نتایج جستجو

68742

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6875

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KASAI T. | OGAWA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5347
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5347

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  413
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  603-609
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5386
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5386

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  397-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر تحرک و باروری اسپرم خروس با استفاده از 20 قطعه خروس و 48 قطعه مرغ بومی بود. منی جمع آوری شده از خروس ها با هم مخلوط شدند. برای آزمایش اول، منی مخلوط پس از رقیق سازی به چهار قسمت تقسیم شد. تیمارها عبارت بودند از منی رقیق شده بدون BSA و دارای یک درصد BSA. در هر گروه، ارزیابی تحرک اسپرم طی 30 دقیق پس از اسپرم گیری و 24 ساعت پس از نگهداری منی در دمای چهار درجه سلسیوس انجام شد. ارزیابی فراسنجه های تحرک اسپرم ها با روش کامپیوتری (کاسا) و میکروسکوپی (روش معمول) انجام گرفت. برای آزمایش دوم، مرغ ها به چهار گروه با 12 قطعه مرغ در هر گروه تقسیم شدند و منی رقیق شده تازه بدون BSA و دارای یک درصد BSA و نیز منی رقیق ذخیره شده 24 ساعته بدون BSA و حاوی یک درصد BSA را با تلقیح مصنوعی دریافت کردند. پس از انکوباسیون تخم مرغ ها، میزان تخم های بارور در هر تیمار ثبت شد. سطح یک درصد BSA تأثیری بر تحرک اسپرم و باروری آن در منی تازه نداشت، اما 24 ساعت پس از نگهداری منی به حالت مایع، BSA باعث حفظ تحرک (50/71 در مقابل 62/28 درصد) و باروری (44/61 در مقابل 43/34 درصد) اسپرم ها شد (05/0P<). براساس نتایج حاصل، افزودن BSA به منی رقیق شده، تحرک و باروری اسپرم خروس بومیرا پس از 24 ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نقی زاده حسن | کتبی فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

سابقه و هدف: لاپاراسکوپی یکی از روشهای ارزیابی علل ناباروری می باشد، که در تشخیص و درمان ناهنجاریهای لگنی، برطرف کردن چسبندگیها و بازکردن انسداد لوله ها، برداشتن میوم، کوتریزاسیون تخمدان در تخمدانی پلی کیستیک، تخلیه کیست تخمدان نیز استفاده می شود و در میزان باروری نیز موثر است. لذا این مطالعه به منظور بررسی میزان باروری به دنبال لاپاراسکوپی در زنان بارور انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 75 زن نابارور که تحت لاپاراسکوپی بدلیل عدم پاسخ به درمانهای ناباروری قرار گرفته بودند انجام شد. اطلاعاتی مشتمل بر سن، نوع و مدت نازایی، نوع جراحی انجام شده با لاپاراسکوپی و میزان حاملگی به دنبال عمل جراحی و فاصله زمانی وقوع حاملگی پس از لاپاراسکوپی بررسی گردید.یافته ها: از 75 بیمار مورد مطالعه، 64 نفر (%85.3) بدلیل ناباروری اولیه و 11 نفر (%14.7) بعلت ناباروری ثانویه تحت لاپاراسکوپی قرار گرفتند. لاپاراسکوپی نشان داد که علل نازایی در بیماران مورد مطالعه چسبندگی، انسداد لوله های رحمی، مشکلات تخمدانی، آندومتریوز و کیست تخمدان می باشد و پس از درمان با لاپاراسکوپی 26 مورد (%34.7) حاملگی اتفاق افتاد. میانگین مدت زمان حاملگی پس از لاپاراسکوپی 15.3±9.9 ماه بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که لاپاراسکوپی روش مناسبی در تشخیص و درمان ناباروری بوده و منجر به افزایش میزان باروری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 144 استناد 0 مرجع 9
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از کاربردهای انجماد اسپرم کمک به جلوگیری از انقراض نسل گونه های در معرض خطر می باشد. در شرایط عادی، عمر گامت های نر بسیار کوتاه بوده و نمی توان آن ها را برای مدت زمان طولانی حفظ نمود. در حالی که با روش انجماد و با استفاده از رقیق کننده ها و مواد محافظ سرمای مناسب می توان این اسپرم را حداقل به مدت چندین سال در ازت مایع نگهداری کرد. در این صورت می توان از اسپرم ذخیره شده در مواقع ضروری استفاده کرد. در این تحقیق اسپرم بدست آمده از 5 مولد نر تاسماهی ایرانی با استفاده از محلول رقیق کننده شامل 23.4 میلی مول تریس، 1.8 میلی مول ساکاروز و %20 زرده تخم مرغ به همراه متانول به عنوان ماده محافظ سرما در چهار غلظت (12 ,10 ,8 و %15) رقیق سازی شده و در لوله های نازک پلاستیکی (پایوت) با حجم 0.5 میلی لیتر ذخیره سازی شدند و توسط بخار ازت مایع (196- درجه سانتی گراد) با شدت سرمادهی سه مرحله ای منجمد و در کانتینرهای ازت مایع ذخیره شدند. سپس با آب 40 درجه سانتی گراد به مدت 25 ثانیه از حالت انجماد خارج شده و درصد و زمان تحرک اسپرماتوزوئیدها پس از انجمادزدایی در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین درصد و زمان تحرک پس از انجمادزدایی با متانول %8 پس از 7 روز نگهداری در ازت مایع به ترتیب 7.00±2.15 درصد و 102.30±39.14 ثانیه بدست آمد. در حالی که کمترین میزان آن با متانول 8% پس از 72 روز نگهداری در ازت مایع به ترتیب 0.56±1.25 درصد و23.00±9.60  ثانیه بدست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش زمان نگهداری اسپرم های منجمد شده از 7 روز تا 72 روز روی کیفیت آن ها تاثیر منفی دارد. همچنین افزایش غلظت متانول از 8 درصد تا 15 درصد در نگهداری طولانی مدت اسپرم تاسماهی ایرانی تغییری در درصد سلول های متحرک و مدت زمان تحرک رو به جلوی آن ها ندارد. در این تحقیق متانول به عنوان ماده محافظ در سرما در حفظ سلول های متحرک اسپرم تاسماهی ایرانی پس از نگهداری در سرما کارایی چندان موفقی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2212
 • دانلود: 

  674
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2212

دانلود 674 استناد 0 مرجع 9
strs
نویسندگان: 

WEI Y.H. | KAO S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3479
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3479

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4277
 • دانلود: 

  1401
چکیده: 

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی تغییرات ضربان قلب صورت گرفته است. این تغییرات سیگنال قلبی که در دو ضربان متوالی مشاهده می شود را تغییرپذیری ضربان قلب یا Heart rate Variability (HRV) می نامند. تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد، به طوری که یکی از شاخص های سلامت انسان، افزایش و یا کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) است. بنابر این آنالیز این تغییرات می تواند معیار پیش بینی کننده مرگ ناگهانی و یا هشدار در مورد بیماری قریب الوقوعی باشد. لذا با دانستن تکنیکهای آنالیز HRV و تجزیه و تحلیل این تغییرات به صورت غیرتهاجمی می توان اطلاعات صحیحی از تغییر عملکرد سیستم اتونوم بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4277

دانلود 1401 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2188
 • دانلود: 

  534
چکیده: 

طرح مساله: در این مطالعه رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران مورد بحث قرار می گیرد.روش: روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه است و داده های جمعیتی و آماری از نشریات سازمانهای جهانی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و مرکز آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار spss، ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است.نتایج: رابطه بین توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد همان گونه که در این پژوهش نشان داده شده است یک رابطه معکوس می باشد؛ یعنی در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استانهای کشور این رابطه به خوبی نمایان است. استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2188

دانلود 534 استناد 4 مرجع 3
نویسندگان: 

Kaydani M. | Panahi D. | Saranjam B. | Abdollahi M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  468-477
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

Background & objectives: Cell phone microwave (MW) is one of the most harmful physical agents in modern society. This study was designed to determine the effects of exposure to cell phone microwaves on mice sperm morphologic indices. Methods: Animals were divided into two groups including: Microwave (MW) (n=6; exposed to 950-MHz cell phone MW with 5 W output power density and 200 KHz modulation during 10 days for 8 hrs/day) and Control (C) (n=6; similar situation; not exposed to MW) groups. After exposure, all mice were anesthetized; their testis epididymis tails were extracted and put in mix culture of Hams F10 and 10% human albumin. Paraffin blocks with sections of 5μ m thicknesses were prepared and testis tissue indices were determined. The average obtained by three repeats within a group was reported as Mean± S. D and significant level considered P<0. 05. Data were analyzed by one-way ANOVA test. Results: There were significant differences in total sperm motility (MW: 60. 70± 0. 96; Control: 72. 4± 1. 02), the percentage of normal sperm morphology (MW: 45. 30± 50. 58; Control: 73. 35± 1. 60), the percentage of sperm viability (MW: 58. 68± 1. 44; Control: 74. 36± 1. 65), and tubules inner diameter (MW: 97. 11± 1. 79; Control: 66. 82± 1. 02) (p<0. 05); while, no significant differences were observed in sperm count per million (MW: 4. 11± 1. 11; Control: 4. 51± 0. 09) and tubules outer diameter (MW: 160. 27± 1. 95; Control: 161. 89± 1. 33). Conclusions: 950-MHz cell phone MW exposure led to decreased total sperm motility, diminished percentage of normal sperm morphology, reduced percentage of sperm viability (which is expected to increase the possibility of male factor infertility with varying degrees over time), and increased tubules inner diameter (which indicates differentiation and cell death in different classes of germinal cells).

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
litScript