نتایج جستجو

4634

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

464

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Raouf Khorasan Sara | YOUSEFI MANDANA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  120-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9227
 • دانلود: 

  7512
چکیده: 

This study tried to examine EFL translators‟ uncertainty and uncertainty management strategies through employing think aloud procedures. The participants of this study were some MA andBA translators selected from several universities in Iran. To this aim, a proficiency test was firstly administered among the volunteers. Then, think aloud protocol and retrospective interview were used to collect data. Meanwhile, Angelone coding system was used to categorize the data. To identify the significance of differences, chi-square nonparametric test was utilized. The findings indicated that MA translators had greater tendency to show uncertainty at larger chunks of language such as collocation and sentence, while BA ones were more inclined to show uncertainty in textual level. At the same time, behavioral and locus options were compared and contrasted between MA andBA translators. It was also found out that look-up and rereading strategies were frequently used to manage uncertainty. The findings of this study can be helpful for translators to improve their translation ability by being more aware of what is happening inside their minds. Awareness of a stockpile of strategies helps them have fewer difficulties while translating a text.

آمار یکساله:  

بازدید 9227

دانلود 7512 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KLIR G. | SMITH R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FOUNTAS S. | KARANASOS M. | KIM J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  319-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7898
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7898

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CRANLEY L.A. | DORAN D.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5452
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5452

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMAD SHAHRI A. | KHODABANDEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18433
 • دانلود: 

  6177
چکیده: 

In this paper, target differentiation based on the pattern of data which are obtained by a set of two ultrasonic sensors is considered. A neural network based target classifier is applied to these data to categorize the data of each sensor. Then the results are fused together by Dempster–Shafer theory (DST) and Dezert–Smarandache theory (DSmT) to make a final decision. The Generalized Aggregated uncertainty measure named GAU1, as an extension to the Aggregated uncertainty (AU), is used to evaluate DSmT. Then the GAU1 and AU as the uncertainty measures are applied to the obtained results of the decision makers to evaluate DSmT and DST accordingly. The introduced configuration for decision making has enough flexibility and robustness to use as a distributed sensor network.

آمار یکساله:  

بازدید 18433

دانلود 6177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهرآرا محسن | مجاب رامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  14
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

در این پژوهش، با استفاده از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر نااطمینانی اسمی (تورم) و حقیقی (تولید) و تاثیر این دو نااطمینانی بر رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 1338ـ1385 می پردازیم. نتایج، حاکی از آن است که افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفت می توانند علت افزایش نااطمینانی تورم باشند و منشا اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزوده بخش نفت است. با این حال، نوسانات تورم و تولید در طول دوره نمونه در حدی نبوده است که بر تولید اثرات منفی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 404 استناد 14 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOYLE G.W. | GUTHRIE G.A.

نشریه: 

JOURNAL OF FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2143-2166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6936
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6936

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KALBACH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  48-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4095
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4095

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

مقدمه: با مرور بر شاخص های اقتصادی سلامت در هر جامعه، می توان به اهمیت شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و مخارج مصرفی پی برد. شرایط تورمی و نوسانات زیاد آن، از طریق تاثیر بر شاخص های اقتصادی، شاخص های سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این مطالعه، بررسی آثار نوسانات تورمی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی و نرخ بیکاری به عنوان شاخص های اقتصادی کلیدی موثر بر سلامت جامعه بود. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی بود که با استفاده از الگوی خود رگرسیو برداری (SVAR) و داده های فصلی 1380 تا 1399 کشور ایران استخراج شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل متغیر نوسانات تورم، متغیر های نرخ بیکاری و مخارج مصرفی، مدلسازی و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که نوسانات تورمی با ضریب (073/0-) با سطح معنی داری 99 درصد، آثار منفی و معنی دار بر مخارج مصرف حقیقی بخش خصوصی و در نتیجه، سلامت جامعه دارد. همچنین، این نوسانات، اثری مثبت و معنی دار با ضریب 04/0 بر نرخ بیکاری داشته و از طریق آثار درآمدی، اجتماعی، ذهنی و روانی، سلامت جامعه را به خطر می اندازد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، می توان نتیجه گیری کرد که نوسانات تورمی شامل مخارج مصرفی و نرخ بیکاری بر سلامت جامعه اثرگذار است، بر همین اساس هدفگذاری توزیعی و حمایتی از کالاها و مصارف مرتبط با سلامت و تقویت نهادهای بیمه ای توصیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  223-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1203
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر انواع تکانه ها و نوسانات مختلف قرار دارد، تعیین معیار جامعی از نااطمینانی اقتصاد کلان که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه معیار جدیدی از نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران معرفی شده است. در این راستا تلاش شده است تا برآوردهای برتر اقتصادسنجی از شاخص نااطمینانی کلان را فراهم کنیم و پویایی های آن را در طول دوره 1369-1393 بررسی نماییم. این معیار به صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری های زمانی مربوط به متغیرها و بخش های مختلف استخراج شده، و سپس استحکام آن ارزیابی شده است. پویایی های نااطمینانی کلان انعکاس دهنده مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در طول دوره مطالعه است. بر اساس برآورد الگوی مبنا، نااطمینانی اقتصاد کلان در دور ه های رکودی 1370-1372، 1373-1374 و 1390-1392 افزایش چشم گیر داشته است، به طوری که در بهار 1372 بهار 1374، و پاییز 1391 به بالاترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. همچنین در بین مجموعه داده ها، نااطمینانی سری های زمانی نرخ ارز و مخارج دولتی بیشترین همبستگی را با نااطمینانی اقتصاد کلان داشته اند. از این رو، این نااطمینانی ها سهم قابل توجهی در شکل گیری و کنترل شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در ایران داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1203

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
litScript