریان شناخته شده است. در قدم دوم، برای گسسته سازی معادلات حاکم، از روش المانهای محدود - که توانایی و مزایای ویژه ای در تحلیل مسایل با هندسه و مرز پیچیده داشته و مزیتهای روش ضمنی را دارد - استفاده شده است. در این تحقیق راهکاری مناسب برای کاربرد یک روش ضمنی بر روی شبکه بی سازمان مثلثی ارایه می شود. علاوه بر این، برای گسسته سازی عبارتهای جابجایی در معادلات ناویر - استوکس (Navier- Stokes) از کلیه مزایا و امکانات روش بالا دست و بقایی استفاده شده و گسسته سازی عبارتهای لزجتی در این معادلات به روش المانهای محدود انجام می شود. در انتها روابط توسعه داده شده برای جریان لزج در داخل مجاری، آزمایش شده است که نتایج به دست آمده بسیار رضایت بخش است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  112-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مقاله یک حلگر لزج در دامنه کلی جریانات کم سرعت و پرسرعت بر پایه الگوریتم رو به باد "رو" در ساختار شبکه بی سازمان توسعه داده شده است. در روش ارایه شده، سختی معادلات حاکم در شکل تراکم پذیر در سرعتهای پایین با استفاده از فرم پیش شرط کاهش می یابد. درمحاسبه لزجت مصنوعی روش رو به باد "رو" نیاز به عملیات ضربهای ماتریسی می باشد که این کار هزینه محاسبات را بالا می برد. فرینک این عملیات پر هزینه را در حالت بدون پیش شرط به محاسبه مولفه های شارهای مرتبط با مقادیر ویژه تقلیل داد. در این تحقیق در حالت پیش شرط، عملیات مشابهی بر روی عبارات لزجت مصنوعی بجای شکل ضربهای ماتریسی انجام و معادلات جدید ارایه شد. در ضمن معادلات در یک شکل عمومی ارایه شده که قابلیت سوئیچ به هر کدام از حالات با پیش شرط یا بدون پیش شرط را دارد. اینگونه ارایه عمومی معادلات علاوه بر کاربردهایی که در روش بهینه سازی الحاقی دارد، امکان سریع تبدیل کدهای تراکم پذیر بدون پیش شرط را به حالت با پیش شرط فراهم می نماید. در بخش نتایج، حلگر برای ایرفویلهای آزمونه تک المانی و چند المانی در حالت کم سرعت و سرعت بالا با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد همگرایی باقیمانده ها که در حلگر تراکم پذیر در سرعتهای پایین بسیار طولانی بوده است در حالت پیش شرط به شدت بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript