نتایج جستجو

18937

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1894

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

غیوری ثالث مجید

نشریه: 

فاوا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  143
 • صفحات: 

  752-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

مقدمه: در مقوله ارتباط پزشک و بیمار، حقیقت گویی به بیمار از مباحث مهم به شمار می رود. از آن جایی که بیان یا کتمان حقیقت علاوه بر مسایل اخلاقی از نظر قانونی نیز ایجاد مشکل می کند، شیوه برخورد صحیح با این موضوع به خصوص در بیماری هایی مانند سرطان دارای اهمیت است. هدف این مطالعه، بررسی نگرش پزشکان و بیماران در مورد حقیقت گویی به بیمار مبتلا به سرطان بود.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. 50 پزشک و 150 بیمار وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه بود. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شد.یافته ها: 88 درصد از بیماران و 90 درصد از پزشکان موافق حقیقت گویی به بیمار مبتلا به سرطان در مرحله اولیه بودند و 78 درصد از بیماران و 72 درصد از پزشکان موافق بودند که حقیقت به بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته نیز گفته شود. اکثر پزشکان و بیماران موافق صراحت در بیان تشخیص، عدم تاثیر شرایط اقتصادی بیمار در بیان حقیقت و بیان حقیقت بلافاصله بعد از تشخیص بودند و بهترین فرد برای گفتن تشخیص سرطان را پزشک می دانستند. بهترین مکان از نظر بیماران مطب و از نظر پزشکان مکان ساکت و بدون مزاحمت بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در فرهنگ جامعه ما نیز با وجود تفاوت نظرات در اجزای حقیقت گویی اکثر بیماران و پزشکان نظر موافقی نسبت به لزوم حقیقت گویی به بیمار مبتلا به سرطان داشتند، در نتیجه بیان حقیقت به روش صحیح از ضروریات درمان این بیماران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 209 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5 (ویژه مقالات مدیریت 2)
 • صفحات: 

  11-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2019
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

این مقاله حاصل پژوهشی است که با عنوان «طراحی سیستم خط مشی گذاری دولت برای تحقق عدالت اجتماعی، برمبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه» انجام پذیرفته است.در این پژوهش، پنج فرضیه مد نظر قرارگرفته اند که بر «ویژگی های اهداف»، «نحوه تدوین دستورکارها و شکل دهی به خط مشی ها»، «ماهیت روش ها و رویه های اجرایی». و «نحوه ارزیابی سیستم خط مشی گذاری حق مدار» دلالت دارند؛ ضمن این که درفرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق طلبی و عدل پذیری». به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم موثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تاکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط مشی گذاری در جامعه ارزیابی می شود و اعضای جامعه از مهمترین عوامل موثر براستمرار فعالیت سیستم حکومتی حق مدار محسوب می شوند.در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق مداراستفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه ای از اصول و مبانی منطقی است که می توان ویژگی های اصلی سیستم خط مشی گذاری حق مدار را بر مبنای آن تعریف کرد.اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج البلاغه انجام شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته و با رویکرد علمی کمال جویانه، درصدد دستیابی به متقن ترین و منقح ترین وجوه معرف عدالت حق مدار بوده است. از این رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرارگیرد و اگر این کار با نهج البلاغه انجام شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی ترین منابع معرفت عدالت حق مدار دست یافته است.حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بریکسان در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف، و تسهیل کمال گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق مدار، امکان تعیین شاخص های غالب طراحی سیستم را فراهم می آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن ها، عدالت آمیزه ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تاکید بر ضرورت تناسب حق وتکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال گرایی جهت می یابد.بنابراین آموزه حق مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 2019

دانلود 585 استناد 2 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پورعزت علی اصغر

نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  17 (ویژه مقالات مدیریت 6)
 • صفحات: 

  31-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2235
 • دانلود: 

  727
چکیده: 

این مقاله بر مبنای بخشی از نتایج یک پژوهش با عنوان «طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه» تدوین شده است. در بخش اول این پژوهش، ضمن تحلیل منطقی متن نهج البلاغه، گزاره هایی استخراج شدند و به مثابه مبانی منطقی عدالت حق مدار، در یک نظام منطقی با پنج اصل و نوزده قضیه معرفی گردیدند. پس از مراجعه به گروه های خبرگان و کسب نظرهای اصلاحی آنان، نظام منطقی مذکور مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت و براساس آن «نظام منطقی نهایی تحقیق» طراحی و تنظیم شد؛ ضمن اینکه آرای صاحبنظران درباره امکان تحقق جامعه عدل حق مدار و میزان اولویت عوامل موثر بر تحقق آن بررسی گردید. عدالت حق مدار با تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی تجلی می یابد و تحقق آن، مستلزم در نظر گرفتن و طراحی رویه ها و فراگردهای مناسب برای تنظیم خط مشی، اجرا و ارزیابی آن است. از این رو، در این مرحله از تحقیق، با استفاده از نمودارهای جریان خط مشی گذاری، برای طراحی یک سیستم قابل اجرا در وضعیت موجود جوامع انسانی اقدام شد. حاصل کار نمایانگر امکان استقرار عدالت حق مدار در جامعه است که با استفاده از 12 نمودار تا سطح چهارم رابطه ملت و حکومت، با تاکید بر کارکرد خرده سیستم اجرایی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حیات اجتماعی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2235

دانلود 727 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  5-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

از جمله دغدغه های علاقه مندان به حق و عدالت در طول تاریخ، ایجاد جامعه ای عدالت محور و حق گرا بوده است که تلاش های زیادی نیز در این راه انجام داده اند؛ از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات کارگزاران شهید در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد؛ این پژوهش به منظور شناخت ویژگی های جامعه آرمانی این شهدا و ارزیابی آن با ویژگی های حکومت حق مدار علوی صورت گرفته است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آثار شهدا از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ و نتایج، حاکی از آن است که ویژگی های جامعه ای که شهدا در صدد ساخت آن بودند، به طور کلی، با ویژگی های جامعه مطلوب علوی، همگرا بوده است؛ گویا شهدای مورد نظر، بخش عمده ای از ویژگی های طرح آرمانی جامعه خود را از مختصات حکومت علوی الهام گرفته بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

در این مقاله یک روش شیی گرا برای باس WISHBONE ارایه گردیده است. بر اساس روش ارایه شده مدلسازی ساختارهای مختلف باس WISHBONE به صورت شئ گرا پیاده سازی گردیده است. در این روش کاربر می تواند ویژگی های باس مورد نظر خود را تعیین و طراحی را انجام دهد. توانایی های ویژه این روش در برطرف کردن ناهماهنگی های موجود بین رابط هایWISHBONE  از قبیل ناهماهنگی هایی که در اثر تفاوت سایز سیگنال های آرایه ای، تفاوت سازمان داده، یکسان نبودنgranularity و یا یکسان نبودن شیوه آدرس دهی ایجاد می شوند می باشد. مقایسه این روش و دو روش به کار رفته در PERLilog و Altium Designer نشان میدهد که این روش مدلسازی علاوه بر سادگی و سهولت کاربرد قابلیت های بیشتر و حوزه پوشش وسیع تری را فراهم میکند. برای پیاده سازی این روش WB_PERLilog به وسیله نویسندگان این مقاله تهیه شد. این ابزار از توسعه یک ابزار طراحی متن باز و بازسازی ساختار کلاس WISHBONE در آن، به نام PERLilog به دست آمده است. ابزار طراحی شده به کاربر امکان می دهد که کد لازم برای ایجاد اتصالات WISHBONE برای برقراری ارتباط بین IP Core های از پیش نوشته شده به زبان Verilog که دارای رابط WISHBONE هستند را به صورت خودکار و به صورت شی گرا تولید کند.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  83-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

این مقاله به بحث از معانی «حقیقت» در نزد مولوی می پردازد. در این مقاله از معنای حقیقت، فطری بودن حقیقت، معنای تحقیق، و نیز راه رسیدن به حقیقت از دیدگاه مولوی سخن به میان آمده و تلاش شده که دیدگاه وی در این خصوص تبیین گردد.نگارنده در این نوشتار کوشیده است روشن سازد که مولوی در مثنوی از تحقیق (حقیقت جویی) معنایی خاص و جدید و به تعبیر بهتر، مکمل دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان ارائه داده است. مولوی، محقق واقعی را کسی می داند که تحقیق باعث تحول روحی او شده باشد و در غیر این صورت، همچنان مقلد خواهد بود نه محقق. نگارنده ضمن معرفی محدودیت های کشف حقیقت، راه های رسیدن به آن را نیز بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه: بر اساس مطالعات انجام شده، مامایی جامعه نگر نقش مهمی در ارتقای سلامت زنان ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر، سنجش آگاهی و نگرش در زمینه مامایی جامعه نگر دانشجویان مامایی و ماماهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، پرسش نامه ای خودساخته مشتمل بر 20 سوال آگاهی و 25 سوال نگرش تهیه شده است برای تکمیل در اختیار 102 دانشجوی مامایی و مامای شاغل قرار گرفت که 90 نفر به سوالات پاسخ دادند. امتیاز آگاهی نهایی به 3 گروه آگاهی ضعیف (امتیاز کمتر از 75)، متوسط (75- 95) و بالا (بالاتر از 95) تقسیم گردید. امتیاز بخش نگرش نیز به 3 قسمت نگرش منفی (25- 55)، خنثی (56- 85) و مثبت (بالاتر از 85) تقسیم گردید. روایی محتوی پرسش نامه طبق نظر اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق بازآزمایی مورد تایید قرار گرفت.نتایج: میانگین نمره آگاهی 89.8±12.1 و میانگین امتیاز نگرش در جامعه تحت مطالعه 95.8±10.4 گزارش شده است. بین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل اختلاف معناداری مشاهده نگردید (P>0.05). نمره آگاهی در دانشجویان پیوسته به صورت معناداری بیش از دانشجویان ناپیوسته بود(P<0.05) .نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد نگرش مثبت نسبت به مامایی جامعه نگر نشانه وجود زمینه مساعد برای اجرای برنامه ها و طرح های مداخله ای در خصوص مامایی جامعه نگر باشد از سوی دیگر با توجه به آگاهی متوسط در زمینه مامایی جامعه نگر توصیه می شود، برنامه ریزی جهت آموزش بیشتر و تخصصی در این زمینه انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  288-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت ینسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در برنامه ای آموزش پزشکی رخ دهد. هدف از مطالعه حاضر تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر در سال 1392 است. این مطالعه توصیفی_ مقطعی روی 130 نفر از دانشجویان ترم چهارم پزشکی انجام گرفت. ابزار سنجش به صورت پرسشنامه خود ایفا حاوی 13 سوال نگرشی و 5 سوال دموگرافیک بود. به منظور ارزیابی اعتبار ساختاری روش تحلیل عامل اکتشافی به کار رفت. برای مقایسه بین گروه ها از آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0 P < در نظر گرفته شد. از 120 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه (نرخ پاسخگویی 92.3٪)، 57.6٪ مونث بودند و محدوده سنی از 20 تا 23 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره کلی نگرش، نمره حیطه مراقبت سلامت کل گرا و نمره حیطه اهمیت و ضرورت به ترتیب برابر: 3.86 (0.75)، 3.97 (0.80) و 3.69 (0.86) بود که هر سه نمره در مقایسه با وضعیت متوسط بالاتر بودند (p<0.001). نمره کلی نگرش و نمرات به دست آمده در دو حیطه در دختران بالاتر از پسران بود (p<0.001)، اما در گروه های سنی تفاوت معنادار مشاهده نشد (p>0.05). مطالعه حاضر نشان دهنده نگرش مثبت دانشجویان به برنامه آموزش مبتنی بر جامعه در دو حوزه ضرورت و اهمیت آموزش مبتنی بر جامعه و نگرش کل گرا به مراقبت سلامت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه: خطر ابتلا به بیماری های عفونی در محیط کار دندان پزشکی مستقیما به درجه تماس با مایعات بدن هم چون خون، بزاق دهان و وسایل کار بستگی دارد. میکروارگانیسم های مختلفی چون ویروس ایدز، هپاتیت B و یا عوامل قارچی، قابلیت انتقال در دندان پزشکی دارند. فدراسیون بین المللی دندان پزشکی اظهار می دارد که تمام بیماران دندان پزشکی، اگر چه به ظاهر سالم باشند، عفونت زا محسوب می شوند. لذا رعایت اصول بهداشتی و پیش گیری در تمام مراحل الزامی است.هدف: تعیین نگرش و عملکرد دندان پزشکان در زمینه رعایت موازین بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت در محیط کار دندان پزشکی هدف این مطالعه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی (cross–sectional) بود، با توجه به سوال های استاندارد شده در زمینه مورد پژوهش انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسش نامه و در خصوص نگرش و عملکرد دندان پزشکان، با مراجعه به مطب ها در سال 1385 جمع آوری گردید. نمونه مورد پژوهش 140 نفر از بین تمامی دندان پزشکان شهرستان اصفهان بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند.نتایج: میانگین نمرات مربوط به نگرش دندان پزشکان 5.36 به دست آمد. میانگین نمرات مربوط به عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش 8.03 بود. بین نگرش و سابقه خدمت (0.092=P و 0.17= r) رابطه معنی داری دیده نشد. بین عملکرد وسابقه خدمت (0.12=P و0.15 -=r) نیز رابطه معنی داری وجود نداشت. بین نگرش و عملکرد دندان پزشکان مورد پژوهش رابطه معنی داری (0.1= P و0.16 -=r) دیده نشد.نتیجه گیری: دندان پزشکان مورد پژوهش از نظر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی نسبت به راه های جلوگیری از انتقال عفونت از نگرش بالا و عملکرد خوب و قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج حاصله با مطالعات مشابهی که در کشورهای پیشرفته انجام گرفته هماهنگی داشت. تداوم آموزش دندان پزشکان و آگاه کردن بیماران دندان پزشکی جهت جلوگیری از انتقال عفونت در محیط دندان پزشکی، مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
litScript