نتایج جستجو

179514

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17952

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی اقتصاد، نقش اساسی در تامین مواد اولیه صنایع دارد و توسعه سرمایه گذاری در این بخش می تواند موجب کسب ارزش افزوده مناسب در بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی کشور شود. بنابراین لازم است مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور مشخص شود.در این مقاله از روش شباهت به گزینه ایده آل که برای رتبه بندی و انتخاب گزینه های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مختلف به کار می رود و یکی از مهم ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. برای رتبه بندی 33 ماده معدنی کشور جهت سرمایه گذاری استفاده شد. برای این منظور بر اساس مصاحبه های حضوری از صاحب نظران بخش معدنی کشور ابتدا 29 معیار با شاخص ارزیابی تعیین و وزن های آنها محاسبه گردید و سپس امتیاز هر یک از مواد معدنی مورد مطالعه در دو حالت مختلف شامل وزن دهی بر مبنای نظرسنجی های صورت گرفته و وزن دهی یکسان به همه معیارها با روش مذکور مشخص شد. بر اساس بررسی های انجام شده، مواد معدنی مس، زغال، آهن، طلا، کرومیت و سرب و روی، مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 64 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

ATAEI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  4200
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the most critical and complicated steps in mine design is to select an suitable mining method based upon geological, geotechnical, geographical and economical parameters. Since there are many factors involved for the selection of mining method, which is decision-making process, the problem is very difficult to solve. In this paper, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (topsis) with 12 criteria is used to develop a suitable mining method for the Ghale-zari copper deposit in Birjand. Three alternatives (Shrinkage stopping, Sublevel stopping and cut and fill stopping) are evaluated. The studies show that the suitable mining method appropriate mining technique for this deposit with regard to the present situation is shrinkage method.

آمار یکساله:  

بازدید 4200

دانلود 0
نویسندگان: 

HASHEMI TILEHNOEI MALIHEH | AMIRI AREF MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  29296
 • دانلود: 

  21660
چکیده: 

This paper evaluates and ranks the temporal dimensions, known as fourth dimension of urban design, of a number of places in a city by topsis method. topsis method is technique for order preference by similarity to ideal solution. topsis is one of the renowned methods for classical multi-criteria decision-making (MCDM) problems that defines the positive ideal solution and negative ideal solution to maximize the benefit criteria and minimize the cost criteria. The best solution is a point that has the shortest distance from the positive ideal solution and the farthest distance from the negative ideal solution. Because of the vagueness of the input data, triangular fuzzy numbers are applied. In addition, Euclidian distance and a new positive and negative ideal solution are used in this paper. This technique is implemented in Marand, Iran to evaluate fifteen important places based on eight criteria of temporal dimensions. Closeness coefficient values verify the ranking order of fifteen important places, which is a vital decision for the urban managers.

آمار یکساله:  

بازدید 29296

دانلود 21660 استناد 455 مرجع 2664
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAYADI A.R. | MONJEZI M. | HAYATY M.

نشریه: 

INDAN LANDSLIDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

انتخاب تامین کننده برای شرکت ها فعالیتی بحرانی به شمار می آید که برمبنای آن می توانند به تفوق رقابتی دست یافته به اهداف کل زنجیره نائل آیند. در این مقاله بر مبنای روش DEA-topsis یک استراتژی جهت انتخاب تامین کننده ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ELAALEM MUKHTAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8206
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8206

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20250
 • دانلود: 

  11170
چکیده: 

The aim of this paper is to identify the industrial markets coordinates with the help of Herfindahl–Hirschman concentration index, cost disadvantage ratio (CDR) index and Comanor and Wilson's economies of scale index (MES). The paper also attempts to recognize Iran's monopolistic industries through the Fuzzy topsis method presented by Chen (2000) under triangular fuzzy membership function. Given the findings raised from three market structure components (HHI, CDR and MES) it is confirmed that the most monopolistic industries respectively include: Manufacturers of tobacco products, manufacturers of games and toys, manufacturers of industrial process control equipment and tanning and dressing of leather, manufacturers of luggage, handbags, saddlery and harness, dressing and dyeing of fur. The Entry barrier criterion has also had an essential role in expanding the monopolies in Iranian markets.

آمار یکساله:  

بازدید 20250

دانلود 11170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1276
 • دانلود: 

  524
چکیده: 

روش تصمیم گیری چندمعیاره راهکار مناسبی برای بهینه سازی فرآیندهای غیرخطی است. این روش ها با در نظر گرفتن عوامل مختلف فرآیندی و غیر فرآیندی موثر است که منجر به بهبود فرآیندها و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی واحدهای صنعتی می گردد. در این مطالعه، سه گزینه مدار فرآوری زغالسنگ شامل سیکلون واسطه سنگین، تری فلو و فرآیند ترکیبی تری فلو-بیوهیپ لیچینگ، برای انتخاب بهترین فرآیند برای فرآوری زغال سنگ درشت دانه طبس با هم مقایسه شدند. برخی پارامترهای مهم برای مثال مزایای محیط زیستی، سادگی مدار، در دسترس بودن تجهیزات، هزینه سرمایه گذاری، هزینه عملیاتی و درآمد به ازاء تن خوراک زغال انتخاب و براساس نظر کارشناسی و تحقیقات قبلی وزن دهی شدند. با توجه به ماهیت کیفی معیارهای انتخابی و عدم قطعیت همراه آن ها، برای ارزیابی مسیرهای پیشنهادی از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی، استفاده گردید. مشاهده شد که بیشترین (0.336) و کمترین (0.225) ضرائب نزدیکی برای شستشوپذیری زغال سنگ درشت دانه پرگوگرد طبس به ترتیب به مدارهای ترکیبی تری فلو-بیوهیپ لیچینگ و سیکلون واسطه سنگین مربوط بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1276

دانلود 524 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13927
 • دانلود: 

  4606
چکیده: 

Multiple criteria decision making (MCDM) problem is one of the famous different kinds of decision making problems. In more cases in real situations, determining the exact values for MCDM problems is difficult or impossible. So, the values of alternatives with respect to the criteria or / and the values of criteria weights, are considered as fuzzy values (fuzzy numbers). In such conditions, the conventional crisp approaches for solving MCDM problems tend to be less effective for dealing with the imprecise or vagueness nature of the linguistic assessments. In this situation, the fuzzy MCDM methods are applied for solving MCDM problems. In this paper, we propose a fuzzy topsis (for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method based on left and right scores for fuzzy MCDM problems. To show the applicability of the proposed method, two numerical examples are presented. As a result, our proposed method is precise, easy use and practical for solving MCDM problem with fuzzy data. Moreover, the proposed method considers the decision makers (DMs) preference in the decision making process. It seems that the proposed fuzzy topsis method is flexible and easy to use and has a low computational volume.

آمار یکساله:  

بازدید 13927

دانلود 4606 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  155-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2033
 • دانلود: 

  719
چکیده: 

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای کیفی از جمله به موقع بودن اطلاعات، کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب اقدام به رتبه بندی می نماید، لذا مقاله حاضر با ترکیب روشAHP  و نظریه فازی، شرایط عدم اطمینان را بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی می نماید. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تاثیرگذار در تصمیم های سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری، وزن شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش topsis بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که رتبه بندی مذکور با رتبه بندی بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش های متفاوت رتبه بندی، یکسان نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2033

دانلود 719 استناد 0 مرجع 27
litScript