نتایج جستجو

162795

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16280

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف این تحقیق، شناخت وضعیت موجود ورزش استان همدان از طریق تحلیل درونی و بیرونی (swot analysis) در سال 1388است. در این پژوهش، علاوه بر شیوه های کمی از شیوه های کیفی، مصاحبه و جلسات بحث متمرکز (Focus Discussion Group) استفاده شده است. تمامی جامعه آماری این تحقیق که شامل 67 نفر بودند، به دلیل محدودیت، به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد. اعتبار صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (r=0.82) محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی از روش تحلیل swot استفاده شد. یافته ها نشان دادند ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی (2.50) و خارجی (2.60) نقاط قوت فرصت های بیشتری دارد و در شرایطی است که می تواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد. پیشنهاد می شود ورزش استان با استفاده از ظرفیت های خوب موجود در موقعیت جغرافیایی ویژه خود در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی و نیز جبران کمبودهای موجود در بخش ورزش و تربیت بدنی گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 94 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2912
 • دانلود: 

  945
چکیده: 

مقدمه: امروزه مدیریت دانشگاهی به فعالیت پویا و دشواری مبدل شده و چنانچه مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی اتخاذ نمایند، باید به برنامه ریزی استراتژیک اقدام کنند. در ابتدای این برنامه ریزی، نیازمند آگاهی و شناخت عمیق و دقیق از وضعیت حاضر خود هستند. هدف از این مطالعه، شناخت وضعیت موجود دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از طریق تحلیل درونی و بیرونی در سال 1386 بود.روش بررسی: در این پژوهش از ترکیب دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شده ؛ افراد جامعه پژوهش شامل مدیران و معاونین و کارشناسان و کارمندان دانشکده بودند (85 نفر) که به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته، و مصاحبه به شیوه جلسات بحث گروهی بود. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، و تحلیل swot استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که دانشکده مدیریت از نظر عوامل داخلی و خارجی از نقاط قوت و فرصت های بیشتری برخوردار است و در شرایطی است که می تواند با کمک استراتژی های مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد. بخش های پژوهشی و دانشجویی از نقاط قوت بیشتری برخوردارند، و بخش فرهنگی با ضعف های بیشتری مواجه است. از جمله مشکلاتی که این دانشکده با آن روبروست تغییرات شدید مدیریتی، متمرکز بودن نظام مدیریتی، فقدان تفکر و نگرش سرمایه ای بودن به رشته های دانشکده است.نتیجه گیری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار است و توانسته از عوامل محیطی داخلی و خارجی به خوبی بهره برداری کند. با این حال هنوز مشکلات فراوانی دارد که با آینده نگری و برنامه ریزی استراتژیک و بهره برداری از فرصت ها و قوت ها می تواند بر ضعف ها و مشکلات فایق آید. 

آمار یکساله:  

بازدید 2912

دانلود 945 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

PHADERMROD B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12503
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12503

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  994-1006
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2283
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2283

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI SHOHREH | AGAHI HOSSEI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10358
 • دانلود: 

  3963
چکیده: 

The purpose of this study was to identify strategies for agriculturalentrepreneurs empowerment in Javanrod, Salasebabajani, Ravansar and Paveh counties of Kermanshah Province. The structural impact obtained was based on different qualitativetechniques and was analysed based on the swot model. Thefinding suggested that the most effective strengths were: adoptionof social responsibilities increasing with weighted score "0. 305", knowledge, attitudes and values increasing in the agriculturalentrepreneurs with weighted score "0. 300"; the most effectiveweaknesses were: lack of enough capital with weighted score"0. 260", lack of entrepreneurial culture with weighted score"0. 208"; the most effective opportunities were: supporting ideasand projects with weighted score "0. 330", entrepreneurial skillstrading (the capacity to identify opportunities, problems andsolutions) with weighted score "0. 315", and the most effectivethreats were: lack of economic security "0. 265" and suitablemarket lack for products "0. 250". The results suggested that byaggressive strategies such as training and entrepreneurial skillsdevelopment and technical, knowing the sources of ideas, usingnew technologies, increasing access to training and funds, access to commercial networks, creating exhibitions and conferencesapplication; adaptive strategy promoting use of bankingfacilities; contingency strategies such as reducing the threat ofbeing able to create diverse career opportunities, reducing administrativebureaucracy, difficulty in getting a licence and infrastructureto create suitable market production; defence strategyincluding reduction of threats such as economic insecurity canbe used as background empowerment entrepreneurs for agriculturalentrepreneurs empowerment.

آمار یکساله:  

بازدید 10358

دانلود 3963 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JASINEVICIUS R. | PETRAUSKAS V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  14-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7232
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7232

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 111)
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1938
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. روستای ابیانه با توجه به ویژگی های محیطی، جاذبه های فرهنگی، طبیعی و مذهبی و انسانی که دارد، می تواند با مدیریت و برنامه ریزی علمی به قطب گردشگری مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری استان باشد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که گردشگری در روستای ابیانه چه آثار مثبت و منفی داشته است ؟ بنابراین هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه گردشگری روستایی در ابیانه است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی- توصیفی است که برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای حاوی 41 متغیر بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان و متخصصان مرتبط استفاده شد و برای پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون استفاده گردید و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شده (a=0.72) به اصلاح و حذف متغیرها پرداخته شد. حجم نمونه 170 گردشگر بود که با استفاده فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر انواع روش های توصیفی و تحلیل مولفه های اصلی بود که در قالب نرم افزار آماری SPSS و مدل swot انجام شد. نتایج حاصل از مدل swot نشان می دهد که این روستا علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، کمبود تسهیلات بهداشتی برای گردشگران با امتیاز وزنی 0.475، کمبود تبلیغات مناسب جهت معرفی و شناساندن ابیانه با امتیاز وزنی 0.42، کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده در بخش گردشگری و طبیعت گردی با امتیاز وزنی 0.408 و ناآشنایی اهالی در نحوه برخورد با گردشگران با امتیاز وزنی 0.335 را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، معماری و بافت منحصر به فرد آن با امتیاز وزنی 0.3، وجود امکانات رفاهی مناسب نظیر هتل با امتیازوزنی 0.18، اماکن تاریخی و باستانی و مذهبی جذاب در ابیانه با امتیاز وزنی 0.156 و وجود بازار صنایع دستی و محلی ابیانه ازجمله: لباس های سنتی، بافتنی، زیورآلات زنانه و غیره با امتیاز وزنی 0.147 مهم ترین قوت های این منطقه تشخیص داده شده است. یافته های این تحقیق می تواند مستقیما مورد استفاده برنامه ریزان و پژوهشگران و سازمان های اجرایی مرتبط با گردشگری روستایی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1938

دانلود 546 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HEKMATNIA HASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10025
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Urban land use is one of the fundamental concepts of urbanism and in fact, the infrastructure of its formation. It is important such that some urban planners in developed countries consider it equal to urban planning. The aim of this article is to describe types of various land use in Bahabad city with regard to their location and identification of the shortages of that city from the viewpoint of necessary land-use and studying the area, per capita, density and distribution of each and, finally, presenting a modle for future development and approaches to achieve a desireable development.The methodology of this research is based on descriptive-analytic attitude. For developing the theoretical framework of research and reviewing the previous researches, library research method (documentations) have been used and the results have been analyzed by using swot technique.The findings of this research, with regard to the present situation of the city up to 2009, show that some land-use from the perspective of per capita (in lieu of per person) and surface (distance) are in an unfavorable condition. On the other hand, some land use had an ideal positon from this viewpoint. This situation shows the imbalance and lack of coordination among land uses. This also indicates that the then planners did not pay sufficient attention to land-use. So, economical, social, geographical and political planners should be included in process of land use planning in order to gurantee the success of this process eithere at the stage of preparing plans for sustainable development or at the stage of implemneation.

آمار یکساله:  

بازدید 10025

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  359-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی نفعان و مشارکت کنندگان حرفه، به منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار به کسب شناختی راهبردی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر، ارایه تحلیل swot از حرفه حسابرسی مستقل در ایران است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی به روش نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق رویکرد سه گانه سازی (مثلثی) شامل 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 500 عنوان سند از نشریه های حرفه ای ایران انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل swot حاکی از شدت فاصله انتظارها و تاثیرهای مخرب وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی بر حرفه حسابرسی مستقل ایران است. قوت ها و تکیه گاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران، تشکیلات و زیرساخت های حرفه ای، ایجاد نهاد قانونی برای حسابداران رسمی در کشور، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت، انجمن های حرفه ای است. ضعف های مهم حرفه حسابرسی مستقل ایران، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، تعامل ضعیف با ذی نفعان، مشکل های ساختاری و قانونی موجود در آن، کنترل کیفیت مستقر در حرفه حسابداران رسمی و نبود هم بستگی و هم افزایی در حرفه است. فرصت های حرفه حسابرسی مستقل در ایران، از چهار بعد جلب توجه و اعتماد ذی نفعان، توسعه روابط بین المللی، بزرگ تر شدن موسسه های حسابرسی و تجدید ساختار در ارکان حرفه تبیین می شود. تهدیدهای مهم برای حرفه حسابرسی مستقل ایران، فاصله انتظارهای ذی نفعان، شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از تحلیل swot به دست آمد، سیاست گذاران و ذی نفعان حرفه باید با مدیریت راهبردی قوت ها و فرصت ها، به رفع عوامل فزاینده تضعیف کننده و تهدیدکننده حرفه در کشور اهتمام ورزند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI HASSANALI | RAVANESTAN KAZEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10860
 • دانلود: 

  4810
چکیده: 

Clusters are geographically close groups of related companies or institutions related to a certain area which are inherently more efficient than the other companies due to advantages such as being located in one place, networks, external knowledge, variability of human capital, etc. Today, development through clusters plays a pivotal role in the economic and industrial policies of developed countries.Geographic concentration can potentially help small companies overcome limitations related to the size and improve technology development and abilities to compete in local and global markets.Therefore, the present study analyzes the tourism cluster in Mazandaran identifying its strengths, weaknesses, opportunities and threats. Then, after mapping Pareto diagrams for each of the examined fields, the most important factors affecting the clusters have been identified and presented in the swot matrix. Finally, based on the findings appropriate strategies have been suggested for the development of tourist industry in Mazandaran.

آمار یکساله:  

بازدید 10860

دانلود 4810 استناد 0 مرجع 0
litScript