نتایج جستجو

95

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

برات علی پور مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

این نوشتار ظرفیت گفتگوهای عقلانی را برای نیل به جهان شمول گرایی اخلاقی بررسی می کند در نگاه ایجابی، توانایی عقلانی مهم ترین دلیل بر امکان دستیابی به هنجارها و حقوق اجتماعی - سیاسی مشترک تلقی می شود. نظریه گفتگوهای عقلانی با ایجاد فضای مناسب گفتمانی در ورای منافع خصوصی و دخالت قدرت دولتی، توافق بر بنیان های اخلاق اجتماعی را با اصلاح فرایندها و شیوه های حصول به آن جست وجو می کند. اما در نگاه سلبی، تکثرگرایی اخلاقی جزء لاینفک جوامع انسانی به شمار می آید. در یک روایت، این امر در خود تعین بخشی غایت واقعی زندگی و نفی هرگونه انتخاب عقلانی نهفته است و در روایت دیگر، نفی عقلانیت با گونه ای از اخلاق غایت گرا پیوند می خورد که ویژگی های پس زمینه ای و خصلت های اجتماعی متفاوت به آن هویت می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 77 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

برات علی پور مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  61-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

طی سه دهه گذشته، برخی از فیلسوفان اخلاقی جدید، موسوم به جماعت گرایان، با احیاء اخلاقی فضیلت مدار ارسطویی، دیدگاه های اخلاقی و سیاسی لیبرالیسم فایده گرا و نوکانتی را مورد شدیدترین انتقادات قرار داده اند. این آموزه با تاکید بر اهمیت روان شناختی، اخلاقی و سیاسی وابستگی به جوامع، بر این باور است که داوری ها و استدلال های اخلاقی باید از متن سنت ها و برداشت های فرهنگی نشات گیرد. در این نوشتار نشان خواهیم داد که این اندیشه با تعهد همزمان به دو مفهوم اخلاق فضیلت مدار و هویت های جماعتی دچار تناقض گردیده است، زیرا مفهوم نخست، اولا، با ارجاعی که در این اندیشه به عینیت گرایی ارسطویی در حوزه اخلاق داده می شود، ثانیا، دفاعی که توسط حامیان آن جهت رهایی از اتهام نسبی گرایی صورت می گیرد، بالمآل ناچار است به گونه ای شمول گرایی اخلاقی- ولو در مفاهیم کم مایه اخلاقی- برگشت داده شود، در حالی که مفهوم دوم، یعنی هویت های جماعتی پیامد ویژه نگری اخلاقی است.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  33 (حقوق)
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستی از حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی، از جهان شمولی این حق ها در برابر ایده مطلق گرائی دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولی و مطلق گرائی و دفاع از ایده جهان شمولی حق ها و آزادیهای مقید، از نقطه نظر اخلاقی در مقابل ایده نسبیت فرهنگی از دست آورد اصلی این مقاله است؛ همچنین تفکیک بین حق های کلان و خرد در جهت توجیه تکثر و تنوع فرهنگی و نه نسبیت فرهنگی با طرح جهان شمولی حق های کلان و یا بنیادین در برابر حق های خرد، در جهت تبیین مفهوم جهان شمولی و دفاع از آن ارائه شده است. همچنین با طرح مساله تزاحم حق ها، ضمن پذیرش تحدید حق ها از جهان شمولی حق های مقید دفاع شده است. ارائه طرح قابل دفاعی در حل مساله تعارض و تزاحم حق ها در جهت تبیین قلمرو حق ها از دست آوردهای این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  189-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

جهان گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره ای جدید به نام دوره فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی های دوره مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تاثیر رسانه های ارتباط جمعی است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین جهان گرایی و فرانوگرایی فرهنگی در بین جوانان شهر یزد پرداخته است. این تحقیق نشان داده است که عناصر فرهنگی جامعه فرانوگرا چیست و چه میزان از این عناصر به جامعه ما وارد شده است. تحقیق حاضر با روش پیمایش بین 384 نفر از جوانان 29-16 ساله شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری، روش تصادفی طبقه ای چندمرحله ای و ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخته است. یافته های تحقیق نشان داد که بین جهان گرایی با تمام ابعاد فرانوگرایی فرهنگی رابطه معنی داری وجود دارد؛ بعد هنجارهای فراملی جهان گرایی، به غیر از بعد مصرف محوری، با سایر ابعاد فرانوگرایی فرهنگی (زوال عاطفه، بازاندیشی، نسبی گرایی فرهنگی، سیالیت روابط) رابطه معنی داری نشان داد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که دو بعد جهان گرایی قادر به تبیین بیش از 22 درصد از واریانس فرانوگرایی فرهنگی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 42 استناد 2 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر عام گرایی در شهر دهدشت (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) پرداخته است. جامعه آماری افراد 15 سال و بالاتر، حجم نمونه 382 نفر، روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نوع تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده است که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی عام، تعهد اجتماعی تعمیم یافته و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با متغیر وابسته رابطه مستقیم و معنی داری دارند. هم چنین، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و اعتماد خاص رابطه معکوس و معنی داری با عام گرایی دارند.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داده است که متغیرهای وارد شده در تحقیق 25 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند که در این میان مشارکت اجتماعی بیش ترین سهم را در تبیین واریانس عام گرایی دارد.طبق نتایج حاصل از تحلیل مسیر، پایگاه اجتماعی- اقتصادی ذهنی و اعتماد اجتماعی عام به صورت مستقیم بر عام گرایی تاثیری ندارند، اما به ترتیب از طریق متغیرهای احساس محرومیت و مشارکت اجتماعی بر عام گرایی تاثیرگذار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  193-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تاکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان-شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفا طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HONG XUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4666
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4666

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  342-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1423
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1423

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شکوری علی

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18 (فقر و نابرابری در ایران)
 • صفحات: 

  357-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2512
 • دانلود: 

  532
چکیده: 

این مطالعه ماهیت رفتار های حمایتی، عوامل و انگیزه ها و همچنین جهت آن ها را با استفاده از روش میدانی در شش استان کشور مورد بررسی قرار می  دهد. فرض شده که این رفتارها تحت تاثیر پیش  شرط  های اجتماعی و روان شناختی است و تفاوت های شناختی، شخصیتی و مادی (اقتصادی) به همراه محیط های اجتماعی از قبیل نهادهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش ها در بروز آن ها موثر است.این مقاله نتیجه می گیرد که متغیرهایی چون "آگاهی و اطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه"، "اعتقاد به موثر بودن کمک ها در رفع مشکلات دیگران" و "عدم وجود جایگزین دیگر به جز کمک خود پاسخگویان"، "باور به عدم (توان) سازمان های حمایتی فعال در امور حمایتی برای رفع نیازمندی" و "توان عینی (اقتصادی) پاسخگویان برای کمک" و همچنین "موقعیت ها و وضعیت های محرک احساسات و عواطف" بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای حمایتی جامعه آماری مورد مطالعه دارند. در عوض، متغیرهای فردی چون جنس، تاهل و سن در رفتارهای حمایتی پاسخگویان تاثیر زیاد و تعیین کننده ای ندارند. رفتارهای مورد بررسی، دارای ماهیتی ارادی و داوطلبانه هستند که با انگیزه های نوع دوستانه با خصایص ایثارگرانه و خالصانه رخ می دهند و در مناطق توسعه یافته تر گرایش به عام گرایی، یعنی با انگیزه کمک به انسان به صورت صادقانه و به مفهوم عام کلمه (نه انسان هم کیش، خویشاوند و هم قوم و امثالهم) صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2512

دانلود 532 استناد 3 مرجع 5
نویسندگان: 

Loewenson Rene

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  704-707
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  864
چکیده: 

Equity and universality are implicit in universal health coverage (UHC), although ambiguity has led to differing interpretations and policy emphases that limit their achievement. Diverse country experiences indicate a policy focus on differences in service availability and costs of care, and neoliberal policies that have focused UHC on segmented financing and disease-focused benefit packages, ignoring evidence on financing, service, rights-based and social features that enable equity, continuity of care and improved population health. Public policies that do not confront these neoliberal pressures limit equity-promoting features in UHC. In raising the impetus for UHC and widening public awareness of the need for public health systems, coronavirus disease 2019 (COVID-19) presents an opportunity for challenging market driven approaches to UHC, but also a need to make clear the features that are essential for ensuring equity in the progression towards universal health systems.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 864 استناد 0 مرجع 0
litScript