نتایج جستجو

2422

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

243

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  55-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2410
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه: بیماری سل یکی از قدیمی ترین بیماری های انسانی است. قبل از ابداع و به کارگیری روش های مولکولی، به دلیل طولانی بودن زمان روش های تشخیصی میکروبیولوژیک (کشت، تست های بیوشیمیایی)، تشخیص و شروع درمان بیماری نیاز به تجربه و تیزهوشی بالینی داشت. روش های میکروسکوپیک (اسمیر نمونه ها) و کشت نیز هر کدام محدودیت های خاص خود را دارند، که ازجمله مساله رشد آهسته (4-8 هفته ای (مایکوباکتریوم ها در محیط کشت می باشد. لذا دستیابی به روش های تشخیصی سریع ترالزامی به نظر می رسد. یکی از این روش های تشخیصی PCR می باشد. هدف: از آنجا که تاکنون هیچ روش تشخیصی آزمایشگاهی به عنوان جایگزین کشت شناخته نشده است ، این مطالعه به منظور تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی آزمایش PCR نسبت به کشت انجام شد.مواد و روش ها: در این بررسی 169 نمونه از بیماران بیمارستان بوعلی شهر زاهدان که اسمیرمثبت داشتند بر روی محیط لونشتین - جانسون کشت داده شده و پس از انجام ساب کالچر و تست های بیوشیمیایی مربوطه نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از تست PCR (با هدف IS 6110 و پرایمرهای (Drb, Dra  که به طور هم زمان روی نمونه ها انجام شده بود، مورد مقایسه قرارگرفت.نتایج: اطلاعات به دست آمده نشان داد که از 169 مورد اسمیر مثبت، 150 مورد کشت مثبت وجود داشت که پس از انجام تست های بیوشیمیایی مربوطه 86 مورد از آنها مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تشخیص داده شد. به طورکلی، نتایج حاصل به قرارزیراست: حساسیت، ویژگی،. ارزش اخباری مثبت و منفی تست PCR دراین مرکز به ترتیب %86/91، %87/96، %53/97 و %85/89 می باشد. نتیجه گیری: استفاده از این تست همراه با کشت و تست های بیوشیمیایی به واسطه سرعت زیادتر آن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2410

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  574
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

سابقه و هدف: Mycobacterium bovis به عنوان عامل سل گاوی به صورت موردی انسان را درگیر می کند و همراه با Mycobacterium tuberculosis به عنوان معضلات بهداشتی با گستره جهانی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه جداسازی و مقایسه پروفایل پروتئینی این دو سویه به منظور دستیابی به بیومارکر موثر در تشخیص و ایمونیزاسیون در مطالعات آینده بود.روش بررسی: در ابتدا نمونه های بالینی با روش ان استیل - ال سیستئین - هیدروکسید سدیم و در محیط کشت لونشتاین جانسون کشت داده شدند و جهت افتراق سویه ها از سایر مایکوباکتریوم ها، از تست های بیوشیمیایی و حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده شد. کلونی ها در محیط میدل بروک 7H9 کشت داده شدند، سپس به منظور استخراج پروتئین های ترشحی و غشایی از روش های سونیکاسیون، رسوب دهی با سولفات آمونیوم و الکل استفاده گردید و به وسیله روش برادفورد تعیین غلظت شد و در نهایت مقایسه با روش الکتروفورز تک بعدی انجام پذیرفت.یافته ها: از تفاوت های عمده باندهای حاصل از تفکیک پروتئین های غشایی بین دو سویه M. tuberculosis و M. bovis می توان به باندهای 45 و 60 کیلودالتونی و همچنین نواحی بین باندهای 14 تا 45 کیلودالتون در تفکیک حاصل از پروتئین های ترشحی بین دو سویه اشاره کرد.نتیجه گیری: به نظر می رسد اختلاف بین باندهای پروتئینی سویه های حساس و بوویس می تواند به عنوان پروتئین مارکر و یا حتی بیومارکر موثر در تشخیص سویه های توبرکلوزیس حساس و بوویس از یکدیگر قابل استفاده باشد و حتی از شباهت ها نیز می توان در ایمونیزاسیون استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 574

دانلود 226 استناد 0 مرجع 11
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24114
 • دانلود: 

  9830
کلیدواژه: 
چکیده: 

tuberculosis (TB) is one of the main single infectious agents, which causes death worldwide. It is estimated that 95% of more than eight million new cases of TB and 99% of two million deaths each year occur in middleand low-income countries (1). The risk of death in patients with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and TB is twice more than those with HIV. tuberculosis is responsible for 25% of all avoidable deaths in countries with limited resources (2).

آمار یکساله:  

بازدید 24114

دانلود 9830 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

DYLA T. | JANKO R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  57-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6568
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6568

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 114 استناد 2 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21386
 • دانلود: 

  17098
چکیده: 

The incidence of tuberculosis is high and extrapulmonary tuberculosis is seen more frequently, the thyroid tuberculosis is rare. Thyroid tuberculosis is presented as thyroid nodule, thyroiditis or abscess formation. This condition should therefore be recognized whenever goiter is being treated, because it has an entirely different treatment. The aim of this report is to present thyroid tuberculosis in order to gain a better understanding of its clinical characteristic, diagnosis and treatment we present 9 cases of thyroid tuberculosis since 1995-2006 from north of Iran. They comprised 5 patients with thyroiditis, 2 cases with abscess formation and 2 with thyroid nodules. All patients were diagnosed using Fine Needle Aspiration (FNA) and treated by repeated surgery and antituberculosis drugs. It is concluded that tuberculosis of thyroid should be kept in mind while treating diseases of the thyroid such as thyroid nodule, thyroiditis, thyrotoxicosis especially in communities with high prevalence of tuberculosis. The diagnosis of thyroid tuberculosis is facilitated by FNA and its treatment is achieved by simple surgery as well as anti-tuberculosis therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 21386

دانلود 17098 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MJID M. | CHERIF J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4796
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4796

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOKOUHI SHERVIN | ALAVI DARAZAM ILAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  23774
 • دانلود: 

  11719
چکیده: 

The first case of multi-drug resistant (MDR) tuberculosis (TB) was reported in 1993 in New York City and the next year the World Health Organization (WHO) declared a global TB emergency (1, 2). Two decades later, in 2010, WHO estimated that 650,000 cases of MDR TB have been reported worldwide (3). This was not the end of the explosive process, and estimation of WHO for 2015 was more than 1.3 million people in 27 countries (2). Unfortunately, the world confronted more complications during the 2000s. Reports of extensively drug-resistant TB (XDR) and totally drug-resistant TB (TDR) were published between 2003 and 2006 (2, 4).

آمار یکساله:  

بازدید 23774

دانلود 11719 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  393
 • شماره: 

  10178
 • صفحات: 

  1331-1384
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 114 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10463
 • دانلود: 

  10036
کلیدواژه: 
چکیده: 

Lung CT scan demonstrated multiple bilateral nodules. Bronchoalveolar lavage (BAL) specimen revealed acid fast bacilli and after two months, culture was positive for Mycobacterium tuberculosis. Skin biopsy was performed from the affected area which revealed leukocytoclastic vasculitis. Considering the associated systemic vasculitis, a CTguided biopsy of pulmonary lesions was done which was not diagnostic. Therefore, open lung biopsy was performed and histopathological study demonstrated chronic granulomatous inflammation associated with necrosis.

آمار یکساله:  

بازدید 10463

دانلود 10036 استناد 0 مرجع 0
litScript