نتایج جستجو

2851

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

286

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23362
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic multisystem autoimmune disease common in all races and ethnics. Cytokines and cytokines receptors play an important role in RA pathogenesis and clinical presentation. Objective: To investigate the serum levels of tnf-a, tnf-a RI, tnf-a RII and IL-12 in RA patients and healthy control group. Methods: In this study 43 patients fulfilling the revised criteria of American College of Rheumatology (ACR) for RA and 13 healthy cases as a control group were selected for tnf-α, tnf-aRI, tnf-aRII and IL-12 serum level analysis. The patients' age was 42.2±22 and the age of healthy group was 40.1 ± 19.2 years (p=0.1). The patients had an active disease with at least six swollen and ten tender joints. Minimum ESR was 28 mm at first hours of the morning. Early morning stiffness in patients lasted longer than 45 minutes. Results: Our study showed that IL-12 serum level of the patients (91.69 ± 43.07 ρg/ml) and control (61.79 ± 40.08 ρg/ml) group was significantly different (p<0.001). The serum level of tnf-aRI was 2.36 ± 0.77 ng/ml in the patient and 1.73 ± 0.37 ng/ml in the control group (p<0.01). tnf-aRII serum concentration in patients was 8.89 ± 2.3 ng/ml, while that of control group was 7.06±1.30 ng/ml (p=0.03). The serum level of tnf-a in patients was 32.90 ± 19.27 rg/ml and that of the control group was 24.27± 8.28 rg/ml (p=0.08) with no significant difference between the two. Conclusions: It is concluded that IL-12, tnf-aRI and tnf- aRII serum concentrations are more important and better predictive factors than tnf-a in RA course and in the active forms of the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 23362

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 63)
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

سابقه و هدف: عامل نکروز کننده تومور آلفا (tnfα) یکی از سایتوکین های اصلی می باشد که در بیماری زایی عفونت ها نقش مهمی دارد. به نظر می رسد که استعداد ژنتیکی ابتلا به نوع حاد مالاریا نیز با چندشکلی در ناحیه پروموتری این ژن در ارتباط باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی چند شکلی های-308G®A ، -244G®A و -238G®A در ناحیه پروموتری ژن tnfα در 174 فرد بومی دو استان کرمان و هرمزگان بود.روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومی 174 (154 نفر سالم و 20 نفر بیمار) فرد بومی غیرخویشاوند استان های کرمان و هرمزگان از نمونه خون استخراج شد و فراوانی چند شکلی های رایج در ناحیه پروموتری ژن tnfα با استفاده از PCR-RFLP بررسی شد.یافته ها: 86.2 درصد نمونه های مربوط به افراد سالم در این سه مقر دارای ژنوتیپ GG، 14.26 درصد دارای ژنوتیپ AG و 0.19 درصد دارای ژنوتیپ AA بودند. 100 درصد نمونه های بیمار در این سه مقر دارای ژنوتیپ GG بودند.نتیجه گیری: به نظر می رسد مالاریا فشار تکاملی بر روی ژنوم افراد بومی این دو استان ایجاد کرده و سبب افزایش فراوانی چند شکلی هایی شده که با استعداد ابتلا به مالاریا در ارتباطند، اگرچه مقایسه فراوانی این چندشکلی ها در افراد سالم و بیمار در هیچ یک از مقرها رابطه معنی داری را با استعداد ابتلا به مالاریا نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  201-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

در راستای تاثیر روزه داری بر عملکرد سیستم ایمین، هدف از این بررسی تاثیر یک ماه روزه داری بر سطح سرمی سیتوکین هایIL-1a, TGF-b, IFN-g, tnf-a  کورتیزول و ایمونوگلوبولین ها بود.مواد و روش ها: در این مطالعه 25 نفر از دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران یک روز قبل و بعد از روزه داری بررسی شدند. سطح سرمی سیتوکین ها وکورتیزول با روش ELISA و ایمونوگلوبولین ها با روش SRID بررسی شد. یافته ها: در خصوص تغییرات ایجاد شده بین سیتوکین های التهابی (IL- 1a، (tnf-a ، تحریک(IFN-g,)  مهار کنندهb)  (TGF-، هورمون کورتیزول و ایمونوگلوبولین های سرم افراد فوث قبل و بعد از روزه داری نتایج ذیل به عمل آمد. افزایش معنی دار سطح IFN-g (P<0.01)، کاهش غیر معنی داری IFN-a، هم چنین کاهش معنی دار tnf-a (P<0.02)، و افزایش غیر معنی دار TGF-b و افزایش معنی دار کورتیزول (P<0.02) مشاهده شد. در خصوص گاماگلوبین ها کاهش معنی دار IgA (P<0.07) نیز از نتایج این بررسی بود.نتیجه گیری: یک ماه روزه داری اسلامی می تواند سبب افزایش عملکرد سلول های T، کاهش التهاب و تاثیر بر پاسخ ایمنی هومورال شود. به ترتیب افزایش IFN-g، کاهش معنی دار tnf-a و کاهش ایمونوگلوبولین IgA شواهدی بر این امر محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  876
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مقدمه و اهداف: شیوع چاقی و در پی آن بیماری های قلبی-عروقی در بین کودکان در حال افزایش است و مشخص شده که تمرینات ورزشی اثرات مفید خود را در کاهش وزن و بهبود سلامت قلبی عروقی دارد، خصوصا تمرین HIT که بر روی کودکان بسیار محدود بوده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات شدید تناوبی (HIT) بر سطوح سرمی tnfa در کودکان چاق می باشد.مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، 34 کودک چاق که به طور تصادفی به دو گروه تجربی با میانگین سنی 0.35±9.58 و شاخص توده بدنی 30.89±0.95 (BMI) و گروه کنترل با میانگین سنی 0.48±9.51 و شاخص توده بدنی 29.89±0.84 (BMI) به مدت 8 هفته و 3 جلسه تمرین در هفته، تمرینات HIT را که شامل مرحله های 30 ثانیه ای دویدن با حداکثر سرعت و  1.5دقیقه استراحت فعال بود را اجرا کردند. تعداد مرحله ها از 6 مرحله در هفته اول به 10 مرحله در هفته آخر افزایش یافت. نمونه های خونی 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل جمع آوری شد. سطوح سرمی tnfa به روش الایزا اندازه گیری و کمی شد. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSS 20 و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس در اندازه های مکرر و همچنین برای حذف اثر پیش آزمون از کووریت استفاده شد.یافته ها: داده ها نشان دادند کاهش معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در سطوح tnfa و همین طور BMI قبل و پس از یک دوره تمرین HIT وجود دارد.نتیجه گیری: تمرینات HIT موجب کاهش BMI و توده بدنی می شود. می توان گفت تمرینات HIT از طریق کاهش توده چربی موجب کاهش سطوح سرمی tnfa در کودکان می گردد و احتمالا این کاهش می تواند در پیشگیری، کنترل و کاهش بروز بیماری های قلبی-عروقی موثر واقع شود. لذا انجام تمرینات HIT با رعایت احتیاط های لازم در کودکان چاق می تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 53 استناد 876 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

زمینه و هدف: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل ایجاد کننده بیماری سل، سالیانه موجب مرگ و میر بیش از سه میلیون نفر در جهان می گردد. در حدود یک سوم جمعیت جهان با این باکتری آلوده هستند که 5 تا 10 درصد از این افراد به سل فعال مبتلا می باشند. حساسیت به این بیماری در میان افراد مختلف متفاوت بوده، این تفاوت ها می تواند ناشی از فاکتور های میزبانی و به ویژه حساسیت ژنتیکی افراد مختلف به این بیماری باشد. tnf-a در فرآیند دفاع میزبانی در برابر عفونت های مایکوباکتریال دارای نقشی محوری بوده، پلی مرفیسم های ژنتیکی tnf-a می توانند بر کارایی و قابلیت پاسخ های ایمنی در برابر عفونت تاثیرگذار باشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی موتاسیون های ژن tnf-a و ارتباط آن با بیماری سل ریوی بود.روش بررسی: 60 بیمار مبتلا به سل ریوی و 60 فرد سالم به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند و ژنوتیپ نواحی 238 ، 244 ، 308 ، 857  و 863  با استفاده از تکنیک PCR RFLP مشخص گردید. نتایج بدست آمده توسط آزمون فیشر و کای زوج آنالیز گردید و از نظر انطباق با تست هاردی وینبرگ مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری را در دو ناحیه 308 و 857 بین دو گروه بیمار و کنترل نشان داد (05/0>P).نتیجه گیری: وجود موتاسیون در دو ناحیه 308  و 857  احتمالا می تواند حساسیت افراد را در برابر عفونت مایکوباکتریوم افزایش دهد و تعیین ژنوتیپ این نواحی می تواند در شناسایی افراد با ریسک بالای ابتلا مورد استفاده قرار گیرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: BRUCELLA SPP. ARE THE INTRACELLULAR BACTERIA THAT AFFECTS HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA (tnf-A) HAS BEEN SHOWN AS A KEY PLAYER IN THE INDUCTION OF CELL-MEDIATED RESISTANCE AGAINST BRUCELLA INFECTION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

هدف: پیش شرطی سازی به ایسکمی یکی از پدیده های درون زاد است که می تواند توسط عوامل مختلف و ‏از مسیرهای مولکولی متفاوت، تحمل به ایسکمی (‏IT‏) را در بافت های مختلف مانند مغز ایجاد کند. در این ‏مطالعه اثر پیش شرطی سازی به واسطه هیپرکسی نورموباریک (‏NBHO‏) پیوسته و متناوب بر سطح ‏tnf-a‏ ‏و میزان بیان آنزیم تبدیل کننده ‏tnf-a‏ مورد بررسی قرار گرفته است.‏ روش بررسی: رت ها در چهار گروه به صورت گروه های پیوسته (24 ساعت پیوسته) و متناوب (4 ساعت در ‏روز به مدت 6 روز) در معرض ‏NBHO‏ و نورموکسی نورموباریک (‏NBNO‏) قرار می گرفتند. هر گروه به سه ‏زیر گروه تقسیم می شدند. زیر گروه اول، بعد از 24 ساعت، تحت جراحی انسداد شریان میانی مغز (‏MCAO‏) ‏به مدت 60 دقیقه قرار می گرفتند و سپس 24 ساعت به آنها اجازه برقراری مجدد جریان خون داده می شد. ‏زیر گروه دوم و سوم بنام زیر گروه شم (بدون MCAO‏) و گروه دست نخورده (بدون جراحی) برای بررسی اثر ‏هیپرکسی نورموباریک بر بیان آنزیم تبدیل کننده ‏tnf-a‏ و سطح ‏tnf-a‏ سرم در نظر گرفته شده بودند. یافته ها: یافته های ما نشان می دهد که ‏NBHO‏ متناوب و پیوسته در القای ‏IT‏ درگیر هستند. آثار ‏‎ IT‎‏بر ‏بیان آنزیم تبدیل کننده ‏tnf-a‏ و سطح ‏tnf-a‏ سرم در روشهای پیوسته و متناوب یکسان نبودند و ‏‎‎NBHO‏ پیوسته نسبت به متناوب اثر قوی تری داشت. پیش درمان با ‏NBHO‏ پیوسته و متناوب بیان آنزیم ‏تبدیل کننده ‏tnf-a‏ و سطح ‏tnf-a‏ سرم را به طور معنی دار افزایش می دهد. اثر توام هیپرکسی ‏نورموباریک متناوب و ایسکمی بر بیان آنزیم تبدیل کننده ‏tnf-a‏ و سطح ‏tnf-a‏ سرم نیز به طور ‏معنی داری بیشتر از اثر تنهای هیپرکسی نورموباریک متناوب است. نتیجه گیری: اگرچه برای شناخت مکانیسم حفاظت عصبی حاصل از هیپرکسی نورموباریک مطالعات زیادی ‏لازم است، اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که هیپرکسی نورموباریک آثار حفاظت عصبی خود را احتمالا ‏تا حدی از طریق افزایش سطح ‏tnf-a‏ و میزان بیان آنزیم تبدیل کننده ‏tnf-a‏ نشان می دهد. ‏ 

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی در پی 62)
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  182
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی رابطه پلی مورفیسم پروموتور ژن tnf-a در دو جایگاه -1031T/C و-308G/A  و بروز علایم چشمی بیماری بهجت.روش پژوهش: تعداد 53 نفر از مبتلایان به بیماری بهجت از جمعیت آذری ایران پس از معاینه بالینی، جهت بررسی ژنتیکی وارد یک مطالعه مورد– شاهدی شدند. هم زمان 79 فرد سالم از همان جمعیت که رابطه خویشاوندی با یکدیگر یا با بیماران و سابقه ابتلا به بهجت یا بیماری التهابی دیگری نداشتند، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. پلی مورفیسم های –1031T/C و –308G/A از ناحیه پروموتور ژن tnf-a مورد بررسی قرار گرفت تا رابطه این پلی پورفیسم ها و بروز علایم چشمی بیماری بهجت مشخص گردد. جهت مقایسه آلل ها از آزمون آماری کای مربع، تصحیح Yates یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد.یافته ها: مقایسه توالی آلل ها و ژنوتیپ پلی مورفیسم-308G/A  tnf-a، تفاوت قابل ملاحظه ای را بین افراد سالم و بیمار نشان نداد (P=0.234). برخلاف آن پلی مورفیسم آلل های tnf-a -1031T/C بین افراد بیمار و گروه کنترل متفاوت بود (P=0.0006). هاپلوتیپ tnf-a-1031T-308G نیز با کاهش احتمال ابتلا به بهجت همراه بود (P<0.0001). هاپلوتیپ tnf–a- 1031T – 308A با کاهش احتمال ابتلا رابطه داشت. در بررسی پلی مورفیسم نواحی tnf-a -1031T/C و-308GA  tnf-a، توالی آلل T و G با بروز علایم مختلف چشمی (واسکولیت شبکیه، یووییت قدامی و خلفی) رابطه معنی داری نداشت (P=0.128).نتیجه گیری: با وجود آن که پلی مورفیسم آلل tnf-a-1031T/C با بیماری بهجت همراهی داشت، اما رابطه معنی داری بین انواع مختلف ها پلوتیپ و درگیری چشمی و با نوع درگیری چشمی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  36
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انفارکتوس میوکارد (MI) و اهمیت اطلاع از مارکرهای التهابی، وجود کاستی ها در تحقیقات قبلی و آرای متفاوت در مورد نقش tnf– a بابروز انفارکتوس میوکارد این تحقیق در بیمارستان طالقانی طی سال های 90-1389 انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه به روش مورد- شاهدی انجام گرفت. بیمارانی که با تشخیص قطعی انفارکتوس حاد قلبی بستری بودند به عنوان گروه مورد تلقی و هم زمان در همان بیمارستان افراد سالمی که برای آزمایش های معمول به آزمایشگاه بیمارستان طالقانی مراجعه کرده و مشابه گروه مورد بودند، به عنوان شاهد انتخاب گردیدند و فاکتور tnf– a با روش ELISA اندازه گیری و مقادیر آن در دو گروه با T-test ارزیابی شد. افراد دو گروه بر اساس مقادیر کمتر یا بیش تر از 9.5 پیکوگرم در میلی لیتر به دو گروه تقسیم شدند و با آزمون فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق روی تعداد 20 نفر مورد و 20 نفر شاهد واجد شرایط انجام گرفت. میزان شاخص مورد نظر در گروه شاهد برابر 0.7±9.5 پیکوگرم در میلی لیتر و در گروه مورد 2±12.8 پیکوگرم در میلی لیتر بود (p<0.001). در گروه شاهد 12 نفر (60 درصد) tnf-a بالای 9.5 پیکوگرم در میلی لیتر و در گروه مورد همه بیماران (100 درصد) tnf-a بالاتر از 9.5 پیکوگرم در میلی لیتر داشتند (p<0.001).نتیجه گیری: به نظر می رسد که سطح tnf– a در بیماران MI بالاتر از گروه شاهد است و با توجه به اهمیت التهاب و نقش آن در بروز و توسعه آترواسکلروز تحقیق کوهورت و یا تجربی را برای نقش یا تاثیر این مارکر توصیه می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 9
litScript