نتایج جستجو

49452

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4946

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Zardar Saeid | BARATI BABAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

Providing healthy water and food in the armed forces, in addition to having a direct impact on the physical and mental health of the forces, is one of the concerns of commanders and managers. The transfer and relocation of forces in various missions and operations, especially in the Navy, emphasize the importance of water and food management. Today, nanotechnology with various applications in the field of water and food resource management has also come to the aid of the defense industry. However, this technology has been used in other fields of the Navy, such as nanofibers in antibacterial diving suits, self-cleaning suits, fire-resistant suits, as well as equipment, boat hulls as lightweight and corrosion-resistant coatings, it also has many applications, but in this review, we will have a glimpse of the use of this technology in providing healthy water and food for the forces in critical conditions at sea. In the past, the goals of drinking water purifiers were to reduce suspended solids and eliminate live pathogens in water, which could be achieved by conventional filtration and disinfection methods. However, with increasing concentrations of particulate matter, nitrogen compounds, organic and mineral matter, and heavy metals in water sources, conventional methods do not meet the needs of consumers and it is necessary to use relatively new processes in purifiers.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 98 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

با توجه به محدودیت منابع آب شیرین، به ویژه در سرزمین های خشک و بیابانی، استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشورهای مختلف جهان به منزله راهکاری برای مدیریت عرضه و تقاضا منابع آب مطرح است. در همین زمینه، تحقیق حاضر نیز با هدف امکان سنجی و ارزیابی میزان تاثیر و کارآیی گیاه وتیورگراس در کاهش میزان خواص نامطلوب در دو نمونه آب نامتعارف شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان انجام شده است. این پژوهش به صورت فاکتوریل (با دو فاکتور شوری با دو سطح و زمان ماند با پنج سطح) و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نمونه های بررسی شده از حوضچه ذخیره پساب معدن و حوضچه ذخیره آب های بسیار شور زیرزمینی موجود در محدوده معدن گرفته شد. سطوح فاکتور زمان شامل زمان صفر، هفته یک، دو، سه و چهار آزمایش بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در پایان زمان نمونه برداری (پایان هفته چهارم)، گیاه وتیورگراس بیشترین بازده معادل 31.5 درصد را برای نمونه های پساب معدن و 33 درصد برای نمونه های حوضچه ذخیره آب زیرزمینی، در کاهش میزان کل املاح محلول داشت. همچنین، نتایج مربوط به آنالیز آنیون ها و کاتیون های موجود در نمونه ها نشان داد که گیاه وتیور به ترتیب بیشترین میزان راندمان در کاهش پارامتر سولفات را در هر دو نمونه آب و کمترین میزان راندمان در کاهش پارامتر پتاسیم در نمونه پساب معدن و منیزیم در نمونه آب زیرزمینی را در پایان هفته چهارم داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیستم تصفیه وتیور پتانسیل بالایی در تصفیه آب های نامتعارف دارای املاح و شوری بسیار بالا و کاهش آلاینده ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست روی خصوصیات فیزیکی خاک با دو تیمار استفاده از ورمی کمپوست و شاهد، در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متری خاک تحت آبیاری با آب نامتعارف و سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1395 به انجام رسید. اثر ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک مانند جرم مخصوص حقیقی و ظاهری، تخلخل، هدایت هیدرولیکی اشباع، منحنی مشخصه رطوبتی، نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و آب در دسترس بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمی کمپوست هدایت هیدرولیکی خاک و نقطه پژمردگی دائم را به طور معنی داری افزایش داد اما روی سایر خصوصیات اثر معنی داری نداشت. ورمی کمپوست هدایت هیدرولیکی اشباع را در دو لایه به ترتیب 2/22 و 5/43 درصد افزایش داده و اثر مثبتی بر منحنی مشخصه خاک داشت. هم چنین در تیمار ورمی-کمپوست مقدار رطوبت در لایه اول و دوم به ترتیب در ظرفیت زراعی 1/21 و 5/21، نقطه پژمردگی دائم 32 و 24 و رطوبت در دسترس 3/9 و 6/18 درصد افزایش داشت. ورمی کمپوست جرم مخصوص ظاهری خاک را در لایه اول و دوم 3/7 و 7 درصد افزایش داد ولی جرم مخصوص حقیقی را 1/2 و 2/1 و تخلخل خاک را 9/18 و 2/18 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. گر چه ورمی کمپوست بیشتر خصوصیات فیزیکی خاک را از نظر آماری تغییر نداد ولی در حالت کلی باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک شد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

جمالی صابر | انصاری حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  331-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

از آنجایی که یکی از اهداف مهم در کشاورزی پایدار با توجه به بحران منابع آبی، افزایش بهره وری مصرف آب می باشد لذا استفاده از تکنیک هایی جهت رسیدن به این مهم ضروری است. با توجه به کمبود آب های با کیفیت، بیش از پیش استفاده از آب های نامتعارف مورد توجه است. به منظور بررسی اثر آبیاری با کیفیت های مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Titicaca در سال 1396-97 آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. این تحقیق بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای و در گلدان اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آب شهری، پساب استخر ماهی، پساب شهری و آب شور بود. نتایج نشان داد که تیمار مورد بررسی بر تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده، ولی بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در سطح 5 درصد معنی دار بود. در این تحقیق نتایج نشان دهنده اثر منفی شوری بر روی کلیه صفات مورد بررسی بود، از طرفی استفاده از پساب استخر ماهی و پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1844-1857
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  603
چکیده: 

استفاده ی مفید از منابع آب نامتعارف برای کشاورزی پایدار با در نظر گرفتن مجموعه ی اثرات زیست محیطی و بازده اقتصادی فرآیندی است چند معیاره که تصمیم گیری در مورد آن، بر اساس ارزش هریک از معیارها صورت می پذیرد. در این پژوهش پس از گردآوری منابع مرتبط و استخراج معیارهای تصمیم گیری در رابطه با استفاده از پساب در کشاورزی، ساختار سلسله مراتبی بر مبنای دو عامل فنی-اقتصادی و زیست محیطی تهیه و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار GIS، امکان سنجی استفاده از پساب برای کشت 10 گیاه زراعی رایج در استان گلستان انجام شد. معیارهای فراهمی آب آبیاری، فاصله فنی-اقتصادی از خروجی تصفیه خانه و مطلوبیت اراضی برای کشت گونه از زیر معیارهای فنی-اقتصادی و کیفیت آب آّبیاری، خاک، گیاه و آسیب پذیری آبخوان از معیارهای زیست محیطی این ساختار هستند. همچنین پارامترهای شیب، توپوگرافی، کاربری اراضی، عمق خاک و فاصله ی مجاز فنی به عنوان عوامل محدود کننده در نظر گرفته شد. معیارهای تصمیم گیری و عوامل ایجاد محدودیت بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه استفاده از پساب در کشاورزی در نظر گرفته شده و بر اساس نظرات کارشناسان تعیین ارزش و آنالیز حساسیت گردید. نتایج این امکان سنجی که با استفاده از داده های مرتبط با تصفیه خانه فاضلاب کردکوی نشان داد، علی رغم پایین بودن میزان مطلوبیت کشت تمامی گیاهان به دلیل عدم مطلوبیت پارامتر هایی چون نیترات، آلودگی میکروبی و آسیب پذیری آبخوان که دارای بالاترین میزان حساسیت و وزن نسبی بودند، دو گیاه پنبه و کلزا از بین 10 گیاه رایج زراعی در منطقه، بالاترین مطلوبیت کشت با پساب را در منطقه ی تحت پوشش تصفیه خانه کسب کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 603 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  399-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24055
 • دانلود: 

  9505
چکیده: 

Population’s exponential growth along with drought has increased water resources limitation, especially in arid and semi-arid area. Therefore, the use of non-conventional water is an important tool for water resource management. If unconventional water has no negative impact on soil properties and water, it can be used for irrigation coupled with desertification projects. So, this paper tries to present the effect of irrigation with municipal wastewater, salt water, brackish water, and combination of salty water and wastewater on some soil properties including nitrogen, phosphorus, and potassium in Qom plain. Soil samples were taken from agricultural land treated by wastewater, saline water, brackish water, combination of salty water, and wastewater and range land as control in five treatments from depths of 0-30 and 60-90 centimeter. The results showed that wastewater has increased the amount of N, P, and K to other treatments and control area. The concentration of potassium in surface layer of area treated by combination of salty water and wastewater with amount of 459.39 ppm has the most significant difference to control and other treatments. Also, the maximum amount of nitrogen was observed in sub layer of saline and brackish water treatment with amount of 0.08 percent.

آمار یکساله:  

بازدید 24055

دانلود 9505 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

جمالی صابر | شریفان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

سابقه و هدف: افزایش روز افزون جمعیت همگام با معضل بحران جهانی منابع آب شیرین، استفاده از منابع آب نامتعارف در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده ی آب شیرین، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک را ضروری می سازد. شرایط فیزیکی خاک یکی از عواملی است که می تواند تولید محصول را محدود کند. خاک هایی که دارای شرایط فیزیکی ضعیفی هستند، جذب آب و رشد و توسعه ریشه و هوادهی خاک را محدود می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر توام کیفیت های مختلف آب آبیاری و زایتونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Titicaca در سال 1396 آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. این تحقیق بصورت فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای و در گلدان اجرا گردید. کیفیت آب آبیاری (آب شهری، پساب شهری، پساب استخر ماهی و آب شور) و زایتونیک (صفر و 1 کیلوگرم در متر مربع) بود. یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت آب آبیاری بر تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده ولی بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. در این تحقیق نتایج نشان داد استفاده از پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد. سطوح زایتونیک نیز بر تعداد برگ، وزن تر اندام هوایی، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده ولی بر وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. اثر متقابل نیز بر تعداد برگ و وزن خشک اندام هوایی در سطح یک درصد معنی دار شده و بر تعداد شاخه فرعی، وزن تر اندام هوایی و قطر ساقه در سطح 5 درصد معنی دار شد. نتیجه گیری: در این تحقیق نتایج نشان دهنده اثر منفی شوری بر روی کلیه صفات مورد بررسی بود، از طرفی استفاده از پساب استخر ماهی و پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد. تیمار پساب شهری و پساب استخر ماهی بترتیب منجر به افزایش 9/6 و 9/12 درصدی وزن تر اندام هوایی و 2/13 و 9/16 درصدی وزن خشک اندام هوایی شد. از طرفی آب شور منجر به کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی به میزان 2/31 و 6/39 درصدی شد. استفاده از زایتونیک نیز منجر به افزایش 4/41 و 3/16 درصدی وزن تر و خشک اندام هوایی شد. استفاده از زایتونیک نیز منجر به افزایش 4/41 و 3/16 درصدی وزن تر و خشک اندام هوایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

کشور ایران به دلیل قرار گیری در پهنه ی خشک و نیمه خشک زمین، از نظر دسترسی به منابع آب همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است. در این راستا بایستی توجه ویژه ای به تأمین بخشی از آب مورد نیاز از منابع نامتعارف (آب لب شور و شور، جمع آوری آب باران، باروری ابرها و. . . ) شود. این پژوهش به منظور مطالعه ی کیفیت آب زیرزمینی و تأمین آب با تأکید بر منابع آب لب شور و شور در دشت فتویه-تدرویه واقع در بخش غربی استان هرمزگان و بررسی اقتصادی بودن استفاده از آب نامتعارف برای مصارف کشاورزی انجام شده است. به منظور مقایسه ی عملکرد و میزان سود دهی محصولات قبل و بعد از احداث آ ب شیرین کن، دو مزرعه در منطقه ی مذکور مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج حاصل نشان داد عملکرد و سوددهی محصولات با احداث آب شیرین کن چند برابر افزایش یافته است که با توجه به نسبت سود به هزینه و نرخ بازگشت سرمایه دارای توجیه اقتصادی است. برای ارائه ی بهترین گزینه ی مدیریت آب نامتعارف برای بخش های کشاورزی، شرب و صنعت در منطقه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. در نهایت، نتایج نشان داد که استفاده از آب های نامتعارف با احداث گلخانه و نصب آب شیرین کن در منطقه ی فتویه-تدرویه برای مصارف کشاورزی امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

برهم کنش بین الکترونی منشاء به وجود آمدن نظم در سیستم های همبسته قوی است. در این مقاله احتمال وجود نظم ابررسانایی در شبکه لانه زنبوری با استفاده از مدل هابارد مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر نظم ابررسانایی با استفاده از تابع گرین محاسبه شده و رابطه میان این پارامتر و چگالی الکترون ها به دست آمده است. بر این مبنا با در نظر گرفتن ابررسانایی متقارن نوع s، نشان داده می شود که برای شبکه لانه زنبوری احتمال ظهور ابررسانایی در بازه 0£x£0.5 وجود دارد. آلایش بهینه برای ابررسانایی مورد نظر در شبکه لانه زنبوری x=0.25 است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

معظمی وحید | افسونی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  270-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

با رشد و توسعه جوامع پیشرفته و نیل به سمت صنعتی شدن کشورها، استفاده از آب یکی از دغدغه های بزرگ محسوب می شود. مصرف مطلوب و بهینه از منابع آبی، از جایگاه ویژه و قابل توجهی برخوردار است که نتیجه آن اهمیت استفاده از آب باران به عنوان منبعی قابل اطمینان جهت تأمین آب مصرفی می باشد. از این رو هدف از این پژوهش استفاده از آب باران در ترکیب چسب اوره فرمالدئید به منظور تنظیم غلظت نهایی چسب بوده است. بدین منظور برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات آب باران از طریق کانال های احداث شده در کاخانه آرین سینا به سیستم تصفیه خانه انتقال داده شد. سپس به وسیله تجهیزات موجود در کارخانه مذکور تصفیه گردید. نتایج حاصل از طیف های FT_IR بدست آمده از نمونه های چسب ترکیب شده با آب باران و آب معمولی نشان داد که آب باران باعث افزایش تعداد پیوند های هیدروژنی در چسب می شود. اما بر اساس آزمون t، اختلاف بین ویژگی های چسب و مقاومت های مکانیکی و خواص فیزیکی استفاده از آب باران نسبت به آب معمولی معنی دار نبوده است. به-طوریکه چسب ترکیب شده با آب باران هیچ گونه اثر منفی بر روی ویژگی های چسب نمی گذارد. از این رو پس از انجام تحقیقات، کارخانه آرین سینا با توجه به محدودیت ها و کمبود منابع اولیه کشور با استفاده از آب باران روزانه 14000 لیتر در مصرف آب صرفه جویی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
litScript