نتایج جستجو

308774

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30878

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

در این مقاله، پوشش گیاهی بر اساس روش بررسی اکولوژیک امریکایی - انگلیسی در منطقه قامیشله مریوان مطالعه شد. در این روش، نمونه هایی از پوشش گیاهی که به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی تعریف می گردند بر مبنای توزیع شان در کنار یکدیگر، در قالب گروهی در نظر گرفته شدند. روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با تعداد 76 قطعه نمونه و سطح 256 مترمربع انتخاب گردید. برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک از روش تلفیقی تحلیل خوشه ای (Cluster analysis)، تحلیل دو طرفه گونه های معرف (Tow way indicator species analysis) و ضرایب تشابه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در منطقه فوق الذکر 6 گروه گونه ای اکولوژیک وجود دارد. گونه های معرف این گروه ها شامل Quercus libani, Trifolium campestre, Pistacia atlantica, Pyrus syriaca, Quercus infectoria و Teucrium polium است.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 89 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

GIRGIN S. | KAZANCI N. | DUGEL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (28)
 • صفحات: 

  653-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  42501
 • دانلود: 

  29255
چکیده: 

In the study, the relationship between some aquatic insect species (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera and Odonata) and some heavy metals (cadmium, lead, copper, zinc, nickel, iron and manganese) and boron were assessed using data obtained from the Ankara Stream, which flows through Ankara, the capital city of Turkey and receives high organic and industrial wastes. Sampling was carried out monthly along the Ankara Stream in 1991. Environmental data were used to explain biological variation using multivariate techniques provided by the program canonical correspondence analysis ordination. The ordination method canonical correspondence analysis was applied to evaluate the relationships between environmental variables and distribution of aquatic insect larvae. Data sets were classified by two way indicator species analysis. In this study, aquatic insecta communities have been shown by canonical correspondence analysis ordination as related to total hardness, pH, cadmium, lead, copper, zinc, nickel, iron, manganese and boron. Cadmium, lead, copper and boron exceeded limits of the United States Environmental Protection Agency criteria for aquatic life. Trichopteran, Dinarthrum iranicum was an indicator of two way indicator species analysis and was placed close to the arrow representing copper. Odonate, Aeschna juncea was an indicator of two way indicator species analysis in site 10 and was placed close to the arrows representing manganese, lead, and nickel. Trichopteran, Cheumatopsyche lepida and odonate, Platycnemis pennipes were indicators of two way indicator species analysis for sites 6, 7, 11, 14, 15, 18 and were placed close to the arrows representing cadmium, boron, iron and total hardness.

آمار یکساله:  

بازدید 42501

دانلود 29255 استناد 910 مرجع 6216
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  995-1005
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

هدف از این تحقیق، شناسایی جوامع گیاهی موجود در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی و تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش آنهاست. برای این منظور، در ناحیه معرف هر جامعه گیاهی، نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. در هر ناحیه، نمونه برداری در طول 4 ترانسکت 150 متری به صورت عمود بر هم انجام شد. سطح و تعداد قطعه نمونه به روش حداقل سطح و آماری تعیین و در طول هر ترانسکت 15 قطعه نمونه با ابعاد یک متر مربع با فاصله 10 متر از یکدیگر قرار داده شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت دو پروفیل خاک حفر و با توجه به عمق محدود خاک، نمونه خاک از عمق 20-0 سانتی متری برداشت گردید و درصد سنگریزه، رس، سیلت، شن، ماده آلی، اسیدیته، آهک، هدایت الکتریکی، ازت، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شد. همچنین در هر قطعه نمونه نوع گونه های موجود و درصد پوشش گیاهی تعیین گردید. به منظور طبقه بندی جوامع گیاهی از تحلیل دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و برای تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جوامع گیاهی از تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج حاصل از طبقه بندی نشان داد که پنج گروه اکولوژیک در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که با جوامع گیاهی منطقه انطباق داشتند. همچنین بین پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابطه وجود دارد و از بین عوامل مورد بررسی، بافت، آهک، نیتروژن و پتاسیم خاک بیشترین تاثیر را بر پراکنش پوشش گیاهی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  245-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  641
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه پوشش گیاهی و بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی، خاک و زمین شناسی بر روی توزیع و پراکنش جوامع گیاهی منطقه مانشت در استان ایلام انجام شده است. جهت بررسی و تعیین گروه های اکولوژیک 125 قطعه نمونه مربعی شکل با مساحت 400 متر مربع به صورت تصادفی- سیستماتیک در منطقه پیاده شد و حضور، عدم حضور و درصد پوشش گونه های گیاهی برداشت گردید. همچنین به منظور تعیین فاکتورهای خاک در هر یک از واحدهای شکل زمین از دو عمق 30-0 و 90-30 سانتیمتری نمونه خاک برداشت شد و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری گردید. با استفاده از آنالیز دو طرفه گونه های معرف (TWINSPAN) پوشش گیاهی منطقه طبقه بندی شد و سپس جهت بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی و تعیین موثرترین این عوامل از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و آنالیز تطبیقی متعارف (‍CCA) استفاده گردید. با توجه به TWINSPAN، چهار گروه اکولوژیک گیاهی تشخیص داده شد که گروه های اول و دوم، به ترتیب با 31 و 46 قطعه نمونه، با عناصر رویشی اصلی Quercus barantti، Crataegus ponticaوAcer monspessulanum آهک دوست تر از گروه های دیگر می باشند که اغلب گونه های بالشتکی هستند. با توجه به نتایج PCA، محورهای اول، دوم و سوم به ترتیب 62.83، 23.45 و 13.72 درصد از واریانس تغییرات پوشش گیاهی را توجیه می نماید. همچنین با توجه به آزمون مونت کارلو محور اول و دوم با مقدار ویژه 0.68 و 0.48، به ترتیب 28 و 19 درصد واریانس تغییرات را توجیه می کنند و ضریب همبستگی این محورها با متغیر و گونه ها 0.98 است. نتایج حاصل از PCA و CCA نشان دادند که سازند زمین شناسی، مواد آلی و آهک مهم ترین عوامل محیطی موثر در توزیع و استقرار گروه های اکولوژیک در منطقه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 641

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1077
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و آنالیز تطبیقی قوس گیر (DCA) پوشش گیاهی منطقه به 5 تیپ گیاهی طبقه بندی شد. از عمق 20 – 0 سانتی متر نمونه خاک برداشت و خصوصیات خاک شامل بافت خاک، درصد آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب ازت اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از روش های تجزیه وتحلیل چند متغیره از قبیل آنالیز تطابق کانونیک (CCA) که یکی از روش های رسته بندی است استفاده شد. این آنالیزها با استفاده از نرم افزار PC - ORD انجام گرفت. نتایج نشان داد که یک همبستگی معنی داری بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی اندازه گیری شده وجود داشته است. مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، سنگریزه، رس، سیلت، شن، گچ، آهک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی، پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا بوده و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد. تیپ های گیاهی ازنظر مقدار سنگریزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم اختلاف معنی داری داشته اند که نشان دهنده شکل گیری تیپ های گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1077

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  97-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18052
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Determine the relationships between distribution of vegetation types and environmental variables in rangelands of western Taftan, southeastern Iran. At each key area, vegetation sampling was carried out by randomized-systematic method along four sampling lines with 150- 200 m length. Quadrat size was determined by minimal area method with regard to the type of plant species which ranged from 2 to 25 m2. Sample size was determined 45-60 samples using statistical method by taking into account variation of vegetation. At each vegetation type, soils were sampled in 0-30 and 30-80 cm depths within eight soil profiles. Soil properties including gravel percent, texture, saturation moisture, available water, lime, gypsum, organic matter, acidity (pH), electrical conductivity (EC) were measured by standard methods. Classification of vegetation using TWINSPAN in the study area generated five vegetation types with different ecological requirement. analysis of the relationship between vegetation types and environmental gradient using principal component analysis showed that distribution of different vegetation types was mainly associated with environmental variables. Altitude, slope, gravel percent, geological formation, percentage of lime, and soil texture were the most important environmental variables, determining separation of plant communities in the studied rangeland. Knowledge on the effective environmental variables on plant species distribution can make possible the selection of plant species by range managers on the basis of their ecological requirements in range improvement and development programs. This important issue not only will increase success of vegetation management plant but also it will decrease management cost.

آمار یکساله:  

بازدید 18052

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  345-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

گونه سیاه تلو (Paliurus spina-christi) در سه منطقه رویشی کشورمان (جنگل های شمال، ارسباران و زاگرس) به صورت طبیعی رشد می کند؛ اما تاکنون پژوهشی در ارتباط با رویشگاه این گونه صورت نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش گروه های اکولوژیک رویشگاه سیاه تلو در جنگل های شمال کشور انجام شده است. بدین منظور برای در نظر گرفتن شرایط مختلف، نمونه برداری ها بر اساس واحدهای شکل زمین انجام و اندازه قطعات نمونه مربعی شکل به روش حداقل سطح، 400 مترمربع تعیین شد. در هر قطعه نمونه پس از ثبت اطلاعات موجود، نسبت به برداشت نمونه خاک اقدام شد. سپس با استفاده از نرم افزار PC-ORD و به کمک آنالیز دوطرفه گونه های معرف (TWINSPAN) پوشش گیاهی منطقه تیپ بندی شد و در نهایت برای بررسی ارتباط رابطه هر یک از گونه های گیاهی و عوامل محیطی از نرم افزار CANOCO و آنالیز تطبیق متعارفی (CCA) استفاده شد. با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه های معرف چهار تیپ گیاهی مشخص شد. نتایج نشان داد که گونه های متفاوتی به غیر از گونه سیاه تلو، مانند آلوچه وحشی، زرشک، انار، سرو نقره ای و ممرز به عنوان گونه های شاخص منطقه هستند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل CCA نشان داد که مقدار C/N، نیتروژن، رطوبت اشباع خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رس، فسفر و پتاسیم تبادلی خاک عوامل تأثیرگذار در پراکنش پوشش گیاهی رویشگاه سیاه تلو هستند. از طرف دیگر، کربن، ماده آلی، شن، سیلت، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی بر روی پراکنش گروه های اکولوژیک گیاهی اثر معنی داری نداشتند. با توجه به نتایج، حضور گونه سیاه تلو ارتباط مستقیمی با مقادیر نیتروژن و وزن مخصوص ظاهری دارد. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از نتایج CCA، امکان تعیین ارتباط بین هر یک گونه های گیاهی و مهم ترین متغیرهای محیطی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  541-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

پژوهش حاضر در نظر دارد کیفیت روش های عددی آماری (شاخص تعلقه فی و ارزش معرف) و غیرآماری (شاخص پایایی نسبی و نسبت تاج پوشش کل) در تعیین گونه های معرف جوامع گیاهی راش جنگل های هیرکانی شرقی (شصت کلا و توسکستان) را ارزیابی کند. برای این منظور، نخست با استفاده از روش گونه های معرف دوطرفه یا TWINSPAN شش گروه بوم شناختی طبقه بندی شد. سپس با بهره گیری از روش تخصیص مجموع مقادیر ارزش معرف/ اجتماع پذیری گونه-گروه یا TFVI (به عنوان شاخص تشابه در اختصاص قطعه نمونه-گروه) و براساس هریک از شاخص های ده گانه ی تعیین گونه ی معرف (در قالب ده الگوریتم)، طبقه بندی مجدد گروه ها انجام گرفت. بررسی میزان انطباق نتایج هر یک از الگوریتم های طبقه بندی بر نتایج جوامع گیاهی اولیه که در نتیجه ی کاربرد روش سنتز جدولی براون بلانکه به دست آمدند، نشان داد که گروه های به دست آمده از شاخص تخصیص TFVI در صورت استفاده از دو شاخص فی تعدیل شده براساس داده های حضور-غیاب (84 درصد) و روش پایایی نسبی (82 درصد) به ترتیب بیشترین انطباق بر جوامع گیاهی منطقه را نشان می دهند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از دو شاخص فی اصلاح شده براساس داده های حضور-غیاب و شاخص پایایی نسبی نسبت به شاخص های دیگر در برآورد درجه ی اجتماع پذیری گونه-گروه یا تعیین گونه های معرف در تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی در اولویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی و مطالعه اثر حرکت ذرات اسپری مایع بر مخلوط گازی پروپان- هوا در جریان پشت پله پرداخته میشود. برای این منظور از یک روش هیبرید (اویلری - لاگرانژی) برای تحلیل استفاده می کنیم، بدین معنی که میدان جریان گازی پروپان - هوا را با استفاده از نگرش اویلری حل نموده و رفتا ذرات جامد را به صورت لاگرانژی مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین اثرات متقابل دو فاز را به صورت جملات چشمه - چاه درمعادلات وارد می کنیم (two way coupling approach). در مدل سازی جریان مغشوش از مدل k-e استاندارد استفاده می کنیم. در این تحقیق ذرات اسپری مایع کروسین با قطر 50mm را از ده نقطه تزریق به صورت یکنواخت با دبی قابل ملاحظه ای نسبت به دبی مخلوط گازی پروپان - هوا به میدان جریان تزریق می کنیم. معادله لاگرانژی ذره شامل نیروهای درگ، لیفت سافمن و ثقل می باشد. اثر حضور ذرات اسپری میدان جریان را تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که این اثر طول ناحیه برگشتی جریان را کاهش می دهد. نتایج عددی حاضر در تطابق بسیار خوبی با نتایج عددی گو و همکارانش قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  767-780
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 295 استناد 490 مرجع 0
litScript