نتایج جستجو

43850

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4385

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHIRI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  17819
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17819

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CURRENT WORLD ENVIRONMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  4123
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4123

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

در این پژوهش، اثر استرس شنا بر tolerance حاصل از تجویز مرفین توسط فرمالین تست مورد بررسی قرار گرفت. تجویز دوزهای مختلف مرفین بصورت زیرجلدی با دوزهای 9 mg/kg و 6، 3 در موشها باعث ایجاد بی دردی وابسته به دوز در هر دو فاز فرمالین تست (حاد و مزمن) میگردد. استرس شنا دو یا سه بار در مدت سه روز متوالی به منظور ایجاد tolerance ناشی از استرس شنا موجب کاهش اثر ضددردی مرفین گشت. همچنین استفاده از مرفین سولفات با دوز 25 mg/kg بمدت سه روز متوالی در حضور دو یا سه بار استرس شنا باعث تقویت اثر tolerance نسبت به اثر ضد دردی مرفین در هر دو فاز فرمالین تست گردید. تجویز مرفین با دوز 50 mg/kg در مدت سه روز متوالی و همزمان با استرس شنا تغییری در tolerance نسبت به مرفین ایجاد ننمود. از سوی دیگر تزریق مرفین 50 mg/kg در طول سه روز و بدون استرس شنا، اثر ضد دردی ناشی از مرفین را در هر دو فاز فرمالین تست کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 199 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

IZANLOH H. | KHANGHA H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  20897
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20897

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2201-2211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

به منظور مطالعه و ارزیابی شاخص­ های تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، روغن، درصد روغن دانه و کارآیی مصرف آب دانه کنجد، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. فاکتور اصلی، مقدار آب در آبیاری قطره­ ای نواری در چهار سطح 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی از شروع مرحله گلدهی و فاکتور فرعی رقم در دو سطح شامل ارقام داراب 1 و دشتستان2 در نظر گرفته شد. میانگین آب مصرفی در قالب تیمارهای 40، 60، 80، 100 درصد نیاز آبی و تیمار شاهد (آبیاری سطحی) به ­ ترتیب برابر 0/35، 4/41، 8/47، 2/54 و 1/65 سانتی­ متر آب بود. مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف نشان داد که رقم داراب1 با 100 درصد نیاز آبی با کارایی مصرف آبی معادل 240/0 کیلوگرم بر متر مکعب، تیمار برتر بود. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، با افزایش ارتفاع بوته، تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته، وزن هزاردانه، حجم آب مصرفی، عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب افزایش می­ یابد. در نهایت، با توجه به کمتر بودن مقادیر شاخص­ های معرف Stress Susceptibility index و tolerance index در رقم داراب 1 نسبت به رقم دشتستان 2 و نیز بیش­ تر بودن شاخص­ های معرف Stress tolerance index، Mean Productivity، Geometric Mean Productivity، HM، Yield index و Yield stability index در رقم داراب 1 نسبت به رقم دشتستان 2 می­ توان رقم داراب 1 را از نظر تنش خشکی به عنوان تیمار برتر معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پی در پی 73)
 • صفحات: 

  336-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از شیوه های بدیعی که طی 30 سال اخیر در غرب رایج شده است؛ توجه به ماخذ مقالات علمی به عنوان ابزاری برای بازیابی مقالات جدید، تحلیل محتوای آنها، ربط موضوعی میان نوشته ها و مسایلی از این قبیل می باشد. در واقع ارزش یک مقاله علمی بر اساس تاثیر در مقالات و نوشته های بعدی (حضور در ماخذ آنها) تعیین می شود. یکی از موسسات معتبر جهان که در زمینه معرفی مقالات معتبر علمی فعالیت می کند، Institute for Science Information (موسسه اطلاعات علمی) می باشد. SCI (Science Citation index) از سال 1961 هر دو ماه یکبار توسط ISI منتشر می شود. این پایگاه مقالات بیش از 3300 عنوان مجله علمی و فنی برجسته جهان را نمایه می کند و از طریق آن می توان از میزان استنادهایی که به یک مقاله شده، اطلاع یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 33 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  83-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  3568
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3568

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

URBAN CLIMATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  820-829
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  4965
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4965

دانلود 28126 استناد 910 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  190
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  252-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  5917
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5917

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های عدس، تعیین شاخص های کمی تحمل خشکی و شناسایی توده های متحمل خشکی، تعداد 51 توده عدس در قالب طرح مقدماتی تجمعی (اگومنت) تحت دو شرایط آبی و دیم در مزرعه تحقیقاتی دکتر نخجوانی کهریز مورد آزمایش قرار گرفتند. بر مبنای عملکرد آبی (Yp) و دیم (Ys)، شاخص های کمی تحمل به خشکی از قبیل: میانگین بهره وری (MP)، شاخص تحمل (TOL)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش (STI) محاسبه شدند. اختلاف معنی داری بین توده ها از نظر شاخص ها و عملکردهای آبی و دیم وجود داشت، که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان انتخاب برای تحمل به خشکی و استفاده از آنها در برنامه های دو رگ گیری برای مطالعات ژنتیکی و اصلاحی بعدی می باشد. در شرایط دیم بیشترین عملکرد دانه و نیز بیشترین میانگین هندسی بهره وری (GMP) و شاخص تحمل تنش (STI) متعلق به لاین WAZ-79-1501 بود. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط آبی و دیم و شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که شاخص تحمل تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و شاخص حساسیت به تنش (SSI) مناسب ترین شاخص ها برای تعیین توده های متحمل عدس می باشند. تجزیه خوشه ای نشان داد که بیشترین فاصله ژنتیکی بین توده های مقاوم WAZ-79-1501 و WAZ-79-1507 و توده های حساس WAZ-79-1515، WAZ-79-1545، WAZ-79-1536، WAZ-79-1542، WAZ-79-1532، AZ-79-1538، WAZ-79-1550، WAZ-79-1521، WAZ-79-1522، WAZ-79-1541، WAZ-79-1551، WAZ-79-1513، WAZ-79-1549، WAZ-79-1519، WAZ-79-1544، WAZ-79-1540 و WAZ-79-1534 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 244 استناد 1 مرجع 3
litScript