نتایج جستجو

7107

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

711

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HUNTLY HELEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8962
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8962

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  203-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

سواد ارزیابی معلمان تاثیر بسزایی در کیفیت ارزیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در راستای تبیین این موضوع، این پژوهش با هدف بررسی سطح سواد ارزیابی مدرسان ایرانی آموزش زبان انگلیسی و مدرسان زبان انگلیسی رشته های خاص از نظر میزان تطابق آنان به روش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 80 مدرس دانشگاهی تشکیل می دهند که به روش غیرتصادفی (در دسترس بودن) انتخاب شده اند. شرکت کنندگان در ابتدا به پرسشنامه سواد ارزیابی پاسخ داده و سپس 10 نفر از آنان در یک مصاحبه باز نیمه ساختاری مشارکت جستند. تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از آزمون تک نمونه ای تی و بررسی واریانس چند متغیره نشان می دهد که نخست آن که مدرسان ایرانی زبان انگلیسی و مدرسان ایرانی زبان تخصصی دانشگاهی از سطح سواد ارزیابی قابل قبولی برخوردار نبوده و دیگر اینکه تفاوت معناداری در سطوح سواد آن ها در خصوص 9 زیرسنجه سواد ارزیابی وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از تحلیل محتوای مضمون نیز موید این است که اگرچه مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در مقایسه با مدرسان رشته هایی که دست اندرکار تدریس زبان تخصصی نیز بودند، از سطح سواد ارزیابی بالاتری برخوردارند، لیکن هر دو گروه مورد مطالعه از ضعف چشمگیری در این زمینه رنج می برند که نه تنها نشان دهنده ضعف برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسان زبان انگلیسی در گستره هایی مانند آزمون های زبانی و ارزیابی است، بلکه بیانگر احتیاط جدی و حتی امتناع کارشناسان رشته ای در تدریس زبان تخصصی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BORG M.

نشریه: 

ELT JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  186-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4746
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4746

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

SELVI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  167-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11855

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHOJASTEHMEHR R. | TAKRIMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90725
 • دانلود: 

  101728
چکیده: 

This study was designed to identify teacher effectiveness factors, according to the perceptions of the English teachers in Khuzestan. Participants were 215 male and female secondary school English teachers, selected by a multistage sampling method. A 50-item researcher-constructed questionnaire was administered to these teachers, asking them what characteristics they thought effective English teachers should possess or demonstrate. A Principal Component Analysis was used, which yielded the following four factors: (a) instructional strategies (15 items), (b) communication (social) skills (8 items), (c) personal characteristics (8 items), and (d) knowledge (5 items). Results indicated that, to these teachers, instructional strategies were viewed as more critical for teacher effectiveness than other characteristics. Implications for training centers, principals, and higher education planners as well as suggestions for further research were discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 90725

دانلود 101728 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه ای باشد که موضوعات مربوط به اجتماع در ایشان نهادینه شود، تا در آموزش های خود این موارد را در نظر داشته باشند. اهمیت موضوع از آن جهت است که مراحل مختلف تربیت دانشجو-معلمان که شامل «معلمان به عنوان فراگیران» و «آموزش به عنوان میانجی گفتاری» می بایست با استناد به تعریف جدید آموزش در برنامه های آموزشی دانشجو-معلمان قرارگیرد. از این رو در این نوشته در پی آن هستیم که به ارائه طرح تربیت دانشجو-معلمان بپردازیم که با بهره گیری از اصول و مراحل ریچاردز (1998) و جانسون(2009) تهیه و تدوین شده است. در این طرح، مسائل مختلفی در مورد دوره های آموزشی دانشجو-معلمان و معلمان مطرح شده است که به بحث و بررسی هر کدام می پردازیم و سپس بر اساس آن طرح و مدل نهایی دوره های آموزش معلم در راستای اصول تئوری اجتماعی-فرهنگی ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHARIFI M. | JOURABCHI Z. | ALIPOUR HEYDARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92686
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: One of the important aspects of education is evaluation wich is in flounced by various factors.Objective: To assess teachers' effectiveness on student evolution of teacher and course.Methods: 290 students of Qazvin medical university (2000-2001) in four classes with four different teachers took part in this research. They filled in a questionnaire containing 10 questions at the beginning of semester before instruction and at the last session.Findings: The results indicated that students selected the choice "very much" more frequently at the last session in comparison with the first day of the semester. The score for judgment on a good teacher (characteristics of teachers and criteria of a good teacher) was 4.5 times higher in comparison with the beginning of the semester.Conclusion: Teacher can be considered as an effective factor for students' concept toward the course and themselves.

آمار یکساله:  

بازدید 92686

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  18-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زمینه و هدف: شناخت نقاط قوت و ضعف محتوای ارزشیابی، به مدیران آموزشی کمک می کند تا امکان اصلاح وارتقاء کیفیت ارزشیابی را فراهم کنند. هدف از این مطالعه تعیین مهم ترین اولویت های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و اساتید است که در عملکرد یک مدرس باید مورد توجه قرار گیرد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال تحصیلی 88- 87 روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان (245 نفر) و اساتید دانشکده (26 نفر) انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته که در زمینه مهارت های تدریس، ویژگی های فردی استاد، مهارت های ارتباطی، مهارت های ارزشیابی و رعایت اصول و قوانین آموزشی تنظیم شده بود جمع آوری شد. برای بیان یافته ها از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون های t و نرم افزار SPSS نسخه شماره 13 استفاده شد.یافته ها: مهم ترین اولویت از دیدگاه اساتید و دانشجویان به ترتیب در حیطه مهارت های تدریس، تسلط استاد و ایجاد انگیزه و مشارکت دانشجویان در مباحث درسی بوده است. میانگین نمرات دو گروه در برخی از گزینه ها از جمله تسلط استاد (p=0.02)، مشارکت دانشجویان (p=0.01) و ارائه مطالب جدید (p=0.007) تفاوت آماری معنی داری داشته است. در بخش ویژگی های فردی، شیوه بیان و تفهیم مطالب، در بخش مهارت های ارتباطی، احترام به دانشجو، در بخش مهارت های ارزشیابی، برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان ترم، در بخش اصول و قوانین آموزشی، رعایت موضوع درس طبق برنامه و منابع و شروع و اتمام درس بر اساس برنامه زمانی مدون بیشترین میانگین را کسب نمودند. میانگین نمرات در حیطه های مهارت های تدریس، ویژگی های فردی و مهارت های ارزشیابی در دو گروه تفاوت معنی داری داشته است (p=0.01).نتیجه گیری کلی: با توجه به این که نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص برخی از ملاک های ارزشیابی اساتید، تفاوت معنی داری داشته است به نظر می رسد طراحی یک فرم منطبق با نظرات اساتید و دانشجویان ضروری است. بعلاوه توجه اساتید پرستاری به اولویتهای تعیین شده می تواند کیفیت تدریس و رضایت دانشجویان را ارتقاء دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 38 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که به روش زیست نگاری-که یکی از زیرمجموعه های پژوهش روایی است-انجام شده است. در پژوهش های زیست نگاری تجربه یک یا چند فرد گردآوری شده و گزارش پژوهش به شیوه پژوهش روایتی تدوین می شود؛ بنابراین در این پژوهش، محققان از طریق بررسی مصاحبه با معلمان نمونه کشوری، در پی شناسایی مؤلفه های موفقیت معلمان نمونه کشوری بوده اند. بدین روی پس از بررسی و مطالعه متن مصاحبه ها به صورت مکرر و با استفاده از روش کدگذاری باز، مراحل این پژوهش صورت گرفت و کدهایی حاصل گردید. سپس کدهایی که دارای مشترکات معنایی و مفهومی بودند در دسته های واحدی قرار گرفتند و به این شکل دسته های کمتری حاصل گردید. در مرحله آخر، به منظور تقلیل دسته های به وجود آمده در مرحله دوم و یافتن مضمون های کلی تر، سعی شد با یافتن نقاط مشترک بین 22 مقوله به وجود آمده، مضامین متن کشف و تعیین شوند. در نهایت 4 مضمون کلی بدست آمد که عبارت اند از: 1. ویژگی های شخصیتی و اخلاقی معلمان نمونه 2. روابط انسانی معلمان نمونه 3. مهارت های حرفه ای معلمان نمونه 4. ویژگی های کلاس درس معلمان نمونه. معلمان علاقه مند می توانند با مدنظر قرار دادن این مؤلفه ها و افزودن سایر مؤلفه ها به خصوصیات خود، بر کیفیت کار خویش و نهایتاً کیفیت نظام آموزشی بیفزایند.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  109-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

پیشینه و اهداف معلم به عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی در اثربخش سازی آموزش و تسهیل یادگیری نقش موثری دارد. کیفیت کار معلمان مهم ترین عامل موثر بر کیفیت یادگیری دانش آموزان و موفقیت نظام های آموزشی است. معلمان به عنوان یکی از اجزای پیچیده اکوسیستم مدرسه باید بتوانند انتظارات و تقاضاهای مسیولان و ذی نفعان مختلف را برآورده سازند و از تحولات اجتماعی و تغییرات آینده درک عمیقی داشته باشند. بنابراین معلمان باید به طور مداوم به دنبال روزآمدسازی دانش و مهارت هایشان باشند و توسعه حرفه ای خود را بهبود بخشند. حوزه توسعه حرفه ای معلم جنبه های مختلف نظیر؛ عقاید، باورهای تربیتی، معرفت شناختی و تمامی ابعاد فکری، رفتاری و عملی مربوط به آموزش و تدریس را شامل می شود هدف این پژوهش شناسایی نحوه استفاده معلمان ایرانی از فضای مجازی برای توسعه حرفه ای و استخراج الگوی آن است. روش ها در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است. 25 نفر از معلمان فعال در کاربرد فضای مجازی در آموزش استان همدان در سال تحصیلی 1397-1396 به مصاحبه دعوت شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و بر اساس منطق اشباع نظری تا 25 نفر ادامه یافت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده ها از قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تایید استفاده شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد معلمان با استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات می توانند به اطلاعات مورد نیازشان در زمینه های مختلف دسترسی آسان داشته باشند؛ از همایش ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوند؛ در تجربه های خود با ز اندیشی کنند و در پاسخگویی به مسایل تربیتی دانش آموزان اعتماد به نفس داشته باشند. با استفاده از ابزارهای تولید و ارایه محتوا به تولید محتواهای چندرسانه ای باکیفیت بپردازند؛ فعالیت های یادگیری متنوع طراحی کنند؛ انگیزه دانش آموزان را برای مشارکت افزایش دهند؛ از روش های تدریس فعال استفاده کنند. همچنین آنها با استفاده از ابزارهای تعاملی می توانند تجارب خود را بیان کنند؛ به تمرین نوشتن و تبادل اطلاعات با صاحب نظران و همکاران خود بپردازند؛ مهارت های گفت وگوی خود را تقویت کنند؛ با همکاران و صاحب نظران به صورت مشارکتی یاد بگیرند و در انجام پروژه های گروهی شرکت نمایند. نتیجه گیری یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد معلمان ایرانی از ابزارهای سه گانه بازیابی اطلاعات، تولید و ارایه محتوا و ابزارهای تعاملی در راستای توسعه حرفه ای خود بهره می گیرند و با استفاده از این ابزارها می توانند به توسعه حرفه ای در زمینه های دانش محتوایی، پداگوژیک و فناورانه بپردازند. بر اساس یافته ها، معلمان با استفاده از ابزارهای بازیابی می توانند به اطلاعات مورد نیازشان در زمینه های مختلف نظیر اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی و آخرین تغییرات کتب درسی، اطلاعات مربوط به مسایل تربیتی دانش آموزان، شیوه های تدریس، شیوه های ارزشیابی، روش های پژوهش، نظریه های یادگیری، آگاهی از وضعیت آموزش و پرورش کشورهای دیگر و دانش فناوری، زمان، مکان و موضوع همایش ها و کارگاه های آموزشی حضوری و الکترونیکی دست یابند. همچنین نتایج یافته ها نشان داد که معلمان با استفاده از ابزارهای تعاملی می توانند تجارب خود را بیان کنند و از نظرات دیگران برای بهبود آنها استفاده کنند؛ فضای مشارکتی ایجاد کنند؛ تفکر انتقادی خود را تقویت کنند؛ مهارت نویسندگی خود را تقویت کنند و مهارت های استفاده از ابزارهای واژه نگار را بهبود بخشند؛ به تبادل اطلاعات با صاحب نظران و همکاران خود بپردازند؛ مهارت گفتگوی خود را تقویت کنند؛ با همکاران و صاحب نظران در پروژه های مشارکتی فعالیت کنند؛ و به طراحی فعالیت های یادگیری فردی و گروهی بپردازند. بنابراین معلمان می توانند از فضای مجازی به عنوان بستری برای توسعه حرفه ای خود استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
litScript