نتایج جستجو

9316

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

932

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پی در پی 29)
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11267
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

سابقه و هدف: تومور GIST یکی از انواع تومورهای نادر مزانشیمی است که منحصرا در دستگاه گوارش به وجود می آید و شیوع آن در بالغین است. با بکارگیری روش های ایمونوهیستوشیمی در سال های اخیر تومورهای GIST از سایر زیر گروه های سارکوما متمایز گردید. در حال حاضر تنها اقدام درمانی موثر عمل جراحی می باشد. گر چه با پیشرفت های حاصله در زمینه بیولوژی مولکولی GIST، روش های جدیدتر در حال بررسی می باشد. محل شایع این بیماری در معده و روده باریک می باشد در کولون و رکتوم نادر و در مری فوق العاده نادر است. در امنتوم، مزانتر و صفاق ممکن است به ندرت ایجاد شود. تومورهای کوچک معمولا خوش خیم و تومورهای بزرگ غالبا مهاجم و بدخیم می باشند و به احشا شکمی و کبد متاستاز می دهند.گزارش مورد: بیمار مرد 69 ساله است که با تشخیص بالینی و CT اسکن توده شکمی با منشا احتمالی از پانکراس به سرویس جراحی معرفی گردید و پس از اقدامات لازم تحت عمل جراحی لاپاراتومی و حذف تومور به ابعاد 18×16 سانتی متر در خلف معده با منشا امنتوم (Lesser sac) قرار گرفت. بررسی و تشخیص آسیب شناسی با توجه به یافته های ایمونوهیستوشیمی تومور بدخیم GIST گزارش گردید.نتیجه گیری: در نئوپلاسم های ناحیه مزانتر، تومور استرومال دستگاه گوارش باید در تشخیص افتراقی مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 11267

دانلود 509 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

سابقه و هدف:سلول های دندریتیک، کارآمدترین سلول های عرضه کننده آنتی ژن به سیستم ایمنی می باشند. آنها قویا در شروع پاسخ اولیه ایمنی، بیماری های اتوایمیون، رد پیوند، عفونت با ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) و پاسخ ایمنی ضدموتور نقش دارند.سلول های دندریتیک در شکل نابالغ خود مولکول های آنتی ژن را به طور فعال برداشت می کنند. اگر چه توانایی سلول های دندریتیک پالس شده با tumor lysate در فعال سازی سلول های T اختصاصی تومور در بیماران لوسمی لنوسیتیک مزمن (CLL) گزارش شده اما تاکنون برداشت آنتی ژن های محلول موجود در tumor lysate توسط سلول های دندریتیک به طور مستقیم نمایش داده نشده است. این مطالعه بر آن است تا با به کارگیری تکنیک فلوسیتومتری، برداشت مولکول های آنتی ژن را بررسی می نماید.مواد و روش ها: در این مطالعه، سلول های دندریتیک بیماران لوسمی لنفوسیتیک مزمن و افراد نرمال اهدا کننده خون بررسی شده اند. مونوسیت های خون محیطی با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشیده شده با mAb anti-CD14 و عبور آنها از ستون های miniMACS در میدان مغناطیسی جدا شده و در حضور سیتوکین های GM-CSF و IL-4 به مدت پنج روز کشت داده شد تا سلول های دندریتیک نابالغ، تولید گردد. پروتیین های محلول tumor lysate با FITC نشان دار شدند و سپس میزان برداشت این پروتیین ها توسط سلول های دندریتیک با استفاده از سیستم فلوسیتومتری FACS تعیین گردید.یافته ها : میزان فلورسانس سلول های دندریتیک پالس شده با tumor lysate نشان دار؛ حتی بعد از خاموش نمودن فلورسانس سطحی آنها به طور قابل ملاحظه ای از سلول های دندرتیک پالس نشده بیشتر بود. این موضوع چه درمورد سلول های دندریتیک بیماران CLL و چه افراد نرمال مورد بررسی صادق بود.نتیجه گیری : سلول های دندریتیک نابالغ مشتق شده از منوسیت ها قادرند مولکول های آنتی ژن محلول موجود در tumor lysate تهیه شده از لنفوسیت های توموری بیماران CLL را برداشت کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

استخوان کشکک محل شایعی برای تورموهای اولیه استخوان نمی باشد و غالب این تومورها به صورت موردی گزارش شده اند ولی Giant cell tumor یکی از تومورهای شایع استخوان کشکک محسوب می شود.در مقاله حاضر ضمن بررسی یک بیمار مبتلا به Giant cell tumor این استخوان که همراه با متاستازهای متعدد ریوی بوده، راجع به این مقوله بررسی بیشتری صورت گرفته است. 

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صحرائیان زینب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  41-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت به عنوان یک بیماری التهابی که با اختلالات متابولیسمی همراه است، شناخته می شود. فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا(tumor necrosis factor-Alpha, TNF-α ) یکی از سایتوکاین های اصلی التهابی بوده و نقش مرکزی در دفاع میزبان، التهاب و عملکرد سیستم ایمنی دارد. مصرف گیاهان دارویی مختلف از جمله زنجبیل در جهت کاهش عوارض التهاب از گذشته های دور رایج بوده است. در این تحقیق به بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان بیانفاکتور نکروز تومور– آلفادر سلول های بنیادی مزانشیمی(Mesenchymal stem cells, MSCs)مشتق از مغز استخوان پرداخته شد. روش کار: سلول های بنیادی مزانشیمی در گروه شاهد بدون دریافت عصاره زنجبیل و شش گروه تیمار با عصاره هیدروالکلی زنجبیل با غلظت های μ g/ml 100و 50 و در زمان های 2، 16و24 ساعت مورد مطالعه قرار گرفتند. RNA از سلول های شاهد و تیمار استخراج شده و پس از سنتز cDNA، میزان بیان ژن TNF-α به روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده ازctΔ Δ-2 میزان بیان ژن TNF-α سنجیده و نتایج با t-test مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نمونه های تیمار شده با عصاره زنجبیل با غلظت های μ g/ml 50 و 100به مدت16 و 24 ساعت، برای ژن TNF-α کاهش معنی داری نشان دادند(05/0>p). در سایر گروه های تیمار بیان معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، این کاهش میزان بیان TNF-α ، نشان دهنده اثر دراز مدت این عصاره در مقایسه با اثر کوتاه مدت 2 ساعته آن بوده است. بنابراین تاثیر زنجبیل بر میزان بیان ژن التهابی TNF-α وابسته به غلظت و زمان تیمار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  98-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

GIST ،Gasterointestinal Stromal tumor)) یک تومور مزانشیمی است. شایعترین محل پیدایش آن معده می باشد ولی در موارد کمتری در روده باریک، مری، کولون و رکتوم هم دیده می شود. ندرتا خواستگاه GIST می تواند یکی از ارگانهای غیرگوارشی شکم و یا لگن شامل امنتوم، مزانتر و یا رتروپریتوئن هم باشد. این تومور در بیشتر موارد بدون علامت بوده و به صورت اتفاقی و یا در جریان بررسی علائم شکمی غیراختصاصی یافت می شود ولی گاهی می تواند به صورت خونریزی گوارشی و یا توده قابل لمس تظاهر نماید. در این گزارش یک مورد GIST مزانتر معده که تظاهری نادر از این تومور می باشد معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دلیرژ نوروز | اسدی بهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  51-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

سابقه و هدف: برای تولید سلول های دندریتیک از مونوسیت های خون محیطی انسان آزمایشگاه های مختلف عوامل بلوغ متفاوتی را به کار می برند. ما در این مطالعه تاثیر افزودن Poly (I-C) به عوامل بلوغ متداول یعنی MCM و TNF-a را در القاء پاسخ لنفوسیت های T مورد بررسی قرار دادیم.مواد و روش ها: مونوسیت های خون محیطی که پس از دو ساعت انکوباسیون در دمای 37oCبه فلاسک کشت چسبیده بودند به مدت چهار روز در حضورGM-CSF و IL-4 کشت داده شده، در روز چهارم آنتی ژن توموری آلوژن و در روز پنجم عامل بلوغ شامل MCM و TNF- a  به یک گروه و MCM،TNF-a و Poly (I-C) به گروه دیگر اضافه شد. مورفولوژی سلول های دندریتیک تولید شده با میکروسکوپ اینورت و فنوتیپ آنها با استفاده از آنتیبادی های ضد CD14،CD83  و  HLA-DR مورد ارزیابی قرار گرفت. عملکرد آنها نیز از طریق سنجش قدرت فاگوسیتوز، القاء MLR و تولید سیتوکین توسط سلول های دندریتیک و لنفوسیت های T تحریک شده با آنها صورت گرفت.یافته ها: بررسی نشان می دهد که در حضور MCM و TNF-a با و یا بدون Poly (I-C) سلول های دندریتیک با مورفولوژی یکسان تولید می شود. افزودن Poly (I-C) به عوامل بلوغ باعث کاهش بیان CD14 و افزایش بیان CD83 و HLA-DR می گردد. میزان MLR به مقدار اندکی افزایش یافته، درصد سلول های فاگوسیت کننده کاهش و در عوض MFI آنها افزایش می یابد. از طرف دیگر افزودن Poly (I-C) باعث کاهش نسبت IL-12: IL-10 در مایع رویی سلول های دندریتیک و نسبت IFN- g: IL-4در مایع رویی سلول های T تحریک شده با همان سلول های دندریتیک میگردد.استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد افزودن Poly(I-C) به MCM و TNF-a باعث بلوغ بیشتر سلول های دندریتیک و هدایت لنفوسیت های تحریک شده با این سلول ها به طرف TH2 می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 430 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 10
نویسندگان: 

حبیبی عطااله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  223-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

مقاله مروری حاضر تومور پیندبورگ یا Calcifying Epithelial Odontogenic tumor که به اختصار CEOT نوشته می شود و بر مبنای 210 مقاله موجود در کلیه انتشارات منتشر شده به زبان انگلیسی است. از این تعداد 193 مقاله داخل استخوانی و 17 مورد آن خارج استخوانی است. این تومور یک نئوپلاسم خوش خیم نادر است که 1% کل تومورهای ادنتوژنیک را تشکیل می دهد. 95% آن داخل استخوانی و 5% آن در خارج استخوان می باشد. منشا آن از اپی تلیوم ادنتوژنیک می باشد. جایگاه آن در فک پایین و در ناحیه پرمولر و مولرها می باشد. این تومور رشد بطئی داشته و موضعی رشد می نماید. میانگین سن CEOT داخل و خارج استخوانی به ترتیب 39 و 34 سال می باشد. CEOT تنوع جنسی یکسان دارد و نسبت ابتلا ماندیبول به ماگزیلا، 3 به 1 است. توافق اکثریت مولفین به داشتن منشا از دنتال لامینا یا بقایای آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  178
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

مقدمه: اینفلیکیسماب برای درمان افراد با بیماری کرون فعال به کار می رود که از درمان های استاندارد استفاده نموده اند، ولی هنوز دارای نشانه های شدید بیماری هستند و یا دارای فیستول پیشرفته می باشند.روش ها: مطالعاتی که در آنها اینفلیکیسماب با دیگر داروهای رایج مورد استفاده برای درمان بیماری کرون مقایسه شده بود و عملکرد دارو از نظر پیامد هایی نظیر ایمنی، اثربخشی و هزینه - اثربخشی مورد بررسی قرار گرفته بود، از طریق Cochrane Library (شماره 3 سال 2011) و از دی ماه سال 1388 تا مهر ماه سال 1390 مورد جستجو قرار گرفت که 10 مقاله وارد مطالعه گردید. نتایج مقالات یافت شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشترین میزان اثربخشی را اینفلیکیسماب در درمان فیستول بیماران دچار کرون داشت که این میزان کمی در مرحله درمان نشانه های حاد بیماری کرون از مرحله حفظ وضعیت بهبود و جلوگیری از عود مجدد بیماری بیشتر بود (29 تا 42 درصد در مقابل 23 درصد). داروی اینفلیکیسماب نسبت به آدلیموماب می تواند روش درمانی هزینه - اثربخش تر برای بیماران دچار کرونی باشد که دارای فیستول های پیچیده نظیر فیستول های مقعدی - واژینال می باشد. اینفلیکیسماب دارای نسبت های هزینه - اثربخشی بالایی می باشد ]بالای 50000 پوند به ازای هر سال زندگی تعدیل شده بر حسب کیفیت (Quality adjusted life year یا QALY) برای بیماری بدون وجود فیستول و بالای 100000 پوند به ازای هر سال زندگی تعدیل شده بر حسب کیفیت (QALY) برای بیماری با وجود فیستول[.نتیجه گیری: اینفلیکیسماب داروی به نسبت ایمنی است که بیشترین اثربخشی و هزینه - اثربخشی را در درمان بیماری کرون شدید همراه با فیستول های پیچیده در مرحله درمان نشانه های حاد بیماری دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
litScript