نتایج جستجو

36672

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3668

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHOLOGY AND HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

زمینه: محققان حوزه مدیریت استراتژیک معتقدند که قابلیت های پویا عملکرد شرکت را به واسطه ابزارها و مکانیسم های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند. هدف: پژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی شرکت های دارویی و نیاز آنها به قابلیت های پویا به دنبال شناسایی قابلیت های پویایی است که آینده نگری و پیشتازی و تحقق چشم انداز پیش روی آنها را در شرایط در حال تغییر کنونی امکان پذیر می کند. روش ها: به منظور شناسایی این قابلیت ها از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان صنعت داروسازی قابلیت های اصلی شناسایی شدند. یافته ها: در مرحله اول تحقیق 42 کد از جمله پویش بازار، پایش رقبا، تعامل با ذینفعان اصلی، جمع آوری اطلاعات مرتبط با روندها و رویدادهای صنعت، تولید محصول جدید، تولید مواد موثره داروها در ایران، سرمایه گذاری بر فناوری های جدید و. . . . از مصاحبه ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 13 کد پویش محیطی، ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی، تولید ایده، توسعه محصول جدید، توسعه فرآیند جدید، انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری فناورانه، سازگاری، توانایی ارزیابی و به کارگیری دانش خارجی، ایجاد شبکه ارتباطی، شناخت مدیریتی، تصمیم گیری استراتژیک و سرمایه انسانی مدیریتی دسته بندی شدند. در نهایت 5 قابلیت درک محیط، قابلیت نوآوری، قابلیت انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی به عنوان قابلیت های پویای صنعت دارو مشخص شدند. نتیجه گیری: شرکت های داروسازی از طریق قابلیت درک محیط قادر به شناسایی شرایط و تغییرات خواهند بود، به واسطه قابلیت نوآوری و انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی نیز قادر به ارائه پاسخ مناسب به این شرایط خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سکانداری خوب انگاره ای است که طرفداران و منتقدان زیاد دارد. این واژه از اواخر دهه 1980 رواج یافت. به هر حال تعریف و توصیف روشنی نه از سکانداری خوب و نه حتی از سکانداری وجود دارد. گرچه درباره خصوصیات آن نیز اتفاق نظر مشاهده نمی شود، می توان هشت خصوصیت را برای سکانداری خوب در نظر گرفت: مشارکت، پاسخ گو بودن، شفافیت، حکومت قانون، حساسیت نسبت به نیازهای مردم، جهت گیری به سوی اجماع، منصفانه و در برگیرنده بودن، موثر و کارا بودن. تحقق این هشت خصوصیت فساد را به حداقل می رساند. اما تحقق سکانداری خوب و الگوی مناسب آن با مشکلاتی روبه رو است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 20 استناد 1 مرجع 15
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

تضمین کیفیت به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت تعریف می شود که بر حصول اطمینان در رابطه با برآورده کردن الزامات کیفیت تمرکز دارد؛ دیگر بخش های آن، برنامه ریزی کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت هستند. این موارد برای تمام فعالیت های اقتصادی در ارتباط با محصولات، خدمات و رویه های دربردارنده امور ارزیابی انطباق، حائز اهمیت است. تضمین کیفیت نه تنها برای یک فعالیت خاص بلکه برای فعالیت های دیگر مرتبط با آن نیز اهمیت دارد که می تواند شامل تامین، تولید، بازاریابی، ارزیابی انطباق، اعتباربخشی، مقامات ذی صلاح و مشتریان باشد. این مقاله به برخی از نیازهای آموزشی تمرکز دارد که به جنبه های خاصی از توجه طرف های اصلی درگیر در هر مورد اشاره دارد. براساس تجربه به دست آمده در سازمان اعتباربخشی قبرس، در این مقاله نمونه هایی از اهمیت آموزش و آگاهی برای درک جنبه های مختلف تضمین کیفیت توسط تمام طرفین را به تصویر می کشد تا آن ها بدانند که دنبال چه چیزی هستند، چه میزان انطباق با الزامات مستند و چگونه ارزیابی انطباق تایید می شود. این مقاله به آزمایشگاه ها و فعالیت های مرتبط با اشاره به الزامات اعتباربخشی و استانداردهای صدور گواهینامه قابل اعمال در هر مورد تاکید می کند. درک عمومی از جنبه های اصلی تضمین کیفیت و استفاده از آن ها به عنوان ابزارهایی در یک زبان فنی مشترک، نیاز به آموزش و آگاهی در همه سطوح دارد تا تضمین کیفیت به درک انتظارات و اهداف کلی کیفی و اقتصادی جامعه کمک کند. بدین گونه فرهنگ کیفیت ایجاد و تقویت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAUNDER R.G. | HUNTER J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  177-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14848
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14848

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ISBT SCIENCE SERIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  496-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1390
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1390

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ANY WRITER STYLE ACTUALLY SHOWS HER PERSONALITY. THE BENI AMERI STYLE IN SPARROWS understand PARADISE WORK, IN TERMS OF LANGUAGE AND LITERATURE IS SIGNIFICANT. THE USE OF THE LANGUAGE, FOLOKOR, SLANG AND LOCAL, THE NAMES OF RELATED TO THE INSTRUMENTS OF WAR IN THE FRAMEWORK OF COMPARISON AND INNUENDO AND PROVERB CAUSED TENSION AND HIS NOVEL PROSE AND A NEW NARRATIVE STRUCTURE WHICH THE READER, UNTIL THE END OF THE STORY. INTELLECTUAL DOMINANT DURING THE LANGUAGE OF THE EFFECT ON REAL EVENTS ON TWO FRONTS IN THE WEST AND SOUTH OF THE COUNTRY, THE WAR - TORN NATION, THE MORE ENDEARING. AND FIGHTERS IN FRONT OF THE WAR.THE MAIN RESEARCH QUESTION IS, WHICH FEATURES OF LIGHT AND BENI NOVEL AMERI INTO EFFECT HAS BECOME PROMINENT. THEREFORE, IN THIS PAPER HAS BEEN TRYING TO FREQUENCY CHARACTERISTICS AND LITERARY LANGUAGE IN THE NOVEL AS STRIKING FEATURE, TO BE IDENTIFIED BY THEIR ANALYSIS WE THOUGHT THE READERS WITH GARLIC AND AUTHOR OF THE WORLD TO KNOW.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسندگان: 

GLEICHER N. | WEGHOFER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3369
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3369

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZOR K.M. | CALVI J. | COWAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  126-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7038

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BEEDELL J. | REHMAN T.

نشریه: 

JOURNAL OF RURAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  117-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11758
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11758

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript