نتایج جستجو

608

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

61

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

ELSEVIER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  761-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Elsevier Health Sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3749
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3749

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری های عفونی از اولویت های سلامتی هستند. طب سنتی پارسی در بیماری ها رویکرد تشخیصی و پیشگیرانه دارد. بازخوانی این بیماری های عفونی ما را با نظرات تشخیصی و درمانی حکمای طب پارسی آشنا کرده و نیز بررسی یافته ی بالینی در طب مدرن که بتوان از آن در معالجه عفونت های مقاوم به درمان استفاده کرد که هدف و موضوع این مقاله است.مواد و روش ها: این پژوهش، با روش مروری انجام گرفت، بررسی کتاب طب اکبری است که مطالب مربوط به 67 بیماری شایع عفونی از آن بازبینی، بازنویسی و سپس آخرین دستاوردهای طب نوین استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت که مجموعه منابع واجد شرایط 21 منبع بود.نتیجه گیری: اکثر علایم بالینی و معاینه فیزیکی قابل مقایسه با طب نوین است. لیکن طب سنتی به عفونت ها مثل دیگر بیماری ها با دید اخلاطی و مزاجی نگاه کرده و اتیولوژی را از تغییر مزاج می داند. همچنین از انجاییکه در طب سنتی جایی برای آنتی بیوتیک ها نیست لذا در درمان نیز اختلاف نظر کاملی وجود دارد.به نظر می رسد که با تحقیق و بررسی بیشتر در طب پارسی می توان نکات فراموش شده شرح حالگیری و روش های معاینه را پیدا کرد که شاید با استفاده از آن ها بتوان با هزینه کمتری به تشخیص رسید. گرچه در درمان اختلاف نظر کاملی وجود دارد ولی با توجه به گسترش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی، شاید در آینده ناگزیر از روش قدیمی برای جایگزینی آنتی بیوتیک های مقاوم گردیم.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 96 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  114-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظام مند و ارایه فراترکیبی از پژوهش های محققان داخلی و خارجی در زمینه ویژگی های مطلوب کتاب های درسی دانشگاهی، با روش کیفی از نوع سنتزپژوهی است. جامعه مورد مطالعه آن، 60 پژوهش از میان پژوهش های بیست سال اخیر است که به اشباع اطلاعاتی رسیدند. نتایج به دست آمده به صورت واحدهای معنایی و کدگذاری صلاحیت هاست که در مرحله نخست 150 کد ایجاد و با تحلیل محتوای کیفی در 25 مقوله به منظور تحقق دو هدف پژوهش سازماندهی شدند: در مورد هدف نخست، مهم ترین مولفه های تدوین شناسایی و چهار درون مایه دقت علمی، ماهیت آموزشی، مخاطب محوری و دقت نگارشی از میان آن ها به دست آمد و در مورد هدف دوم، مدلی طراحی گردید که براساس آن، مولفه شفافیت در بیان مطالب با سه درون مایه ماهیت آموزشی، دقت علمی و دقت نگارشی مشترک است. مولفه های همه جانبه نگری و ساختار علمی و منسجم با درون مایه های دقت علمی و ماهیت آموزشی و مقوله انتقال ارزش ها با درون مایه های ماهیت آموزشی و مخاطب محوری وجه اشتراک دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALTMAN W.S. | ERICKSEN K.

نشریه: 

TEACHING OF PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  228-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6644
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6644

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Armand Mohammad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6264
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

textbooks are one of the most important teaching tools. Therefore, it is necessary to be very careful about how they are designed and edited. Works on textbook design and authoring have been published, one of which is textbook research and writing that can be used by scholars, authors, and textbook contributors. In this article, this book has been criticized, using a critical philosophical research. The importance of this book in reflecting the wide range of textbook research in the world, its being research-oriented, and addressing fundamental issues are among the advantages. The benefits of this book include the use of various tools to understand more about the contents, such as charts and tables, and the type of letters and their size. Its disadvantages include failure to rationalize the content and misinterpretation of some concepts, lack of proper design and contrast of colors, and inappropriate margins and unattractiveness.

آمار یکساله:  

بازدید 6264

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

HIDAYAT-AL-MYTA’ALLIMIN FIL-TTIB HAS BEEN WRITTEN BY ABUBAKR RABI BEN AHMAD AL-AHKHAWAYINI AL-BUKHARI BETWEEN 1000 AND 1170 AC...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  3-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

 در ادامه بحث شرط بلوغ، سه مساله مورد بحث قرار گرفته است:-1 زکات غلات و مواشی کودک، 2- شرطیت بلوغ در تمام سال، 3- زکات مال التجاره کودک.در مساله اول، قدما به ثبوت زکات در غلات و مواشی کودک قائلند و متاخران به عدم ثبوت آن. نویسنده پس از تحلیل ادله طرفین در دو مقام مقتضای قاعده و روایات خاص، جانب رای قدما را گرفته و با وجوه متعددی وجوب زکات در غلات و مواشی کودک را اثبات می کند.در مساله دوم نظر مشهور آن است که شرط تعلق زکات، بالغ بودن در تمام سال است، کسانی در مقابل مشهور، بلوغ در تمام سال را شرط نمی دانند. نویسنده پس از رد استدلال های پنجگانه نظریه مشهور، معتقد است که بلوغ در تمام سال برای تعلق زکات شرط نیست، بلکه بلوغ مالک در هنگام تعلق تکلیف زکات شرط است.مساله سوم، مورد اتفاق است که زکات مال التجاره کودک مانند مال التجاره شخص بالغ است; یعنی اگر در مال التجاره بالغ، واجب باشد در مال التجاره کودک نیز واجب است و اگر در آن مستحب باشد در این نیز مستحب است. 

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 224 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

YABLO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3646
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3646

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

در پژوهش حاضر کتاب فارسی دوم دبستان که از پایه ای ترین کتاب های درسی به شمار می رود، از منظر یکی از جلوه های پر اهمیت رفتارهای اجتماعی-فرهنگی در جهان معاصر، یعنی از زاویه توجه به محیط زیست، بررسی می شود. به همین منظور عناصر طبیعت به هشت دسته عمده: جانوران، پرندگان، گیاهان، خوراکی ها، آسمانی ها، آب، و زمینی ها تقسیم شدند. سپس تمام موارد مربوط از کتاب استخراج گردید و بر اساس نظریه های زبان شناسانه و به طور خاص بر اساس «سخن کاوی انتقادی» و مطابق با الگوی «دستوری-واژگانی» بررسی و تحلیل شدند.نخستین نتیجه به دست آمده نشان می دهد که عناصر طبیعت در کتاب مورد بررسی، به طور کلی از موضع قدرت بهره مند نیستند. در بررسی دقیق تر و جزء به جزء، آشکار می شود که در میان عناصر طبیعت، نخست پرندگان و به دنبال آن آسمان و وابسته های آن در بالاترین مدارج قدرت قرار دارند و در مقابل آن ها عناصر مربوط به زمین و خوراک در مدارج پایین تر و سپس آب و آن چه مربوط به آن است در پایین ترین مرحله قرار دارند. گیاهان و جانوران نیز با بهره مندی از قدرتی متوسط، در میان دسته های یاد شده قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 107 استناد 1 مرجع 0
litScript