نتایج جستجو

312

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

32

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: دو نوع رقم باقلا دارای تانن و بدون تانن وجود دارد. تانن ها ترکیبات ضد تغذیه ای هستند که بر روی کیفیت و قابلیت هضم تاثیر منفی می گذارند. این بررسی به منظور ارزیابی عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن در مقایسه با ژنوتیپ های دارای تانن انجام شد. مواد و روش ها: این آزمایش در سال زراعی 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. 11 ژنوتیپ مختلف باقلا (پنج ژنوتیپ دارای تانن، پنج ژنوتیپ بدون تانن و ژنوتیپ شاهد برکت) از نظر صفات زراعی شامل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه و غلاف سبز، عملکرد زیست توده و شاخص برداشت مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار بین ژنوتیپها از لحاظ ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، عملکرد غلاف سبز و شاخص برداشت بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد ژنوتیپ های GF-331 و GF-332 هر دو از گروه ژنوتیپ های دارای تانن بیش ترین عملکرد دانه (به ترتیب 6746 و 6427 کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند. کم ترین (3540 کیلوگرم در هکتار) میزان عملکرد دانه نیز مربوط به ژنوتیپGF-98 از گروه ژنوتیپ های بدون تانن بود. میزان عملکرد غلاف سبز از 15080 تا 33067 کیلوگرم متغیر بود. کم ترین میزان متعلق به GF-98 (بدون تانن) و بیش ترین آن مربوط به GF-20 (شاهد) بود. عملکرد زیست توده از 29000 تا 57333 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. ژنوتیپ GF-247 (بدون تانن) بیش ترین و ژنوتیپ GF-98 (بدون تانن) کم ترین عملکرد زیست توده را تولید کردند. براساس نتایج مقایسه میانگین، بیش ترین وزن 100 دانه با 33/158 گرم مربوط به ژنوتیپGF-21 (گروه دارای تانن) و کم ترین آن با 102 گرم مربوط به GF-249 (بدون تانن) بود. نتایج مقایسات گروهی نشان داد که بین دو گروه ژنوتیپ های دارای تانن و بدون تانن اختلافی از نظر ارتفاع بوته، عملکرد غلاف سبز و عملکرد زیست توده وجود نداشت. به طور کلی، ژنوتیپ های دارای تانن از نظر صفاتی مانند وزن 100 دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت بهتر از ژنوتیپ های بدون تانن بودند. نتیجه گیری: در این مطالعه، ژنوتیپ های دارای تانن از نظر اکثر صفات مورد مطالعه در این آزمایش برتری قابل توجهی نسبت به ژنوتیپ های بدون تانن داشتند. بنابراین، اگر هدف از کاشت باقلا دستیابی به عملکردهای بالاتر است استفاده از ژنوتیپ های دارای تانن در شرایط محیطی گرگان عملکرد بهتری تولید می کند. از طرف دیگر، براساس نتایج این بررسی، عملکرد دانه گروه ژنوتیپ های بدون تانن مشابه با ژنوتیپ برکت بود و به دلیل این که ژنوتیپ های بدون تانن از لحاظ کیفیت و ارزش غذایی بهتر از ژنوتیپ برکت هستند در صورت تکرار این نتایج (مشابه بودن عملکرد ژنوتیپ بدون تانن با ژنوتیپ برکت) در مطالعات آتی، توسعه و کشت آن در این منطقه توجیه پذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  125-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CONSTER BUILD MATER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  282
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  54
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  2484
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 2484 استناد 54 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  266-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از مخلوط تانن فرمالدهید و چسب اوره فرمالدهید تخته خرده چوب ساخته شده و ویژگی های آن مورد بررسی قرارگرفت. تخته های آزمایشی با توجه به عوامل متغیر شامل درصد جایگزینی تانن فرمالدهید در اوره فرمالدهید (سطوح صفر، 10، 20 و 30 درصد) و زمان پرس (12 و 15 دقیقه) ساخته شده و خواص آنها اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در قالب طرح فاکتوریل دو عامله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگزین کردن ده درصد رزین اوره فرمالدهید با تانن در هر دو زمان پرس 12 و 15 دقیقه، مقدار واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب کاهش و چسبندگی داخلی افزایش یافت. این تغییر بر مدول گسیختگی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) اثر معنی داری نشان نداد. به طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که جایگزینی در مقادیر کم تانن رزینUF  به عنوان چسب ساخت تخته خرده چوب مناسب می باشد. به طوری که خواص رطوبتی تخته های ساخته شده با نسبت جایگزینی 90:10 بسیار نزدیک به مقادیر مجاز این خواص برای مصارف بیرونی تخته خرده چوب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 246 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

ترکمن جواد | سیام شهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

پوست درختان جنگلی دارای ترکیباتی هستند که قسمت عمده آن را تانن تشکیل می دهد. تانن ها از چندین نوع ترکیب شیمیایی با ماهیت پلیمری و پلی فنولی تشکیل شده اند که به علت طعم تلخ و اثر قابض و قابلیت واکنش با پروتئین پوست، دارای کاربرد پزشکی و صنعتی می باشند. هدف از این بررسی انداره گیری راندمان استخراج، میزان ترکیبات فنولی فعال و تانن موجود در پوست درختان صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن می باشد. در این بررسی برای برآورد راندمان استخراج مطابق آیین نامه T204 om-88 روش استاندارد  TAPPI با استفاده از سوکسله طی سه مرحله با حلال های استن، الکل 95 درصد و آب داغ و همچنین با استفاده از حمام بن ماری به تنهای با حلال سود 1 درصد (w/v 1:10) و به مدت یک ساعت در درجه حرارت 90 درجه سانتی گراد عصاره گیری شد. جهت دستیابی به ترکیبات فنولی فعال مواد استخراجی از روش استیاسنی استفاده شد. اندازه گیری تانن متراکم مطابق روش هگرمن (1998) با استفاده از ستون کروماتوگرافی و ماده سفادکس  LH-20و برای اندازه گیری تانن های قابل هیدرولیز از محلول یک درصد آبی کلرور فریک استفاده شد. راندمان خالص استخراج پوست صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن 12.5 و 19.2 درصد پوست خشک به دست آمد. که با توجه به عدد استیاسنی 42 و 52 درصد میزان ترکیبات فنولی فعال به ترتیب 5.25 و 9.98 درصد پوست خشک برآورد شد. میزان تانن پوست به ترتیب 1.3 و 1.2 درصد پوست خشک است که میزان تانن متراکم آنها به ترتیب 0.24 و 0.45 درصد و تانن های قابل هیدرولیز 1.06 و 0.75 درصد برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصل میزان مواد استخراجی پوست صنوبر اورامریکن 54 درصد بیشتر از دلتوئیدس است. میزان ترکیبات فنولی فعال و تانن متراکم آن نیز دو برابر دلتوئیدس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 477 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  655-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

تانن ها یکی از مطلوب ترین ترکیب های فنولی طبیعی و تجدیدپذیر بوده که از منابع گیاهی به دست می آیند. ماهیت فنولی تانن ها باعث می شود که این مواد در واکنش با فرمالدهید شرکت کرده و رزین های تانن فرمالدهید تشکیل دهند. در این تحقیق برای ساخت تخته خرده چوب از مواد اولیه کاه گندم و خرده چوب جنگلی (با نسبت 50 به 50 درصد) و چسب فنول فرمالدهید بر پایه تانن استفاده شد. برای ساخت چسب، پودر تانن در دو سطح 10 و 20 درصد بر اساس وزن خشک رزین به محلول فرمالین 35 درصد اضافه شد سپس تخته ها در دو محدوده ضخامت 10 و 16 میلی متری ساخته شده و ویژگی های آنها شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، واکشیدگی ضخامتی و جذب آب اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقاومت تخته های ساخته شده از مخلوط کاه گندم و خرده چوب نسبت به تخته خرده ساخته شده از خرده چوب خالص کمتر است. همچنین افزایش مصرف تانن در چسب فنول فرمالدهید موجب افزایش چسبندگی داخلی و افزایش واکشیدگی و میزان جذب آب تخته (در 2 و 24 ساعت) شد.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 36 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  4095
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

tannin is polyphenolic component having some antioxidant properties and exists in many plants and fruites. In pomegranate juice this component causes turbidity and haze. During fruite juice clarification by conventional gelatin method, all poly phenolic substances which are responsible for antioxidant activity are removed and as a result the quality of the product is reduced. In the present study tannase enzyme (tannin acyl hydrolase; EC 3.1.1.20) was used to decompose tannin to gallic acid and glucose and as the result the amount of turbidity of the juice is decreased, while, the antioxidant properties remain unchanged since tannin is not decomposed and not seprated in the juice as it occurs in the gelatin method.

آمار یکساله:  

بازدید 4095

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14613
 • دانلود: 

  14327
چکیده: 

The process called biohydrogenation occurs mainly in ruminant animals and during it, unsaturated fatty acids, and particularly poly-unsaturated ones (linoleic and linolenic) coverts to a saturated form of stearic acid. For many years, the beneficial effects of biohydrogenation intermediate fatty acids like cis-9 trans-11 linoleic acid, the main natural isomer of conjugated linoleic acids (CLA), and the isomer of trans-9 trans-11 CLA, especially in preventing cancer, has been proved. Many researches tried to use different components to interference biohydrogenation and increase the mediator substrates of CLA (e. g. vaccenic acid (VA)). Recently, due to the effects on rumen microorganism population, so do on biohydrogenation, tannin, a poly phenolic compound, is in the center of considerations. It is well known that tannins, specially condensed tannins, affect the bacteria population involved in biohydrogenation. Consequently, reduction in biohydro-genation via dietary inclusion of tannin is a useful tool to change the milk fatty acid profile toward health promoting fatty acids.

آمار یکساله:  

بازدید 14613

دانلود 14327 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OSAWA R. | KUROISO K. | GOTO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3093-4503
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2433
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2433

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1617-1624
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1066

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript