نتایج جستجو

3235

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

324

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

در سال­ های اخیر و با پیشرفت فناوری در زمینه شناسایی آلاینده­ ها با غلظت ناچیز، آنتی بیوتیک اریترومایسین با غلظت­ هایی در مقیاس ng/L تا μ g/L در ماتریس­ های زیست محیطی آبی شناسایی شده است. حضور اریترومایسین در چنین غلظت­ های ناچیزی منشاء بروز مخاطرات بسیاری برای محیط زیست می ­ باشد که از جمله مهم­ ترین آن­ ها می­ توان به توسعه و گسترش مقاومت آنتی­ بیوتیکی اشاره کرد. در این پژوهش با رویکرد رفع محدودیت­ های استفاده از کاتالیست نوری نیمه رسانای 2TiO، برای نخستین بار نانوذره­ های تیتانیوم دی اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) از نانوذره­ های تجاری تیتانیوم دی کسید دگوسا (2P25-TiO) با هدف افزایش راندمان فتوکاتالیست نسبت به نمونه تجاری در تخریب آلاینده آنتی­ بیوتیکی اریترومایسین از روش رسوب نوری سنتز شد. نانوذره­ های سنتز شده با استفاده از آنالیزهای XRD، FE-SEMو DRS پس از شناسایی مورد پژوهش قرار گرفته است. سپس عملکرد فتوکاتالیست سنتز شده با هدف بررسی تأثیر دوپ کردن نقره در ساختار تیتانیا و با رویکرد بهینه­ سازی پارامترهای عملیاتی، تحت تابش ­ های فرابنفش مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تخریب اریترومایسین در شرایط عملیاتی بهینه، تحت پرتوهای فرابنفش برای نمونه 2Ag/TiO، 8/76 % و برای نمونه تجاری برابر با 6/40 % به­ دست آمد که این امر افزایش راندمان عملکرد نانوذره­ های سنتز شده را به نسبت نمونه تجاری به خوبی نشان می ­ دهد. افزون بر این، اثر افزودن اکسیدکننده قوی 2O2H نیز به محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت که بر طبق نتیجه­ های به­ دست آمده، در غلظت بهینه 2O2H، فتوکاتالیست سنتز شده میزان تخریبی3/89 %را برای اریترومایسین نتیجه داد. بنابراین، با توجه به راندمان مناسب تخریب اریترومایسین ناشی از نانوذره­ های سنتز شده در این پژوهش از یک سو و ناچیز بودن فعالیت آنتی بیوتیکی فراورده­ های به دست آمده از تخریب اکسیداتیو اریترومایسین از سوی دیگر، استفاده از نانوذره­ های 2Ag/TiO در تصفیه پساب دارای آلاینده­ ی آنتی بیوتیکی اریترومایسین، به عنوان یک رویکرد نوین مطرح می ­ باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  412
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

مقدمه: در این پژوهش ابتدا نانو فوتوکاتالیست TiO2-Zr با هدف ارتقاء و بهبود خواص فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید به روش سل ژل تهیه شده است. همچنین بازیابی کاتالیست ها در شرایط اسیدی، قلیایی و حرارتی نیز مطالعه گردید. روش کار: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. شناسایی ساختار آن توسط روش های FE-SEM, FTIR, EDX, BET، انجام و مقدار باند گپ نانوفوتوکاتالیست سنتز شده به روش DRS معادل 3 الکترون ولت اندازه گیری شد. همچنین اثر غلظت رنگ، pH محلول، غلظت پودر کاتالیست و زمان تماس به منظور صرفه اقتصادی در کارایی عمل رنگ زدایی، ثابت نگه داشته شد. سپس برای بررسی کارآیی آن، تخریب ماده آلاینده آلی رنگزا اسید زرد 36 در نمونه های آبی مورد مطالعه قرارگرفته و روند تخریب ماده آلاینده با استفاده از اسپکتروفوتومتر Vis UV/ و سنجش مقدار کربن های آلی موجود (TOC) مورد مطالعه قرارگرفت. یافته ها: در نهایت پس از بدست آمدن شرایط بهینه راندمان تخریب، با فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید مقایسه گردید که نتایج بدست آمده افزایش قابل توجه راندمان به دلیل تغییرات ایجاد شده در باند گپ و در نهایت قدرت فوتوکاتالیستی ماده سنتزی دوپ شده در تخریب آلاینده های آلی زیست محیطی را نشان داد. نتیجه گیری: ورود زیرکونیوم به شبکه دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش انرژی شکاف شده درنتیجه انرژی لازم برای تحریک الکترون ها از باند ظرفیت به باند رسانایی کاهش می یابد. هرچه باندگپ پایین تر شود، فاصله بین ترازها کاهش یافته و انرژی مربوط به تحریک الکترون کمتر می شود در نتیجه طول موج بالاتر می رود. . فرآیند فوتوکاتالیستی در کاهش رنگ، تاثیر قابل توجه ای داشته و قابلیت بالقوه بالایی در رنگزدایی فاضلاب های حاوی سایر رنگ های آلی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 412

دانلود 253 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

زمینه و هدف: از مواد نانو به صورت وسیعی در زندگی روزمره استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت ریوی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در خرگوش می باشد.روش بررسی: در این بررسی 18 خرگوش نر به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه های اول و دوم 50ml از محلول نانودی اکسید تیتانیوم با اندازه 20nm را به ترتیب با دوزهای 50 و 100 mg/kg به صورت تزریق تدریجی داخل نای دریافت کردند. گروه سوم فقط 50ml نرمال سالین دریافت کرد. در زمان های قبل از تزریق و روزهای 10، 17 و 24 پس از تزریق، از قفسه سینه عکس رادیوگرافی تهیه شد. در روز 24 پس از تزریق، حیوانات بیهوش شده و نمونه گیری از خون و بافت ریه انجام گردید.یافته ها: بررسی رادیوگرافی نشان داد که در گروه های دریافت کننده نانودی اکسید تیتانیوم نسبت به گروه کنترل افزایش پیش رونده ای در فیبروز ریوی مشاهده می گردد که این رخداد در روز 24 بعد از تزریق به حداکثر رسید. در بررسی میکروسکوپی، افزایش سلول های التهابی در بافت بینابینی ریه و هم چنین آمفیزم ریوی مشاهده گردید. در گروه های دریافت کننده نانو دی اکسید تیتانیوم میزان آنزیم های کبدی، گلبول های سفید و هماتوکریت نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (P£0.05). در مورد غلظت پلاسمایی کراتینین تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: موارد فوق نشان داد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم قادر به ایجاد فیبروز و التهاب ریوی و نیز افزایش آنزیم های کبدی و سلول های التهابی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mobasheri Abbas | Malekfar Rasoul

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (24)
 • صفحات: 

  95-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

Regarding the rapid development of optical communication, finding and preparing new materials with very fast and large optical responses are essential for making optical switches and processing equipment. Recently the use of materials smaller than micrometers and nanometers has been studied by researchers for a wide range of applications. The most important of these materials are nanofibers. Also, titanium dioxide is used as one of the most important materials in the field of optical communication. In this research, titanium dioxide nanoparticles with anatase phase were prepared using the solgel method and transformed into nanofibers using the electrospinning technique. To improve the performance of these nanofibers, they were also doped with silver nanoparticles. Raman spectroscopy was performed to ensure the purity of the particles of this material. It was found that the samples are all pure titanium dioxide (TiO2) powder in nanoscale and there are no impurities in their structure. The particle distribution of these nanomaterials showed that their size is in the range of 10-20 nm. Conditions for nanofiber electrospinning are: 10 cm distance between the needle and the collector, the feed rate of 2 mL/h, and the maximum voltage used was 15. 5 kV. Also, silver colloidal nanoparticles were prepared by Li and Masil experimental method. The structure of fibers was studied in terms of material type using Raman spectroscopy and morphology with an optical microscope and fiber conductivity by FT-IR spectroscopy by determining optical coefficients. Optical microscopy showed that the surface of the nanofibers was smooth and flat and without beads. The diameter distribution of nanofibers was also very narrow (155± 5 nm). FT-IR spectroscopy showed that on the surface of nanofibers, there were hydroxyl functional groups that were formed during the preparation of nanofibers. Finally, Raman spectroscopy showed the presence of impurities of silver nanoparticles (15± 2 nm).

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ناصحی زهرا | نزهت نجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  268-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

اخیراً فیلترهای رنگی برای تصویربرداری و پرینت رنگی با کیفیت و وضوح بالا، در مقیاس زیر طول موج به کار می روند. در این مقاله، یک فیلتر رنگی کاهشی بازتابنده با کنتراست رنگی عالی نشان داده شده است. در فیلتر پیشنهادی، نانومکعب های دی اکسید تیتانیوم با آینه های آلومینیومی در بالا و پایین نانومکعب ها مجتمع شده است. به دلیل ایجاد دوقطبی مغناطیسی در نانومکعب های دی اکسید تیتانیوم، یک تشدید در طیف مرئی اتفاق می افتد که با تغییر اندازه ضلع نانومکعب ها، طول موج تشدید در تمام طیف مرئی تنظیم می شود. پچ های آلومینیومی در دو طرف نانومکعب ها، باعث دستیابی به بازده بیش از 70% و پهنای باند کمتر از 35 نانومتر می شوند. فیلتر پیشنهادی نسبت به زاویه تابش خیلی حساس نیست، به طوری که با افزایش زاویه تابش از 0 تا 60 درجه، طول موج تشدید تغییر بسیار ناچیزی دارد و پهنای باند و بازده یکسانی را حفظ می کند. به علاوه، به دلیل هندسه متقارن، فیلتر پیشنهادی به قطبش موج ورودی نیز وابسته نیست. این مزیت ها عملکرد فیلتر پیشنهادی را در تصویربرداری و نمایشگرهای با روشنایی و وضوح بالا تسهیل می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

یکی از روشهای مدرن برای گندزدایی آب استفاده از نانوفناوری می باشد. مشکل اصلی در استفاده از این فناوری جهت گندزدایی آب، در دسترس بودن تولیدکنندگانی است که بتوانند مقادیر فراوانی از نانومواد را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تامین کنند. برای تحقق این امر، تحقیق حاضر روشی ساده و ارزان را ارائه می کند. بدین منظور، نانوکامپوزیتهای دی اکسیدتیتانیوم/ بنتونیت از طریق قراردادن بنتونیت در دی اکسیدتیتانیوم در دماهای 500، 600 و 700oC بمدت 30 و 60 دقیقه تهیه شدند. برای سنتز این نانوکامپوزیت از هیچ عامل احیا کننده و یا ماده شیمیایی به غیر از دی اکسیدتیتانیوم استفاده نشد. نانوکامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/ بنتونیت ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی، اسپکتروفتومتر، تفرق اشعه ایکس و طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکسمورد ارزیابی قرار گرفتند. با روش ارائه شده در این تحقیق سنتز نانوذرات با اندازه تقریبا یکنواحت حدود 96.7-99.6 نانومتر و تثبیت همزمان آنها بر روی پایه بنتونیتی در زمانی کمتر از 60 دقیقه میسر شد. آنالیز تفرق اشعه ایکس نشانگر این موضوع بود که نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم سنتز شده دارای فاز آناتاز می باشد. بررسی خواص ضدمیکروبی این نانوکامپوزیت نشانگر توانایی بازدارندگی رشد آنها بر ضد باکتری اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس بود.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  396-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

زمینه و هدف: نیترات به دلیل حلالیت بسیار بالای آن به آسانی به درون خاک و سپس آب-های زیرزمینی نفوذ می کند. آب های سطحی مانند دریاچه ها، مخازن و رودخانه ها در معرض آلودگی با نیترات هستند. فرآیندهای فتوکاتالیستی به دلیل اکسیداسیون کامل، عدم تشکیل متابولیت های چند سیکله و در دسترس بودن کاتالیست ها از قابلیت بالایی برای حذف نیترات برخوردار هستند. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از فتوکاتالیست نانوذره دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر نور فرابنفش (UV) بود. روش کار: این مطالعه تجربی آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی در یک راکتور به حجم 1 لیتر و حاوی 250 میلی لیتر نمونه با منبع تابش لامپ فرابنفش UVC دارای توان مصرفی 9 وات انجام شد. همچنین از روش آماری سطح پاسخ CCD که یکی از روش های استاندارد RSM می باشد، برای بررسی فاکتورهای pH، مقدار نانوذره دی اکسید تیتانیم، غلظت نیترات و زمان تماس استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که که حذف نیترات از محلول های آبی تحت تأثیر عواملی از جمله زمان تماس تابش نور فرابنفش، غلظت نیترات، مقدار نانوذره و pH می باشد. شرایط بهینه حذف نیترات براساس مدل مناسب به دست آمده از روش آماری سطح پاسخ شامل 55/0 گرم بر لیتر نانوذره دی اکسید تیتانیم، 15/35 میلی گرم بر لیتر غلظت نیترات، pH برابر با 5 و زمان تماس 02/50 دقیقه برابر با 59/62 درصد بود. نتیجه گیری: فرآیند مورد استفاده در این مطالعه با توجه به شرایط در نظر گرفته شده قادر به حذف نیترات از محلول های آبی می باشد و تغییر دادن شرایط آزمایشگاهی می-تواند در حذف آن مؤثر باشد. همچنین این فرآیند می تواند به عنوان یک راهکار اقتصادی و عملی برای حذف نیترات از آب آشامیدنی توصیه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 227 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

حفاظت و نگهداری از آثار کاغذی در مقابل عوامل آسیب رسان امری مهم و ضروری است. از آنجایی که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم خواص منحصر به فردی در مقابله با عوامل آسیب رسان از خود نشان داده اند، از این نانوذرات به منظور حفاظت و نگهداری چندجانبه از آثار کاغذی بهره گرفته شد. بدین منظور ابتدا نانوذرات دی اکسید تیتانیوم سنتز و روی سطح شیشه لایه نشانی شدند. سپس با استفاده از این شیشه های لایه نشانی شده، محفظه ای جهت بررسی اثرات حفاظتی آن در مقابل عوامل آسیب رسان مختلف ساخته شد و نتایج حاصل از آزمایشات انجام گرفته روی این نمونه با محفظه ساخته شده از شیشه معمولی به عنوان شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. از کاغذ صافی (واتمن) جهت بررسی اثر حفاظتی در هر دو محفظه استفاده شد. نتایج آزمایش های پیرسازی گرمایی، نوری و بیولوژیکی بر نمونه های کاغذ نشان دادند که نمونه های قرار گرفته در محفظه لایه نشانی شده نسبت به محفظه های معمولی مقاومت کششی دارند و میزان اکسیداسیون آنها نیز کمتر بود. همچنین در کاغذهای رنگی نیز، میزان رنگ پریدگی در برابر نور UV، در نمونه های محفظه لایه نشانی شده بسیار کمتر از نمونه های محفظه معمولی بود. نتایج آزمایش بیولوژیکی نمونه های قرار گرفته در این محفظه ها نیز نشان از کاهش رشد قارچ در نمونه های کاغذ مربوط به محفظه لایه نشانی شده داشت. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که محفظه های لایه نشانی شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم کارایی مناسبی جهت نگهداری آثار تاریخی ساخته شده از کاغذ برای مقابله با آسیب های بیولوژیک، نورUV  و عوامل محیطی از خود نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 335 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

Suker Dhamia K. | Jasim Fatimah A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16606
 • دانلود: 

  20321
چکیده: 

Aim: The present study designed to evaluate the toxic effect of anatase TiO2 NPs on BALF biochemical changes and liver alteration in rats. Background: titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPs) are utilized in food color additives and cosmetics worldwide. Humans uptake these nanoparticulate by different routes and may exhibit potential side effects, lags behind the rapid development of nanotechnology. Methods: Sixty-three mats rats were used. Included by the control group and the experimental groups treated twice a week with 0. 5, 5, 50, 1. 5, 15, 150 mg/kg of nano-TiO2 (size 21 nm), for four consecutive weeks. Animals were sacrificed at 4 days, a month and three months post-instillation. The levels of tumor necrosis factor-α (TNF-α ) and macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) were measured in the lung homogenate and in the bronchoalveolar lavage fluid (BALF) supernatants by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and histopathological examination of liver tissue was performed. Results: The results showed that TiO2 NP induces many alterations in the liver structure after 4 days, a month and reduced after 3 months from intratracheal instillation. This included liver heavy infiltration of inflammatory cells, an increase of collagen density in portal triads, beginning of fibrosis formation and Glisson capsule thickness increase and TiO2 NPs reached the liver tissue after a month from exposure at all doses especially low doses (0. 5, 1. 5, 5) mg/kg of TiO2 NPs. Conclusion: The immune system was strongly responded in the groups treated with high doses (15, 50, 150) mg/kg of TiO2 NP leading to raising the concentration of α-TNF, and MIP-2 in BALF while they decrease in tissue homogenate.

آمار یکساله:  

بازدید 16606

دانلود 20321 استناد 0 مرجع 0
litScript