نتایج جستجو

11

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قنبری حسین

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  197-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1787
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از یک مدل میان مقیاس موسوم به tapm نحوه انتشار آلاینده PM10 در هوای شهر تهران به صورت ناحیه ای در مدل و برای تمام سال 2006 شبیه سازی شده است. در این راستا سه دامنه با تفکیک افقی 30، 10 و 3 کیلومتر در نظر گرفته شده و خروجی های آن با درجه تفکیک 3 کیلومتر لحاظ شده است. شرایط همدیدی در این مدل لحاظ نشده است. داده های pm10 از ده ایستگاه مختلف سطح شهر وابسته به شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران و همچنین سازمان محیط زیست گردآوری شده اند. نتایج حاصل از این شبیه سازی حاکی از آن است غلظت عنصر آلاینده PM10 از شمال به جنوب و از شرق به غرب در شهر تهران افزایش می یابد. حداکثر غلظت در مناطق شهری یازده و دوازده و حداقل آن در مناطق چهار و بیست و یک مشاهده شده است. که این مساله با جهت باد چه در مدل و چه از طریق رسم گلباد، همخوانی دارد. خروجی مدل نشان می دهد که در رابطه با سطح اطمینان یا شاخص IOA مدل تا 61 درصد شبیه سازی را بدرستی انجام داده است که این میزان بر اساس استاندارد طراحان مدل خوب و معنی دار تلقی می شود. لازم است در اینجا یادآور شویم که مدل برای یک سطح (ناحیه) شبیه سازی انجام می دهد در صورتی که اندازه گیری های واقعی به صورت نقطه ای هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1787

دانلود 295 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

در نوشتار حاضر رفتار آلودگی هوا در سطح شهر تهران، با در نظرگرفتن الگوی باد با استفاده از یک مدل میان مقیاس مرسوم به مدل آلودگی هوا (tapm) شبیه سازی شده است. در این زمینه سه دامنه با تفکیک افقی 30، 15 و 5 کیلومتر در نظر گرفته شده و خروجی های آن با درجه تفکیک 5 کیلومتر لحاظ شده است. شبیه سازی براساس آلاینده های PM-10 و CO و داده های باد در تراز ده متری از پنج نقطه شهر با در نظر گرفتن دو حالت (با حضور شرایط سینویتیک و بدون حضور شرایط سینوپتیک) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این شبیه سازی حاکی از آن است که الگوی باد در شرایط درنظر گرفتن سینوپتیک همگن تر است و با افزایش ارتفاع، سرعت نیز افزایش می یابد. در مقابل، در وضعیت بدون حضور شرایط سینوپتیک الگوی باد نا همگن است و با افزایش ارتفاع سرعت نیز کاهش می یابد، همچنین غلظت عناصر آلاینده از شمال به جنوب و از شرق به غرب افزایش می یابد. حداکثر غلظت در مناطق شهری واقعی همخوانی خوبی دارد. از لحاظ سرعت نیز شاخص توافقی 602 درصد وجود دارد. مدل به کار گرفته شده، در خصوص آلودگی تا 51 درصد شبیه سازی را به درستی انجام داده است. ضمن اینکه مدل برای یک سطح شبیه سازی انجام می دهد در صورتی که اندازه گیری های واقعی به صورت نقطه ای هستند. سرانجام آنالیز واریانس بین مناطق مختلف شهر، حاکی از آن است که میانگین آلودگی در مناطق هستند. سرانجام آنالیز واریانس بین مناطق مختلف شهر، حاکی از آن است که میانگین آلودگی در مناطق 11 و 12 اختلاف معنی داری با سایر مناطق نشان می دهد. با توجه به اینکه سرعت باد جز در موارد بسیار محدود از 20 گره (10 متر بر ثانیه) کمتر بوده است، در نتیجه آلودگی در سیکل بسته ای در تهران گرفتار می آید و برای مدت طولانی از سطح شهر تخلیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 324 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1702
 • دانلود: 

  545
چکیده: 

جهت وزش بادها و شرایط تلاطمی و شارهای درون جو مجاور سطح زمین از مهم ترین عوامل جوی موثر در الگوی پراکنش و پخش انواع آلاینده های هوا پس از خروج از منابع انتشارات آن هاست. در این پژوهش با استفاده از شاخص ترمودینامیکی ترکیبی اولری - لاگرانژی (EDMF) موجود در مدل میان مقیاس آلودگی هوا (tapm)، الگوی پراکنش آلاینده ها در جو مجاور سطح زمین در شرایط هوای ناپایدار و وزش باد در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای انتخاب روزهای مورد بررسی از داده های سه ساعتی سه ایستگاه هواشناسی سطح شهر تهران استفاده شد. بنابراین دو روز دارای وزش باد قابل توجه در هر سه ایستگاه همدید مورد بررسی شامل یک روز از دوره گرم سال و یک روز از دوره سرد سال انتخاب شد و با تهیه نقشه های جوی سطحی و ترازهای بالا وضعیت عمومی هوای حاکم بر منطقه مورد بررسی قرار گرفت. داده های انتشارات از دو منبع نیروگاه و پالایشگاه نفت تهران واقع در جنوب شهر به مدل معرفی شد. اجرای مدل در ورودی هواشناسی با سه یاخته تودرتو با ابعاد افقی 4، 9.3 و 3 کیلومتر و ورودی آلودگی با ابعاد 1000، 975 و 750 متر تعریف شد. ورودی آلودگی بر مبنای مدل های اولرین و لاگرانژین تعریف و خروجی های آن ها برای درونی ترین شبکه محاسبه شد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شرایط وزش باد، افزایش میزان انرژی جنبشی تلاطم ناشی از سرعت باد و شرایط ناپایدار جوی، با انتقال افقی آلاینده ها و ایجاد حرکات قائم فرازشی سبب تعدیل آلودگی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1702

دانلود 545 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1302
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

وضعیت پوشش سطح زمین نقش بسیار مهمی در دمای هوا و در لایه خرد و محلی دارد. بطور کلی هر گونه تغییر در سطح زمین پیامدهای آب و هوای شدیدی در این مقیاس ها خواهد داشت. خشک شدن دریاچه های داخلی از مسائل نوظهور آب و هواشناسی می باشد که خشک شدن احتمالی دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران یکی از این نمونه هاست. در این پژوهش از مدل شبیه ساز آلودگی هوا (tapm)، جهت شناخت اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بر تغییرات دمایی ایستگاه مراغه در سال های 2003 و 2006 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، متوسط دمای سالانه ایستگاه مراغه در اثر خشک شدن دریاچه 0.25 درجه سلسیوس افزایش، و در ماه های گرم سال به ویژه اوت و ژوئیه در ساعات میانی روز به طور متوسط افزایش حدود 4 درجه سلسیوس و همچنین در ماه های سرد به ویژه دسامبر و ژانویه حدود 3.5- درجه سلسیوس در متوسط دمای شبانه، کاهش را نشان می دهد. بر این اساس با خشک شدن دریاچه ارومیه دماهای کمینه و بیشینه سالانه در منطقه مورد مطالعه تغییرات محسوسی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1302

دانلود 263 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  127-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

جزیره گرمایی شهر که امروزه به مساله ای بسیار بااهمیت در اقلیم شناسی شهری تبدیل شده است،‏ به طور کلی به افزایش دمای محیط شهر در مقایسه با حومه اشاره دارد. این پدیده که از پیامدهای شهرنشینی و شهرسازی است،‏ در کشورهای رو به پیشرفت که با رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها روبه رو هستند،‏ پیامدهای اساسی به همراه دارد. تهران،‏ پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران،‏ به دلایل مختلف،‏ مانند ساخت وساز ناهمگون و شرایط خاص جغرافیایی،‏ از این پیامدها بی بهره نمانده است. در این پژوهش با هدف ردیابی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران،‏ 24 روز از سال 2006 بررسی شده و با تلفیق میدان دمای به دست آمده از داده های ایستگاه های هواشناسی و میدان باد حاصل از مدل آلودگی هوا (tapm)،‏ وضعیت جزیره گرمایی واکاوی شده است. داده های عناصر جوی 22 ایستگاه هواشناسی در محدوده استان تهران دریافت شد. تغییرات موقعیت مکانی جزیره گرمایی شهر با استفاده از منحنی های هم دما در هر روز با فواصل زمانی سه ساعته،‏ در نرم افزار ArcGIS درون یابی و ترسیم شدند. نتایج به دست آمده از محاسبه اختلاف میانگین دمای محدوده شهری با حومه آن،‏ نشان داد که در تمامی روزها،‏ میانگین دمای محدوده شهر تهران بیشتر از دمای ثبت شده در حومه آن است. در تحلیل عوامل موثر در شکل گیری جزیره گرمایی،‏ سرعت و جهت باد از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار بودند؛ به گونه ای که گستره مکانی جزیره گرمایی توسط این دو عامل کنترل می شود. همچنین ارتباط معناداری میان فشار هوا و شدت جزیره گرمایی دیده نشد. تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی نیز در ماه های مختلف در محدوده های حد فاصل ایستگاه های دوشان تپه،‏ فاطمی،‏ مهرآباد و بهمن صورت می گیرد که در بیشتر روزها،‏ ایستگاه های آزادی،‏ بهمن و بازار،‏ مراکز گرمایی این محدوده هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 357 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1 (83)
 • صفحات: 

