نتایج جستجو

275

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23985
 • دانلود: 

  13175
چکیده: 

Background: Salvia limbata is an aromatic herbaceous plant and grows widely in Iran Turkey and Afghanistan. In the previous study, six flavones together with rosmarinic acid were isolated from the ethyl acetate and methanol extracts of S. limbata. In this report, we focused on the isolation and identification of the glycosylated sterols and the main accumulated amino acid of the species S. limbata, which has not been previously reported.Methods: Aerial parts of the plant were dried, cut into small pieces and extracted with ethyl acetate and methanol by percolation at room temperature.The separation process was carried out using several chromatographic methods.Structural elucidation was based on NMR data, in comparison with those reported in the literature.Results: The isolated compounds (Figure 1) from the ethyl acetate and MeOH extracts of S. limbatawere identified as beta-sitosterol (1), stigmasterol (2), daucosterol (3), stigmasterol 3-O-glucoside (4) and tryptophan (5) by comparison of their NMR spectral data with those reported in the literature Conclusions: S. limbata can accumulate the tryptophan as a major free amino acid together with sterols and their glucosides. Therefore, consumption of S. limbata (as a herbal tea or other preparations), which contains the essential amino acid tryptophan, might be useful for dietary deficiency of tryptophan.

آمار یکساله:  

بازدید 23985

دانلود 13175 استناد 0 مرجع 1260
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  25137
 • دانلود: 

  9509
چکیده: 

Background: L-tryptophan is an important ingredient in medicines, especially in neuromedicines such as antidepressants. Many commercial processes employ various microorganisms with high tryptophan synthase activity to produce L-tryptophan from indole and L-serine, but these processes are very costly due to the costs of precursors, especially L-serine.Objectives: For this reason, we studied the ability to use processed Iranian cane and beet molasses as L-serine sources for L-tryptophan production, which enables us to reach a cost-effective process.Materials and Methods: Whole cells of Escherichia coli ATCC 11303 were induced for L-tryptophan synthase by addition of indole to the growth medium and bacterial cells harvested from the growth medium were used as biocatalysts in the production medium. Conditions of the production medium were optimized and Iranian cane and beet molasses were processed by solvent extraction with ethanol and n-butanol and used as L-serine sources of the production medium. Amount of L-tryptophan and theoretical yield of L-tryptophan production were determined by High Performance Liquid Chromatography and by a colorimetrical method on the basis of the remaining indole assay, respectively.Results: L-tryptophan production increased by 15 folds, when indole was used as an inducer. L-tryptophan was produced from processed Iranian beet molasses in satisfactory amounts (0.53 mM) and no exogenous pyridoxal phosphate was required as a cofactor under our experimental conditions.Conclusions: The obtained results proved that Iranian beet molasses include significant amounts of L-serine that makes them a suitable substitution for L-serine. Findings of the present study give impetus to use of Iranian beet molasses for cost-effective L-Trp production in the amino acid industry.

آمار یکساله:  

بازدید 25137

دانلود 9509 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  1704-1715
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  1334
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1334

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  399-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22038
 • دانلود: 

  40080
چکیده: 

Background: The aim of this study was to evaluate the degradation of tryptophan (Trp), neopterin production and antioxidant capacity in patients with benign and malignant thyroid disease. Methods: For this reason, the levels of tryptophan, kynurenine (Kyn) and neopterin, and superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzyme activities in 67 thyroid patients were evaluated in our study and the results were compared with 30 healthy controls. Results: tryptophan and kynurenine levels in thyroid patients decreased compared to the control group. Patients with thyroid disease had lower CAT activity than the control group. The neopterin and tryptophan levels in malignant and benign patients were also significantly different. Conclusion: The results of the present study suggest that thyroid disorders may lead to changes in tryptophan degradation, neopterin production and CAT enzyme activities.

آمار یکساله:  

بازدید 22038

دانلود 40080 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  20-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

مقدمه: مطالعه و بررسی نانوذره های طلایی که با استفاده از آمینواسیدها تولید می شوند از زمینه های بسیار جالب و کاربردی محسوب می شوند. آمینواسیدها در این پژوهش هم نقش کاهنده کاتیون های طلا را دارند و هم عاملی برای کلاهک دار کردن نانوذره های طلا می باشند. در واقع اتصال محکم گروه های آمینی در آمینواسیدها و پروتئین ها به سطوح نانوذره های طلا به کاربردهای پزشکی این مواد هیبریدی دلالت دارد.مواد و روش ها: در این پژوهش نانوذره های طلا با استفاده از کاهش محلول حاوی کاتیون های طلا با غلظت بهینه 0.005 مولار توسط آمینواسیدهای گلوتامیک اسید، فنیل آلانین و تریپتوفان با غلظت بهینه 0.025 مولار تهیه و عامل دار شدند.نتایج: پس از شناسایی این ذره ها توسط طیف سنج UV-Vis، غلظت محلول کاتیون های طلا و آمینواسیدها بهینه شده و اندازه ذره ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری و تفرق دینامیکی نور به ترتیب 20-5، 20-10 و 30-20 نانومتر تعیین شدند که مناسب برای فعالیت های بیولوژکی می باشند.نتیجه گیری: با مقایسه داده های حاصل از محاسبات کوانتمی و تجربی مشخص شد آمینواسیدهایی که به صورت آنیون به نانوذره های طلا متصل می شوند از استحکام بیش تری برخوردارند. نانوذره های طلای کلاهک دار شده توسط گلوتامیک اسید از آنجایی که دارای گروه های کربوکسیلی آزاد هستند، بستر مستعد و مناسبی برای اتصال عوامل زیستی مختلف به این ذره ها را فراهم می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2881
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2881

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GAYLORD T.G. | RAWLES S.D.

نشریه: 

AQUACULTURE NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  367-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1908
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1908

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHENG QINGLIN | LIU RUIXIAO | ZHANG HONGFANG | ZHENG JIANBIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20721
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

An electrochemical L-tryptophan sensor based on tellurium nanorods modified glassy carbon electrode was proposed. The tellurium nanorods were synthesized by a chemical reduction method. The morphology and structures of the nanorods were characterized by scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM). Owing to the special structure of the tellurium nanorods, the sensor exhibits excellent electrocatalytic ability towards the oxidation of L-tryptophan and shows linearity in the range from 0.02 to 11.48 mM with a sensitivity of 256 mA mM−1 cm−2 with a correlation coefficient of 0.9945. The detection limit was 0.01 mM with signal-to-noise ratio of 3, and the response time was found to be 2 s. Moreover, the sensor also exhibited long-term stability, good reproducibility and anti-interference, thus holding promise for sensing of L-tryptophan in practice.

آمار یکساله:  

بازدید 20721

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HUMAN BRAIN MAPPING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1622-1635
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11141
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Sugar beet molasses is a well-known، inexpensive and available carbon source for microbial cell growth. Its sugar components are used to produce energy for microbial growth and non-sugar components، especially nitrogen components، have important roles in improvement of cell growth. On the other hand، immobilization of whole cell is establishment and physical limitation of intact cells in specific space that keeps their catalytic activity and provides the possibility of reuse of the cells. This technique allows continuous and accelerated biological processes. It also improves production efficiency and quality and simplifies recycling of product. Immobilized living cells، as controlled catalysts، are able to perform one-step enzymatic reaction and continuous fermentative processes. In this research، E. coli cells were immobilized in calcium alginate hydrogels and using sugar beet molasses as carbon source، were applied for tryptophan production reaction in the presence of its precursors، serine and indole. In comparison between free biocatalysts and immobilized bacterial cells that entrapped in alginate gels، indicated that larger amounts of amino acids (about 42/9%) can produce in calcium alginate. Also the production reaction was followed up for 9 sequential cycles، and results showed that the cells could produce tryptophan amino acid under above conditions. Use of sugar beet molasses (by-product of agriculture industries) for growth of microbial cells and tryptophan production، causes decrease in production cost and more economical production of tryptophan by immobilized E. coli.

آمار یکساله:  

بازدید 11141

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript