نتایج جستجو

18195

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1820

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SEANLE MARK S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  138-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6794
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6794

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49 (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی تاثیر استراتژی مفاهیم ذهنی (concept mapping) در نگارش انشا انگلیسی بر خود تنظیمی (self-regulation) دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی می پردازد. تصور بر این است که آموزش استراتژی های ذهنی می تواند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران در زمینه های مختلف آموزشی شود (هکر، دانلوسکی، گریسر 1998). شرکت کنندگان در این تحقیق عبارت از شصت دانشجوی (دختر و پسر) کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی و ادبیات بوده که به دو گروه سی نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتایج تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تدریس استراتژی مفاهیم ذهنی می تواند سبب ارتقا خود تنظیمی دانشجویان با سطح زبانی متوسط شود. یافته های این تحقیق دارای کاربردهای آموزشی، عملی و نظری در زمینه آموزش استراتژی های یادگیری به ویژه آموزش مفاهیم ذهنی در مهارت نوشتاری دانشجویان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 246 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

زارعی علی | قربانی شهین

نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  190-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3871
 • دانلود: 

  1020
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: "اوقات" در لغت به معنای زمان ها و "فراغت" به مفهوم آسایش، استراحت، آسودگی و رهایی از کاری می باشد و در اصطلاح عبارت است: فرصت و زمانی که پس از به انجام رساندن کار و شغل روزانه باقی می ماند. جامعه شناسان معتقدند که فراغت واقعیتی است کاملا تازه که با جامعه صنعتی و پدیده شهرنشینی به وجود آمده است و آن را نمی توان با بیکاری قرون گذشته مقایسه کرد. هدف: این مطالعه برای بررسی نیازهای اوقات فراغت سالمندان انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که مجموعه برنامه های فراغتی ذیل در واقع یک مجموعه نسبتا کامل، هدف گرا و اغلب از نوع برنامه های فعال در حوزه اوقات فراغت سالمندان است که چنانچه با طراحی و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه نسبت به اجرا و توسعه آن در سطح کشور اقدام شود نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت. روش مطالعه: بدین منظور پرسشنامه های به صورت تصادفی بین سالمندان پارک های عمومی شهرستان قزوین توزیع گردید و اطلاعات جامع با استفاده از آمار استنباطی غیر پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر آن از آزمون ضریب همبستگی نیز استفاده شد. نتیجه و بحث: با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش از میان برنامه های فراغتی سالمندان نمایش فیلم، برنامه های ورزشی و هنری بیشتری سهم را به خود اختصاص داده اند. نگرش سالمندان نسبت به ورزش بسیار مثبت ارزیابی شد چنانچه پرداختن به ورزشی را در سلامتی جسمی و روحی، فرهنگی، اجتماعی به نحو قابل توجهی موثر دانسته اند. همچنین تجهیز کلیه مراکز نگهداری سالمندان به تلویزیون، رادیو و امکانات مناسب جهت نمایش دادن فیلم های ویدیویی ورزشی و غیر ورزشی و کامل نمودن تاسیسات ورزشی و استفاده از نیروی انسانی متخصص در واحدهای فوق برنامه در بهینه کردن اهداف اوقات فراغت سالمندان بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3871

دانلود 1020 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  123-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

اوقات فراغت فرصتی برای انتقال فرهنگ، تقویت انسجام و نشاط اجتماعی است؛ با این حال، واقعیت مصرف اوقات فراغتِ زنان در شهرها و به ویژه کلان شهر تهران حاکی از سهم بسیار کمتر زنان در اوقات فراغت نسبت به مردان و محدودیت جدی امکانات تفریحی، ورزشی و فراغتی آنان است. در پژوهش حاضر به مسائل اوقات فراغت زنان متأهل ساکن شهر تهران پرداخته شده و این مهم از طریق گردآوری داده ها به روش کیفی و با اتخاذ تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته، انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش، از خلال مصاحبه با 23 متخصص شامل سیاستگذاران، مدیران اجرایی و اساتید دانشگاه بدست آمده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، دو دسته مسائل درون حاکمیتی و برون حاکمیتی، مسائل فراغتی زنان متأهل شهر تهران را تشکیل می دهند. مسائل درون حاکمیتی شامل «حاشیه ای شدن»، «فقدان نگاه ویژه به زن»، «بی تفاوتی»، «سیاست های نمایشی» و «خلأ مدیریتی» است. «محدودیت»، «غلبه مصرف»، «انباشت فراغت» و «پروژه نمایشی بدن» مسائل برون حاکمیتی هستند. به علاوه، مسائل اوقات فراغت زنان متأهل شهر تهران دارای ریشه فرهنگی و ناشی از «کم توجهی و کژفهمی فرهنگی» نسبت به «زن» و «اوقات فراغت» است.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  261-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط خودپنداره ی بدنی با گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های بدنی در دانش آموزان تیز هوش متوسطه قزوین بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه ی این تحقیق تمامی دانش آموزان تیز هوش دختر و پسر سه پایه ی تحصیلی دوره ی متوسطه به تعداد 760 نفر در سال تحصیلی 93-94 بوده که از بین آن ها 256 نفر (128 دختر و 128 پسر) براساس جدول مورگان و به شکل تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسش نامه ی اوقات فراغت روان بخش و پرسش نامه ی خود پنداره ی بدنی مارش استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که دانش آموزان تیز هوش مشارکت بسیار کمی ( حدود22 درصد) در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت دارند. تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر بیش ترین استفاده را در اوقات فراغت داشت. این نتایج همچنین موید ارتباط معنادار (p کم تر از 05/0)بین عوامل لیاقت ورزشی، عزت نفس و خودپنداره ی کلی با تمامی مؤلفه های گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های بدنی است. ارتباط معنادار(p کم تر از 05/0) بین عوامل چربی، ظاهر، انعطاف، سلامتی و هماهنگی با برخی از مؤلفه های گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های بدنی ملاحظه گردید. لذا جهت گیری به سمت برنامه های ورزشی در اوقات فراغت می تواند به خودپنداره بدنی مثبت دانش آموزان کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رفعت جاه مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  151-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2633
 • دانلود: 

  1143
چکیده: 

یکی از عرصه های مهمی که در مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی برای شناخت تحولات ارزشی و نگرشی و سبک های جدید زندگی مورد توجه قرار می گیرد عرصه فراغت است، زیرا به سبب در برداشتن الزامات کمتر و آزادی عمل بیشتر می تواند ارزش ها و نگرش ها و ذایقه های فرهنگی را بازنمایی کند. از این رو مطالعه و پژوهش در اوقات فراغت جوانان که نسلی پیشرو و نمایانگر روند تغییرات فرهنگی جامعه هستند هم برای شناخت این روندها و هم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی ضروری می نماید. در این راستا هدف اصلی این پژوهش مطالعه الگوهای فراغت دانشجویان غیر تهرانی و شناخت مسایل و مشکلات اوقات فراغت آنان است. مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان و شناسایی عوامل احتمالی موثر در آن به ما کمک می کند تا بتوانیم نیازها و علایق فراغتی آنان را شناخته و کمبودها و مشکلات فراغتی را در این گروه با دقت بیشتری بررسی کنیم. این مطالعه بر روی نمونه ای احتمالی از دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی دانشگاه تهران انجام گرفته و یافته های آن حاکی از آن است که در گذران اوقات فراغت، دختران بیشتر به شیوه های فعالانه و پسران بیشتر به شیوه های سرگرمی خواهانه گرایش دارند. به طور کلی میزان استفاده دانشجویان پسر از امکانات فراغتی خوابگاه، به مراتب بیشتر از دختران بوده است. بیش از نیمی از دانشجویان از نحوه گذران اوقات فراغت خود ناراضی بوده و مهم ترین دلیل نارضایتی آنها محدودیت امکانات تفریحی و مشکلات مالی بوده اما محرومیت از امکانات تفریحی در دختران و محدودیت های مالی در پسران بیشتر ذکر شده و در مجموع دانشجویان دختر با مشکلات فراغتی بیشتری مواجه بوده اند. همچنین شیوه گذران اوقات فراغت دانشجویان با برداشت آنان از فراغت، ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی، میزان پایبندی دینی و میزان برنامه ریزی آنها برای فراغت ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2633

دانلود 1143 استناد 3 مرجع 6
strs
نویسندگان: 

زهساز فرزاد

نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی روابط بین میزان انرژی مصرفی و میزان مرگ نمونه زنان بالای 30 سال (تعداد = 3310) استان آذربایجان شرقی است.جمع آوری داده ها در دوره ای 5 ساله صورت گرفته است. در این تحقیق نشان داده شده است که افزایش خطرات نسبی منجر به مرگ، با افزایش سن رابطه مستقیم دارد و کاهش میانگین مقدار انرژی مصرفی روزانه (کیلوکالری بر کیلوگرم در روز) با افزایش میزان مرگ مرتبط است. اصولا این روابط، بیشتر به علت بالا بودن سهم انرژی مصرفی در دوره ی غیر فراغت (خانه داری) است که به طور میانگین 82 درصد کل فعالیت زنان را تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده، اهمیت انرژی مصرفی دوره غیر فراغت را در ارزیابی کل فعالیت نشان داد و رابطه معکوس میزان فعالیت جسمانی با خطر مرگ زنان را تایید می کند. در نتیجه این تحقیق، فقدان فعالیت جسمانی، عامل خطر مستقلی برای بیماری قلبی - عروقی و مرگ است و افزایش متوسط در انرژی مصرفی ممکن است به کاهش چشمگیری در میزان مرگ بینجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 265 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی روابط بین میزان انرژی مصرفی فعالیت جسمانی و میزان مرگ و میر نمونه مردان بالای 30 سال (تعداد = 2530) استان آذربایجان شرقی است که جمع آوری داده ها در یک دوره 5 ساله صورت گرفته است. در این تحقیق نشان داده شده است که کاهش میانگین مقدار انرژی مصرفی روزانه (کیلو کالری بر کیلوگرم در یک روز) با افزایش میزان مرگ و میر مرتبط بوده و اصولا این روابط، بیشتر به علت بالا بودن سهم انرژی مصرفی اوقات غیر فراغت می باشد. نتایج بدست آمده، اهمیت انرژی مصرفی اوقات غیر فراغت، در ارزیابی کل فعالیت را نشان داده و رابطه معکوس بین میزان فعالیت جسمانی با خطر مرگ و میر مردان را تایید می کنند. این در حالی است که روابط بین فعالیت جسمانی و میزان مرگ و میر اصولا بخاطر انرژی مصرفی اوقات غیر فراغت می باشد که بطور میانگین 53 درصد کل انرژی مصرفی مردان را تشکیل می هد. همچنین در این تحقیق رابطه مستقیمی بین مرگ و میر ناشی از همه عوامل و زمان صرف شده در حال نشستن وجود دارد. محقق در این مطالعه، خطرات نسبی ناشی از روابط طبقه بندی های میانگین انرژی مصرفی روزانه با میزان مرگ و میر را تخمین می زند. در نتیجه این تحقیق، فقدان فعالیت جسمانی، عامل خطر مستقلی برای بیماری قلبی- عروقی و مرگ و میر ناشی از آن بوده و افزایش متوسطی در انرژی مصرفی می تواند منجر به کاهش چشمگیری در میزان مرگ و میر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  13-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

فضاهای باز شهری پتانسیل بالایی برای انواع فعالیت های شهری از جمله گذران اوقات فراغت دارند. این موضوع با رشد شهرنشینی و تغییراتی که در سبک زندگی شهروندان رخ داده، اهمیت بیشتری یافته و معرفی نماگرهای تبیین کننده مفهوم کیفیت در این فضاها و چگونگی روابط بین آنها می تواند برای برنامه ریزان شهری اهمیت ویژه ای داشته باشد. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمی-کیفی است. در این تحقیق با درنظرگرفتن رابطه بین کیفیت فضاهای باز به عنوان هدف و شاخصهای عینی تبیین کننده آن، به عنوان نماگرهای مفهوم کیفیت، یک مدل ساختاری اندازه گیری پیشنهاد شده و چگونگی روابط بین نماگرهای معرفی شده و ضریب تاثیر آنها روی هدف پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصله، از بین نماگرهای 45 گانه ای که در مطالعات تئوریک به عنوان نماگرهای مفهوم کیفیت در فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت احصاء گردید، 7 نماگر قدرت تبیین کنندگی لازم را نداشته و حذف شده اند و نماگرهای مفهوم کیفیت به تعداد 38 نماگر رسید. در بررسی روابط و چگونگی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری این نماگرهای 38 گانه روی همدیگر، مشخص گردید، 11 مورد از این نماگرها، با سایر نماگرها همبستگی ندارند. همچنین با بررسی بارعاملی محاسبه شده برای نماگرهای مذکور مشاهده گردید، نماگر «وجود زمین و امکانات بازی و هیجان برای تمامی سنین» با کسب ضریب تاثیر 66/0، بیشترین تاثیر را بر کیفیت فضاهای باز دارد. این نماگر جزء یازده شاخصی است که عملکرد مستقل و غیر همبسته دارد. همچنین برخی نماگرها مثل نماگر «ابزار فعالیتهای سرگرمی، ورزش و آمادگی جسمانی» با ضریب تاثیر 62/0، هر چند جزء شاخصهای 11 گانه مستقل نیست اما باز هم ضریب تاثبر بالایی به دست آورده است، این را می توان از این جهت توضیح داد که اهمیت شاخصهای 11گانه مستقل، به دلیل داشتن ضریب تاثیر بالاتر نیست، بلکه این اهمیت به دلیل مستقل بودن و عدم همپوشانی کاستی های احتمالی توسط سایر شاخص ها است، بنابراین مدیران و برنامه ریزان شهری باید نسبت به وضعیت آنها (نماگرهای مستقل) حساسیت بیشتری داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  357-389
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2003
 • دانلود: 

  856
چکیده: 

طرح مساله: اوقات فراغت، عرصه اجتماعی نوینی است که در بستر مدرنیته، تغییرات اجتماعی و فرهنگی معاصر معنا و اهمیت یافته است. مطالعه فراغت به عنوان امری اجتماعی و فرهنگی و بررسی اشکال متمایز آن بر حسب الگوهای مختلف نابرابری اجتماعی از حوزه های جدید مطالعاتی جامعه شناسی فراغت است. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع و همچنین ساختار جوان جمعیتی ایران، این مقاله به مطالعه الگو و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان 29-15 ساله ایرانی و بررسی اشکال مختلف نابرابری اجتماعی در این الگوها و رفتارها می پردازد.روش: روش تحقیق و منابع داده های بررسی مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های طرح ملی «ویژگی های اجتماعی اقتصادی خانوار 1380» مرکز آمار ایران می باشد.یافته ها: یافته های تحقیق بیان گر اهمیت نمادین فراغت در زندگی اجتماعی جوانان و رابطه معنادار آن با اشکال مختلف تمایزات و نابرابری های اجتماعی در جامعه است.نتایج: وضعیتی که در چارچوب آن جوانان دست رسی متفاوتی به فرصت ها و موقعیت های مرتبط با اوقات فراغت دارند و در نتیجه الگوها و رفتارهای فراغتی متفاوتی را با توجه به ابعاد مختلف نابرابری اجتماعی یعنی نابرابری های فضایی، جنسیتی، قومیتی و طبقاتی تجربه می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2003

دانلود 856 استناد 4 مرجع 3
litScript