نتایج جستجو

16683

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1669

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Ebrahim Awat | Ebrahimi Mohammadi Keiwan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17209
 • دانلود: 

  6883
چکیده: 

Background and Objectives: Local cheese made from raw milk is one of the most commonly consumed dairy products in the world. Mycotoxin contamination of foodstuff and its transmission to consumers are extremely important public health issues. The purpose of this survey was to determine the level of aflatoxin M1 (AFM1) residues in Koupeh cheese, a traditional fermented Iranian cheese produced in spring and summer. Methods: We randomly collected 48 local cheese samples produced in Mahabad (northwest of Iran) during spring and summer. The level of AFM1 was measured by enzyme-linked immunosorbant assay using commercial kits and a microplate reader. Results: All samples contained measurable amounts of AFM1. Cow milk cheese samples contained higher level of AFM1 compared to sheep milk cheese samples. The level of AFM1 in the samples from both animals was lower in summer. There was no significant difference between the mean level of AFM1 in summer and spring. Moreover, 33. 3% of cow milk cheese samples collected in spring and 16. 6% of the samples collected in summer contained toxin levels higher than the maximum allowed concentration set by the European Commission (250 ng/Kg) and by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran (200 ng/Kg). Conclusion: The results of this study show that the level of AFM1in Koupeh cheese is influenced by the livestock type and production season, in a way that the level of contamination is higher in spring.

آمار یکساله:  

بازدید 17209

دانلود 6883 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEMMATIAN MOJGAN | AMINIFAR MEHRNAZ | ATTAR FARNOOSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19231
 • دانلود: 

  12691
چکیده: 

Background and Objectives: This study is the first research on the physiochemical characteristics, microbial population and microstructure of Poosti cheese over 90-days of ripening. The main difference between Poosti cheese and other types of traditional cheese is the skin, which is used for its storage.Materials and Methods: Physicochemical characteristics including moisture, salt, pH, acidity, fat, and rate of water-soluble nitrogen to total nitrogen were measured during the ripening. Total population of mesophilic and psychrotrophic bacteria, Escherichia coli, Coliform, lactic acid bacteria, yeasts and moulds were determined during the aging. Micro-structural properties of Poosti cheese were evaluated by scanning electron microscopy (SEM). Three-dimensional (3D) images, binarised micrographs and surface plot were obtained by analyzing the two-dimensional (2D) SEM micrographs by Image J software.Results: The results showed that the moisture content, pH and fat percentage were decreased during the aging; however, salt, acidity, and ratio of water-soluble nitrogen to total nitrogen were increased during this time. Besides, the total count of bacteria was decreased during the aging. Finally, the SEM images indicated that the density of casein network, the number and depth of pores, and also roughness of the structure were increased during the ripening.Conclusions: According to this study, physicochemical characteristics of Poosti cheese were changed during the aging (salt and fat were increased, while pH and moisture were decreased) as a result of ripening in the skin and high microbial population of raw milk. The microstructure of Poosti cheese was changed during the ripening due to water and salt movement, and the fermentative activity of microbial population.

آمار یکساله:  

بازدید 19231

دانلود 12691 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  178
 • صفحات: 

  115-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

سابقه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز یک میکروارگانیسم پاتوژن ناشی از مواد غذایی و یک تهدید جدی برای سلامت عمومی می باشد. لیستریوزیس یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در اروپا و آمریکا محسوب می شود. مصرف شیر خام و محصولات لبنی سنتی مانند پنیرها ی سنتی می تواند یکی از دلایل عمده ی لیستریوزیس در افراد باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر قزوین با استفاده از روش کشت و تأیید نهایی با روش PCR انجام پذیرفت. مواد و روشها: در این مطالعه 128 نمونه از پنیرهای سنتی عرضه شده، از پاییز 1396 تا تابستان 1397، بطور تصادفی ازسطح شهر قزوین، خریداری شد. نمونه ها تحت شرایط بهداشتی به آزمایشگاه انتقال داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند علاوه بر آزمایشات مبتی بر محیط کشت نمونه های مثبت جهت تایید نهایی به وسیله روش مولکلولی PCR جهت شناسایی پاتوژن مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهها: طبق نتایج به دست آمده 14 نمونه (9/10 درصد) از پنیرهای سنتی از نظر آلودگی به لیستریا مونوسیتوژنز مثبت گزارش شدند. که بیشترین آلودگی در پنیرهای سفید (7 درصد) دیده شد. همچنین بیش ترین آلودگی در فصل تابستان و زمستان (1/3 درصد) گزارش گردید. استنتاج: حضور لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی در این مطالعه به اثبات رسیده است، که براساس این نتایج افرادی که از پنیر های سنتی استفاده می کنند در معرض خطر بالقوه قرار دارند. بنابراین متصدیان امور ایمنی مواد غذایی ایران باید استاندارد موثری را برای بررسی حضور لیستریا درمواد غذایی ایجاد کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: IN RECENT YEARS, THE USE OF A COMMON BACTERIA THAT ARE KNOWN AS PROBIOTICS IN DAIRY PRODUCTS AND MEAT, TO INCREASE AND IMPROVE THE HEALTH OF THE HUMAN DIGESTIVE SYSTEM FUNCTION HAS INCREASED. LACTOBACILLUSES ARE KNOWN FOR USING AS PROBIOTICS IN FOOD PRODUCT.LACTOBACILLUS BACTERIA ARE GRAM-POSITIVE BACTERIA AND MICROAEROPHILIC...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: LISTERIA MONOCYTOGENES IS A BACTERIAL FOODBORNE PATHOGEN THAT FOUND IN SOIL AND WATER AND CONTAMINATED FOOD ANIMAL ORIGIN SUCH AS MEAT AND DAIRY PRODUCTS, AND CAN CAUSE LISTERIOSIS; THAT IS A PROBLEM IN PUBLIC HEALTH. IT HAS BEEN REPORTED MANY OUTBREAKS OF LISTERIOSIS FROM CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS, SPECIALLY cheese. IN THIS STUDY IDENTIFICATION AND ENUMERATION OF L.MONOCYTOGENES IN traditional cheese OF ALBORZ PROVINCE INVESTIGATED….

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

باطنی جمیل | صمدزاده رویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  58-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1922
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

بروسلوز بیماری مشترک بین انسان و دام مخصوصا حیوانات اهلی می باشد که از طریق شیر و فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه می تواند به انسان سرایت کند. از بین شش گونه در جنس بروسلا، گونه های بروسلاملی تنسیس، آبورتوس و سوئیس نقش زئونوتیک داشته و قابل انتقال به انسان می باشند. لذا با توجه به اهمیت بهداشتی موضوع و اینکه بدلیل عدم کنترل های لازم شیوع این بیماری در حال افزایش است، طرحی با عنوان فوق طراحی و اجرا گردید.  140 نمونه پنیر و 159 نمونه شیر با روش تصادفی ساده از کلیه لبنیاتی های شهر زنجان نمونه برداری گردید و از کلیه نمونه ها آزمایش توتال کانت و اشرشیاکلی بعمل آمد. روی نمونه های شیر اول آزمایش رینگ تست انجام شد سپس نمونه های مثبت شیر و کلیه نمونه های پنیر روی محیط کشت اختصاصی بروسلا آگار حاوی پلی میکسین کشت داده شد و بعد از 72-48 ساعت انکوباسیون در دمای ºC 37 بررسی و روی کلنی های مشکوک (مثبت) آزمایش اکسیداز انجام و مثبت ها رنگ آمیزی گرم شده و سپس جهت تایید و تعیین نوع با آنتی سرم مجاور نموده و اثر فاژ مربوطه تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که 108 نمونه پنیر مورد آزمون (77.1%) و 134 نمونه شیر (84.3%) از نظر اشرشیاکلی مثبت هستند و کلیه نمونه ها بار میکربی توتال بیش از حد استاندارد را داشتند. از کل 299 نمونه 5 نمونه شیر و پنیر آلوده به بروسلا بودند که سه نمونه مربوط به شیر و دو نمونه مربوط به پنیرهای مورد آزمون بودند. 4 نمونه از 5 نمونه مثبت از نظر بروسلا از نوع بروسلا ملی تنسیس و یک نمونه از نوع بروسلا آبورتوس بودند. با انجام آزمونX2  هیچگونه وابستگی بین شدت آلودگی نمونه ها (از نظر توتال کانت و اشرشیاکلی) با میکرب بروسلا بدست نیامد. بطور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که همه نمونه های مورد آزمون از نظر آلودگی کلی (توتال کانت) در حد غیرقابل مصرف بودند، بیش از 77% نمونه ها آلوده به اشرشیاکلی و 5 نمونه نیز آلوده به میکرب بروسلا بودند. که 4 نمونه از نوع ملی تنسیس و یک نمونه از نوع آبورتوس بودند. 

آمار یکساله:  

بازدید 1922

دانلود 396 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HEMMATIAN MOJGAN | AMINIFAR MEHRNAZ | ATTAR FARNOOSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17733
 • دانلود: 

  6532
چکیده: 

Background and Objectives: In this study, the proteolysis and lipolysis of Poosti cheese produced from raw sheep milk in mountainous eastern regions of Iran were investigated during 90 days of ripening.Materials and Methods: Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis for proteolysis (SDS-PAGE) and gas chromatography (GC) for free fatty acids (FFAs) were applied to investigate the intensity of lipid degradation. To evaluate the Poosti cheese microstructural changes, the area fraction parameter of the scanning electron microscopy (SEM) micrographs was also calculated by the Image J software.Results: The most alteration in protein profile was occurred in the first month of aging for high activity of the proteolytic microorganisms in this period. The amount of free fatty acids was depended on their length due to the variety of involved mechanisms. In addition, the microstructural parameter was considerably affected by the aging as a consequence of the effect of salt on the activity of raw milk and skin micro flora.Conclusions: The decline in proteolysis rate during the last stage of aging could be correlated with the inhibitory effects of salt on the engaged microorganisms, and increase in the pore fraction of the microstructure during the first month of Poosti cheese aging could be due to casein rearrangement and gas release by the fermentative activity of microorganisms.

آمار یکساله:  

بازدید 17733

دانلود 6532 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2610
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

مقدمه: لیپولیز یکی از واکنش های بیوشیمیایی اصلی طی رسیدن پنیر است .در اثر پاستوریزاسیون و حرارت دهی لیپاز طبیعی شیر غیرفعال می شود؛ بنابراین، لیپولیز در پنیرهای ایرانی در سطح بسیار پایین انجام می شود. این مطالعه با هدف تسریع فرایند رسیدن پنیر سنتی و فتای فراپالایش از طریق لیپولیز پیشرفته و تاثیر آن بر خصوصیات میکروبی انجام شده است.مواد و روش ها: لیپازهای اینکپسوله آسپرژیلوس نیگر بر اساس روش سول-ژل تهیه شد .جهت تولید پنیر بعد از استاندارد کردن چربی شیر (%3.3)، عمل پاستوریزاسیون در 75oC به مدت 15 ثانیه انجام شد. سپس شیر پاستوریزه، خنک شده و به آن مایه های لاکتیکی، مایه پنیر و لیپاز به سه صورت لیپاز آزاد، لیپاز اینکپسوله و لیپاز اینکپسوله به همراه صمغ عربی به پنیر سنتی و فراپالایش به مقدار 4 گرم در 100 کیلوگرم دلمه یا رتنتیت، افزوده شد. پیشرفت لیپولیز و آزمون های شیمیایی میکروبی وارزیابی حسی در طی دوره رسیدن 60 روزه بررسی شده است.یافته ها: در روز 15 از دوره رسیدن پنیر سنتی و فراپالایش، تغییرات معنی داری در سطح p<0.05 در پیشرفت لیپولیز و ترکیبات شیمیایی مشاهده شد .جمعیت میکروبی بعد از روز 15 منفی شد. تیمار لیپاز اینکپسوله پنیر فراپالایش بالاترین امتیاز آزمون حسی را بدست آورد.نتیجه گیری: تسریع در لیپولیز به عنوان یکی از شاخص های رسیدن پنیر است. تولید ترکیباتی مانند اسیدهای چرب و استفاده از افزودنی های جاذب الرطوبه مانند هیدروکلوئید صمغ عربی باعث کاهش جمعیت میکروبی محصول نهایی و بهبود خواص حسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2610

دانلود 364 استناد 0 مرجع 1
litScript