  119-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1518
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

در طول سال های گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف، سطح آب دریاچه ارومیه کاهش یافته و احتمال خشکی کامل آن را در سال های آینده تقویت کرده است. خشکی دریاچه ارومیه با بستری از رسوب های نمک در معرض هوا و وزش باد، تغییرات چشمگیری در وضعیت گرمایی، بیلان انرژی و نیز، پراکنش ذرات معلق اطراف دریاچه ایجاد می کند. با به کارگیری مدل سازی اقلیمی در مقیاس منطقه ای، این امکان وجود دارد تا با استفاده از سناریوهای مختلفی مانند خشک یا پر بودن دریاچه، تاثیر آن بر شرایط اقلیمی منطقه شبیه سازی شود. در این مطالعه با بهره گیری از داده های سه ساعتی جهت و سرعت باد در ایستگاه های همدید گرداگرد دریاچه ارومیه و با استفاده از مدل میان مقیاس آلودگی هوا tapm، میزان حجم ذرات معلق و الگوی پراکنش آن در منطقه محاسبه شد. بادهای غربی در ایستگاه ارومیه، بادهای شمالی در ایستگاه خوی، بادهای جنوبی در ایستگاه مهاباد، و بادهای شرقی در دو ایستگاه مراغه و تبریز، بادهای غالب در مقیاس ماهانه و سالانه معرفی شدند. خروجی گرافیکی باد روی دریاچه، گویای جهت گیری بادهای همگرا از پیرامون دریاچه و باد غالب شمالی است که پراکنش ذرات معلق را به طور غالب در جهت جنوب و جنوب غرب دریاچه نشان می دهد. پراکنش و گسترش ذرات معلق در ساعات غروب و شبانه مشهودتر است. مطابق با جهت وزش بادهای به دست آمده از ایستگاه های هواشناسی، جهت باد غالب روی دریاچه از پیرامون همگرا شده و در جهت جنوبی کانالیزه می شود، بنابر نتایج به دست آمده از مدل سازی اقلیمی انجام شده، مناطق جنوب و جنوب غربی دریاچه که از دسته حاصلخیزترین زمین های زراعی و باغی منطقه هستند، در معرض بیشترین تهدید پراکنش نمک دریاچه ارومیه خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1518

دانلود 322 استناد 0 مرجع 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

در این پژوهش با مدل سازی تاثیر دریاچه بر اقلیم خشکی مجاور و بهره گیری از نرم افزار tapm برای نخستین بار در ایران، با افزایش فرضی سطح آب از ارتفاع 351 متری کف چاله جازموریان تا ارتفاع 500 متری از سطح دریا و ایجاد یک دریاچه مجازی بزرگ در حوزه آبخیز یاد شده، با مدل نرم افزار اقلیمی، به تغییرات اقلیمی منطقه ای از جمله تغییر دما، سرعت باد و رطوبت نسبی منطقه در مقطع زمانی زمستانی و تابستانی پرداخته شده است. روی سطح آب دریاچه فرضی با شرایط سینوپتیکی و دینامیک جوی، نوسانات دمایی در زمستان، به طور میانگین 6.5 افزایش و در تابستان، به طور میانگین 1.6 کاهش خواهد داشت. میانگین سرعت باد در زمستان حدود 9.2 m/s و در تابستان، 1 m/s افزایش نشان می دهد. رطوبت نسبی در زمستان 6.5 درصد و در تابستان، 30 درصد افزایش خواهد یافت. خروجی مدل نرم افزاری  TAMPدر شبیه سازی پارامترهای اقلیمی دما، سرعت باد و رطوبت نسبی منطقه با ضریب همبستگی به ترتیب 83، 54 و 66 درصد و شاخص هماهنگی با 83، 63 و 73 درصد در حد قابل قبول ارزیابی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 381 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

جزیره گرمایی شهر به افزایش دمای فضای انسان ساخت شهری در مقایسه با حومه طبیعی آن اشاره دارد. این پدیده که از پیامدهای گسترش شهرنشینی و شهرسازی است، و امروزه به مساله ای بسیار با اهمیت در اقلیم شناسی شهری تبدیل شده است. رشد سریع و عدم توجه کافی به عناصر طبیعی موثر در فرایند برنامه ریزی و اجرای طرحهای شهری، پیامدهای زیست محیطی متعددی به همراه دارند که از جمله آنها پدیده جزیره گرمایی است که از تمرکز فعالیت های انسانی و نیز از تغییر نوع پوشش سطحی ناشی می شود. در این پژوهش به منظور واکاوی رفتار روزانه جزیره گرمایی شهر تهران با بررسی 8 روز از سال 2006 و با استفاده از پهنه بندی میدان وزش باد و دما، رفتار روزانه جزیره گرمایی واکاوی شد. داده های جوی از 14 ایستگاه هواشناسی استخراج شد. همچنین میدان باد با استفاده از مدل آلودگی هوا مدل سازی شد. شکل فضایی جزیره گرمایی در هر روز با فواصل زمانی سه ساعته در نرم افزاز ArcGIS ترسیم شدند.محاسبات آماری، از جمله شدت جزیره گرمایی محاسبه شد. نتایج واکاوی داده های ایستگاهی و خروجی مدل نشان می دهند که با وجود رسیدن باد به حد آستانه محاسبه شده، شدت جزیره گرمایی همواره مثبت است. به علاوه سرعت و جهت باد بیش ترین نقش را در الگوی فضایی و شدت جزیره گرمایی دارد و میان الگوهای فشار با جزیره گرمایی ارتباط خوبی وجود ندارد. مرکز اصلی جزیره گرمایی در حدفاصل ایستگاههای بهمن، بازار و آزادی قرار دارد و در ضمن هسته اصلی برودتی شهر تهران در اطراف ایستگاههای شمال تهران، اقدسیه و تجریش به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 523 استناد 2 مرجع 4
نویسندگان: 

GHOBADI A. | KHOSRAVI M. | TAVOUSI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20038
 • دانلود: 

  10938
چکیده: 

This paper examines the utility of the air pollution Model (tapm) in simulating meteorology and dispersion of PM10 and wind data in order to assess The Impacts of Wind Variability Function on Urban Heat Island for the day of 25, November, 2012 in Karaj city that experienced severe degradation in air quality. Drawing, Skew-T diagrams, maps of surface pressure (500hp), omega (850hp) and atmospheric conditions at 300 – 900hp level are used for analysis. Due to wind patterns, the air pollution behavior is simulated regarding to resolution of 5 km for output amplitude. Simulations of the PM10 and wind data in ten metric levels from three point of city are prepared according to synoptic conditions. Meteorology and PM10 dispersion results indicate that in spite of prevailed wind direction (West to East) in the mentioned day the effect of wind threshold on the air filtration is reduced and heat island formation is occurred as a result of reduction in air flow speed in urban areas. Therefore, it is essential to consider adopted strategies to mitigate urban heat islands such as the principles of bioclimatic architecture, urban morphology, urban infrastructure-related measures (architecture and land use planning) for urban planning.

آمار یکساله:  

بازدید 20038

دانلود 10938 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  121-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

نسیم دریا یکی از پدیده های غالب جوی در مناطق ساحلی است که می تواند اثرهای مثبت یا منفی در شکل گیری بارش، شدت آلودگی و جابجایی هوا در شهرهای ساحلی داشته باشد. تمرکز این مقاله بر روی مشخصه های نسیم دریا طی ماه های می تا سپتامبر و اثر بادهای غالب همدید بر روی این پدیده در سواحل جنوبی دریای خزر می باشد. در برسی اولیه 168 مورد وقوع نسیم دریا در یک دوره آماری 17 ساله (1990-2006) مشخص گردید. برای نشان دادن مشخصه های اصلی سیستم نسیم دریا، اثر روزانه بادهای همدید در تراز دریا و تراز 850 هکتوپاسکالی مطالعه شد. برای شبیه سازی موارد از خروجی مدل tapm استفاده گردیده است. جهت ارائه نقش بادهای همدید؛ دو رژیم شارش های دریاسو و خشکی سو معین شدند. در نهایت مشخصه های اصلی نسیم دریا شامل میانگین تاخیر عبور نسیم دریا، سرعت و جهت باد در زمان شروع، میانگین مدت نسیم دریا، گسترش رو به خشکی نسیم دریا آزمون شدند. نتایج نشان دادند که در مقایسه با شارش های همدید خشکی سو، شارش های دریاسو، شروع و خاتمه نسیم دریا را به داخل خشکی به تاخیر می اندازند و مانع از نفوذ بیشتر نسیم دریا به داخل خشکی می شوند. در مقابل شارش های خشکی سو سبب تقویت نفوذ خشکی سوی نسیم دریا می گردند. به طور کلی، قدرت شارش های همدید، نقش مهمی بر روی گسترش و نفوذ نسیم دریا در نوار جنوبی سواحل دریای خزر بازی می کند و مدل سازی عددی نیز این موضوع را تایید می کند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد، زمانی که شارش های همدید، مخالف نسیم دریا می وزند، اثر بخشی و قدرت نسیم دریا قویا به تغییر پذیری روزانه گرادیان فشار همدید و گرادیان دمای بین سطح خشکی و آب وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
litScript