نتایج جستجو

6182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

619

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین منجر به پیدایش بحران های زیست محیطی می گردد. در این تحقیق، نقشه آمایش حوضه آبخیز کچیک واقع در استان گلستان بر اساس مدل سیستمی رایج در آمایش سرزمین و به روش دو ترکیبی در محیط نرم افزار ArcGIS 9.3 تهیه گردید. ابتدا نقشه واحدهای زیست محیطی نهایی با استفاده از نقشه های واحد شکل زمین، تیپ خاک، همباران، زمین شناسی و تیپ گیاهی تهیه گردید. سپس نقشه توان کاربری ها بر اساس ارزیابی توان اکولوژیکی 116 واحد زیست محیطی بدست آمد. در نهایت نقشه آمایش حوضه بر اساس روش کیفی قیاسی تعیین گردید. نتایج نشان داد که اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه حدود 20 درصد بیش از حد بهره برداری شده است و منطقه جهت توسعه شهری توان نداشته در حالیکه برای جنگلی شدن دارای توان مناسب حدود 2 برابر (افزایش سطح مستعد جنگلداری از 9.44 درصد تا 16.30 درصد) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 354 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMI BAGHA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20724
 • دانلود: 

  20818
چکیده: 

Let A be a Banach algebra and E be a Banach A -bimodule then S=A ÅE, the l1-direct sum of A and E becomes a module extension Banach algebra when equipped with the algebras product (a, x): (a', x')=(aa', a.x'+x.a'). In this paper, we investigate D-amenability for these Banach algebras and we show that for discrete inverse semigroup S with the set of idempotents ES, the module extension Banach algebra S=l1 (ES) Å l1 (S) is D-amenable as a l1 (ES) -module if and only if l1 (ES) is amenable as Banach algebra.

آمار یکساله:  

بازدید 20724

دانلود 20818 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  85-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در این مقاله، با بیان تعریف میانگین پذیری مدولی روی جبر باناخ وکن-میانگین پذیری مدولی روی جبرهای باناخ دوگان مدولی و همچنین با تعریف آرنز منظم مدولی با ساختار متفاوت [1] ارتباط بین میانگین پذیری مدولی جبر باناخ Aوکن-میانگین پذیری مدولی دوگان دوم مدولی AیعنیA^(**)/(J_A^(⊥ ⊥ ) ) مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین با تعریف – σ WC قطر حقیقی مدولی و توابع متناوب ضعیف مدولی ارتباط بین کن-میانگین پذیری مدولی جبر باناخ دوگان مدولی و – σ WC قطر حقیقی مدولی آن مورد مطالعه قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAHLEH A. | GRAILO TANHA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11426
 • دانلود: 

  6862
چکیده: 

In this paper we define a congruence ~ on inverse semigroup S such that amenability of S is equivalent to amenability of S/ ~. We study module amenability of semigroup algebra i1(S/ ~) when S is an inverse semigroup with idempotents E and prove that it is equivalent to module amenability of i1 (S). The main difference of this action with the more studied trivial action is that in this case the corresponding homomorphic image is a Clifford semigroup rather than a discrete group.

آمار یکساله:  

بازدید 11426

دانلود 6862 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMZADEH S. | HADJIREZAEI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE ASSERT SOME PROPERTIES OF FINITELY GENERATED MULTIPLICATION moduleS. ALSO WE CHARACTRIZE ALL FINITELY GENERATED MULTIPLICATION moduleSM WHEN FITT0(M) IS A POWER OF A MAXIMAL IDEAL OF R.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

BORZOOEI R.A. | SAIDI GORAGHANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30737
 • دانلود: 

  12424
چکیده: 

In this paper, by considering the notion of extended BCK- module, we define the concepts of free extended BCK-module, free object in category of extended BCK-modules and we state and prove some related results. Specially, we define the notion of idempotent extended BCK-module and we get some important results in free extended BCK- modules. In particular, in category of idempotent extended BCK-modules, we give a method to make a free object on a nonempty set and in BCK- algebra of order 2, we give a method to make a basis for unitary extended BCK-modules. Finally, we define the notions of projective and productive modules and we investigate the relation between free modules and projective modules. In special case, we state the relation between free modules and productive modules.

آمار یکساله:  

بازدید 30737

دانلود 12424 استناد 0 مرجع 1332
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  100-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3157
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

زمینه و هدف: پسوریازیس یکی از شایع ترین بیماری های پوستی التهابی با زمینه ژنتیکی است. برای درمان این بیماری مزمن از روش های متفاوتی استفاده شده است. برای این بیماری، systemic PUVA و Bath PUVA دو گزینه درمانی است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان پسوریازیس با systemic PUVA  و Bath PUVA در بیمارستان رازی تهران است.روش اجرا: این مطالعه به روش گذشته نگر Routine database study صورت گرفت و طی آن پرونده 390 بیمار مبتلا به پسوریازیس بررسی شد که از 1378 تا 1382 به بخش فتوتراپی بیمارستان رازی تهران مراجعه کرده بودند. 149 بیمار با systemic PUVA و 238 بیمار با Bath PUVA درمان شده بودند.یافته ها: پسوریازیس مزمن به شکل پلا ک (Plaque type)، شایع ترین نوع بیماری بود و در هر دو گروه درمانی، بیماران مرد، بیش تر از زن بودند. در 20.1 درصد بیمارانی که با systemic PUVA درمان شده بودند و 17.2 درصد آن هایی که با Bath PUVA درمان شده بودند، بهبودی کامل ضایعه ها گزارش شده بود. این بهبودی معهمولا بین جلسه های بیستم تا بیست و نهم درمان رخ داده بود. متوسط دوز کلی UVA برای بهبودی کامل، حدود 233.46 ژول بر سانتی متر مربع در درمان با systemic PUVA و 108.79 ژول بر سانتی متر مربع در درمان با Bath PUVA بود. در 23.3 درصد بیماران درمان شده با systemic PUVA که بهبودی کامل داشتند و در 17.07 درصد موارد بهبودی کامل به روش Bath PUVA عود بیماری گزارش شده بود. شایع ترین عارضه در هر دو گروه تحت درمان، اریتم بوده است.نتیجه گیری: systemic PUVA و Bath PUVA، روش های موثری در درمان پسوریازیس هستند. دوز متوسط اشعه که سبب پاک شدن کامل ضایعه ها می شد به صورت معنی داری در گروهی که systemic PUVA گرفته بودند، بیش تر بود و عود بیماری هم در این گروه بیش تر دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3157

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSADEQ MAYSAM | HASSANI MAHMOUD | NIKNAM ASSADOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (S.N. 12)
 • صفحات: 

  81-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12147
 • دانلود: 

  5373
چکیده: 

Let s be a linear mapping from a dense subalgebra A of a Banach algebraB into B. In this note, we study the closability of a module s derivation from A into a B- bimodule M. Applying the notions of torsion-free modules and essential ideals, we present several results concerning the closability of such derivations. Also we investigate the closability of module s derivations of the C*- algebra B into a Hilbert B- bimodule M.

آمار یکساله:  

بازدید 12147

دانلود 5373 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEDGHALCHI A.R. | POURMAHMOOD AGHABABA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  171-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15467
 • دانلود: 

  10266
چکیده: 

Let A be a Banach algebra and X be a Banach A-bimodule. Then S = AÅX, the l1-direct sum of A and X becomes a module extension Banach algebra when equipped with the algebra product (a, x).(a’, x’) = (aa’, ax’+xa’). In this paper, we investigate biflatness and biprojectivity for these Banach algebras. We also discuss on automatic continuity of derivations on S = A Å A.

آمار یکساله:  

بازدید 15467

دانلود 10266 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SABERIFAR M. | HOSSEINI S.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE MAIN PURPOSE OF THIS PAPER IS TO INTRODUCE A SET-VALUED HOMOMORPHISM IN WHICH INDUCED BY A module HOMOMORPHISM AND ANOTHER SET-VALUED HOMOMORPHISM. WE DISCUSS THE GENERALIZED LOWER AND UPPER ROUGH SUBmoduleS OF A module TO OBTAIN SOME RESULTS IN T-ROUGH moduleS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript