نتایج جستجو

80106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8011

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

THOMAS C.M. | BERTRAM E.

نشریه: 

NURSE EDUCATOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  176-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11373

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CAVE J. | WASHER P. | SAMPSON P. | GRIFFIN M. | NOBLE L.

نشریه: 

MEDICAL TEACHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5199
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5199

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

تعلیم و تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (مسلسل 93)
 • صفحات: 

  191-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2635
 • دانلود: 

  1442
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به میزان و سهم تاثیر محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در ایجاد مهارتهای ارتباطی دریافت، پردازش و پاسخ در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و ابزار «سیستم مقوله بندی متغیرهای مربوط به مهارتهای ارتباطی» انجام شده است. در مجموع 278 صفحه تجزیه و تحلیل شد و واحد تحلیل صفحه بود. 37 درصد صفحات «متن و عکس» و 27 درصد «متن» بوده است. «فعالیت» 35 درصد از محتوای کتابها و «متن نوشتاری» 45 درصد از آن را به خود اختصاص داده است. 12 صفحه هیچ مهارتی نداشته است. مهارت «برقراری ارتباط» بیش از بقیه (72 درصد) و مهارت «برقراری ارتباط با جنس مخالف» کمتر از بقیه (49 درصد) در محتوای کتابها وجود داشته است. در میان مهارتهای جرات ورزی، مهارت «شناخت حقوق خود و دیگران» و مهارت «تعریف و تشکر از دیگران» (69 درصد)، در میان مهارتهای همکاری، مهارت «همکاری در جامعه» (54 درصد)، در میان مهارتهای خودگردانی، مهارت «استقلال مالی و معنوی» (34 درصد)، در میان مهارتهای مقابله ای، مهارت «جلب حمایت و موافقت دیگران» (55 درصد) و در میان مهارتهای مربوط به جامعه، مهارت «شناخت و رعایت قوانین جامعه» (56 درصد) بیش از مهارتهای دیگر مطرح شده اند. در مجموع کتابها از نظر ایجاد و پرورش مهارتهای ارتباطی بسیار غنی و قوی بوده و زمینه لازم را برای رشد اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن تکرار پژوهش روی کتابهای دیگر برای معلمان، دوره های آموزش ضمن خدمت و برای والدین جلسات آموزش خانواده به صورت پایه ای و منسجم برگزار شود. همچنین با شناسایی و کمک به دانش آموزانی که در فرایند رشد اجتماعی و عاطفی دچار مشکل هستند می توان آینده ای بهتر را برای جامعه رقم زد.

آمار یکساله:  

بازدید 2635

دانلود 1442 استناد 3 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

روان پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

مقدمه: سازگاری اجتماعی با محیط های مختلف از جمله محیط دانشگاه نیاز به مهارت های خاصی دارد. عقیده بر این است که ارتقای مهارت های ارتباطی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد موثر می باشد. مطالعات زیادی نشان داده اند که بین سازگاری اجتماعی افراد و باورها و اعمال مذهبی رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. 38 نفر از دانشجویان خوابگاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی برای 4 هفته داده شد و پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس) استفاده شد. یافته ها: آزمون t مستقل نشان داد میانگین نمره سازگاری اجتماعی قبل از انجام مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (66/0 = P). این در حالی است که میانگین نمره سازگاری در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله (006/0 = P) و یک ماه بعد از مداخله (005/0 = P) به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بوده است. همچنین آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروه کنترل میانگین نمره سازگاری اجتماعی بین سه زمان تفاوت معناداری نداشت (92/0 = P). نتیجه گیری: آموزش گروهی مهارت های ارتباطی با رویکرد مذهبی سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه را افزایش داد پس می توان جهت افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاه از آموزش مهارتهای ارتباطی بارویکرد مذهبی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 310 استناد 489 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AHSIN SADIA | SHAHID AFSHAN | GONDAL GHULAM MURTAZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  72-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20096
 • دانلود: 

  22187
چکیده: 

Introduction: The purpose of this study was to improve communication skills and knowledge of bioethics of last year medical students doing clerkship and to evaluate the effectiveness of using workshops for this purpose from students’ point of view, in order to continue such programs in future.Methods: After Ethical approval for the study a two-day workshop on teaching effective communication skills and principles of medical ethics was planned and conducted by the department of Medical Education through multidisciplinary faculty of Foundation University Medical College, Pakistan. A total of 102 last year medical students participated in this workshop. The students were divided into 8 groups each containing 12 students. A team of pre trained facilitators for each group conducted the group activities. teaching strategies including interactive discussions on basic principles of doctor-patient relationship, power point presentations, day to day case scenarios, video clips and presentations involving students in role plays were used. Pre and post workshop self evaluation proformas about knowledge and skills of communication and medical ethics were rated (0=none, 1=below average, 2=average, 3=above average, 4=very good, 5=excellent) by the students.Results: 89 out of 102 participants returned the proformas. A significant percentage of students (%82) showed improvement in their knowledge and skills of appreciating bioethical issues like valid informed consent, patient confidentiality, end of life issues and breaking bad news by rating as “very good” after participation in the workshop. More than %70 students recommended this activity for other students.Conclusion: teaching through interactive workshops was found to be an effective method as reflected by students’ feedback. Therefore, the program will be continued in future.

آمار یکساله:  

بازدید 20096

دانلود 22187 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2475
 • دانلود: 

  1402
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی به معلمین زن و مرد در رشد مهارت های هیجانی- اجتماعی آنان پرداخت.روش: مطالعه از نوع طرح های آزمایشی است که در آن 68 معلم پایه های چهارم و پنجم ابتدایی با حداقل 10 سال سابقه تدریس و مدرک لیسـانس به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (18 زن و 16 مرد) و آزمایش (20 زن و 14 مرد) قرار گرفتند. ابزار سنجش مهارت های هیجـانی- اجتمـاعی، پرسش نامه هوش هیجانی- اجتماعی بار- ان بود که دارای 90 گویه و 5 عامل درون فردی، بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی است که توسط سموعی هنجاریابی شده است. مهارت های هیجانی- اجتماعی در 10 جلسه 2 ساعته در حوزه مهارت های درون فردی و بین فردی آموزش داده شد.یافته ها: عملکرد گروه آزمایش در مهارت های هیجانی- اجتماعی کلی و خرده مولفه های آن نسبت به عملکرد گروه کنترل بیشتر و تفاوت بین دو گروه معنی دار است. این نتایج پس از 4 ماه در مهارت های هیجانی- اجتماعی کلی و خرده مولفه های آن، کاهش معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: طراحی برنامه هایی برای آموزش معلمان می تواند کمک بالقوه سودمندی برای رسیدن به ابعاد گوناگون هوش هیجانی- اجتماعی نماید. نخستین گام در اجرای برنامه های یادگیری هیجانی- اجتماعی، درگیر نمودن معلمان با این مهارت ها و رشد توانمندی های هیجانی- اجتماعی آنان است.

آمار یکساله:  

بازدید 2475

دانلود 1402 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  127-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی «اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل» طراحی و اجرا شد. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. نمونه شامل 30 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهر قم بودند که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. پرسشنامه کیفیت زندگی Whoqol-brief را در دو نوبت به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. آموزش مهارت های ارتباطی طی 8 جلسه 2 ساعته به مدت 2 ماه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده ی افزایش میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه می باشد. بررسی میانگین نمرات مولفه های کیفیت زندگی به طور جداگانه در دو گروه آزمایش و گواه بیانگر آن است آموزش مهارت های ارتباطی بر مولفه های سلامت روانی و محیط تفاوت معنی داری را نشان می دهند. در حالی که در میانگین مولفه های سلامت جسمانی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 156 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  1470
 • بازدید: 

  2994
 • دانلود: 

  777
چکیده: 

مقدمه: ارتباط موثر، عنصر حیاتی از مراقبت پرستاری کارآمد بحساب می آید. این مطالعه به منظور بررسی مهارت های ارتباطی و برخی متغیرهای دموگرافیک مرتبط با آن در پرستاران انجام شده است.روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی است که در آن 210 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی گیلان در سال 1394، که به روش تصادفی نسبتی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21، و آمار توصیفی و تحلیلی (اسپیرمن، من ویتنی- یو، کروس کالوالیس) در سطح معنی داری (P<0.05) استفاده شده است.یافته ها: میانگین کلی و انحراف معیار مهارت های ارتباطی پرستاران (60.66±6.45) و به تفکیک حیطه ها، مهارت کلامی (3.18±21.58)، مهارت شنود (2.91±18.71)، و مهارت بازخورد (2.57±20.36) بود. بین مهارت ارتباطی کلی با مشخصات دموگرافیک سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، بخش محل خدمت و نوع استخدام رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، پرستاران از سطح مهارت های ارتباطی متوسطی برخوردار بودند. بنابراین توجه مدیران پرستاری به برگزاری برنامه های آموزشی جهت ارتقای این مهارت ها ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 2994

دانلود 777 استناد 1470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  28-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  493
کلیدواژه: 
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 493 استناد 0 مرجع 0
litScript