نتایج جستجو

38060

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3806

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

REZAEI N. | GHADERIFAR F. | ZEINALI E. | RAZAVI S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

OFTEN TIMES SOYBEAN'S SEED FILLING PERIOD AND MATURITY COINCIDES WITH ADVERSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS SUCH AS LOW TEMPERATURES AND HIGH PRECIPITATION, WHICH LEADS TO DELAY IN CROP MATURITY. HENCE, FARMERS TEND TO FEED THEIR FARMS BY FOLIAR application OF LEAF DESICCANTS IN ORDER TO HASTEN MATURITY AND HARVESTING. …

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2131
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

به منظور ارزیابی کارایی کاربرد مقادیر علف کش سولفوسولفورون در کنترل گونه های جو وحشی (جو موشی، جو دره و جو دو ردیفه و جو خودرو) آزمایشی در در طی سالهای 86-1385 در مجموعه گلخانه های تحقیقاتی بخش تحقیقات علف های هرز - موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار انجام گرفت. فاکتور نخست زمان مصرف علف کش سولفوسولفورون شامل مراحل 2، 4، 6، 8 و 10 برگی بوده و فاکتور دوم مقادیر متفاوت کاربرد علف کش سولفوسولفورون شامل 0، 13، 26، 39 و 52 گرم از ماده تجاری در هکتار بودند. نتایج نشان داد که بیشترین کارایی سولفوسولفورون در کنترل جودره (Hordeum spontaneum) زمانی بدست آمد که علف کش مذکور در مرحله 2 تا 6 برگی مصرف گردید. این مرحله در خصوص جو موشی (Hordeum murinum) و جوخوردو (Hordeum vulgar) تا مرحله 8 برگی علف هرز افزایش یافت ولی در مورد جو دو ردیفه (Hordeum distichom) مرحله 2 تا 4 برگی بود. در صورت رعایت زمان کاربرد علف کش سولفوسولفورون احتیاجی به افزایش مقدار مصرف نبود و با مصرف دز توصیه شده که 27 گرم در هکتار از ماده تجارتی است، علف های هرز بخوبی کنترل گردیدند. تاخیر در زمان مصرف اشاره شده نیاز به افزایش دز علف کش را داشت که این میزان بسته به زمان استفاده و گونه علف هرز متفاوت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2131

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تهرانی رضا | عباسیون وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3301
 • دانلود: 

  781
چکیده: 

به دلیل پیچیدگی بازار سهام، زمانبندی معاملات سهام مساله ای بسیار مهم و مشکل است. آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکی است. گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار روابط بین آنها چندان آسان نیست. به نظر می رسد استفاده از ابزارها و الگوریتم های محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایندهای غیرخطی که منتج به قیمت و روند سهام می شوند، می تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش، قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارتقای اثربخشی شاخصهای تحلیل تکنیکی در پیش بینی علایم روند قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از مدلها، بر اساس نمونه ای شامل 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت پیش بینی علایم تغییر روند کوتاه مدت قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران برخوردار است. در بازار صعودی، پس از کسر هزینه های معاملاتی، تفاوت معنی داری بین بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی، روش خرید و نگهداری و پربازده ترین شاخصهای تکنیکی وجود ندارد. اما در بازار نزولی، بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی از بازده روش خرید و نگهداری بیشتر است، هر چند در بازار نزولی شاخصهای روند (میانگین متحرک) بیشترین بازده را کسب نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 3301

دانلود 781 استناد 4 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

امانی فر ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  166-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2680
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

لکه آجری برگ بادام مهمترین بیماری برگی بادام در ایران است. طی سال زراعی 92-1391 کنترل شیمیایی بیماری لکه آجری برگ بادام در حاشیه زاینده رود بررسی شد. برای این منظور اثر قارچ کشی تریفورین (ساپرول 30 درصد) به نسبت نیم در هزار در مقایسه با مخلوط بردو یک درصد روی دو رقم بادام مامایی و سفید، با زمان های مختلف سمپاشی بر اساس آهنگ رشد میوه بادام مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دوبار سمپاشی با تریفورین در دو و چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها، یک بار سمپاشی چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها با تریفورین و دو بار سمپاشی با مخلوط بردو به ترتیب بهترین تیمارهای سمپاشی از نظر کاهش درصد آلودگی و شدت بیماری لکه آجری برگ بادام در دو رقم مامایی و سفید بودند. تمامی تیمار های سمپاشی در دو رقم بادام برای هر دو نوع سم از نظر کنترل بیماری تفاوت معنی داری با درختان شاهد داشتند.درصد آلودگی و شدت بیماری روی بادام رقم مامایی بیشتر از رقم سفید بود. به طور کلی می توان گفت تریفورین از نظر کاهش درصد آلودگی و شدت بیماری لکه آجری برگ بادام موثرتر از مخلوط بردو است.

آمار یکساله:  

بازدید 2680

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  124-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان های میوه در مناطق مختلف استان خراسان شمالی در طی سال های 1390 و 1391 در مجموع 70 نمونه خاک از محیط اطراف ریشه نهال های استان جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ استخراج و با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه (De Grisse، 1969) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نماتدها بررسی شد و با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی موجود، به شناسایی گونه های جدا شده اقدام گردید.در این بررسی 17 گونه متعلق به 13 جنس، مورد شناسایی قرار گرفت. این گونه ها عبارتند از : Aphelenchoides richardsoni، Aphelenchus avenae، Basiria graminophila، Boleodorus thylactus، Ditylenchus filimus، D. medicaginis، Filenchus cylindricaudatus، F. thornei، Geocenamus tenuidens، Helicotylenchus digonicus، H. pseudorobustus، Heterodera schachtii، Merlinius brevidens، Pratylenchus neglectus، P. thornei، Tylenchorhynchus thornei، Zygotylenchus guevarai.در میان گونه های گزارش شده، گونه های Pratylenchus neglectus، Merlinius brevidens و Boleodorus thylactus به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. گونه Ditylenchus filimus برای اولین بار از ایران گزارش و شرح داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  823-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کاهش دز علف کش فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومسیت در زمان های مصرف آنها در مزرعه چغندرقند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 92-91 در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی انجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارت از دزهای مختلف علف کش (صفر، 75% و 125%توصیه شده) در زمان های مصرف (4-2 برگی، 8-4 برگی و 12-8 برگی چغندرقند) بودند.علف کش مورد استفاده در این آزمایش علف کش فن مدیفام (9.2%) +دس مدیفام (7.2%) +اتوفومسیت (11.3%) (با نام تجاری بتانال پروگرس ا اف) به مقدار 877 گرم ماده موثره در هکتار از فرمولاسیون امولسیون 27.4% بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تاخیر در زمان مصرف علف کش سبب افزایش 55.92 درصدی تراکم علف هرز و 33 درصدی وزن خشک علف هرز شد. استفاده از علف کش در مرحله 8-4 برگی بالاترین عملکرد ریشه و قند را موجب شد.ناخالصی های ریشه تحت تاثیر زمان مصرف علف کش قرار نگرفت. دز 125% توصیه شده کمترین تراکم و وزن خشک علف های هرز و بالاترین عملکرد قند و ریشه را تولید کرد. درصد قند ناخالص و میزان پتاسیم تحت تاثیر دز مصرفی قرار نگرفت و در مورد سایر ویژگی های کیفی ریشه اختلاف آماری معنی داری بین دز 125% توصیه شده و دز توصیه شده وجود نداشت. نتایج آزمایش در مجموع نشان داد که در مراحل اولیه رشد (4-2 برگی چغندرقند) استفاده از مقادیر کمتر از دز توصیه شده و در مراحل 12-8 برگی چغندرقند استفاده از دز بیشتر علف کش سبب حصول مناسب ترین عملکرد ریشه در چغندرقند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHEIRABADI H. | SHAHSAVANDI S. | BASAFA M. | GHARANJIK S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17387
 • دانلود: 

  7429
چکیده: 

This study was carried out for investigating the effect of amount and timing of foliar urea in increasing silage yield and protein content of fodder, in a maize field in Neyshabour, Khorasan Razavi Province during 2011 summer crop season. A split plot design with factorial arrangement and three replications were used. Treatments were timing of foliar urea application (a week before tasselling, mid anthesis and early milk stage), urea levels (zero (check), five and 7.5 g.lit-1) and two hybrids of corn (Sc 704) and forage sorghum (speed feed). The results indicated that the concentration of nitrogen had significant effect to increase forage protein and silage yield (correcting by 280 g.kg-1 of dry matter). The highest forage protein concentrations for both crops and silage yield were achieved with 7.5 g.lit-1 of urea application, but the silage yield of sorghum was more than that of corn. The results showed that urea spraying can effectively increase the fodder nitrogen and silage protein, respectively, with the least possible cost, and in this respect it has an important role in providing quality and environmental safe forage for producer and consumer, meanwhile the adverse effects of excessive use of nitrogen fertilizer are reduced.

آمار یکساله:  

بازدید 17387

دانلود 7429 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1593
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

به منظور بررسی اثر اکولوژیکی و تعیین بهترین غلظت و زمان کاربرد علفکش جهت کنترل علف های هرز ذرت دانه ای، آزمایش مزرعه ای در شرایط آلودگی طبیعی به علف های هرز در زمین های کشاورزی جعفر آباد منطقه شهرری و ورامین در سال 90- 89 به اجرا در آمد. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بود که در آن زمان های مختلف کاربرد علفکش (بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی، 3 هفته بعد از کاشت و 6 هفته بعد از کاشت) به عنوان عامل اصلی و غلظت های مصرف علفکش آترازین در 4 سطح (صفر، یک، دو و سه کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات زمان و مقدار کاربرد علفکش و همچنین اثر متقابل این دو عامل بر روی تمامی صفات اندازه گیری شده (ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن خشک دانه و کل و عملکرد دانه ذرت) معنی دار بود. دو زمان استفاده از علفکش بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی و 3 هفته بعد از کاشت، اثر معنی دار مثبتی، نسبت به زمان سوم کاربرد علف کش ایجاد کردند. در مورد میزان کاربرد علفکش، در بین سطوح دو و سه کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری ایجاد نشد. بجز در صفات وزن خشک دانه و عملکرد دانه که در زمان استفاده بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی کاربرد سه کیلوگرم علفکش نتیجه بهتری را ایجاد کرده و بالاترین میزان این صفات را به خود اختصاص داده بود، نتایج حاکی از آن بود که هر چه علفکش پس از کاشت دیرتر استفاده شود، نتیجه مثبت کمتری خواهد داشت ولی کاربرد پس از کاشت و قبل از جوانه زنی به میزان دو یا سه کیلوگرم در هکتار، نتیجه مثبتی در کنترل علف های هرز ذرت که در طول روزهای اول رشد نسبت به علفکش ها حساس می باشد را ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1593

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMANULLAH - | ZAKIRULLAH M. | KHALIL S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  281-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64616
 • دانلود: 

  20979
چکیده: 

Phosphorus (P) is the second most important crop nutrient after nitrogen that increases productivity and profitability of maize (Zea mays L.) on P deficient soils in Northwest Pakistan. The objective of this study was to find the best level and time of P application for higher maize (cv. Azam) productivity and profitability. Field experiment was conducted at the Research Farm of Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University, Peshawar during summer 2005, comprising of six P application timings [40, 30, 20 and 10 days before sowing (DBS), at sowing and 15 days after sowing (DAS)] as main plots, and three P levels (30, 60 and 90 kg P ha-1) as subplots. The highest level of P enhanced phenological development, and increased ear length, number of rows and grains ear-1, grain weight, economic yield, shelling percentage, and net returns. application of P at 10 DBS had marked increase in ear length, grain weight, grain yield, shelling percentage and net returns; while plots that received P at sowing time produced the highest number of rows and grains ear-1. There was no much difference in the net returns when P was applied at 10 DBS (22, 560 PKR ha-1) or at sowing (21, 883 PKR ha-1). It could be concluded from the study that application of 90 kg P ha-1 either at 10 DBS or at sowing time is necessary for profitable maize production in the study area.

آمار یکساله:  

بازدید 64616

دانلود 20979 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

افضلی روح اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  9-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 384 استناد 0 مرجع 1
litScript