نتایج جستجو

130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Sistani M.A. | Adeli A. | Mira S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13265
 • دانلود: 

  11565
چکیده: 

The present study is an attempt to analyze the value chain of tuna and tuna-like species. The study is intended to show the main loops of tuna and tuna-like species industry along with their relations. Also, the present study indicates the current map of value chain along with its problem tree for tuna and tuna-like species in Iran. According to test hypothesis, the status of tuna and tuna-like species value chain is not ideal in Iran. Weak market for various tuna products (lack of variety in the production of canned goods and the non-canned products), low rate of export to Iraq, Afghanistan and Central Asia (high cost, lack of competitiveness and non-flexibility of the rules and regulations for producing products with the preference of exporting countries) and the weakness in the export of the fresh tuna to Japan and the European Union for added value products (non-compliance with the target countries criteria and the weakness of the transport infrastructure, especially in the air transit) were identified as the main problems. Also, in the present study, the missing and weak factors which reduced the efficiency of the value chain were identified in forms of the problem trees and ranked by Friedman test. The results of this study showed that the value chain of tuna and tunalike species suffer from the lack of fair distribution of profit between the value chain loops, no diversification in the production of value added products, neglecting the quality in the value chain and poor access to the export market of value added products.

آمار یکساله:  

بازدید 13265

دانلود 11565 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3886
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3886

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  532
چکیده: 

با توجه به اهمیت بررسی آلودگیهای فلزی در مواد غذایی، بویژه در ماهی و فرآورده های آن به دلیل پدیده تجمع پذیری و بزرگنمایی زیستی و به عنوان شاخصی از آلودگی آبها، برخی از کنسروهای ماهی موجود در بازار به منظور اندازه گیری فلزات سمی جمع آوری و آنالیز گردید. پس از آماده سازی و هضم 21 نمونه کنسرو ماهی، میزان جیوه و ارسنیک به وسیله سیستم تولید هیدرید، میزان سرب و کادمیم به وسیله سیستم کوره گرافیتی و میزان قلع به وسیله سیستم شعله و با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد. مقادیر آلودگی به فلزات سنگین برحسب 1 µgg- در وزن تر بیان شده و عبارت است از میانگین جیوه 0.117 ± 0.057 با دامنه تغییرات 0.253 - 0.043 ، میانگین ارسنیک 0.082 ± 0.128 با دامنه تغییرات 0.202 -  0.036 ، میانگین کادمیم 0.019 ± 0.022 با دامنه تغییرات 0.072-0.004، میانگین سرب 0.018 ± 0.037 با دامنه تغییرات 0.073 ± 0.016 و میزان قلع در نمونه ها غیر قابل شناسایی بود. مقادیر فلزات سمی در کشورهای ماهی تون کمتر از حد مجاز اعلام شده توسط FAO / WHO می باشد اما به منظور ارزیابی دقیق تر خطر، می بایست سایر منابع دریافت نیز بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 532 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PENG S. | CHEN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  42-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3324
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3324

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

هیدرولیز آنزیمی ضایعات کارخانجات فراوری ماهی روش مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده در آن ها می باشد. در این پژوهش برای هیدرولیز آنزیمی ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack tuna) از آنزیم آلکالاز با فعالیت آنزیمی 35 Au/kg در دمای 55oC، PH=8.5، و زمان های 10، 20 و 30 دقیقه هر یک در سه مرحله متوالی در غالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. بعد از هیدرولیز، غیر فعال سازی آنزیم در دمای 90oC انجام شد، سپس پروتئین های محلول به کمک سانتریفوژ با دور3000´g  در مایع رویی جدا شده و به کمک فریزدرایر (خشک کن انجمادی) خشک شدند. درجه هیدرولیز، راندمان استحصال پروتئین، طول زنجیره پپتیدی و وزن مولکولی پروتئین هیدرولیز شده ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند که در مرحله اول هیدرولیز، در زمان 30 دقیقه بیشترین درجه هیدرولیز (8.12%) و بالاترین درصد بازیافت پروتئین (27.71%) بدست آمد (P<0.05) طول زنجیره پپتیدی در زمان 10 دقیقه سوم از بیشترین میزان، معادل %48.23 برخوردار بود. کوتاه ترین طول زنجیره پپتیدی در زمان های طولانی هیدرولیز مشاهده گردید. وزن مولکولی پروتئین های هیدرولیز شده بر اساس الگوی الکتروفورز با ژل جداکننده 15% تا 12.5 کیلو دالتون برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

تون ماهیان از راسته پرسی فورم و خانواده اسکمبریده، دارای 15 جنس و 52 گونه و جزء ماهیان مهم اقتصادی برای اکثر کشورها بوده و باارزش ترین آبزیان اقتصادی ازنظر صید صنعتی در آب های جهان هستند. میزان صید بی رویه در آب های جنوب کشور (از سال های 1376 الی 1396) در سال 1398 بر اساس مدل صید-محصول حداکثر پایدار (CMSY) و نرم افزار R و رویکرد وضعیت بیزی (حل مسئله بر اساس اطلاعات اولیه) و شبیه سازی روش مونت کارلو انجام گرفت. میانگین صید تون ماهیان (تون ماهی، شبه تون و نیزه ماهی) در آب های جنوب کشور برای دوره موردمطالعه 167260 تن با 95 درصد فاصله اطمینان 167367-167152 تن بوده و میانگین صید به صورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش یافته (05/0˂ P) و میانگین صید تون ماهیان (تون ماهی، شبه تون و نیزه ماهی) استان سیستان و بلوچستان (Yi) برای این دوره موردمطالعه 94505 تن با 95 درصد فاصله اطمینان 94595-94414 تن بوده و میانگین صید به صورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش (05/0˂ P) نشان می دهد. میزان صید بی رویه تعداد کل آبزیان در آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان برای دوره موردمطالعه، به ترتیب 43 درصد و حدود 47 درصد و در مورد میزان صید بی رویه تعداد تون ماهیان آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان این ارقام به ترتیب به حدود 16 درصد و بیش از 7 درصد رسیده است. با توجه به شرایط و وضعیت اشاره شده، به نظر می رسد با رعایت الزامات صید پایدار، بتوان میزان صید از سطح زیان درشت و تون ماهیان در جنوب کشور را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه تهیه سیلاژ بعنوان یکی از مهمترین روشها برای استفاده از ضایعات (امعا و احشا و گوشت تیره) چهار گونه از تون ماهیان (هوور، هوور مسقطی، گیدر و زرده) با استفاده از اسید فرمیک و آنزیم پپسین مورد تحقیق قرار گرفت. سیلاژ حاصله حاوی مقادیر بالایی از دوکوزا پنتائنوئیک اسید (DHA) بود.تفکیک اسیدهای چرب غیراشباع در نمونه ها بوسیله یک دستگاه GC و با مقایسه نمودارهای حاصله با نمودار استاندارد اسیدهای چرب انجام شد. چربی تام اندازه گیری شده در سیلاژ از لحاظ مقدار بین %10.41 در سیلاژ گوشت تیره هوور مسقطی تا %22 در سیلاژ امعا و احشا ماهی زرده در نوسان بود ولی مجموع چربیهای حاصله حاوی درصد بالایی از دو اسید چرب غیراشباع DHA و ایکوزا پنتائنوئیک اسید (EPA) بودند.بالاترین مقدار DHA در چربی تام سیلاژ تهیه شده از امعا و احشا هوور مسقطی با حدود %15 و بالاترین مقدار EPA در چربی تام متعلق به سیلاژ تهیه شده از ماهی زرده با حدود %11 ثبت گردید.تست ANOVA نشان داد که میزان DHA بصورت مشخص در قبل و بعد از تهیه سیلاژ با هم تفاوت دارند و میزان اسید چرب لینولنیک اسید [C18:3(n-3)] بصورت مشخصی در بین گونه ها متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

اهداف: ماهی هوور مسقطی بالاترین صید جهانی تون ماهیان را دارد. سر ماهی حاوی حدود 64% پروتئین است. بسیاری از پروتئین های هیدرولیزشده و پپتید های حاصل از منابع مختلف دریایی قدرت آنتی اکسیدانی بالایی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر، 30 قطعه سر ماهی هوور مسقطی تهیه شد. ابتدا درصد ترکیبات مختلف (پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت) در ماده اولیه ارزیابی شد و سپس توسط آنزیم آلکالاز، فرآیند هیدرولیز انجام گرفت و درجه هیدرولیز پروتئین هیدرولیزشده در زمان های مختلف ارزیابی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی مخلوط پروتئین هیدرولیزشده با روش های فعالیت حذف رادیکال DPPH، قدرت احیای آهن و فعالیت مهارکنندگی رادیکال ABTS مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی استفاده شد. یافته ها: بخش عمده سر ماهی حاوی پروتئین بود و خاکستر بالایی داشت. درجه هیدرولیز با افزایش زمان افزایش یافت و بین زمان های 15، 60 و 120 دقیقه معنی دار بود (p<0.05)، اما در 120 و 240 دقیقه معنی دار نبود (0.05<p). فعالیت مهارکنندگی رادیکال DPPH با افزایش زمان هیدرولیز افزایش یافت و در تمامی نمونه های حاصل از زمان های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد (p<0.05). با افزایش مدت زمان هیدرولیز، قدرت کاهندگی آهن نمونه های پروتئین هیدرولیزشده افزایش یافت که بالاترین مقدار در240  دقیقه بود. نمونه های حاصل از زمان های مختلف، تفاوت معنی داری در قدرت کاهندگی آهن داشتند (p<0.05). با افزایش غلظت پروتئین هیدرولیزشده، فعالیت مهارکنندگی افزایش یافت (p<0.5). نتیجه گیری: پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد و می تواند در فرآورده های غذایی به منظور افزایش پایداری اکسیداسیونی به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMI E. | NAYEBPOUR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4241
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4241

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript