نتایج جستجو

44

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 82)
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  196
کلیدواژه: 
چکیده: 

خانواده تتراسیکلین، آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که علاوه بر دسترسی آسان، ارزان بوده و عوارض جانبی به نسبت کمی دارند. این گروه دارویی علاوه بر آثار آنتی بیوتیکی با مهار ماتریکس متالوپروتئینازها و کلاژناز باعث مهار التهاب، کاهش رگ زایی و نورگ زایی و اثرات نسبی Neuroprotective و Antiapoptotic و آنتی اکسیدان می شوند. مجموع این خواص باعث استفاده از این خانواده در کاربردهای غیرآنتی بیوتیکی از جمله بیماری های مزمن قرنیه مانند خشکی چشم، سوختگی های شیمیایی و آسیب های تاول زای چشم، بلفاریت، اختلالات غدد میبومین، روزاسه، رد پیوند و درمان کمکی در ناخنک می شود. می توان از این داروها در مقادیر کم تر Subantibacterial (حدود 20 تا 100 میلی گرم در روز) استفاده نمود. به تازگی مطالعاتی برای استفاده از خواصNeuroprotective  و Antioxidant و Antiapoptotic جهت درمان بیماری های نورورتینال مثل رتینوپاتی ها و آسیب های ناشی از ایسکمی انجام شده که نیاز به بررسی های بیش تر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 196 استناد 491 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FOOD CONTROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  171-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHMITT H. | STOOB K. | HAMSCHER G.

نشریه: 

MICROBIAL ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  267-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2806
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2806

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ISHII R. | HORIE M. | MURAYAMA M. | MAITANI T.

نشریه: 

SHOKUHIN EISEIGAKU ZASSHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  277-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14708
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14708

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SUZUKI S. | HOA P.T.

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6849
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6849

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RASSOULI A. | ZAMANI Z. | BAHONAR A. | SHAMS GH. | ABDOLMALEKI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17604
 • دانلود: 

  5540
چکیده: 

BACKGROUND: tetracyclines (TCs) are broad-spectrum antibiotics that are widely used in veterinary medicine. The presence of TCs residues in milk is a public health concern all over the world.OBJECTIVES: This study aimed to determine TCs residuals in pasteurized milk marketed by some dairy companies in Tehran from April 2011 to March 2012.METHODS: 432 pasteurized milk samples were purchased from supermarkets supplying the milk products of 12 major dairy companies in Tehran (3 samples from each company every month), and they were stored at -20 oC until analysis. Oxytetracycline (OTC) and Tetracycline (TC) residues in each sample were extracted by a liquid - liquid phase procedure and quantitated using a high performance liquid chromatographic (HPLC) method. Chromatographic conditions included a mobile phase as oxalic acid buffer- acetonitril (80: 20) with a flow rate of 1mL/min and UVdetection at 355 nm.RESULTS: TCs residuals in most milk samples were lower than 100 ppb, maximum residue level (MRL); however, in seven samples (1.62%) the total residues of OTC and TC were more than MRL. In the latter milk samples, the median total TCs residue was 625 ppb, ranging between 274 and 1270 ppb.CONCLUSIONS: Because of the presence of TC residues above the MRL level in a limited number of milk samples, it is concluded that more studies and supervision of health authorities are needed in this field.

آمار یکساله:  

بازدید 17604

دانلود 5540 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FOOD CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  245
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1232-1238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1975
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1975

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که در دامپزشکی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه حاضر بمنظور بررسی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی انجام گردید. در مجموع 90 نمونه شیر در 5 روز متوالی از محصولات 6 شرکت عمده تولید کننده شیر پاستوریزه جمع آوری گردید. بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین از شیر استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با آشکارساز UV تعیین مقدار شدند. بقایای تتراسایکلین ها در 7 نمونه شیر (7.8%) حضور داشت. مقدار اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در همه نمونه ها کمتر از میزان حد مجاز (100 ppb) به دست آمد. با وجود این، در یک نمونه شیر مجموع بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بالاتر از حد مجاز  (138 ppb)بدست آمد. بنابراین با توجه به حضور بقایای تتراسایکلینها در تعدادی از نمونه های شیر، نیاز به مطالعات گسترده تر و نظارت بیشتر در این زمینه احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 20 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: tetracyclines (TCS) ARE BROAD SPECTRUM ANTIBIOTICS AND USED WIDELY IN VETERINARY MEDICINE. PURPOSE: THE EXISTENCE OF TCS RESIDUES IN MILK IS A PUBLIC HEALTH CONCERN ALL OVER THE WORLD…

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

MOKHTARI ALIREZA | HOSSEINI BAHAREH | PANAHI POURDAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  447-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18685
 • دانلود: 

  26147
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief: Drugs used in animal farms can affect the public health because of their trace in edible animal tis-sues. Antibiotics are an integral part of treatment in many infectious diseases. They are widely used therapeutically, as growth promoters and to prevent infection in animals (1). After systemic or intrammamry administration of antibiotics in animal, antibiotic residues (ARs) in milk can be detected (2). In fact, consumers can inadvertently expose to these chemical compounds. ARs are important for three major reasons first, they can cause antibiotic resistance in microorganism (1). Second, antibiotics have side effects therefore, feeding of edible products containing ARs can cause similar complications. The possible complications can be from slight and transient changes in the body's natural flora to severe allergic reaction. Some antibiotics can cause allergies, even when used at very low doses (2). Third, the bactericidal and bacteriostatic activity of these compound, are interfering with the production process of some dairy products (3). Thus Maxi-mum Residue Limit (MRL) has been established in many countries. These MRLs are set at levels which are not likely to be exceeded if the veterinary drugs are used in accordance with approved label instructions (4). Iran has not established antibiotic MRLs level in milk. Previous studies have shown the high AR contamination in the milk sample in different cities of Iran. In the present study the contamination level of AR in raw cow milk sample in different part of Iran were assessed.

آمار یکساله:  

بازدید 18685

دانلود 26147 استناد 0 مرجع 0
litScript