نتایج جستجو

1210

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

121

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAZA UMAIR | AHMAD WASIM | KHAN ATIF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  415-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14100
 • دانلود: 

  7440
چکیده: 

The need of taxonomy is vital for knowledge sharing. This need has been portrayed by through-life engineering services/systems. This paper addresses this issue by repair process taxonomy development. Framework for repair process taxonomywas developed followed by its implementation. The importance of repair process taxonomy has been highlighted.

آمار یکساله:  

بازدید 14100

دانلود 7440 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALMOTAIRI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7248
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7248

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GREEN K.Y. | ANDO T. | BALAYAN M.S. | BERKE T. | CLARKE I.N. | ESTES M.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  181
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  322-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4575
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4575

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پژوهش جهرمی امین

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

علاقه به مفهوم «نوآوری باز» در دهه اخیر افزایش چشم گیری پیداکرده، اما ادبیات گسترده این موضوع از تنوع بیشتری برخوردار است از آن رو که نوآوری باز، مفهومی « فازی» است و مرزهای دقیقی با نوآوری بسته ندارد. به بیان دیگر هر فرایند نوآوری می تواند هم تا حدودی «باز» تلقی شده و هم تا حدودی « بسته»؛ بنابراین نوآوری یک طیف است و نه یک مرزبندی دقیق. یکی از راه های تالیف برداشت ها از نوآوری باز، کاربرد آرایه شناسی است. هدف این تحقیق نیز آرایه شناسی نوآوری باز با استفاده از ادبیات موضوعی است. این تحقیق از نظر هدف، مروری، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله ضمن مروری مختصر بر مفهوم شناسی نوآوری باز و مدیریت دانش، تلاش می کند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای ادبیات موضوعی در حوزه آرایه بندی نوآوری باز، به گرد آوری این متون دست یابد. آرایه شناسی های ارائه شده افزون بر کمک به درک اصطلاحات این حوزه، در قالب طرح واره ها و با امکان مقایسه شباهت ها و تفاوت ها می تواند به عنوان ابزار تصمیم گیری استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL GENETIC VIROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  2-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EL ANSARY ADEL I.

نشریه: 

EUROPEAN BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  266-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9075
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9075

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FELIS G.E. | DELLAGLIO F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3225
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3225

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  113-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1580
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

تکنیک تاکسونومی عددی یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمتغیره برای ارزیابی و رتبه بندی بوده و کاربرد زیادی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه دارد. این مدل نیز نظیر سایر مدلهای تصمیم گیری چند متغیره دارای معایبی است، از مهمترین ایرادهای وارده بر این مدل، یکسان فرض شدن شاخص ها و هم جهت بودن شاخص ها می باشد. لذا هدف مقاله حاضر ارائه روش شناسی مناسب اصلاح مدل و رفع محدودیت های آن و معرفی مدل تاکسونومی اصلاح شده است. پس از معرفی مدل اصلاح شده، برای نمایش بهتر تفاوت نتایج، از دو مدل برای سنجش سطح توسعه مناطق روستایی شهرستان های استان مازندران استفاده شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است و در زمینه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بر پایه داده های آماری سرشماری سال 1385 است. جامعه آماری تحقیق مناطق روستایی استان مازندران مشتمل بر 16 شهرستان است. مقایسه نتایج حاصل حاکی از افزایش دقت مدل تاکسونومی عددی اصلاح شده در مقایسه با مدل تاکسونومی رایج است، بطوری که مقادیر ضرایب درجه توسعه (Fi) و رتبه در این مدل ها تفاوت قابل توجهی داشته است. بر اساس مدل تاکسونومی عددی مناطق روستایی شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.455 دارای رتبه 1 و مناطق روستایی شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.476 دارای رتبه 3 بوده است، اما در مدل اصلاح شده که امکان و زن دهی به شاخص های مهمتر وجود داشته و جهت شاخص ها یعنی مثبت و منفی بودن معنادار شد، سطح توسعه مناطق روستایی شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.396 به رتبه 1 و شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.420 به رتبه 2 تغییر یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1580

دانلود 487 استناد 1 مرجع 9
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  749
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 749

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJIAN SARA | HENDESSI FARAMARZ | BERENJKOUB MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33622
 • دانلود: 

  9347
چکیده: 

The number of reported vulnerabilities is dramatically rising every year. In addition, the combination of different kinds of network devices, services and applications in a complex manner lead to increase the complexity of vulnerabilities. Increasing the number of vulnerabilities and their complications show the importance of vulnerability taxonomies which could provide a common language for defining vulnerabilities and help analyze and assess them. Both the advantages of using vulnerability taxonomies and the features of the taxonomies that have ever been suggested encouraged us to offer the new network vulnerability taxonomy. Our proposed taxonomy is a multi-dimensional and hierarchical taxonomy which classifies network vulnerabilities based on their location, cause and impact. These are three dimensions of our taxonomy. We use ITU-T X-805 security architecture to provide a comprehensive layered classification for the location dimension and also use common weakness enumeration (CWE) project to provide a complete layered classification for the cause dimension of the proposed taxonomy. Finally, we evaluate our taxonomy based on taxonomy requirements. In addition, to demonstrate the usefulness of our taxonomy, a case study applies the taxonomy to a number of network vulnerabilities. We also use this taxonomy to analyze network vulnerabilities. The result of our analysis is a matrix that demonstrates the distribution of network vulnerabilities based on their causes, locations and impacts. In addition to offering a taxonomy that is specific to network vulnerabilities and is beneficial for analyzing network vulnerabilities by covering almost all possible combinations of causes, locations, and impacts, we also introduce and consider network activities in the classification of location dimension for the first time.

آمار یکساله:  

بازدید 33622

دانلود 9347 استناد 0 مرجع 0
litScript