نتایج جستجو

3235

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

324

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JIN C.Y. | ZHU B.S. | WANG X.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1871-1877
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  14038
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14038

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHILLING K. | BRADFORD B. | CASTELLI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  495-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  12964
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12964

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

نانوذره دی اکسید تیتانیوم به واسطه خواص ویژه الکتریکی، نوری و فوتوکاتالیستی که دارد، بیشترین کاربرد را در بین نانوذرات فلزی به خود اختصاص داده دارای خاصیت آنتی­, باکتریال خیلی قوی بوده و بطور وسیعی بعنوان ماده پاک کننده محیطی استفاده می­, شود. با توجه به اینکه پرورش کرم ابریشم در منطقه تربت حیدریه یکی از صنایع اصلی کشاورزی محسوب می­, شود و تعداد زیادی کشاورز از این طریق امرار معاش می­, کنند، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات رشدی و عملکرد کرم ابریشم بصورت آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد غلظت­, های مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (0، 5، 10، 50 و 100 میلی­, گرم در لیتر) در رژم غذایی کرم­, های ابریشم بود. صفات مورد اندازه­, گیری شامل درصد زنده مانی سن چهارم و پنجم، وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله بود. نتایج نشان داد که استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم باعث افزایش درصد زنده­, مانی و عملکرد پیله و قشر پیله شد. وزن پیله­, ها 30/3 و 85/3 درصد به ترتیب در تیمارهای 5 و 10 میلی­, گرم در لیتر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0 p <). وزن قشر ابریشم و نسبت قشر ابریشم در تیمار 5 میلی­, گرم در لیتر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 40/10 و 27/6 درصد بیشتر بود (05/0 p <). نتایج این تحقیق نشان داد در حالی که استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در غلظت 5 و 10 میلی­, گرم در لیتر باعث افزایش عملکرد پیله و غشا پیله می­, شود ولی غلظت­, های بیشتر تاثیری بر این صفات ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STAMATE M. | LAZAR G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  280-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  43055
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43055

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  65-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر عوامل فلزی مانند منیزیم، آلومینیم و مخلوط منیزیم-روی بر احیاکربوترمیک دی اکسیدتیتانیم در شرایط آسیاکاری مکانیکی بررسی شد. آزمونهای آسیاکاری مکانیکی در یک آسیای سیاره ای در زمانهای گوناگون انجام شد. مخلوط هایی از دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-کربن، دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-روی-کربن و دی اکسیدتیتانیم-آلومینیم-کربن بر اساس نسبت های استوکیومتری مرتبط به هر واکنش تهیه شدند. پس از پایان آسیاکاری مکانیکی هر کدام از نمونه ها، فرآیند اسیدشویی با محلول اسیدکلریدریک 2 نرمال برای از بین بردن فازهای قابل حل انجام شد. عملیات گرمایش همدما برای باقی مانده های جامد پس از اسیدشویی، در اتمسفر آرگن در دمای 1000 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت انجام شد. آنالیز محصولات و فازها به روش XRD و ارزیابی ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ SEMانجام شد. نتایج نشان داد با افزودن عامل فلزی، واکنش بین دی اکسیدتیتانیم-کربن به شدت گرمازا می شود. در مخلوط دی اکسیدتیتانیم-آلومینیم-کربن، واکنش به صورت (MSR) در شرایط آسیاکاری پیش رفت و محصولات واکنش در مخلوط 5 ساعت آسیاکاری، کاربیدتیتانیم و اکسیدآلومینیم بود. اما در مخلوط های دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-کربن و دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-روی-کربن، واکنش احیا در نمونه های آسیاکاری از طریق اکسیدمیانی تیتانیم انجام شد. پس از گرمایش همدما نمونه های آسیاکاری از مخلوط های دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-کربن و دی اکسیدتیتانیم-منیزیم-روی-کربن در اتمسفر آرگن، نشانه های کاربیدتیتانیم و اکسیدمیانی تیتانیم از نوع Ti2O3 دیده شد. وجود نشانه های فاز Ti2O3 نشان می هد واکنش احیای دی اکسیدتیتانیم هنگام استفاده از عامل فلزی منیزیم و یا مخلوط منیزیم-روی پس از 10 ساعت آسیاکاری کامل نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  6197-6204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4186
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4186

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  5770
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5770

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  442-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  5020
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5020

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZLOOMI TABAEI H.S. | KAZEMEINI M. | FATTAHI M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6 (TRANSACTIONS C: CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1626-1631
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38387
 • دانلود: 

  41036
چکیده: 

Dye sensitizers loaded on TiO2 decrease the electron excitation energy, thereby improving the photocatalytic performance by causing an increase in sensitivity under visible light irradiation. Three dye sensitizer precursors, Mordant Orange 1, N3 (red dye) and Cobalt (II) Phthalocyanine Tetrasulfonate (CoPcTs), were utilized to load the photocatalyst. The rate of the electron trapping process on platinum is clearly compatible with the migration rate of boundary electrons. Consequently, the migration of boundary electrons from the conduction band towards electron acceptors is increased by loading platinum onto the titanium dioxide.In this research, TiO2 was synthesized from a titanium isopropoxide precursor using the solgel method, and the product was compared with commercial TiO2-P25 (consisting of 80% anatase and 20% rutile phases). Evaluation of the effect of calcination temperature on the formation of the nanosize photocatalyst and the phase formed was performed through the XRD technique. The specific surface area was determined by BET measurement. Ultimately, the absorption of all samples and their efficiencies were compared using the Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS) technique under visible light irradiation.

آمار یکساله:  

بازدید 38387

دانلود 41036 استناد 0 مرجع 0
litScript