نتایج جستجو

111

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

ZIAEE MASUMEH | ATAPOUR MARYAM | MAROUF AREF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DIATOMACEOUS EARTHS (DES) ARE AMONG THE MOST PROMISING ALTERNATIVES TO CHEMICAL INSECTICIDES AND FUMIGANTS, BECAUSE THEY HAVE LOW MAMMALIAN TOXICITY, DO NOT BREAK DOWN RAPIDLY AND DO NOT AFFECT GRAIN QUALITY. DIATOMACEOUS EARTH CONSISTS OF FOSSILIZED DIATOMS …

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

SHAYESTEH N. | ZIAEI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21779
 • دانلود: 

  10764
چکیده: 

Laboratory bioassays were carried out to evaluate the insecticidal efficacy of SilicoSecâ against 7-14 day old adults, old and young larvae of tribolium castaneum (Herbst) with the mean±SE (n=30) weight of 3.4±0.1 and 0.6±0.1 mg, respectively at 27oC and 55±5% RH. Wheat treated with four dose rates of SilicoSecâ and untreated wheat served as a control with three replications. Adult’s mortality was measured after 2, 7 and 14 days of exposure. After 14 day mortality counts, all adults were removed and samples retained under the same conditions for a further 60 days to assess progeny production. In the case of larvae, mortality was counted after 1, 2 and 7 day. After 2 day no concentration achieved 11% mortality for adults, however; adult's mortality exceeds 89.65% when exposed for 7 day to SilicoSecâ. Mortality of old and young larvae at 600 ppm after 2 day were 28.88 and 22.22%, respectively and exceed to 60.71 and 69.04% at longer exposure of 7 day. Due to results mortality of T. castaneum was influenced by interval exposed to wheat treated with SilicoSecâ and over this exposure, the increases in application rate of SilicoSecâ had significant effect on the mortality. Young larvae of red flour beetle were more sensitive to SilicoSecâ than old larvae and adults were more tolerant. The mean number±SE of progeny in the control was 1.66±0.101 individuals per vial and there was a significant difference between treated and untreated wheat, so reproductive potential of adults in treated wheat was suppressed when compared with untreated wheat.

آمار یکساله:  

بازدید 21779

دانلود 10764 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

داروهای گیاهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

مقدمه و هدف: کاربرد اسانس های گیاهی به عنوان عواملی امن و موثر برای مبارزه با آفات انباری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات زیستی اسانس اکالیپتوس E. globulus روی شپشه آرد، یکی از حشرات آفت محصولات انباری، برآورد گردید.روش تحقیق: در این پژوهش اثرات تماسی، تدخینی و دورکنندگی اسانس اکالیپتوس روی شپشه آرد T. confusum مورد بررسی قرار گرفت. اثر تماسی به دو شیوه قطره گذاری و آغشته نمودن سطوح کاغذ صافی آزمایش گردید. قطره گذاری با دستگاه میکرواپلیکاتور و قرار دادن یک مایکرولیتر از غلظت های مختلف اسانس روی قفس سینه حشرات کامل انجام شد. برای آزمایش اثر تدخینی از ظروف استوانه ای شیشه ای با حجم 40 ml استفاده شد. اثر دورکنندگی اسانس از طریق مقایسه میزان استقرار حشرات کامل در دو سطح تیمار شده و تیمار نشده مورد آزمایش قرار گرفت. بر مبنای تجزیه پروبیت داده ها، LC50 اسانس اکالیپتوس در روش قطره گذاری 0.22 ml/I برآورد شد.نتایج و بحث: مقایسه نتایج به دست آمده از سه غلظت مورد استفاده در دو سری آزمایش تیمار سطوح نشان داد که این شیوه روش مناسبی برای برآورد اثر تماسی نیست چرا که مرگ و میر مشاهده شده بیشتر ناشی از اثر تدخینی است تا تماسی. پس از کسر کردن اثر تدخینی، مرگ و میر ناشی از اثر تماسی برای سه غلظت 0.35، 0.7 و 1.41 ml/cm2 به ترتیب برابر بود با 19.44، 16.7 و 18 درصد. قابلیت تاثیر تدخینی اسانس بر مبنای LC50، 23.4 ml بر لیتر هوا برآورد گردید. میانگین درصد دور کنندگی اسانس اکالیپتوس بر اساس نتایج به دست آمده از چهار غلظت 0.93، 0.62، 0.31 و 0.1 ml/cm2 حدود 83.2 درصد برآورد گردید که جزو گروه v (80.1 تا 100 درصد دورکنندگی) از گروه های پنج گانه قرار می گیرد.توصیه کاربردی/صنعتی: محدودیت و ممنوعیت کاربرد ترکیبات شیمیایی تدخینی، نیاز به آفت کش های جایگزین مناسب را ملموس تر نموده است. کمیت قابل توجه اسانس اکالیپتوس، بی ضرر بودن آن برای سیستم های زیستی و کارآیی مناسب آن روی آفات انباری، عواملی هستند که این ترکیبات گیاهی را به عنوان جایگزین مناسب ترکیبات شیمیایی پرخطر مطرح نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  405-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از آکرولین به عنوان یک فومیگانت برای کنترل آفات انباری استفاده شد. دوزهای مختلف آکرولین به شیشه های 1 لیتری حاوی حشرات کامل سه گونه tribolium castaneum (Herbst)، Callosobruchus chinensis (L.) و Rhyzopertha dominica (F.) تزریق گردید و بعد از 24 ساعت مقادیر LC50 و LC95 در فضای خالی برای حشرات فوق به ترتیب 10.29، 20.42379، 6.05729، 8.36819، 6.99، 12.30 میکرولیتر در هر لیتر هوا تعیین شد. جهت بدست آوردن دوز کشنده تمامی مراحل نابالغ Rhyzopertha dominica گندمهای عاری از حشرات کامل R. dominica به میزان مساوی درون شیشه های یکسان از نظر حجمی ریخته شده و دوزهای مختلف آکرولین درون آنها تزریق گردید و به مدت 11 هفته حشرات کامل ظاهر شده در هر هفته شمارش شد. معلوم گردید که در اثر استفاده از 70 میکرولیتر بر لیتر آکرولین در طول 11 هفته هیچ حشره کاملی از گندمهای آلوده ظاهر نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  487-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

در حال حاضر، انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعه گونه های اصلاح شده ژنتیکی است. اطلاعات زیادی درباره نشو و نمای قسمت هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور، چندین لاین تراریخت T. castaneum به هدف تعیین نقش برخی ژن های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. castaneumمشخص  شده است و روش هایی نیز برای ایجاد حشرات تراریخت این گونه ارائه شده است. در این پژوهش از عنصر متحرک piggy Bac به عنوان ناقل به T. castaneum استفاده شد. پلاسمید دهنده حاوی ناحیه ژنی مورد نظر، به جنین استرین چشم سفید (Tc vermilion-deficient) تزریق گردید. لاین جهش یافته چشم سفید، دارای آسیب در ژن vermilion است، اما از طرفی پلاسمید دهنده مورد نظر دارای ژنTc vermilion  و تحت پروموتر 3xP3 است که سوسک های تراریخت را قادر به بیان ژن مذکور و در نتیجه ایجاد رنگ تیره چشم می کند. در این مطالعه، لاین های تراریخت حاوی نواحی تنظیمی برخیژن های مهم در نشو و نمای مغز ایجاد شدند. این لاین ها به منظور ردیابی رشد نئورو بلاست ها از ابتدای رشد تا ساختار کاملا رشد یافته در مغز حشره تراریخت، ساخته شدند. به علاوه، این لاین ها امکان تشخیص ژن ها و مطالعات عملکردیشان را در مغز T. castaneum فراهم خواهند آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  299-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

شپشه آرد tribolium castaneum Herbst. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است. استفاده از درجه حرارت های بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره به وسیله حرارت های بالا، اثر 5 تیمار حرارتی شامل 35، 45، 50، 55 و 60 درجه سلسیوس در زمان های 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه روی مراحل مختلف رشدی این آفت (لارو جوان 5 روزه، لارو مسن 15 روزه، شفیره و حشره کامل) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از حرارت دهی در شرایط دمایی 28±1oC و رطوبت نسبی 5±65 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که حساس ترین و مقاوم ترین مرحله رشدی حشره به ترتیب مراحل لارو 15 روزه و شفیرگی آفت می باشد. همچنین مشخص شد که حداقل دمای کنترل کننده برای لارو 5 روزه دمای C°55، برای لارو 15 روزه دمای C°50 و برای مرحله شفیرگی و حشرات کامل به ترتیب دمای C°55 و C°50 می باشد. لذا با توجه به امکان وجود تمام مراحل رشدی آفت در یک توده آلوده، دمای C°55 در زمان 15 دقیقه برای کنترل همه مراحل رشدی آفت موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JBILOU R. | SAYAH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  199-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4026
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4026

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript