نتایج جستجو

5788

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

579

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد یک نوع پوشش مصنوعی و مقایسه آن با پوشش معدنی (شن و ماسه) رایج در پروژه های زهکشی صورت گرفته است. این عمل در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از مدل فیزیکی (نفوذسنج جریان موازی با جریان رو به بالا) انجام شد. پوشش معدنی استفاده شده در این تحقیق بر اساس معیار دفتر عمران اراضی آمریکا طراحی و انتخاب شد. همچنین بر اساس معیارهای موجود، پوشش مصنوعی (ژئوتکستایل) از نوع به عنوان پوشش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق با انجام آزمایش هایی تغییرات دبی خروجی از زهکش و هدایت هیدرولیکی مجموع خاک – پوشش در طول زمان و نسبت گرادیان در دو نوع پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که در یک بار آبی ثابت، دبی خروجی از زهکش و هدایت هیدرولیکی مجموع خاک – پوشش در طول زمان در زهکش با پوشش مصنوعی کاهش بیشتری از زهکش با پوشش معدنی دارد. نتایج آزمایش نسبت گرادیان، بیانگر پتانسیل گرفتگی معدنی در زهکش با پوشش مصنوعی می باشد. مقایسه عملکرد هر کدام از پوشش های استفاده شده نشان داد که هر دو پوشش عملکرد هیدرولیکی قابل قبولی دارند و هر دو نوع پوشش نیاز زهکشی را تامین می کنند. همچنین در تمام بارهای آبی، دبی خروجی از زهکش با پوشش معدنی بیشتر از دبی خروجی از زهکش با پوشش مصنوعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی بختیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  247-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روی عملکرد سیستم های زهکشی، گرفتگی به وسیله ذرات خاک می باشد. در اکثر موارد در طراحی سیستم های زهکشی توجه چندانی به مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نمی شود و معمولا اکثر پارامترهای مهم در طراحی سیستم های زهکشی برای تمامی شرایط یکسان در نظر گرفته می شود. همچنین مطالعات انجام شده در هلند نشان می دهد که حدود 80 درصد از شکست در پروژه های زهکشی در نتیجه عدم طراحی مناسب پوشش های زهکشی می باشد. با توجه به اینکه مطالعات صحرایی به منظور ارزیابی پوشش های زهکشی هم زمان بر و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا ارزیابی آزمایشگاهی این پوشش ها منطقی به نظر می رسد. اهداف اصلی این پژوهش ارائه یک سری روابط تجربی برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی و گرفتگی با استفاده از بار هیدرولیکی و دبی خروجی از زهکش(که اندازه گیری آنها آسان است) و حذف تاثیر پیزومترهای نصب شده در بدنه نفوذسنج می باشد.مواد و روش ها: بدین منظور دستگاه نفوذسنج که مطابق با استاندارد 5101ASTM- طراحی و ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. پوشش 450PP و پوشش معدنی(مطابق با استاندارد دفتر عمران اراضی امریکا ) استفاده شد. خاک مورد استفاده در این تحقیق از یک پروژه زهکشی در شمال خرمشهر و در عمق 1.65 متری تهیه شد. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از نفوذسنج و با اعمال چهار بار هیدرولیکی(25، 50، 75، 100 سانتیمتر) انجام شد و با اندازه گیری بار هیدرولیکی، دبی خروجی و قرائت پیزومترهای که در بدنه نفوذسنج نصب شده بود، پارامترهای ویژه(هدایت هیدرولیکی خاک-پوشش، خاک، پوشش و نسبت گرادیان) محاسبه شد.یافته ها: بعد از انجام آزمایشات، شبیه سازی مقادیر هدایت هیدرولیکی برای سیستم های خاک- پوشش، خاک و پوشش و همچنین نسبت گرادیان به انجام رسید. ارتباط بین پارامترهای مختلف با استفاده از نرم افزار Sigma Plot بسط داده شد که در آن مقادیر هدایت هیدرولیکی برای سیستم های مختلف به صورت تابعی از بار هیدرولیکی و دبی خروجی از زهکش ها ارائه گردید. خطای معادلات ارائه شده و همچنین اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده و اندازه گیری شده با استفاده از شاخص های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که مدل های مورد بررسی تخمین دقیقی از پارامترهای مورد بررسی دارند.نتیجه گیری: ضریب همبستگی این روابط برای پوشش 450PP و برای هدایت هیدرولیکی خاک-پوشش، هدایت هیدرولیکی خاک و هدایت هیدرولیکی پوشش و نسبت گرایان به ترتیب مقادیر 0.96، 0.96، 0.62 و 0.96، برای پوشش معدنی نیز به ترتیب 0.98، 0.98، 0.63 برآورد گردید. گرفتگی پوشش در حین انجام آزمایش باعث کم شدن ضریب همبستگی تخمین هدایت هیدرولیکی شد. استفاده از معادلات ارائه شده می تواند عملکرد هیدرولیکی و گرفتگی در پوشش های زهکشی را در شرایط مختلف طراحی شبیه سازی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مشکلات موجود بر سر راه تهیه و استفاده از پوشش های زهکشی شن و ماسه ای در کشور، منجر به بررسی به منظور یافتن جایگزین مناسب برای آنها شده که از جمله رایج ترین موارد می توان به پوشش های مصنوعی اشاره کرد. با توجه به رشد روزافزون صنایع پتروشیمی در ایران و تولید مواد اولیه مورد نیاز جهت تهیه پوشش های زهکشی مصنوعی و نیز وجود کارخانجات متعدد نساجی در کشور، امکان تولید داخلی این محصولات، فراهم شده است. از این نظر در تحقیق حاضر به بررسی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی پیش تنیده سست و حجیم (PLM) تولید داخل از نوع pp450 در مقایسه با یک نمونه مشابه خارجی، در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج طراحی شده بر اساس استاندارد ASTM D-5101 پرداخته شد. از موارد متمایز این تحقیق، استفاده از زه آب شور و سدیمی (EC=22.2 دسی زیمنس بر متر و SAR=26.27)، علاوه بر آب غیرشور (EC=0.78 دسی زیمنس بر متر) و در حضور خاک شور و سدیمی (EC=169.3 دسی زیمنس بر متر و SAR=45.18) می باشد که از محل اجرای پروژه زهکشی در منطقه شمال خرمشهر تهیه گردید تا شرایط را به واقعیت موجود در مناطق زهدار کشور نزدیک کند. به منظور ارزیابی، از عاملی به نام نسبت گرادیان (GR) استفاده شد. این نسبت از تقسیم گرادیان هیدرولیکی مجموعه خاک – پوشش مصنوعی بر گرادیان هیدرولیکی خاک به دست می آید و چنانچه مقدار آن از یک تجاوز کند، پوشش مصنوعی مستعد گرفتگی معدنی تشخیص داده می شود. همچنین تغییرات هدایت هیدرولیکی مجموعه خاک – پوشش مصنوعی در کنارنسبت گرادیان، در پنج گرادیان هیدرولیکی (1، 2.5، 5، 7.5 و 10) به منظور بررسی پتانسیل انسداد معدنی پوشش مصنوعی در شرایط کاربرد زه آب شور و خاک شور و سدیمی، در قالب طرح آماری فاکتوریل به صورت کاملا تصادفی و در 3 تکرار، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان دادند که متوسط هدایت هیدرولیکی خاک – پوشش نمونه های تولید داخل (معرفی شده با شماره های 1 و 2) در شرایط کاربرد آب غیر شور در مقایسه با پوشش مصنوعی تولید خارج، به ترتیب، 19 درصد و 28 درصد کمتر، و در شرایط کاربرد زه آب شور، کاهش هدایت هیدرولیکی مجموعه خاک – پوشش های تولید داخل به ترتیب 28 درصد و 33 درصد پوشش مصنوعی تولید خارج بود. نسبت گرادیان پوشش مصنوعی تولید خارج در تمامی گرادیان های هیدرولیکی، کمتر از یک بود که دلالت بر کارایی و عدم انسداد معدنی نمونه خارجی داشت، در صورتی که در هر دو نمونه پوشش مصنوعی تولید داخل در شرایط کاربرد زه آب شور، مقادیر نسبت گرادیان (GR) در گرادیان های هیدرولیکی یک و 2.5 به مقدار واحد نزدیک شد. این مقادیر در پوشش های مصنوعی داخلی شماره های 1 و 2 در شرایط کاربرد زه آب شور به ترتیب در گرادیان هیدرولیکی یک به 1.04 و 1.15 و در گرادیان هیدرولیکی 2.5 به 1.02 و 1.05 رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تداوم استفاده گستره از پوشش های شن و ماسه ای برای لوله های زهکش زیرزمینی با مشکلاتی از نظر تهیه، حمل و نقل، اجرا و هزینه سنگین روبه روست، به همین دلیل گرایش به استفاده از پوشش های مصنوعی یا ژئوتکستایل ها که دارای هزینه کمتری بوده و معایب ذکر شده را ندارند، بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش معدنی است. از آنجا که مقایسه بین عملکرد پوشش های مختلف در شرایط مشابه و با استفاده از خاک های منطقه مورد نظر انجام شده، انتظار می رود این بررسی بتواند تا حد زیادی جایگزین مطالعات صحرایی که دارای هزینه و مشکلات عدیده ای است باشد. جهت انجام این تحقیق، خاک مورد نیاز از یک پروژه زهکشی در منطقه شمال خرمشهر تهیه شد. در مرحله بعد کارایی سه نوع پوشش ژئوتکستایل (PP900,PP700,PP450) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس منحنی دانه بندی و نوع خاک، پوشش pp700 به عنوان گزینه برتر پیشنهاد شده بود، در عین حال دو گزینه دیگر به عنوان حدود بالا و پایین این گزینه مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، یک نوع پوشش معدنی که بر اساس معیارهای دفتر عمران اراضی آمریکا طراحی و انتخاب شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج (بر اساس الگوی استاندارد (ASTM D-5101 با اعمال چهار بار هیدرولیکی 25)، 50، 75 و 100 سانتی متر) انجام شد. در این تحقیق با انجام آزمایشات لازم، تغییرات دبی خروجی از سیستم خاک- ژئوتکستایل، هدایت هیدرولیکی، نسبت گرادیان و نسبت هدایت هیدرولیکی در هر چهار نوع پوشش بررسی شد. نتایج آزمایش نسبت گرادیان نشان داد که هیچ کدام از پوشش ها (معدنی و ژئوتکستایل ها) نسبت به گرفتگی حساس نبودند. هم چنین دبی خروجی در پوشش معدنی تقریبا دو برابر پوشش های ژئوتکستایل به دست آمد. از مقایسه تغییرات دبی خروجی و تغییرات هدایت هیدرولیکی در بین ژئوتکستیال ها مشخص شد که پوشش pp450 دارای عملکرد مناسب تری است. بنابراین در صورتی که بخواهیم سطح ایستابی با سرعت کمتر و به صورت یک نواخت پایین آورده شود و ذخیره رطوبتی در خاک ایجاد گردد، استفاده از این نوع پوشش ژئوتکستایل توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

ارواحی علی | ناصری عبدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بطور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی در نخیلات آبادان با بکارگیری چهار نمونه از پوششهای زهکشهای زیرزمینی شامل فیلتر شن و ماسه موجود در منطقه، فیلتر شن و ماسه استاندارد شده، فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 700 و فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 450 میکرون، بوده است. برای نیل به هدف فوق الذکر تعداد 16 لاترال )زهکش زیرزمینی( در مزرعه ای به وسعت 12 هکتار از جنوبی ترین اراضی طرح آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان در سال 1383 اجرا و نصب گردیدند. تعداد چهار خط زهکش زیرزمینی با هر یک از این فیلترها، اجرا شده و پیزومترهای لازم برای اندازه گیری مقاومت هیدرولیکی، منحنی سطح ایستابی و سایر پارامترهای مورد نیاز، روی زهکشها و در بین دو خط زهکش، در سه مقطع یک چهارم، یک دوم و سه چهارم از طول لاترال نصب گردید و در آنها بررسی های زیر انجام گردید: الف- ارزیابی فنی فیلترهای متنوع بکار رفته و نحوه اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی و ب- ارزیابی اقتصادی طرح و نهایتا تعیین برترین گزینه به ترتیب اولویت فنی و اقتصادی. با توجه به جمع بندی نتایج به دست آمده گزینه های قابل قبول به ترتیب اولویت ذیل پیشنهاد می گردد: اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی توسط ترنچر و لوله بهمراه فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین 450 )تولید داخل(، اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی توسط ترنچر و لوله به همراه فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین 450 )وارداتی(، اجرای سیستم زهکشسی زیرزمینی توسط ترنچر، لوله داخلی و فیلتر شن و ماسه استاندارد، اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی توسط بیل مکانیکی، لوله داخلی فیلتر شن و ماسه استاندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ناصری عبدعلی | ارواحی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با به کار گیری چهار نمونه از پوشش های زهکش های زیرزمینی شامل پوشش شن و ماسه موجود در منطقه، پوشش شن و ماسه استاندارد شده، پوشش مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 700 و پوشش مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 450 میکرون و مقایسه با زهکشی سنتی بر پایه پدیده جزر و مد در نخیلات آبادان بوده است. تعداد 16 لاترال (زهکش زیرزمینی) در مزرعه ای به وسعت 12 هکتار از جنوبی ترین اراضی طرح آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان در سال 1383 اجرا و نصب گردید. تعداد چهار خط زهکش زیرزمینی با هر یک از این پوشش ها، اجرا شده و پیزومترهای لازم برای اندازه گیری مقاومت هیدرولیکی، منحنی سطح ایستابی و سایر پارامترهای مورد نیاز روی زهکش ها و در بین دو خط زهکش در فواصل 0.25، 0.50 و 0.75 در طول لاترال نصب گردید و در آنها بررسی های زیر انجام گردید: الف- بررسی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی معمولی بر نوسانات سطح ایستابی، شوری خاک و کنترل سطح ایستابی و ب- بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکش زیرزمینی. در ارزیابی های مختلف، گزینه هایی که عملکرد بالاتری نسبت به زهکشی سنتی در کنترل سطح ایستابی و شوری نشان دادند، به ترتیب اولویت عبارت بودند از: اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی با به کارگیری فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین 450 و اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی با به کارگیری فیلتر شن و ماسه استاندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

VIROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2404
 • بازدید: 

  7579
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7579

دانلود 9195 استناد 2404 مرجع 0
نویسندگان: 

NAWAZ TIPU HAMID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  526-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21518
 • دانلود: 

  19625
چکیده: 

The object of this cross sectional study was to determine the HCV subtype 3a envelope protein binding affinity with Human Leukocyte Antigen. envelope 1 (E1) protein is one of the structural proteins responsible for entering the cells through the receptors. The binding affinity of E1 protein epitopes to the selected Human Leukocyte Antigen (HLA) class I alleles was investigated using the computer-based tools. These prediction tools were also used to design the synthetic vaccine’s candidate epitopes and to identify the individuals/populations who are likely to be responder to those vaccines.The mean frequency of HLA I antigens in Pakistani population was calculated. Three alleles each from HLA A and B were selected. E1 protein sequence extracted from HCV 3a isolates was retrieved and twenty-four sequences of it were selected. NetMHCcons 1.0 server was used to determine the binding affinities of HLA alleles to the epitope sequences of 10 amino acids in length.A02, A03, A11, A24, A33, B08, B13, B15, B35 and B40 were the first five antigens more prevalent in Pakistan each from HLA A and HLA B.. We did not find any binding affinity between HLA A*201, B*1501 and B*4001 and epitopes from E1 sequences in a threshold of 50 nM. Totally five various epitopes derived from different isolates were characterized.The prediction of HLA-E1 epitope specific bindings and the forthcoming response can be a useful bioinformatics tool to uncover the right synthetic peptides for vaccine design purposes.

آمار یکساله:  

بازدید 21518

دانلود 19625 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVALAEI H.A. | GHALANDARZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15408
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Let R be a commutative ring with identity and M a unitary R-module. The concept of prime submodule of an R-module M has been discussed. In this paper, we investigate the concept of semiprime submodule of an R-module M. We also, consider relation between the semiprime submodule N of an r-module M and the semiprime ideal (N: M) of R and we focus our attention on relation between E (N) and N.

آمار یکساله:  

بازدید 15408

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

نوار همگرایی درون حاره ای (ITCZ) در فصل های گوناگون سال دارای جابه جایی نصف النهاری است که موجب جابه جایی نوار پرارتفاع جنب حاره (STH) می شود. هدف از این پژوهش تعیین موقعیت مرز شمالی نوار STH عبوری از روی ایران در مقیاس ماهانه در دوره 2010-1948 است. داده های ماهانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال از بازکاوی NCEP برای نه نصف النهار ایران به فاصله 2.5o استخراج شد. با مشاهده پشت سر هم تعداد 756 نقشه هواشناسی، پربند ارتفاعی 5840 ژئوپتانسیل متر درحکم مرز شمالی نوار STH انتخاب شد و سپس سری زمانی ماهانه موقعیت آن به کمک برنامه نویسی در محیط گرادز (GrADS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که به طور میانگین کمترین عرض جغرافیایی موقعیت نوار STH در ماه ژانویه در مدار N°18 و بیشترین آن در ماه اوت در مدار 39on مشاهده می شود؛ به طوری که جابه جایی آن روی نصف النهارهای عبوری از روی ایران به 21 درجه می رسد. میانگین های اقلیمی STH در دوره 2010-1981 نسبت به دوره 1980-1951 حدود 2.8on به سمت شمال به تقریب در همه ماه های سال جابه جا شده اند. لذا آزمون مان-کندل در مقیاس ماهانه و سالانه صورت گرفت و نشان داد که روند افزایشی معنی دار در سطح 0.01 با میانگین تقریب شیب 0.07 در دوره مورد بررسی وجود دارد که این بیانگر سیگنال تغییرات اقلیمی گردش جوی در ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
litScript