نتایج جستجو

268

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Owolabi Ayodele

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  935-948
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8240
 • دانلود: 

  16985
چکیده: 

In this paper, we report a geospatial assessment of the selected mine sites in the Plateau State, Nigeria. The aim of this work is to determine the impact of mining on the terrain as well as the Land Use/Land Cover (LULC) of the host communities. The Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) is used for the terrain mapping. The derived impact of mining on LULC between 1975 and 2014 is determined by classifying the relevant Landsat imageries. The digital terrain map reveal that the mining activity is not well-coordinated. Hence, the parts of the mine sites that are rich in the desired minerals are punctuated with low depth, while the other parts have high terrain as a result of the haphazard mining activity. The analysis of the LULC change show that the degraded land (DL), built-up area (BU), water bodies (WB), and exposed rock outcrop (RO) increase by 15. 68%, 4. 68%, 0. 06%, and 14. 5%, respectively, whereas the arable farmland (FL) and forest reserve (FR) decrease by 28. 29% and 6. 63%, respectively. Mining has adversely affected the natural ecology of the studied area. Therefore, the mine sites should be monitored, and their environmental damages should be pre-determined and mitigated. There should be regular inspections to keep these activities under control. The existing laws and regulations to conserve the natural ecosystems of the host communities should be enforced to curtail the excesses of the operators of the mining industries. Restoration of the minefields to reduce the existing hazards prevent further environmental degradation, and facilitating the socio-economic development of the area is also suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 8240

دانلود 16985 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  279-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

اضطراب، برای بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند یک حالت عاطفی طبیعی است که می تواند موجب درد بعد از عمل، افزایش نیاز به مسکن و داروهای بیهوشی، طولانی شدن اقامت بیمارستانی و تاخیر در ترخیص بیماران گردد و امروزه با توجه به عوارض داروها، درمان های غیردارویی و غیرتهاجمی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طب فشاری (طب سوزنی بدون استفاده از سوزن) و بررسی اثر هم افزایی (سینرژیسم) نقاط طب فشاری بر میزان و مدت زمان کاهش اضطراب بیماران در زمان قبل از اعمال جراحی شکم، انجام شد.این پژوهش، مطالعه ای نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور و دوگروهی بود که طی آن، 70 بیمار نامزد اعمال جراحی شکم واجد شرایط به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و دارونما قرار گرفتند. واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون طب فشاری را در نقاط صحیح (چشم سوم و شن من) و گروه دارونما طب فشاری را در نقاط دروغین که اعمال فشار بر آنها هیچ گونه تاثیری در آرام بخشی نداشت، به مدت 10 دقیقه دریافت کردند و اضطراب (بر اساس معیار 0-10) آنها قبل، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از مداخله اندازه گیری شد.نتایج پژوهش نشان دادند که بین میزان اضطراب قبل و بلافاصله بعد از مداخله در گروه آزمون و گروه دارونما اختلاف معنی دار آماری (P<0.001) وجود داشته است. بین اضطراب قبل و 30 دقیقه بعد از مداخله در گروه آزمون (P<0.001) نیز اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. از طرفی، در مقایسه میزان اضطراب، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از مداخله در بین دو گروه آزمون و دارونما اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد.اعمال طب فشاری در نقاط چشم سوم و شن مِن می تواند اضطراب بیماران را قبل از اعمال جراحی شکم کاهش دهد و اثر آن حداقل به مدت 30 دقیقه باقی بماند.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 25 استناد 455 مرجع 29
نویسندگان: 

نشریه: 

Pathogens

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4167
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4167

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZHANG Z. | PAN Z.Z.

نشریه: 

JOURNAL OF NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  4735-4745
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3489
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3489

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCRIMSHAW N.S.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7783
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7783

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

BAGHERI AHMAD | KHALILI PARISA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: THE INTERFACIAL AND MICELLIZATION BEHAVIORS OF BINARY MIXTURE OF CATIONIC (ALKYL PYRIDINIUM CHLORIDE) WITH NONIONIC (TRITON X-100) SURFACTANTS WERE STUDIED AT VARIOUS MOLE FRACTION AT 298K BY SURFACE TENSION METHOD. FOR EACH MIXTURE, CMC WAS OBTAINED FROM SURFACE TENSION MEASUREMENTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

PALATY S. | JOSEPH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17916
 • دانلود: 

  31351
چکیده: 

Zinc salts of ethyl, isopropyl and butyl xanthates were prepared in the laboratory. The effect of these xanthates with zinc diethyldithiocarbamate (ZDC) on the vulcanization of HAF filled NR compound has been studied at different temperatures. The rubber compounds with the three xanthate accelerators and ZDC were cured at various temperatures from 60°C–150°C. The sheets were moulded and properties such as tensile strength, tear strength, cross-link density, elongation-at-break, compression set, heat build up, abrasion resistance, flex resistance etc. were evaluated. The properties showed that zinc xanthate/ZDC accelerator combination has positive synergistic effect on the mechanical properties of NR compounds. The curing of HAF filled NR compound containing zinc xanthate/ZDC is slightly slower than the curing of the corresponding gum compounds. It is seen that, by gradually increasing the amount of the accelerator, the cure time of black filled NR compound can be made equal to that of the gum compound.

آمار یکساله:  

بازدید 17916

دانلود 31351 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی حسن | انبیا منصور

نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق پس از ساختن یک الکترود غشایی یون گزین و حساس به یون هگزا دسیل پیریدنیم، فرآیند تشکیل مایسل در حضور و در غیاب ماده افزودنی دی سیکلوهگزیل 18- کروان -6 اتر مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با بسط تئوری مخلوط های مواد سطح فعال و با در نظر گرفتن کروان اتر به عنوان یک ماده سطح فعال غیر یونی، مدل های ترمودینامیکی مربوط به سیستم های دو جزئی مواد سطح فعال برای مخلوط های+HDP و DCH18C6 به کار گرفته شد. در این تحقیق ضریب فعالیت مواد سطح فعال در فاز مایسلی با استفاده از مدل محلول های با قاعده (RST) برآورد شده و CMC کروان اتر DCH18C6 از برون یابی منحنی تغیرات CMC مخلوط حقیقی بر حسب کسر مولی کراون اتر به دست آمده است. براساس فرضیات اعمال شده، مقدار پارامتر بر همکنش(ß) برای این سیستم مخلوط (-8.88KT) به دست آمده است که بیانگر وجود اثر سینرژیسم قوی بین ماده سطح فعال+HDP و کراون اتر DCH18C6 است که به علت وجود نیروی جاذبه یونی، قطبی به خوبی قابل تفسیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HUNSBERGER M. | BAUMANN A. | LAPPAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  278-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9113
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9113

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14529
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Objective: The effect of ceftazidime on Pseudomonas aernginosa, with or without application of 1MHz therapeutic ultrasound, was studied.Method: An aqueous suspension of microorganisms in a sterile, sealed plate was placed in an ultrasonic tank operating at 1MHz. Different power outputs were used. After desired time of exposure to the ultrasound, each sample was plated separately and after incubation, the number of colonies was counted.Results: Results showed that ultrasound in combination with sMICs of ceftazidime was much more lethal to this bacterium than either of the treatments alone. The mechanism by which ultrasound enhances antibiotic action is due to the induction of uptake of antibiotic by perturbing or stressing the membrane.Conclusion: This application of ultrasound may be useful for expanding the number of drugs available for treating localized infections by rendering bacteria susceptible to normally ineffective antibiotics.

آمار یکساله:  

بازدید 14529

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript