نتایج جستجو

168024

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16803

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مهمترین عامل تهدید کنندة آمیزه های لاستیکی به کار رفته در تایر، گرماست. گرما موجب تخریب خواص فیزیکی و ساختمان شیمیایی آمیزه ها شده و دوام و پایداریشان را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. تولید گرما در تایر ، عموماً در نتیجة تغییر شکلهای ویسکوالاستیکی تایر و اصطکاک داخلی آن در طی حرکت غلتشی در جاده، صورت می پذیرد. علاوه برآن ، بخشی از گرمای تولید شده، در نتیجه اصطکاک لغزشی تایر با جاده نیز به سطح خارجی تایر منتقل می شود. پیش بینی توان تلف شده و میزان گرمازایی و افزایش دمای ناشی از آن، در بخشهای مختلف تایر می تواند در فرایند تحلیل و طراحی تایر برای شناسایی نواحی آسیب پذیر و اصلاح و بهبود ساختمان داخلی تایر مورد استفاده قرارگیرد. در پژوهش حاضر، ابتدا داده های مورد نیاز تحلیل گرمایی شامل قابلیت هدایت گرمایی آمیزه های لاستیکی تایر، مؤلفه های نیروی مقاومت غلتشی و میزان گرمازایی ناشی از آنها تعیین شده، سپس رفتار ترمومکانیکی تایر در حرکت بر سطح جاده به عنوان یک فرایند بازگشت ناپذیر ترمومکانیکی، در حالت یکنواخت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نهایتاً با نوشتن یک برنامة رایانه ای اجزای محدود، مقطع عرضی یک تایر بایاس سواری در حال حرکت، شبیه سازی شده و توزیع دما در بخشهای مختلف آن براورده شده است.نتایج حاصل از پیش بینی رفتار تایر در شرایط کاری مختلف که اجزای تاج و کرکس در مجاور ناحیه شانه، به خصوص در سرعتهای زیاد و تحت بارهای سنگین با بیشترین افزایش دما مواجه می شوند

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  28-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در این تحقیق انتقال حرارت در سمبه موتور احتراق جرقه ای محاسبه شده است. سه روش متفاوت برای شبیه سازی انتقال حرارت بکار رفته است. در روش اول برای سمبه، استوانه و بستار، یک دمای ثابت و تقریبی در نظر گرفته شده است و به وسیله الگوی دو ناحیه ای احتراق شرایط میدان گاز درون استوانه (دما، فشار و ضرایب انتقال حرارت جابجایی) محاسبه می شود. در روش دوم برای هر سه قسمت سمبه، استوانه و بستار، سه دمای مجهول در نظر گرفته شده و معادلات انتقال حرارت مربوطه با الگوی دو ناحیه ای به صورت همزمان حل می شود. در روش سوم که دقیق ترین روش است، به صورت همزمان بر اساس الگوی شبکه حرارتی مقاومت - خازن، 24 معادله انتقال حرارت با نرم افزار دو ناحیه ای، حل می شود. نتایج بدست آمده از سه روش به منظور بررسی اثر آنها بر رفتار حرارتی سمبه با هم مقایسه می شود. نشان داده شده است که استفاده از الگوی مقاومت - خازن با تعداد معادلات کمتر و درنتیجه زمان حل کمتر، روشی مناسب برای حل مسایل حرارتی موتور است. مجموعه این عملیات به وسیله نرم افزار MATLAB نوشته شده، انجام می شود و نتایج با داده های تجربی موتور EF7TC صحه گذاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHIN Y.K. | NORDLUND E. | STATON D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  435-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  19506
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19506

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله، یک روش نیمه تحلیلی المان محدود برای مطالعه رفتار کمانش حرارتی پوسته های نسبتا ضخیم ارایه شده است. تئوری به کار رفته براساس فرضیات تغییر شکل برشی مرتبه اول فرمول بندی شده است. برای محاسبه ماتریس سختی هندسی، تئوری های ساده شده و ساده نشده سندروز به کار رفته است. نتایج به دست آمده از این دو تئوری با هم مقایسه شده اند. مقایسه نتایج حاصل  از این دو تئوری نشان می دهد که دمای بحرانی کمانش حرارتی در تئوری ساده نشده سندرز بالاتر است. ماده مورد بررسی کربن با مقاومت بالا و شرایط مرزی دو سر درگیر فرض شده است. تاثیر زاویه الیاف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

پوشش های سد حرارتی به عنوان محافظ حرارتی در قطعاتی که در شرایط کاری دمای بالا کار می کنند، استفاده می شوند. این پوشش ها عموما شامل سه لایه به ترتیب پوشش فوقانی سرامیکی، لایه اکسید رشدکننده و لایه پوشش پیوندی می باشند. با توجه به فرآیند ساخت و ساختار ویژه پوشش های سد حرارتی این پوشش ها، متاثر از بارگذاری های روی قطعه پوشش داده شده می باشد. در این مقاله واماندگی این پوشش ها تحت بارگذاری خستگی حرارتی به روش عددی و تجربی بررسی شده است. نمونه ای از جنس اینکونل 617 که به روش پاشش هوا- پلاسما پوشش دهی شده و با استفاده از یک دستگاه تست با قابلیت اعمال بار خمشی چهارنقطه ای معلوم، تحت آزمایش خستگی حرارتی با دمای بیشینه سیکل 1170oC به همراه بار خمشی مکانیکی ثابت 7500Nmm قرار گرفته است. آزمایش خستگی حرارتی تا ریزش پوشش ها ادامه داشته که در حین انجام آزمایش ها دمای روی سطوح نمونه اندازه گیری شده است. مدلسازی اجزا محدود با نرم افزار آباکوس برای شبیه سازی شرایط بارگذاری حرارتی و مکانیکی آزمایش، انجام شده و از خواص ناحیه چسبنده برای مدلسازی جدایش پوشش فوقانی و واماندگی پوشش استفاده شده است. در انتها با انجام سعی و خطا در مقادیر خواص چسبنده نتایج اجزا محدود بر نتایج آزمایش منطبق شده و خواص چسبندگی بین سطحی برای این پوشش ها براین اساس تخمین زده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DOUBLE-BASE PROPELLANTS ARE MAINLY CONSISTING OF NITROCELLULOSE (NC) AND NITROGLYCERINE (NG).SOME ADDITIVES ARE ADDED AS STABILIZER. THESE KIND OF ENERGETIC MATERIALS ARE UNSTABLE AND DECOMPOSE SLOWLY DURING STORAGE AT ROOM TEMPERATURE [1]. SO thermal STABILITY IS IMPORTANT AND IS DEPENDED ON AMOUNT AND EFFICIENCY OF STABILIZER. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  229-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

بیشترین خرابی های ترانسفورماتورهای قدرت ناشی از مشکلات حرارتی می باشد که این مشکلات در شرایط کاری غیر نامی مثل تغذیه بارهای هارمونیکی بیشتر بروز پیدا می کند. تحلیل گرمایی ترانسفورماتور و گرمای اضافی تحمیل شده به ترانسفورماتور به علت وجود هارمونیک ها موضوع مورد بررسی این مقاله است. در این مقاله یک مدار معادل حرارتی جدید ارائه می شود به نحوی که دمای اجزای مختلف ترانسفورماتورهای قدرت روغنی را به صورت تفکیک شده در شرایط تغذیه بارهای هارمونیکی مشخص می کند. تلفات اجزای مختلف ترانسفورماتور به عنوان منبع تولید حرارت بایستی محاسبه شوند و به این منظور در این مقاله یک روش مدل سازی المان محدود 3بعدی مناسب پیشنهاد شده است که قادر به محاسبه تلفات اجزای مختلف ترانسفورماتور قدرت با ساختار هندسی پیچیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از مدار معادل حرارتی پیشنهادشده با دماهای نقاط داغ سیم پیچی و میانگین روغن به دست آمده از 57. 91IEEE Std C نشان می دهد مدار معادل حرارتی پیشنهادی از دقت کافی برای تخمین توزیع دمای ترانسفورماتور تغذیه کننده بارهای هارمونیکی برخوردار است. به منظور جلوگیری از افزایش دمای ترانسفورماتور با تغذیه بارهای هارمونیکی، کاهش بارگیری ترانسفورماتور مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

شتاب دهنده ها سیستم هایی هستند که از میدان های الکتریکی و مغناطیسی برای شتاب دادن و کنترل ذرات باردار تا مرز سرعت نور استفاده می کنند. حرارت تولید شده به وسیله پرتو الکترون در محفظه شتاب از طریق چرخش آب در دیواره محفظه شتاب دهنده جابه جا می شود. اتلاف حرارتی روی سطح داخلی محفظه شتاب دهنده و هم چنین ضریب انتقال حرارت جابه جایی اجباری محاسبه، و محفظه در حالت های با و بدون خنک سازی با آب با استفاده از نرم افزار ANSYS 12 شبیه سازی و سپس دماهای به دست آمده از شبیه سازی با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه شد. هم چنین حالت های مختلف گرفتگی برای مجراهای آب موجود بر روی بدنه محفظه شتاب دهنده در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده، شبیه سازی دمای دیواره محفظه شتاب دهنده در شرایط کاری از دقت مناسبی برخوردار است و در نقاطی که احتمال گرفتگی مسیر خنک کننده وجود دارد، دمای دیواره بالاتر از سایر نقاط پیش بینی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  419-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16894
 • دانلود: 

  10787
چکیده: 

Purpose: thermal behavior of some antidiabetic drugs such as pioglitazone hydrochloride (PTZ), rosiglitazone maleate (RGZ), glibenclamide (GBD) and glimepiride (GMP) has been studied. Methods: Thermogravimetric analysis (TGA), derivative thermogravimetry (DTG) and differential thermal analysis (DTA) techniques were used to study the thermal behavior of the drugs under investigation.Results: thermal analysis technique was used to obtain quality control parameters such as melting point 193.13 oC, 122.42 oC, 173.75 oC and 208 oC for PTZ, RGZ, GBD and GMP, respectively. The values of melting point of gave satisfactory results in comparison to that obtained by using the official method. Non-isothermal methods were employed to determine the activation energy values of the first stage of thermal decomposition. Comparison of the activation energy values suggests the following sequence of thermal stability: GMP>GBD>RGZ>PTZ.Conclusion: The results obtained are useful for the identification of these compounds and permitted interpretations concerning their thermal decomposition. thermal stability of pharmaceutical compounds can be studied and compared by using thermal analysis techniques.

آمار یکساله:  

بازدید 16894

دانلود 10787 استناد 0 مرجع 0
litScript