نتایج جستجو

27394

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2740

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Alaei Roozbahani Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (69)
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

Introduction: Concerning the increase of consumers' knowledge about health and nutrition, consumers, along with increasing the shelf life of food products, want to maintain the original quality of the processed product. Sonication might be recognized as a potential technique to improve improvement in the quality of fruit juices. Materials and Methods: The influence of thermal treatment and sonication on Physicochemical properties (° Brix, pH, electrical conductivity, cloud value and acidity), colour values, antioxidant compounds and activity (total phenolics, ascorbic acid, flavonoids, free radical scavenging activity), sugar profile, browning index and 5-hydroxymethylfurfural content were investigated. Results: The results indicated that conventional pasteurization and sonication treatment did not show any significant changes in pH, acidity value, Brix, sugar and 5-HMF contents of juice, and however, a rise in cloud value and electrical conductivity and browning index were observed under all processing conditions. The thermal treatment caused the decrement in the bioactive compounds and antioxidants activity whereas sonication treatment for 90 min increased the maximum activity of bioactive compounds and antioxidants as compared to other treatment conditions and control. Some differences in all the colour values were also observed. Conclusion: thermal treatment causes decline in quality parameters of lime juice, whereas the significant increment in bioactive compounds and antioxidant activity was observed in juice samples after being exposed to sonication treatment. Therefore, ultrasound treatment might be considered as a good alternative to the thermal treatment in beverage industry.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: نیاز مداوم جامعه بشری به استخراج روغن های گیاهی سبب ایجاد پژوهش های زیادی در زمینه معرفی یک فرآیند استخراج کارآمد و اقتصادی شده است. این مطالعه با هدف مقایسه نقش کاربردی امواج اولتراسونیک و مایکروویو به عنوان روش های نوین استخراج، جهت استخراج روغن و همچنین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن استخراج شده انجام شده است. مواد و روش ها: در این پژوهش روغن دانه سویا به کمک امواج فراصوت (سه سطح زمانی 60، 30 و90 دقیقه و دو دمای 25 و 50 درجه سلسیوس در حضور و بدون حضور حلال) و مایکروویو به عنوان پیش تیمار حرارتی (در سه سطح زمانی 1، 3 و 5 دقیقه و توان 180 وات در حضور و بدون حضور حلال) و سوکسله استخراج شد. راندمان استخراج و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن های بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در مطالعه حاضر دانه های در تماس با حلال، تیمار شده با امواج فراصوت تحت شرایط دمایی 50 درجه سلسیوس به مدت 90 دقیقه بیشترین راندمان استخراج روغن را داشتند. استفاده از پیش تیمار فراصوت رنگدانه های روغن را نسبت به دو روش دیگر افزایش داد و نسبت به استخراج با پیش تیمار مایکروویو تاثیر کمتری بر روی افزایش اندیس اسیدی و پراکسید روغن گذاشت. نتیجه گیری: پیش تیمار فراصوت بیش از پیش تیمار مایکروویو و هر یک از آنها به تنهایی توانایی بالاتری در استخراج روغن دانه سویا نسبت به روش سوکسله داشتند. ضمنا روش استخراج به کمک فراصوت یا مایکروویو اثر نامطلوبی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه سویا نمی گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  127-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12316
 • دانلود: 

  7556
چکیده: 

Introduction: The thermal pasteurization is a common method for maintaining fruit juice and increasing shelf life, but the thermal processing changes the flavor and color of the products. The aim of this study was to investigate the effect of a new method of combining heat and ultrasound on the number of the Escherichia coli present in grape juice. Methods: In this study, the effects of the microwave power, temperature, ultrasound power and ultrasonic exposure time were evaluated on E. coli count of red grape juice. In order to determine the microbial inactivation by microwave and ultrasound, E. coli at a concentration of 6×106 per mL was inoculated to red grape juice. Results: The effects of microwave power, grape juice temperature, ultrasound power and ultrasonic exposure time on the reduction of E. coli were significant (P < 0. 05). The model showed that in reducing E. coli the importance of the final temperature of the juice was higher than the microwave power. In addition, the ultrasonic power was more effective in E. coli reduction as compared to the microwave power. Conclusion: Both sample temperature and ultrasonic duration were important independent variables and effective factors on E. coli reduction.

آمار یکساله:  

بازدید 12316

دانلود 7556 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINZADEH B. | KHOSHTAGHAZA M. | MINAEI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  837-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5565
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5565

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  845-854
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه (کالوس )زایی ریزنمونه های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان های 0، 5، 10، 20 و 30 ثانیه، در محیط کشت MS حاوی غلظت های 0، 01/0، 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر NAA و BA به تنهایی و یا به صورت ترکیب با یکدیگر کشت شد. این تحقیق در چهار آزمایش جداگانه به ترتیب شامل ترکیب NAA و BA، NAA و فراصوت، BA و فراصوت و بهترین تیمارهای آزمایش اول همراه با فراصوت انجام گرفت. در آزمایش اول و دوم تیمار mg l-1 1 NAA بیشترین شمار ریشه و طول ریشه را داشت و در آزمایش سوم تیمار شاهد نتیجه ی بهتری در این زمینه داشت. در آزمایش دوم فراصوت ریشه زایی را تحریک نکرد، بااین حال در آزمایش سوم، در غلظت پایین BA فراصوت تأثیر مثبتی در ریشه زایی داشت و شمار ریشه های به دست آمده را تا 12-10 عدد افزایش داد، ولی در غلظت 0 و mg l-1 BA 1، تأثیر مثبتی در ریشه زایی نداشت. نتایج مربوط به پینه زایی نشان داد، تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت تأثیر معنی داری بر میزان پینه زایی ریزنمونه نداشتند. در این پژوهش غلظت mg l-11 NAA به تنهایی بهترین تیمار برای افزایش فراسنجه (پارامتر)های مربوط به ریشه زایی ریزنمونه ی فلس شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1783
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم تونل کارپ یکی از شایعترین سندرمهای فشاری بوده است که درمانهای متعددی برای آن پیشنهاد شده است. هدف مطالعه حاضر برای مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر بر درمان سندرم تونل کارپ است. مواد و روشها: 50 بیمار (90 مچ) مبتلا به سندرم تونل کارپ خفیف یا متوسط با تشخیص الکترودیاگنوستیک در مطالعه شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی در یکی از گروه های مطالعه، اولتراسوند درمانی یا لیزر درمانی قرار گرتفند. اولتراسوند درمانی، شامل 15 جلسه 15 دقیقه ای درمان اولتراسوند (MHz1، 1 W/cm2 منقطع 1:4) روی منطقه تونل کارپ و لیزر درمانی، شامل 15 جلسه درمان لیزر (9 ژول، nm830) روی 5 نقطه مسیر عصب مدیان در کانال کارپ بود. اندازه گیری درد بیمار توسط VAS، ارزیابی الکترونوروگرافی (نظیر تاخیر انتهایی حرکتی و حسی، آمپلی تود پنانسیلهای حرکتی و حسی) و اندازه گیری قدرت گرفتن دست و گرفتن بین انگشت شست و کوچک توسط دینامومتر در سه مرحله 1) قبل از درمان، 2) بعد از اتمام جلسات درمانی و 3) چهار هفته بعد از پایان درمان جهت ارزیابی پایداری انجام شد.یافته ها: اثرات بهبودی اولتراسوند درمانی به طور معنی داری بهتر از لیزر درمانی بود، که شامل بهبودی تاخیر حرکتی و آمپلی تود پتانسیلهای حرکتی (P<0.01)، قدرت بین انگشت شست و کوچک (P<0.0001) و تسکین درد (P<0.0001) بود. اثرات ایجاد شده بعد از 4 هفته همچنان پایدار بودند. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج بیانگر تاثیر مثبت هر دو روش درمانی بود؛ اما با درمان اولتراسوند، نتایج بهتر از درمان با لیزر بود. یافته ها بیانگر اثرات رضایت بخش اولتراسوند در بیماران مبتلا به سندرم کانال مچ دست نوع خفیف و متوسط بود. با توجه به مشاهده برخی اثرات مفید لیزر درمانی، تحقیقات بیشتر در زمینه ترکیب این دو نوع درمان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1783

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOHALINEZHAD M.E. | ZARSHENAS M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  10879
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10879

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  417
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 203 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

LIONEL D. | CHRISTOPHE L. | MARC A. | JEAN LUC C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript