نتایج جستجو

1032

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

104

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پیری علی | مرشدلو قمر

نشریه: 

معارف عقلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1930
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

چکیده فارسی:نحوه ارتباط نفس و بدن، و به عبارتی مساله ثنویت در فلسفه، معضل رابطه نفس و بدن را پیش می آورد که امروزه یکی از جدی ترین مسائل فلسفه ذهن محسوب می شود. هیچ کدام از فیلسوفان غربی نتوانسته اند در پاسخ به این مساله کامیاب باشند، اما در جهان اسلام، ملاصدرا با ابداع مبانی فلسفی جدید، از جمله اصالت وجود، حرکت جوهری و تشکیک در وجود، طرحی نو از کل مسائل فلسفی از جمله مسائل نفس ارائه داد که بی سابقه بوده است. از نظر وی نفس در آغاز حدوث دارای صورت جسمانی است و بدن مرتبه نازل اوست و سپس در اثر حرکت جوهری به مراتب دیگر دست می یابد. بنابراین صدرالدین شیرازی، بر مبنای حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری آن، رابطه نفس و بدن را رابطه اتحادی و بر همین مبنا انسان را حقیقتی ذومراتب می داند و در نتیجه از این طریق، تاثیر و تاثر متقابل نفس و بدن را تبیین می کند.   چکیده عربی:کیفیة العلاقة بین النفس والبدن أو بعبارة أخری مسألة الإزدواجیة فی الفلسفة أوجدت إشکالیة العلاقة بین النفس والبدن التی تعتبر الیوم من أکثر مسائل فلسفة العقل جدیة. لم ینجح أحد من فلاسفة الغرب فی الجواب عن هذه المسالة، أما فی عالم الإسلام، فقد استطاع الملاصدرا ومن خلال إبداعه لمبانی فلسفیة جدیدة مثل أصالة الوجود، الحرکة الجوهریة والتشکیک فی الوجود، أن یقدم طرحا جدیدا لم یسبق له نظیر لکل المسائل الفلسفیة ومن بینها مسائل النفس. من وجهة نظره أن النفس فی بدایة حدوثها لها صورة جسمانیة ویکون البدن المرتبة الأدنی لها، بعد ذلک وعلی أساس الحرکة الجوهریة تحصل علی مراتب أخری. ولذلک فالملاصدرا وعلی أساس الحدوث الجسمانی للنفس و حرکتها الجوهریة یعتبر أن الرابطة بین النفس والبدن رابطة اتحادیة وبناء علی هذا المبنی یعتبر الملاصدرا أن الإنسان حقیقة ذو مراتب و فی النهایة یبین من خلال هذا الطریق التأثیر والتأثر المتقابل بین النفس والبدن.

آمار یکساله:  

بازدید 1930

دانلود 349 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقان سیمکانی رحیم

نشریه: 

معارف عقلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  51-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1047
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

سعادت حقیقی در اندیشه صدرالمتالهین از سنخ لذت برآمده از ادراک عقلانی بوده و ماهیت آن در حوزه حکمت نظری وصول به عقلیات صرف، حضور، و مشاهده ذوات عقلیه و نوریه، اما در حوزه حکمت عملی دستیابی به مقام عدالت است. ایشان جهالت و جسمانیت را دو مانع بزرگ در دستیابی به سعادت دانسته است. برطرف نشدن مانع نخست، به عدم ایجاد تعادل بین قوای نفس و در نتیجه محقق نشدن سعادت حقیقی خواهد انجامید و وجود مانع دوم، نشان می دهد که سعادت حقیقی نه در دنیا، بلکه در آخرت محقق خواهد شد. ایشان با بهره گیری از مبانی خاص فلسفی خود نظیر اصالت وجود و تشکیکی بودن مراتب آن، حرکت جوهری، هم سنخ بودن وجود و علم، سیر حرکت انسان را در راستای دستیابی به سعادت حقیقی روشن ساخته و سعادت عقلانی را نقطه اوج انسان در سیر تکاملی دانسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1047

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موسوی اعظم سیدمصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  105-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جستار حاضر، بنیانی از سامانه معرفتی حکمت متعالیه را در حوزه هستی شناختی آشکار می سازد: «کثرت تحلیلی». کثرت تحلیلی، از جایگاه حیاتی در حکمت صدرایی برخوردار است، به گونه ای که مباحثی چون رابطه وجود و ماهیت، ماده و صورت، جنس و فصل، جوهر و عرض و... متاثر از آن است. مساله اصلی این جستار تحلیل معنایی کثرت تحلیلی و تعیین جایگاه معرفتی و هستی شناختی آن است. کثرت تحلیلی از نگاه صدرا کثرت برآمده از معانی و مفاهیم متعددی است که عقل با تحلیل عقلانی از وجود واحد درمی یابد. تصریحات صدرا بر نفس الامری بودن کثرت تحلیلی حکایت دارد. از مبانی پیدایش و توسعه این کثرت می توان به مساله اتحادی وجودی و امکان تحقق موجودات کثیر به وجود واحد اشاره داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

صدرالمتألهین با پی ریزی حکمت متعالیه بر مبانی هستی شناختی نظیر اصالت وجود، تشکیک وجود و بساطت وجود، و با الهام گرفتن از فرهنگ دینی، به اثبات نظریه شعور همگانی پرداخت. صدرالمتألهین در برخی آثارش علم را مساوق تجرد دانسته، مادیات را فاقد شعور می داند؛ اما در بیشتر آثارش شعور همگانی را پذیرفته که مطابق آن، همان گونه که وجود، حقیقت یگانه ای است که در همه موجودات با اختلاف مراتب جاری است، صفات حقیقی آن، که همان علم و قدرت و اراده و حیات است، در همه موجودات جاری است. بنابراین همه موجودات، حتی جمادات، زنده، دانا، تسبیح گوی خداوند و عارف و شاهد وجود پروردگار و خالق خود هستند. به نظر می رسد نظریه نخست ناظر به علم بسیط و نظریه دوم ناظر به علم مرکب می باشد. از رهگذر این جستار روشن می شود که نظریه شعور همگانی به مثابه دستاوردی معرفت شناسانه از سلسله دستاوردهای حکمت متعالیه است که در فرهنگ دینی مطرح شد و در بستر حکمت متعالیه برهانی گشت، نه تنها در مسائل فلسفی و هستی شناسی تأثیرگذار است، بلکه بیانگر نوعی جهان شناسی است که کاملاً با دیگر رویکردهای جهان شناسانه تفاوت دارد. این نظریه در نحوه تعامل با محیط زیست، اصول اخلاق زیست محیطی صدرایی را ترسیم می نماید که مهم ترین آنها عبارتند از: 1. اصل تعامل هوشمندانه با محیط زیست؛ 2. اصل تعامل شاهدانه با محیط زیست؛ 3. اصل تعامل مسئولانه با محیط زیست؛ 4. اصل تعامل مقدس با محیط زیست.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  229-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مفاهیم فلسفی نه تنها در فلسفه، بلکه در سایر دانش ها نیز دارای اهمیت زیادی بوده و قوام همه علوم وابسته به همین مفاهیم است. این مفاهیم، نه مانند معقولات اولی داده بلاواسطه حس هستند و نه مانند معقولات ثانیه منطقی ذهنی محض هستند؛ از همین رو فهم و تحلیل آنها در مکاتب مختلف با مشکل همراه بوده است. در بین معقولات، مفهوم «وجود» از جهات متعددی متمایز و مهم است. از طرفی در حکمت متعالیه وجود اصیل و ماهیت اعتباری است. بنابراین مفهوم وجود مصداق بالذات و مفاهیم ماهوی مصداق بالعرض دارند؛ از طرف دیگر ویژگی مشهور مفاهیم ماهوی این است که مصداق و مابازاء دارند و ویژگی شاخص معقولات ثانیه فلسفی این است که مابازاء ندارند. پس این سئوال قابل طرح است که مفهوم وجود معقول اول است یا معقول ثانی؟ این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با هدف تحلیل معقولات ثانیه فلسفی، ملاک و معیار دقیق تری برای تمییز معقولات اولی و ثانیه ارائه کرده است. بنابر اصالت وجود، حقیقت وجود، خارجی و واقعی اما مفهوم وجود که با فعالیت ذهنی ساخته می شود معقول ثانی و حاکی از واقعیت خارجی است و سایر مفاهیم فلسفیِ ثبوتی، حاکی از انحاء و شئون واقعیات خارجی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لبخندق محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  119-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

موضوع حیات و مرگ پدیده هایی مانند تمدن، فرهنگ و حتی جامعه، مساله ای است که در میان اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، محل پرسش است. برخی از نظریاتی که در صدد تبیین فرایندهای تغییر و تحول اجتماعی هستند، با استناد به امکان تولد و مرگ پدیده های اجتماعی، فرایند تحول را در دو سر حد تولد و مرگ صورت بندی می کنند. «چرخه حیات» عنوان نظریه ای است که با تکیه بر چارچوب مذکور، چگونگی تحول در پدیده ها را تبیین می کند. وجود حقیقی جامعه و فرهنگ با تکیه بر حکمت متعالیه اثبات پذیر است و به تبع آن، منطق حکمی، حیات و مرگ جوامع و فرهنگ ها را نیز جملگی تایید می کند، همچنان که اشارات قرآنی نیز این مساله را تصدیق کرده است. به تبع این تایید و تصدیق می توان عوامل و مولفه هایی را با تکیه بر تبیین های حکمی و معارف قرآنی احصا کرد که در مانایی یا میرایی جوامع و فرهنگ ها موثر هستند. این عوامل و مولفه ها را از منظرهای مختلفی می توان گونه بندی کرد. یکی از تقسیم بندی های کلان در این باب، تقسیم عوامل موثر در بقا و فنای فرهنگ ها و جوامع به دو دسته «مولفه های ناظر به نظام های معنایی (ویژگی های ذاتی و نفس الامری فرهنگ ها)» و «مولفه های ناظر به اصحاب یک فرهنگ» است. در ذیل این دو شاخه کلی، موارد مختلف دیگری را می توان دسته بندی کرد. چارچوب نظری فلسفی برای تبیین موضوعات یادشده، مستلزم به کارگیری روش قیاسی برهانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کمالی محمدمهدی

نشریه: 

معارف عقلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  111-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1605
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

ملاصدرا در مساله اسما و صفات الهی با تکیه بر قواعدی همچون اصالت وجود و قاعده بسیط الحقیقه، اتصاف ذات خداوند به همه صفات کمالی را اثبات کرده و کثرت مفهومی اسما و صفات را همچون کثرت ماهیات، اعتباری و غیرمخل به وحدت و بساطت خدا می داند. عرفا نیز معتقد به عینیت ذات و صفات بوده و اسمای زائد بر ذات الهی را نفی می کنند. اما از سویی دیگر ظهور اسما و صفات را در مراتب تعینات حق تعالی و مادون مرتبه ذات می دانند؛ به گونه ای که مقام ذات از دیدگاه آنها غیرقابل شناخت و خالی از هر اسم و صفتی است. در نگاه نخست جمع بین عینیت ذات و صفات و نفی اسما و صفات از مقام ذات متناقض و غیرقابل جمع به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده با جمع بین این دو سخن، تبیین صحیحی از دیدگاه عرفا درباره رابطه ذات و صفات ارائه گردد. پس از آن مقایسه ای بین دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان در این مساله انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1605

دانلود 461 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ایمان او امین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه معرفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  21-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

عموم متکلمان و فیلسوفان در اتصاف خداوند به صفت اراده متفق اند. با این حال، در این باب که آیا اراده از صفات ذاتی است یا فعلی، اختلاف شده است. از سوی دیگر، تفسیر معنای «اراده» آن گاه که به عنوان صفت ذاتی حق تعالی پذیرفته می شود می تواند بحث انگیز باشد. ملاصدرا اراده الهی را در هر دو مقام ذات و فعل می پذیرد، ولی در تحلیل مفهومی «اراده ذاتی» آن را به مفاهیم سایر صفات ذاتی (مانند علم، حب) فرو می کاهد. این رویکرد، که می توان آن را «رویکرد فروکاهشی» نامید، کمابیش مورد قبول بسیاری از حکیمان طرفدار حکمت متعالی قرار گرفته است. با این حال، علامه طباطبایی، هر چند اراده را از صفات کمالی وجودی می داند ارجاع معنایی اراده ذاتی را به معانی دیگر صفات نمی پذیرد و بر اساس تبیینی که در نحوه انتزاع صفات فعلی ارایه می کند در برخی آثار خود به ویژه در تفسیر المیزان به نفی اراده ذاتی (به عنوان صفتی که از استقلال مفهومی برخوردار است) تمایل یافته است. در این مقاله، ضمن تحلیل رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه نقد علامه طباطبایی بر این رویکرد بررسی می شو. نتیجه نهایی بحث این است که نقد علامه این رویکرد را با چالشی اساسی روبه رو ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسم حسینی غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که در اندیشه امام خمینی (ره) نقش مبانی و اصول عرفانی و محوری ترین بحث آن یعنی موضوع انسان کامل، در توسعه سیاسی متعالیه چیست؟ مقاله این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. تکیه اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر مورد نظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو، حکمت متعالیه پشتیبان نظری مباحث مقاله حاضر است. مدعای مقاله این است که عرفان و سیاست در قلمرو دین، نقش کارکردی بسیار مهمی در تحقق سعادت، عدالت و توسعه حاکمیت ارزشهای توحیدی دارند و انسان کامل به عنوان مظهر تام اسم اعظم الهی و اسوه حسنه، نقش بسزائی در راستای رسیدن به خشنودی خداوند متعال و همچنین هدایت مادی و معنوی انسانها و عینیت بخشیدن حکومت اسلامی دارد، یعنی حکومتی که مبتنی بر توسعه، عدالت، عقلانیت، مدنیت، و برپایی حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مشارکت حداکثری تک تک شهروندان و هر آنچه از شاخصه های مهم توسعه سیاسی متعالیه به شمار می رود، دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 42 استناد 1 مرجع 0
litScript