نتایج جستجو

19275

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1928

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  287-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

در آثار و زندگی سهروردی دلایل و شواهدی موجود است که از آن می توان به ارجحیت حکمت عملی بر حکمت نظری دست یافت. پیش از سهروردی، حکمت نظری نسبت به حکمت عملی، بخصوص در فلسفه مشایی، دارای ارجحیت بود؛ اما سهروردی با اتخاذ روش ذوقی در کنار روش بحثی و تقدم قایل شدن بر این روش و انتقاد از مشاییان در پرداختن بیش از حد به روش بحثی، حکمتی را بنیان نهاد که در آن با توجه به ارتباط مستقیم روش ذوقی با عمل، تقدم از آن حکمت عملی است و این تقدم، بالشرف است نه زمانی. ریاضت و ارتباط با عالم مثال، جزء جداناشدنی حکمت عملی سهروردی است. حکمت او حکمتی وجدانی و عرفانی است که حکیم به صورت عینی، تجربه کننده حقایق است. از این جهت می توان سهروردی را فیلسوفی تجربه گرا نامید، تجربه ای وجدانی و شهودی و عرفانی. این تقدم در اندیشه های مکتوب و زندگی عملی او بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عباس زاده جهرمی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1817
 • دانلود: 

  802
چکیده: 

زمینه: توجه به رابطه بین اخلاق و علم اندوزی انسان می تواند در تعالی جایگاه مراکز علمی کشور نقش به سزایی ایفا نماید. اصل وجود این رابطه، طبق آنچه که از متون دینی استفاده می شود مسلم است؛ لکن کمتر مبانی فلسفی این رابطه بررسی شده است.روش کار: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و توصیفی صورت پذیرفته است. بدین منظور، ابتدا نظریه قابل قبول در باب علم و روش علم اندوزی انسان تبیین شده و با نظر بر مبانی فلسفی اخلاق، نحوه تعامل و تاثیر اخلاق و رفتار انسان بر علم اندوزی بررسی شده است.یافته ها: برای بررسی مبانی فلسفی رابطه اخلاق و ادراک، لازم است که به نحوه ارتباط بین عقل نظری و عملی توجه نمود. از منظری دیگر می توان به نقش مزاج در این بین توجه نمود؛ تاثیرپذیری مزاج بدن انسان از اخلاق و رفتار انسان در فلسفه به اثبات رسیده است. از طرف دیگر مزاج نقش مهمی در تعلق نفس مجرد، که جایگاه علم است، به بدن مادی ایفا می کند، بنابراین مزاج می تواند نقش واسطه را بین این دو عامل اصلی در رشد و تعالی انسان به عهده گیرد.نتیجه گیری: تاثیرگذاری اعمال و اخلاق انسان به عنوان یکی از عوامل متعدد دخیل در ادراک و فهم او و برعکس، می تواند تاثیری شگرف در اخلاق داشته باشد، بدین منظور دستورات دین اسلام که تبیین کننده برنامه کامل سعادت انسان است، کامل ترین نسخه خداوند برای تعالی در دو بعد علم و عمل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1817

دانلود 802 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

زارعیان شمس علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

فلاسفه، حکمت را به دو قسم، نظری و عملی و حکمت عملی را به سه قسم، سیاست مدن، تدبیر منزل و اخلاق، تقسیم نموده اند واخلاق که یک قسم از حکمت عملی است، مشتمل بر فضایل چهارگانه، عفت، شجاعت، حکمت و عدالت است. در اینجا این سوال پیش می آید که این حکمت که در زیرمجموعه اخلاق قرار گرفته با حکمت عملی که قسیم حکمت نظری است چه فرقی دارند؟ در این مقاله برآنیم تا دیدگاه بوعلی و مرحوم ملامهدی نراقی درباره فرق حکمت فلسفی و حکمت اخلاقی را بررسی کنیم. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی است و اطلاعات براساس داده های کتابخانه ای و اسناد جمع آوری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Zolhassani Farzaneh | Seyed Hasan Tehrani Seyede Zahra | Seyed Hasan Tehrani Seyede Zahra

نشریه: 

ETHICAL REFLECTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (10)
 • صفحات: 

  47-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  1458
چکیده: 

This article employs an analytical-descriptive and, to a certain extent, a comparative methodology to examine the prominent views of Muslim philosophers regarding practical reason and its origins as rooted in Aristotle's works. Then, a novel explanation of Avicenna's opinion regarding the cognitive or stimulating nature of practical reason based on his principles of psychology is presented and briefly contrasted with Farabi's opinion. The role of practical reason in Avicennian ethics is subsequently examined in light of the dual meanings of practical wisdom in his works. The findings of this study indicate that Avicenna, based on his foundations in the separation of faculties, never attributed a single action to two faculties in an essential and primary manner. Consequently, the perception of reasonable generalities is an essential act of theoretical reason, and the perception of particulars is an essential act of the animal soul's faculties. Therefore, Avicenna does not consider practical reason to be a cognitive faculty. The essential act of practical reason is the inference of the beauty or ugliness, and goodness or badness of partial acts as evidenced by perceptual faculties. This function of practical reason has a negative preliminary role for practical wisdom as science and a positive, stimulating role for practical wisdom as a virtue. However, one should not overlook the other significant function of practical reason in producing moral propositions generally accepted by the common people.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 1458 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

فرونسیس یا حکمت عملی یکی از فضایل عقلی است که ارسطو آن را به استعداد عمل کردن پیوسته با تفکر درست در اموری که برای آدمی نیک یا بد هستند، تعریف کرده است. عمل حاصل از این استعداد یا عمل فرونتیک، حاصل نحوه یی از اندیشیدن فلسفی است که در عین نظر به مبادی و اصول ثابت، به مدینه (پولیس) بمثابه بستر شکلگیری اعمال، به امور کرانمند و جزئی و متغیر بمثابه متعلقات شناخت و به انسان بمثابه عاملی مختار، نظر دارد. قاعده نامندی فرونسیس و در عین حال موجه بودنش، راهکاری است تا به قواعد سخت و ثابت علمی بمثابه تنها روش موجه شناخت، تن ندهیم. ارسطو در واقع، با تمایز بخشیدن روشمند بین سوفیا یا حکمت نظری و فرونسیس، استقلال و تحویل ناپذیری معرفت عملی اخلاقی درباره آنچه درست است را پایه گذاری کرده است؛ تامل-ورزی عملی را نمیتوان به براهین منطقی فروکاست. در فلسفه اخلاق ارسطو، معرفت عرضی، بمثابه معرفتی ناظر به امور کرانمند و جزئی و ممکن و متغیر، تکمله یی بر معرفت ذاتی بمثابه معرفتی ناظر بر امور ازلی و کلی و مبادی نخستین و ثابت واقع میشود. سوفیا و فرونسیس تنها در صورتی که بمثابه دو روی یک سکه باشند نیکبختی را در پی خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رضایی مریم | رضایی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله الگویابی نظری برای خرد جمعی و تلفیق نظریه های مختلف در چارچوبی تحلیلی و منسجم است. خرد جمعی مفهومی محوری و ایده ای نسبتا نو است که با وجود نظریه های منفرد و متعدد و مفهوم پردازی های متفاوت در رشته هایی نظیر علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد و فلسفه و نظایر آن ها و به رغم آن که جنس آن اجتماعی است، اما جامعه شناسان کمتر به آن پرداخته اند و به بررسی شرایط و روند تحقق آن و نیز پیامدهای آن در زندگی اجتماعی توجه چندانی نشان نداده اند. علاوه بر این، خرد جمعی هم تابع علل گوناگونی است و هم کم وکیف آن پیامدهای خاصی را برای دیگر پدیده های جامعه در برخواهد داشت. لذا این مقاله با تاسی از تفکر سیستمی درصدد ارایه صورت بندی جامعی از مفهوم خرد جمعی با نگاه جامعه شناسانه و ارایه الگویی تلفیقی و چارچوبی ترکیبی برای تبیین آن در جامعه است. چنین تحلیلی منجر به در نظرگرفتن خرد جمعی به صورت مفهومی پویا شده و برآیی و تقویت آن را در جامعه تبیین می کند. این چارچوب قابلیت شناسایی عوامل و سازوکارهای علی موثر بر خرد جمعی در حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و خواص این حوزه ها را در ارتباط با هم در تقویت خرد جمعی تبیین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شکر عبدالعلی

نشریه: 

خردنامه صدرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

حکما حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده اند که هر کدام اقسامی دارد. حکمت نظری، شناخت احکام مربوط به هست و نیستها را به عهده دارد، اما حکمت عملی، شناخت امور مربوط به بایدها و نبایدهاست که در حیطه اختیار انسان قرار دارد. این دو بخش با عقل نظری و عملی متفاوت هستند. دسته اول دو شاخه علمی اند، اما دسته دوم از قوای انسانی هستند که ابزار کسب دسته اول به شمار می روند.به عقیده صدرالمتالهین، نفس انسان دو قوه دارد: یکی ناظر به مافوق خود یعنی عقل نظری و دیگری ناظر به مادون خود که عقل عملی نام دارد. هر چند عقل نظری، به لحاظ تکوین، بعد از عقل عملی قرار دارد، اما نسبت به آن برتری دارد، زیرا عقل عملی جزییات مربوط به عمل را از احکام کلی عقل نظری دریافت و استنباط می کند. بهمین جهت، عقل عملی، خادم بخش نظری عقل است. صدرالمتالهین مراتبی برای عقل عملی ذکر می کند و معتقد است نفس انسانی باید این مراتب را طی کند تا به استکمال دست یابد. وی شرح صدر را غایت حکمت عملی می داند. شیخ الرئیس نیز در آثار خود به عمده این مسایل اشاره کرده است. این مقاله به بررسی مباحث فوق پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  27-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

در فلسفه اسلامی، حکمت عملی با وجود اهمیت آن، مانند حکمت نظری رشد لازم را پیدا نکرده است. نیاز امروز جامعه به مباحثی چون اخلاق و تدبیر منزل و سیاست، بررسی جایگاه حکمت عملی در اندیشه فلاسفه اسلامی را ضروری می سازد. ابن سینا به عنوان یکی از حکمای بزرگ اسلامی، در آثار مختلف خود، حکمت عملی را قسیم حکمت نظری و جزو فلسفه دانسته و به غایت حکمت عملی و رابطه آن با عقل نظری و همچنین مبادی حکمت عملی اشاره کرده است، ولی به جز چند رساله مختصر، اثر قابل توجهی از وی در این باره دیده نمی شود. علل اصلی این عدم رشد را می توان عدم قابلیت استنتاج حکمت عملی از حکمت نظری ارسطویی و پرداختن تفصیلی شریعت به مباحث مطرح شده در حکمت عملی و همچنین اهمیت ویژه فلسفه اولی نسبت به حکمت عملی در نزد ابن سینا دانست. ضمن اینکه با توجه به مبادی و روشی که ابن سینا برای حکمت عملی ترسیم می کند، حکمت سینوی این قابلیت را دارد که همچون حکمت نظری، در زمینه حکمت عملی به ویژه اخلاق هم توسعه داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BALTES P. | KUBZMANN U.

نشریه: 

PSYCHOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  16019
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16019

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript