نتایج جستجو

40478

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4048

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1398
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

زمینه و هدف: هماهنگی ساختار با فناوری از جمله عواملی هستند که می تواند در بهبود عملکرد موثر باشد. به همین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی فناوری موجود در معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی و بررسی تاثیر هماهنگی ساختار با فناوری بر عملکرد آن معاونت در سال 1389 به منظور ارائه یک ساختار مناسب در معاونت آموزش انجام شده است. این هماهنگی و تاثیر آن بر عملکرد در قالب 4 فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.روش: نوع تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی بود. به منظور بررسی فرضیه ها، کلیه کارکنان معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی در تحقیق شرکت داده شده و از طریق پرسشنامه در قالب 20 سوال، داده های لازم جمع آوری و پس از توصیف، رابطه متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سوالات پرسشنامه با استفاده از سوالات استاندارد، تدوین و با استفاده از نظر کارشناسان، روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (a=0.79).یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد بین فناوری و ساختار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فناوری موجود، فناوری پیچیده است که ساختار مناسب با آن ساختار بسیار ارگانیک می باشد.نتیجه گیری: برای داشتن عملکرد مطلوب با فناوری موجود، ساختار بسیار ارگانیک مناسب می باشد و در این راستا، پیشنهادهایی نیز ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کرمی باغطیفونی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  99-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییر روش های آموزشی، سازگار کردن بستر یادگیری با تمامی جنبه های نیاز یادگیرنده، در کانون توجه متخصصان آموزش قرار گرفته است، چرا که محیط مجازی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف کند. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم به بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی های موسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان (Open university in UK)، هند (The India Gandhi National Open university)، ژاپن (The Open Uuniversity in Japan) و ایران (دانشگاه پیام نور) در رشته روان شناسی، به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق و استفاده از تجارب مؤثر با مطابقت سازی با شرایط موجود که به پیشرفت آموزش از راه دور منتهی شود بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده مقالات انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حق نژادآذر کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، منظم پذیری آرنز را بر روی عمل های مدولی بررسی و گزاره هایی را از بکر، دلز و لائو برای حالت های کلی تر تعمیم می دهیم. روابطی بین مرکز توپولوژیکی عمل های مدولی و خاصیت تجزیه پذیری آن ها ایجاد کرده و نتایجی را در جبرهای گروه می گیریم. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  351-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مجموعه داده دیابت PIMA در مقالات بسیاری مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. این مجموعه داده که از پایگاه داده یادگیری ماشین ایروین دانشگاه کالیفرنیا (university of California, The Irnive) UCI گرفته شده است، شامل اطلاعات 768 بیمار خانم، حداقل 21 ساله و با تبار سرخ پوستان PIMA است که از این تعداد 268 فرد دارای دیابت و 500 فرد فاقد دیابت هستند. . .

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 25 استناد 0 مرجع 11
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  70-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فقیهی خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  85-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  117-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript